Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:66/17

MAO:66/17

Ylöjärven kaupunki - kuljetus- ja maanrakennuskonekalustot

julkinen hankinta - hankintailmoituksen laiminlyöminen, tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2016/2
Antopäivä: 16.2.2017

ASIAN TAUSTA

Ylöjärven kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 16.11.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta kuljetus- ja maanrakennuskonekaluston vuokraamisesta kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin ajalle 1.1.2016–31.12.2016.

Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta on 10.12.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 217 valinnut kolmiakselisten ajoneuvojen osalta puitejärjestelyyn tarjoajia tietyssä edullisuusjärjestyksessä. Tampereen Autokuljetus Oy:n yksi tarjous on ollut järjestyksessä kolmas ja Hämeen Kaivin Oy:n neljäs.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 150.000–300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinta on järjestetty väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Hämeen Kaivin Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen siltä osin kuin siinä on valittu Tampereen Autokuljetus Oy:n tarjous kolmiakselisten kuorma-autojen osalta, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä näiltä osin.

Perusteet

Tampereen Autokuljetus Oy:n tarjous olisi tullut hylätä kolmiakselisten ajoneuvojen osalta. Yhtiö ei ole yksilöinyt autonkuljettajia tarjouksessa eikä toimittanut tarjouspyynnössä vaadittuja kopioita voimassaolevista tieturvakortista ja ajoneuvon kuljettajan ammattipätevyyden osoittavasta asiakirjasta.

Tampereen Autokuljetus Oy on vain kuljetuksia välittävä yritys, eikä sillä ole omia ajoneuvoja. Tampereen Autokuljetus Oy ei ole ilmoittanut aliurakoitsijoiden nimiä tarjottujen ajoneuvojen osalta eikä toimittanut tarjouspyynnössä vaadittuja aliurakoitsijoita koskevia todistuksia ja selvityksiä.

Vastine

Vaatimukset

Ylöjärven kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Tampereen Autokuljetus Oy on itsenäinen toimija, joka toimittaa osakasautoilijoitaan sopimuspohjaisesti eri tilaajien töihin, ja jolla on hankintayksikön aiemman kokemuksen mukaan suuri määrä osakasautoilijoita käytössään. Sopimuspohjaisesta toiminnan luonteesta johtuen Tampereen Autokuljetus Oy ei ole yksilöinyt kuljettajia ja ajoneuvoja eikä toimittanut valituksessa tarkoitettuja kortteja. Tampereen Autokuljetus Oy voi sopimuskauden aikana tarjota hankintayksikölle kuljetuskalustoa, mutta sen tulee valita osakasautoilijat siten, että he vastaavat tarjouksessa ilmoitettua. Tampereen Autokuljetus Oy on ollut asiasta yhteydessä hankintayksikköön. Edellä todettu ei ole vaikuttanut tarjousten vertailuun eikä hankintayksikkö ole siten pitänyt mainittuja puutteita tarjouksen hylkäysperusteina.

Tampereen Autokuljetus Oy on ilmoittanut hankintayksikölle tarjousaikana puhelimitse, että se edellyttää osakasautoilijoiltaan tilaajavastuu.fi -palveluun kuulumista. Tampereen Autokuljetus Oy on lisäksi sopimusosapuolena omalta osaltaan toimittanut hankintayksikölle tilaajavastuuasiakirjat.

Kuultavan lausunto

Tampereen Autokuljetus Oy on esittänyt, että se on hankintayksiköltä saamiensa ohjeiden mukaisesti jättänyt ilmoittamatta kuljettajan ja ajoneuvon sekä jättänyt toimittamatta valituksessa tarkoitetut kopiot tieturva- ja ammattipätevyyskorteista, koska sillä on ollut useita samaan kategoriaan kuuluvia ajoneuvoja ja kuljettajia. Samalla tavalla se on jättänyt ilmoittamatta osakasautoilijat.

Tampereen Autokuljetus Oy on toimittanut hankintayksikölle kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tarjoajaa koskevat tiedot ja selvitykset. Lisäksi se on huolehtinut tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain mukaisista velvoitteista suhteessa osakasautoilijoihinsa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole kohdellut kaikkia tarjoajia ja tarjouksia yhdenvertaisesti, koska tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset eivät ole koskeneet samalla tavalla kaikkia tarjoajia. Kaikki Tampereen Autokuljetus Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneet eivät kuulu tilaajavastuu.fi -palveluun. Tampereen Autokuljetus Oy:n olisi joka tapauksessa tullut tarjouksessaan toimittaa tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset kaikista yhteistyösopimusautoilijoistaan.

Muut kirjelmät

Kuultava on antanut lisälausunnon.

Hankintayksikkö on esittänyt, että se käyttää kilpailutettuja maarakennus- ja kuljetuskalustoja kaupungin uusien asemakaava-alueiden katu- ja liikenneverkon sekä erityisesti uusien asemakaava-alueiden julkisen vesihuollon uusien linjojen kuten vesijohtojen, viemäreiden, näihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden, vesi- ja jätevesipumppaamoiden rakentamisessa. Lisäksi mainittuja kalustoja käytetään olemassa olevien alueiden linjastojen saneerauksessa. Hankinnan kilpailuttanut kaupungin yksikkö vastaa edellä todettujen vesihuoltolinjojen ja rakenteiden rakentamisesta Ylöjärven Vesi liikelaitokselle.

Rakentamiskohteesta riippuen vesihuollon kustannukset rakentamisen kustannukset kohteissa ovat tyypillisesti 40–80 prosenttia koko kohteen rakentamiskustannuksista, koska tekniikka joudutaan kaivamaan alimmaksi elementiksi kohteissa tai ne muuten sijaitsevat syvimmällä maassa. Hankinta on sisältänyt muutakin kuin vesihuollon eli muun ohella teiden ja katujen rakentamista.

Hankinta on tulkittu palveluhankinnaksi, koska kysymyksessä on ollut kuljetus- ja maanrakennuskuljettajilta tai -yrittäjiltä hankittava palvelu, jonka pohjalta yrittäjät toimittavat koneita tilaajan käyttöön tuntityöpohjaisesti. Kysymyksessä on ollut julkisista hankinnoista annetun lain liitteen B kohdan "Muut palvelut" mukainen palvelu. Hankinnan ennakoitu arvo on ollut hankintayksikön paras mahdollinen arvio rakentamiskohteista ja niiden kustannuksista kilpailutushetkellä.

Hankinnan arvonlisäverottomat kustannukset ovat sittemmin joulukuun 2016 puoliväliin mennessä olleet yhteensä noin 416.000 euroa, josta vesihuollon järjestelmien osuus on ollut noin 108.000 euroa eli noin 26 prosenttia.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 9 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia ei sovelleta vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007, erityisalojen hankintalaki) mukaista toimintaa varten tehtäviin hankintoihin.

Erityisalojen hankintalain 1 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden on kilpailutettava jäljempänä 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävät hankintansa siten kuin tässä laissa säädetään.

Erityisalojen hankintalain 5 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat yhtä tai useaa 6–9 §:ssä tarkoitettua toimintaa harjoittavat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä edellä mainittujen tahojen muodostamat yhteenliittymät.

Erityisalojen hankintalain 7 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan vesihuoltolaissa tarkoitettuun yhdyskunnan vesihuoltoon.

Vesihuoltolain 3 §:n 1 kohdan mukaan vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä.

Erityisalojen hankintalain 10 §:n 1 momentin mukaan useita toimintoja koskevaan hankintaan sovelletaan sitä toimintoa koskevia säännöksiä, johon liittyen hankinta ensisijaisesti tehdään. Pykälän 2 momentin mukaan, jos jokin näistä toiminnoista kuuluu tämän lain soveltamisalaan ja jokin toinen toiminto kuuluu hankintalain soveltamisalaan ja jos on objektiivisesti mahdotonta määritellä, mihin toimintoon hankinta ensisijaisesti kohdistuu, se on tehtävä hankintalain mukaisesti.

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka on 16.11.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ilmoittanut kuljetus- ja maarakennuskonekaluston vuokraamisesta kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin. Hankintailmoituksen kohdassa "Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)" on ilmoitettu hankinnan pääkohteeksi "Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)" ja sen CPV-koodina 60000000-8.

Hankintayksikön mukaan kilpailutettuja maarakennus- ja kuljetuskalustoja käytetään kaupungin uusien asemakaava-alueiden katu- ja liikenneverkon sekä erityisesti uusien asemakaava-alueiden julkisen vesihuollon uusien linjojen kuten vesijohtojen, viemäreiden, näihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden, vesi- ja jätevesipumppaamoiden rakentamisessa. Ylöjärven kaupungin hankinnan kilpailuttanut yksikkö vastaa edellä mainittujen vesihuoltolinjojen ja rakenteiden rakentamisesta Ylöjärven Vesi liikelaitokselle.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus toteaa, että Ylöjärven kaupunki on erityisalojen hankintalain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu hankintayksikkö.

Hankintayksikön selvityksen mukaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen hankinta sisältää erityisalojen hankintalain ja hankintalain soveltamisalaan kuuluvia hankintoja. Asiassa on sen vuoksi ratkaistava, onko hankinnassa ensisijaisesti kysymys erityisalojen hankintalain mukaisesta yhdyskunnan vesihuollosta vai hankintalain mukaisista kuljetuspalveluista.

Hankintayksikön selvityksen mukaan hankinnan arvonlisäverottomat kustannukset ovat joulukuun 2016 puoliväliin mennessä olleet yhteensä noin 416.000 euroa, josta vesihuollon järjestelmien osuus on ollut noin 108.000 euroa eli noin 26 prosenttia.

Hankintayksikön selvityksen perusteella hankittavien palveluiden muuhun kuin vesihuoltorakentamiseen kohdistuva osuus on siten ollut arvoltaan vesihuollon rakentamiseen kohdistuvaa osuutta suurempi. Asiassa voidaan erityisalojen hankintalain 10 §:n 1 momentin mukaisesti esitetyn selvityksen perusteella objektiivisesti määritellä, mihin toimintoon hankinta ensisijaisesti kohdistuu. Kysymyksessä on ollut ensisijaisesti hankintalain mukainen hankinta. Hankintaan on siten sovellettava hankintalakia.

Hankinnan arvo ja hankinnasta ilmoittaminen

Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin tässä laissa säädetään.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 35 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on toimitettava hankinnasta julkaistaviksi muun ohella hankintailmoitus. Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten lähettämisessä käytettävistä viestintävälineistä, ilmoitusten sisällöstä, julkaisemisesta ja muista hankinnasta ilmoittamiseen liittyvistä seikoista, joita hankintadirektiivissä, oikeussuojadirektiivissä ja kansallisesti edellytetään.

Julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (jäljempänä hankinta-asetus) 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi hankintailmoitus muun ohella avoimella menettelyllä toteutettavasta hankintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittävästä liitteen A mukaisesta palveluhankinnasta.

Hankintalain 17 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Pykälän 5 momentin mukaan ennakoidun arvon on pädettävä silloin, kun hankintayksikkö toimittaa hankintailmoituksen julkaistavaksi tai muuten aloittaa hankintamenettelyn.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 150.000–300.000 euroa. Ottaen huomioon, että hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa, samoin kuin se, että hankinnan kustannukset ovat sittemmin selvästi ylittäneet ennakoidun arvon, markkinaoikeus katsoo, että hankinnan ennakoituna arvonlisäverottomana kokonaisarvona on tullut pitää vähintään 300.000 euroa. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on siten asiassa saadun selvityksen perusteella ylittänyt hankintalain 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun EU-kynnysarvon.

Edellä todetulla tavalla hankinnan pääkohteeksi on ilmoitettu "Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)" ja sen CPV-koodina 60000000-8. Nämä palvelut kuuluvat hankintalain liitteen A ensisijaisten palveluhankintojen ryhmään 2 "Maakuljetuspalvelut, myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut, paitsi postinkuljetus". Kyseisiin palveluihin kuuluvat muun ohella kuljetuspalvelut CPV-koodilla 6018000-3 "Tavarankuljetusajoneuvojen vuokraus kuljettajan kanssa".

Hankintayksikön mukaan hankinnassa on ollut kysymys kuljetus- ja maanrakennuskuljettajilta tai -yrittäjiltä hankittava palvelu, jonka perusteella yrittäjät toimittavat koneita tilaajan käyttöön tuntityöpohjaisesti. Tarjouspyynnössä hankinnasta ilmoitettu tukee hankintayksikön hankkeen kohteesta esittämää. Tarjouspyynnössä on muun ohella ilmoitettu, että tarjouksen perusteella yrittäjä on velvollinen luovuttamaan työkoneen tai kuljetuskaluston kuljettajineen tilaajan käyttöön tarvittaessa. Hankintayksikön mukaan hankittava palvelu on kuulunut hankintalain liitteen B toissijaisten palveluhankintojen ryhmään 27 "Muut palvelut".

Hankinnan kohteesta esitetyn selvityksen perusteella kysymyksessä olevat koneet ovat olleet kuljetuskalustostoa. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että hankinnassa on ollut kyse edellä mainituista kuljetuspalveluista. Kyseinen CPV-koodi kuuluu edellä todetun mukaisesti hankintalain liitteen A mukaisten ensisijaisten palveluhankintojen ryhmään 2. Hankinnasta olisi siten tullut julkaista EU-hankintailmoitus.

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset, sekä ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua. Ehdokas tai tarjoaja voidaan kuitenkin 53 tai 54 §:n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Valittajan mukaan Tampereen Autokuljetus Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska tarjouksessa ei ole ilmoitettu autonkuljettajia eikä aliurakoitsijoita, eikä sen liitteenä ole toimitettu tarjouspyynnössä vaadittuja kopioita voimassaolevista tieturva 1 kortista, ajoneuvon kuljettajan ammattipätevyyden osoittavasta asiakirjasta eikä tarjouspyynnössä vaadittuja aliurakoitsijoita koskevia todistuksia ja selvityksiä.

Hankintayksikön mukaan kuljettajien ilmoittamatta jättäminen ja tieturva- ja ammattipätevyyskorttien toimittamatta jättäminen on ollut perusteltua Tampereen Autokuljetus Oy:n toiminnan luonteen vuoksi, eikä niiden puuttuminen ole vaikuttanut tarjousten vertailuun. Tampereen Autokuljetus Oy on lisäksi toimittanut yhtiötä koskevat tilaajavastuuasiakirjat.

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Tarjouksen tekijä" mukaan tarjoukseen on tullut liittää muun ohella selvitys koneenkuljettajan kuntajohtoisen infran rakentamisen työkokemuksesta tarjottavan työkonelajin tai auton osalta, kopio voimassaolevasta tieturva 1 -kortista ja kopio voimassa olevasta ajoneuvon kuljettajan ammattipätevyyden omaamisesta.

Sanotun kohdan mukaan tarjousta ei oteta vertailuun, jos yksikin pyydetty liite puuttuu.

Markkinaoikeus toteaa, että valituksessa tarkoitettuja selvityksiä koskevassa tarjouksen tekijää koskevassa tarjouspyynnön kohdassa 3 on kysymys tarjoajan soveltuvuutta koskevista vaatimuksista ja selvityksistä.

Tarjoajan soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tarjoajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että riittävät edellytykset täyttyvät ja minkälaisen riskin se ottaa hankinnan toteutumatta jäämisestä, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuus- tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan niistä ilmenevien tietojen perusteella.

Tampereen Autokuljetus Oy on tarjonnut maanajoon ja louheenajoon 54 euron tuntihinnalla kahta kolmiakselista ajoneuvoa. Toisessa tarjouslomakkeessa yhtiö on ilmoittanut tarjoamansa ajoneuvon päästöluokitukseksi Euro IV, vuosimalliksi 2009–2012, ja kuljettajan kokemukseksi kuntajohtoisista infratyömaista yli seitsemän vuotta. Ajoneuvon osalta ei ole asiassa esitetyllä tavalla ilmoitettu kuljettajaa eikä tarjoukseen ole tältä osin liitetty tieturva- ja ammattipätevyyskortteja. Ajoneuvovertailussa sanottu ajoneuvo on sijoitettu kolmannelle sijalle.

Yhtiön tarjoaman toisen kolmiakselisen ajoneuvon osalta tarjouksessa on yksilöity myös kuljettaja ja tarjoukseen on liitetty kuljettajan tieturva- ja ammattipätevyyskortti. Tämä ajoneuvo on sijoittunut kolmiakselisten ajoneuvojen vertailussa kahdeksannelle sijalle.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole edellä todetulla tavalla ilmoitettu kuljettajaa eikä tarjoukseen ole tältä osin liitetty tieturva- ja ammattipätevyyskortteja. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tältä osin olleet selvät, eikä vaatimus ole ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen. Tarjous ei näin ollen ole ollut mainituilta osin tarjouspyynnön ehtojen mukainen. Tarjouspyynnön mukaan tarjousta ei oteta vertailuun, jos yksikin pyydetty liite puuttuu. Ottaen edellä todetun lisäksi huomioon tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaate markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa kyseisen tarjouksen osalta tarjouskilpailusta mainittujen selvitysten puuttumisen vuoksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinta on järjestetty väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voitaisiin lähtökohtaisesti hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankinta on käsittänyt kuljetuspalvelut aikavälille 1.1.2016–31.12.2016. Koska hankintakausi on jo ehtinyt kulua kokonaan, hankintalain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdissa säädetyt seuraamukset eivät ole enää käytettävissä. Valittajan vaatimukset on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Saini Siitarinen ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 22.2.2017