Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:93/17

MAO:93/17

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy - vahinkovakuutukset

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2015/784
Antopäivä: 27.2.2017

ASIAN TAUSTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 24.9.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vahinkovakuutusten hankinnasta vuosille 2016–2019.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on 26.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Protector Försäkring Sverigen tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.240.000–1.800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osatarjouspyynnön 1 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 50.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 900 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, minkä vuoksi se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut hinta Kelan asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvien opiskelijoiden matkavakuutuksille. Puute on ollut hyvin merkittävä eivätkä tarjoukset ole olleet puutteen johdosta vertailukelpoisia.

Voittanut tarjoaja on korjannut ja parantanut tarjoustaan jälkikäteen. Hankintayksikkö on tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä tiedustellut voittaneelta tarjoajalta muun ohella sitä, sisältääkö tarjottu matkavakuutus kummatkin tarjouspyynnön mukaiset ryhmät eli toisaalta henkilökunnan ja luottamushenkilöt ja toisaalta Kelan asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat opiskelijat. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että kummatkin ryhmät sisältyvät tarjouspyynnön mukaisesti tarjoukseen ja että matkapäivien tai henkilömäärien poikkeamat voidaan korjata ilman, että vakuutusmaksu muuttuu. Tämän ilmoituksen mukaisesti hankintayksikkö on merkinnyt voittaneen tarjoajan tarjouksessa olleen matkavakuutuksen hinnan 14.161 euroa molempien ryhmien yhteiseksi hinnaksi eli yhteensä 80.568 matkapäivän hinnaksi, vaikka se on tarjouksessa koskenut ainoastaan 4.568 matkapäivää eli henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä.

Vastine

Vaatimukset

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.826,70 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on noudattanut hankintasäännöksiä kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa. Hankintayksiköllä ei ole ollut perustetta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjouksen tulee sisältää Kelan asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvien opiskelijoiden vakuutus, ja hankintayksikkö on siten perustellusti voinut luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa mainittu hinta täyttää edellä mainitun edellytyksen.

Voittanut tarjoaja on myös tarjouksessaan todennut, että se sitoutuu täyttämään kaikki tarjouspyynnössä esitetyt edellytykset. Voittanut tarjoaja ei ole muuttanut, korjannut tai parantanut tarjoustaan ja on vielä täsmennyspyyntöön antamassaan vastauksessa vahvistanut tarjouksensa sisällön.

Kuultavan lausunto

Protector Försäkring Sverige on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 540 eurolla viivästyskorkoineen.

Protector Försäkring Sverigen tarjous on ollut täysin tarjouspyynnön mukainen. Protector Försäkring Sverige on ilmoittanut tarjouspyynnössä edellytetyn yhden matkavakuutuksen hinnan. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoajat ilmoittaisivat erikseen opettajien ja henkilökunnan sekä opiskelijoiden matkavakuutusten hinnat, vaan on ollut mahdollista ilmoittaa yksi kokonaishinta matkavakuutuksen osalta. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään edellytetty, että tarjoajat kertoisivat tarkemmin, miten he laskevat tarjoushintansa eri osa-alueiden osalta. Protector Försäkring Sverigen ja valittajan tarjoushinnat matkavakuutuksen osalta eivät ole poikenneet toisistaan mitenkään merkittäväsi, mikä osoittaa, että molemmat tarjoajat ovat tarjonneet samaa kokonaisuutta.

Vaikka sana "opiskelijat" ei näy Protector Försäkring Sverigen tarjouksen liitteessä 2.1 matkavakuutuksen kohdalla, se ei tarkoita, että tarjouspyynnön mukaiset opiskelijat eivät sisältyisi Protector Försäkring Sverigen tarjoamaan matkavakuutukseen. Protector Försäkring Sverige on tarjouksen liitteessä ilmoittanut, että sen tarjous ja vakuutusehdot kattavat tarjouspyynnön "Osatarjouksen 1" tarjouspyynnön mukaisesti, jonka lisäksi se on nimenomaisesti ilmoittanut sitoutuvansa tarjouksessaan täyttämään kaikki tarjouspyynnössä esitetyt edellytykset. Protector Försäkring Sverige ei myöskään ole tehnyt minkäänlaisia merkintöjä tai varaumia siitä, että opiskelijat eivät kuuluisi tarjottuun matkavakuutuksen piiriin.

Hankintayksiköllä ei ole ollut syitä epäillä Protector Försäkring Sverigen antamien tietojen paikkansapitävyyttä. Hankintayksikkö on voinut olettaa, että Protector Försäkring Sverigen tarjoama matkavakuutus kattaa myös Kelan asumisperusteisen sosiaaliturvaan kuuluvat opiskelijat.

Protector Försäkring Sverigen vahvistuksessa siitä, että sen tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön mukaiset kohderyhmät, ei ole ollut kysymys tarjouksen parantamisesta tai tarjouksen jälkikäteistä muuttamisesta tarjouspyyntöä vastaavaksi.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja on joko tarkoituksella jättänyt tarjoamatta tai unohtanut tarjota opiskelijoiden matkavakuutusta. Erityisen selkeästi tämä ilmenee siitä, että voittaneen tarjoajan tarjouksen mukaan sen tarjoama matkavakuutuksen hinta on laskettu 4.568 x 3,10 = 14.161 euroa, jossa laskukaavan luku 4.568 tarkoittaa matkapäivien määrää. Voittanut tarjoaja on tarjonnut vakuutusta ainoastaan 4.568 matkapäivän mukaan ja tarjouksesta on siten puuttunut hinta olennaiselle hankinnan osalle eli 76.000 matkapäivälle. Tarjouspyynnön mukaan matkavakuutuksen maksuperuste on nimenomaan matkapäivien lukumäärä.

Yksittäisen hankinnan osan hintoja vertailemalla ei voi tehdä asiassa mitään johtopäätöksiä siitä, mitä tarjous on sisältänyt. Yleinen toteamus siitä, että kaikki tarjouspyynnön edellytykset täyttyvät, ei voi muuttaa tarjouspyyntöä vastaamatonta tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjouksissa ei ole ollut merkittäviä hintaeroja. Hankintayksikkö on täyttänyt velvollisuutensa selvittää asianmukaisesti tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus muun ohella pyytämällä voittaneelta tarjoajalta lisäselvitystä. Hankintayksikkö on toiminut tasapuolisesti.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouksen sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Asian arviointi

Asiassa on ollut kysymys vahinkovakuutusten hankinnasta. Tarjouksen valintaperusteeksi on tarjouspyynnössä ilmoitettu edullisin kokonaishinta. Hankinta on jaettu kolmeen osaan, joista valitus kohdistuu ensimmäiseen osaan "Lakisääteinen tapaturma- ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset, matkavakuutus".

Tarjouspyynnön kohdan "Osatarjouspyyntö 1", kohdassa "Matkavakuutus" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Vakuutettava ryhmä: Henkilökunta ja luottamushenkilöt
Hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa. Sairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää sairastumispäivästä. Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuotta tapaturmasta."

Samassa kohdassa on mainitun vakuutettavan ryhmän osalta ilmoitettu useita eri tietoja. Ilmoitettuja tietoja, ovat muun ohella henkilömäärä 2.267, matkapäivien määrä Suomessa 1.685, matkapäivien määrä ulkomailla 2.883, matkustavien henkilöiden lukumäärä 500, voimassaoloalue "kaikkialla maailmassa", voimassaolo "virkamatkan aikana" ja maksuperuste matkapäivät.

Samassa kohdassa on ilmoitettu edelleen toisen vakuutettavan ryhmän Kelan asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvien opiskelijoiden osalta muun ohella seuraavia tietoja: henkilömäärä 14.000, matkapäivät suomessa "ei tietoa", matkapäivien määrä ulkomailla 76.000, matkustavien henkilöiden lukumäärä "yksittäisiä opiskelijoita ulkomailla 1.000 hlö/v", voimassaoloalue "kaikkialla maailmassa", voimassaolo "opintosuunnitelmaan kuuluvilla matkoilla" ja maksuperuste matkapäivät.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan matkavakuutuksen osalta seuraavat tiedot: "matkapv 4 568", "henkilöä 500", "Matkapv promille 3,10" ja "Maksu EUR 14.161".

Hankintayksikön edustaja on tiedustellut 9.11.2015 voittaneelta tarjoajalta muun ohella seuraavaa: "Sisältääkö matkavakuutus kummatkin tarjouspyynnön mukaiset ryhmät?" Voittanut tarjoaja on vastannut tähän seuraavaa: "Koskien Matkavakuutusta: Vahvistan että kummatkin ryhmät sisältyvät tarjouspyynnön mukaisesti. (Jos poikkeamaa matkapäivissä tai henkilölukumäärissä niin voimme sen lkm korjata mutta vakuutusmaksu ei muutu)".

Markkinaoikeus toteaa, että annettu tarjous sitoo tarjoajaa ja hankintayksiköllä on toisaalta lähtökohtaisesti oikeus luottaa siinä annettujen tietojen paikkansa pitävyyteen. Hankintamenettelyn lähtökohtana on lisäksi tarjousten lopullisuus. Tarjouskilpailussa menettelyn perustana on, että tarjoajat antavat tarjouksensa ja hinnoittelevat sen toisista tarjoajista riippumatta. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei kenellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta parantaa tarjoustaan.

Voittanut tarjoaja on edellä todetusti ilmoittanut matkavakuutukselle hinnan. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu edellä todetulla tavalla matkavakuutusta koskevia tietoja, muun ohella henkilömäärä ja matkustuspäivien määrä. Tarjoushintaa ei kuitenkaan ole pyydetty ilmoittamaan siten, että se olisi riippuvainen mainituista määristä. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut matkavakuutuksen osalta hinnan lisäksi kuitenkin myös muuta tietoa, kuten matkapäivien sekä henkilöiden määrän. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on tässä tilanteessa ollut oikeus tarkistaa voittaneelta tarjoajalta sen antaman tarjouksen sisältö.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että tarjouksessa annettu hinta sisältää matkavakuutuksen molempien tarjouspyynnössä mainittujen henkilöryhmien osalta. Voittanut tarjoaja ei siten ole muuttanut tarjouksessa ilmoittamaansa hintaa, vaan se on vahvistanut jo ilmoittamansa hinnan pitävän paikkansa. Menettelyssä ei tässä tilanteessa siten ole ollut kysymys tarjouksen parantamisesta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön menettely ole ollut tarjoajia syrjivää tai epätasapuolista eikä hankintayksikön voida katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta vaan on ottanut sen mukaan tarjousten vertailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikkö on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on siten oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista hankintayksikön oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n korvaamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.279,60 eurolla ja Protector Försäkring Sverige oikeudenkäyntikulut 540 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Teija Kotro ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 14.3.2017