Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:78/17

MAO:78/17

IS-Hankinta Oy - jätekeskuksen jätteenkäsittely- ja siirtokuormaushallit

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2016/8
Antopäivä: 17.2.2017

ASIAN TAUSTA

IS-Hankinta Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 2.12.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kuopion jätekeskuksen jätteenkäsittely- ja siirtokuormaushallin KVR-urakasta.

IS-Hankinta Oy:n toimitusjohtaja on 22.12.2015 tekemällään hankintapäätöksellä on valinnut Muotopeite Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 11.1.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Janus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaaman virheellisen menettelynsä. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 83.899 euroa. Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 13.606,40 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittanut tarjoaja tarjouskilpailusta, koska referenssivaatimus kahdesta kerrosalaltaan vähintään 1.000 neliömetrin suuruisesta pressuhallista ei ole täyttynyt. Referenssiksi ilmoitettuun Porvoon pressuhalliin ei ole ollut rakennuslupaa, eivätkä rakennusvalvontaviranomaiset ole lopputarkastaneet tai hyväksyneet käyttöön Salon pressuhallia. Viimeksi mainitusta hallista ei ole myöskään toimitettu rakennuslupapäätöksessä edellytettyjä selvityksiä. Rakentamismääräysten vastaisesti toteutetut hallit eivät voi olla hyväksyttäviä referenssikohteita.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut rakennustapaselosteessa edellytettyjen tuulikuormitusvaatimusten mukainen, joten hankintayksikön olisi tullut sulkea se tarjouskilpailusta. Tarjouksen mukaan hallin pressu kiinnitetään erillisenä katto- ja seinäkiristyksenä, jossa käytetään 1.600 kilogramman vetolujuuden räikkäliinoja. Pressun ilmoitettu kiinnitystapa ei ole vastannut tuulikuormausvaatimusta. Tuulikuormausvaatimusten täyttymiseksi hallin kate on tullut kiinnittää runkoon katteeseen saumattujen putkitunnelien ja niihin asennettavien rakenneputkien avulla päätykankaat kateosaan kiinni saumaten ja helmat pikeämällä asfalttiin kiinnittäen.

Ilman hankintayksikön virheellistä menettelyä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hallin toimittajaksi. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut selvästi tarjouspyynnön vastainen ja hankintayksikön olisi tullut tämä havaita. Hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen tietoisena valituksesta. Näin ollen hankinnan arvoon nähden yli 10 prosentin hyvitysmaksun suorittamiselle on perusteet.

Vastine

Vaatimukset

IS-Hankinta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa referenssivaatimuksen täyttymisen osoittavan asiakirjan. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu mainintaa rakennusluvasta tai lopputarkastuksen suorittamisesta vaan referenssit on tullut suunnitella ja toteuttaa eurooppalaista standardijärjestelmää (Eurocode) rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 305/2011 (jäljempänä rakennustuoteasetus) edellyttämällä tavalla. Hankintayksikkö ei ole voinut ottaa huomioon muita kuin tarjoajan tarjouksessaan esittämiä tietoja. Mikään voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole viitannut siihen, että se ei kykenisi toteuttamaan tarjouksensa mukaista toimitusta.

Tarjouspyynnön lumi- ja tuulikuormitusvaatimuksissa on viitattu standardeihin. Tarjouspyynnössä ei ole erikseen määritelty, kuinka katekangas tulee kiinnittää. Tarjoaja vastaa siitä, että sen toimittama halli täyttää asetetut vaatimukset. Tarjoajien on tullut liittää tarjoukseensa tekninen erittely, joka sisältää vähintään tiedot muun ohella katekankaasta, katekankaan kiinnitystavasta ja runkorakenteesta sekä katekankaan tuoteseloste. Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksessaan mainitut tiedot. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä voittaneen tarjoajan kykyä hallitoimitukseen, eikä sillä ole ollut perustetta tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön mukaan referenssikohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on tullut käyttää eurooppalaista standardijärjestelmää rakennustuoteasetuksessa edellytetyllä tavalla. Muun muassa teräsrakenteet kuuluvat tuoteharmonisoinnin piiriin ja asetuksen noudattaminen hankinnan laatuarvioinnin perusteena on ollut pakollista.

Hankintayksiköllä on ollut velvollisuus selvittää referenssikohteiden vaadittujen edellytysten täyttyminen ja tarjoajalla velvollisuus osoittaa täyttävänsä vaatimukset. Vaatimustenmukaisuudesta on tullut selvittää, että rakennustuote on sertifioitu, CE-merkinnällä varustettu ja Suomen rakentamismääräysten mukainen.

Rakennustuoteasetuksessa on säädetty suoritustasoilmoituksen tekemisestä ja CE-merkinnän käyttämisestä rakennustuotteissa. Rakennustuoteasetuksessa on myös esitetty rakennuskohteen laadun ja turvallisuuden perusvaatimukset muun ohella kuormitusten huomioon ottamisen osalta. Voittaneen tarjoajan olisi tullut esittää sertifiointilaitoksen antama todistus, suoritustasoilmoitus sekä ilmoitus, että ainakin teräsrakenne ja teräskokoonpanot ovat CE-merkittyjä.

Voittaneen tarjoajan Porvoon referenssikohteen tilapäisessä rakennusluvassa on edellytetty, että rakennusvalvontaviranomaiselle esitetään rakennepiirustukset ennen työvaiheen aloittamista. Rakennusvalvontaviranomainen ei ole ottanut kantaa rakennustuoteasetuksen vaatimusten täyttymiseen tai rakennustuotteen CE-merkintöihin eikä toimittanut valittajalle tietoa näistä. Koska CE-sertifikaattia tai muuta rakennustuotteelta edellytettävää selvitystä tai kansallisia tuotestandardeja ja lujuuslaskelmia ei ole ollut, kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole noudatettu eurooppalaista standardijärjestelmää.

Salon referenssikohteen rakennustuoteasetuksen mukaisuudesta ei ole muuta selvitystä kuin voittaneen tarjoajan oma ilmoitus. Rakennusvalvontaviranomaisten toimittamista asiakirjoista ei ilmene, että rakennusmateriaalit olisivat olleet CE-merkittyjä tai hyväksyttyjä ja että halli olisi rakennettu rakennustuoteasetuksen mukaisesti.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että hankintapäätöstä tehtäessä on puhelimitse oltu yhteydessä voittaneen tarjoajan ilmoittamien referenssitoimitusten yhteyshenkilöihin. Näiden puheluiden perusteella ei ole ollut syytä epäillä toimitusten säädöstenmukaisuutta. Myös rakennusvalvontaviranomaisten valvontavastuu huomioon ottaen hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä referenssitoimitusten säädöstenmukaisuutta. Voittanut tarjoaja on tarjouksen liitteenä olleella referenssiasiakirjalla antanut tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa annettuihin tietoihin.

Valittaja on lisävastaselityksessään esittänyt, että rakennesuunnitelmien tarkastajat ovat tarkastaneet voittaneen tarjoajan Porvoon referenssikohteiden rakennepiirustukset ja -suunnitelmat ja muun ohella todenneet hallin suunnittelussa ja toteutuksesta runsaasti virheitä ja puutteita. Referenssikohde ei ole täyttänyt rakennustuoteasetuksen mukaisia perusvaatimuksia ja Eurokoodeissa asetettuja vaatimuksia.

Hankintayksikkö on lisäkirjelmässään esittänyt, että hankintayksikkö tai voittanut tarjoaja eivät ole voineet vaikuttaa Porvooseen toimitetun referenssihallin rakennuslupaa koskevien asioiden hoitoon. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä, että voittaneen tarjoajan referenssit eivät olisi olleet vaaditun mukaisia. Myöskään markkinaoikeuskäsittelyn aikana hankituista referenssitoimitusten CE-todistuksista ja suoritustasoilmoituksista ei ole tullut ilmi syytä epäillä referenssien paikkansapitävyyttä. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta ottaa selkoa referensseistä. Voittaneen tarjoajan toimittama halli on ollut tarjouspyynnön mukainen, ja se on lopputarkastettu ja otettu käyttöön.

Valittaja on lisäkirjelmässään esittänyt, että Teräsrakenneyhdistys ry:n lausunnosta ilmenevällä tavalla voittaneen tarjoajan referenssikohteistaan toimittamat CE-todistukset ja suoritustasoilmoitukset eivät ole täyttäneet rakennustuoteasetuksen vaatimuksia, koska valmistaja ei ole allekirjoittanut käännöstä, rakennustuotteen valmistajaa tai yhdenmukaistettua standardia ei ole esitetty eikä perusominaisuuksia ole esitetty yhdenmukaistetun standardin mukaisesti ja niissä on ollut eräitä epäselvyyksiä. Voittanut tarjoaja on antanut virheellistä tietoa referenssikohteista ja niiden ominaisuuksista. Hankintayksikkö on saanut referenssikohteiden puutteellisuuden tietoonsa viimeistään valituksen myötä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta ja tarjoajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä muun ohella luettelolla viimeksi kuluneen enintään viiden vuoden aikana toteutetuista rakennusurakoista.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp s. 103) todetulla tavalla hankintayksikkö voi edellyttää referenssiluetteloilta yksityiskohtaista jaottelua hankintojen ajankohdista, arvoista ja asianmukaisesta toteuttamisesta. Referenssejä koskevien selvitysten vaatimisessa ja niihin perustuvissa tarjoajien teknistä kapasiteettia koskevissa vaatimuksissa on otettava huomioon referenssien merkitys hankinnan kohteen kannalta.

Hankintalain 46 §:n 1 momentista ilmenevän oikeusperiaatteen mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjousta Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskuksen jätteenkäsittely- ja siirtokuormaushallin kokonaisvastuurakennusurakasta. Valintaperuste on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Hankinnan taustaa" mukaan työhön on kuulunut kohteen suunnittelu, suunnitelmissa esitettävän hallin rakentamistyöt sekä näihin liittyvien materiaalien hankinta ja asentaminen suunnitelmapiirustusten ja suunnitelmaselostuksien mukaisesti. Kohdan mukaan tilaaja hankkii rakennusluvan ja urakoitsija hyväksyttää muut suunnitelmat rakennusvalvonnalla.

Tarjouspyynnön kohdan 5 "Hankinnan kohteen kriteerit" mukaan tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan tilaajan toimeksiannosta suorittamaan kyseisen urakan toteutukseen kuuluvat rakennus- ja asennustyöt liitännäistöineen sekä niihin liittyvine materiaalihankintoineen tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja sen liitteenä olevien viitesuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa tarjouksessaan antamalla hinnalla. Kyseisessä kohdassa on lisäksi pyydetty muun ohella selvityksiä seuraavasti:

"Lataa tähän rakennesuunnittelijaksi nimetyn AA-luokan pätevyystodistus

Lataa tähän tarjotun hallin tekninen erittely, joka sisältää vähintään tiedot: katekankaasta, katerenkaan kiinnitystapa, runkorakenteesta, ovista, ilmastoinnista, sähköistyksestä ja paloilmoitinjärjestelmästä

Lataa valmistajan katekankaan tuoteseloste".

Tarjouspyynnön kohdassa 8 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on todettu referensseistä ja pyydetty tietoja seuraavasti:

"Toimittaja on toteuttanut vähintään kaksi, kerrosalaltaan vähintään 1000 m2 kokoista pressuhallia, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on käytetty Eurooppalaista standardijärjestelmää (Eurocode) asetuksen N:o 305/2011 edellyttämällä tavalla. Hallien tulee olla toimitettu viimeisen kolmen vuoden aikana tarjousten jättöajasta taaksepäin laskettuna.

Lataa tähän referenssinä käytetyistä kahdesta em. pressuhallien toimituksista seuraavat tiedot: Tilaajan yhteystiedot, toimitetun pressuhallin koko, aika jolloin toimitus on tehty".

Tarjouspyynnön liitteenä olevan rakennustapaselosteen kohdassa 2.1.3 "Määräykset ja ohjeet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Kaikki rakenteet ja niiden osat mitoitetaan niillä esiintyville kuormituksille sekä ko. kuormien yhteisvaikutuksille. Kuormayhdistelmät osavarmuuslukuineen määritellään Eurocoodien mukaan. Rakenteiden kuormat Eurokoodin EC1 mukaisesti.

Kantavat rakenteet mitoitetaan Eurocoodien EN1990, EN1991, EN1992, EN1993, EN1995 ja EN1997 sekä niiden kansallisten liitteiden mukaan."

Rakennustapaselosteen kohdassa 3.1 "Hallirakennus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"3.1.4 Runkorakenteet

Hallissa on sisä- ja ulkopuolelta kuumasinkitty putkipalkkirakenteinen teräsrunko, jonka standardin SFS-EN ISO 12944-2 mukainen luokka C2. Kuumasinkitys tehdään standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti. Sinkitystä pinnasta hiotaan kaikki sinkkipurseet, valumat ja terävät nystyrät.

Mitoitus Eurokoodien mukaisille lumi- ja tuulikuormille. Törmäyskuormat ja jatkuva sortuminen huomioitava. Runkorakenteista tehdään kantavien rakenteiden riskinarvio ja kolmannen osapuolen tarkastus.

3.1.5 Kate

Hallin kate on molemmin puolin PVC-pinnoitettua palonestokäsiteltyä, lakattua, UV-suojattua ja homeenestokäsiteltyä polyesterikangasta. Materiaalin pakkasenkesto vähintään -35 C ja vetolujuus vähintään 4000/4000 N/5 cm.

Kate tulee olla kiinnitetty siten, että sitä voidaan tarvittaessa kiristää normaalien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä.

Katteen tulee täyttää lumi- ja tuulikuormitusten asettamat vaatimukset."

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut sulkea voittanut tarjoaja tarjouskilpailusta sen referenssitoimituksista esitettyjen seikkojen vuoksi tai sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta rakennustapaselosteen tuulikuormausvaatimuksen vastaisuuden vuoksi.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetyssä referenssejä koskevassa selvityksessä on ilmoitettu vuodelta 2015 kaksi "40x30" hallia Porvoosta ja Salosta yhteyshenkilöineen.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tilaaja on ollut hankintapäätöstä tehtäessä puhelimitse yhteydessä voittaneen tarjoajan referenssitoimitusten yhteyshenkilöihin eikä tilaajalla ole ollut näiden puheluiden perusteella syytä epäillä toimitusten säädöstenmukaisuutta. Rakennusvalvontaviranomaisten valvontavastuu huomioon ottaen hankintayksiköllä ei ole myöskään ollut syytä epäillä hallien säädöstenmukaisuutta. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä, että voittaneen tarjoajan referenssit eivät olisi olleet vaaditun mukaisia. Hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon muita kuin tarjouksessa esitettyjä seikkoja. Koska hankintayksikkö ei ole vaatinut referenssikohteilta lopputarkastusraportteja tai rakennuslupapäätöksiä, ei hankintapäätöstä ole voitu myöskään perustaa niistä ilmeneviin seikkoihin.

Valittaja on esittänyt, että rakentamismääräysten vastaisesti toteutetut hallit eivät voi olla hyväksyttäviä referenssikohteita eikä niitä ole myöskään rakennettu rakennustuoteasetuksen edellytysten mukaisesti. Rakennesuunnitelmien tarkastajat ovat tarkastaneet voittaneen tarjoajan Porvoon referenssikohteiden rakennepiirustukset ja -suunnitelmat ja todenneet hallin suunnittelussa ja toteutuksesta runsaasti virheitä ja puutteita. Referenssikohde ei ole täyttänyt rakennustuoteasetuksen mukaisia perusvaatimuksia ja Eurokoodeissa asetettuja vaatimuksia. Teräsrakenneyhdistys ry:n lausunnosta ilmenevällä tavalla referenssikohteet ovat olleet rakennustuoteasetuksen vastaisia. Voittanut tarjoaja on antanut virheellistä tietoa referenssikohteista ja niiden ominaisuuksista. Hankintayksikkö on saanut referenssikohteiden puutteellisuuden tietoonsa viimeistään valituksen myötä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Asiassa on arvioitavana hankintayksikön menettely hankintapäätöksen tekohetkellä ja kysymys siitä, ovatko voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenevät tiedot antaneet hankintayksikölle perustellun syyn epäillä, täyttääkö voittanut tarjoaja tarjouspyynnössä asetetun referenssitoimituksia koskevan soveltuvuusvaatimuksen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä referensseistä on pyydetty toimittamaan selvityksenä ainoastaan tilaajan yhteystiedot, toimitetun pressuhallin koko ja aika, jolloin toimitus on tehty. Sen sijaan tarjouspyynnössä ei ole vaadittu muita selvityksiä tai tietoja referenssitoimitusten rakennustuoteasetuksen tai rakennusmääräysten mukaisuudesta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tilaaja on ollut puhelimitse yhteydessä referenssien yhteyshenkilöihin eikä tilaajalla ole ollut aihetta epäillä toimitusten olleen vaatimusten vastaisia. Lisäksi hankintayksikkö on sulkenut kolmannen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun osoittavan, että hankintayksikkö on tosiasiassa myös arvioinut tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että hankintayksiköllä olisi ollut hankintapäätöstä tehdessään perusteltu syy epäillä voittaneen tarjoajan ilmoittamien referenssitoimitusten olleen tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten vastaisia. Hankintayksiköllä ei ole myöskään ollut valittajan esittämää velvollisuutta todentaa referenssikohteilta vaatimusten täyttyminen ja erityisesti suoritustasoilmoitusten, CE-merkintöjen ja rakentamismääräysten asianmukaisuus. Näin ollen hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa hankintapäätöstä tehdessään katsoa, että voittanut tarjoaja on täyttänyt mainitun soveltuvuusvaatimuksen.

Valittaja on myös esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tuulikuormausvaatimuksen vastainen. Valittajan mukaan tuulikuormausvaatimusten täyttymiseksi hallin kate on tullut kiinnittää runkoon katteeseen saumattujen putkitunnelien ja niihin asennettavien rakenneputkien avulla päätykankaat kateosaan kiinni saumaten ja helmat pikeämällä asfalttiin kiinnittäen.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä on viitattu standardeihin eikä siinä ole erikseen määritelty, kuinka katekangas tulee kiinnittää. Tarjoaja vastaa siitä, että sen toimittama halli täyttää asetetut vaatimukset. Tarjoajien on tullut liittää tarjoukseen vähintään tietyt tiedot sisältävä tekninen erittely sekä ladata valmistajan katekankaan tuoteseloste. Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksessaan kyseiset tiedot. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä voittaneen tarjoajan kykyä hallitoimitukseen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tietynlaista ratkaisua tuulikuormausta koskevan vaatimuksen täyttämiseksi tai selvitystä tuulikuormausta koskevien vaatimusten täyttämisestä. Ottaen huomioon edellä mainitut lähtökohdat siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta ja hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoukseen, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä, asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että hankintayksikkö olisi ylittänyt harkintavaltansa katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Janus Oy:n korvaamaan IS-Hankinta Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Pertti Lenkkeri ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 22.2.2017