Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:36/17

MAO:36/17

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - konesalilaitteet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2016/450
Antopäivä: 30.1.2017

ASIAN TAUSTA

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.4.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta konesalilaitteiden tavarahankinnasta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän rakennustoimikunta on 8.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 38 valinnut Fujitsu Finland Oy:n tarjouksen.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on Rittal Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 14.7.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 118 poistanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän rakennustoimikunnan 8.6.2016 tekemän hankintapäätöksen § 38, sulkenut Fujitsu Finland Oy:n ja Coromatic Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta sekä valinnut Rittal Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 200.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 14.9.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Coromatic Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 55.200 euroa sekä arvonlisäveroa 13.248 euroa eli yhteensä 68.448 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 7.570,20 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Coromatic Oy:n tarjous on hankintaoikaisupäätöksellä suljettu tarjousten vertailusta virheellisesti.

Hankintaoikaisupäätöksen mukaan Coromatic Oy:n tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta (< 94,47 l/min) virtausnopeuden osalta. Coromatic Oy:n tarjouksessa virtausnopeudeksi on ilmoitettu 8,11 m3/h eli 135,17 l/min. Hankintaoikaisupäätöksessä todetun mukaan jäähdytyksen teho jää tällöin alle vaaditun.

Edellä mainittu virtausnopeuslukema on tullut kirjatuksi Coromatic Oy:n tarjouksen teknisessä liitteessä esiintyviin laskelmiin virheellisesti epähuomiossa. Coromatic Oy oli tehnyt laskelman simulaatio-ohjelmalla, johon oli jäänyt väärä virtaama-arvo.

Virheen huomaamisen jälkeen Coromatic Oy on tehnyt uuden mittausajon saaden veden virtaamisnopeudeksi 5,66 m3/h eli 94,47 l/min. Coromatic Oy on ilmoittanut tämän hankintayksikölle ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä.

Coromatic Oy:n tarjoamassa laitteessa ei ole ollut teknistä vikaa tai puutetta, eikä laite ole ollut virheellinen. Kyseessä on ollut kirjoitusvirheeseen verrattava kirjaamisvirhe, jonka ei olisi tullut johtaa Coromatic Oy:n tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta, vaan jonka korjaamiseen hankintayksiköllä on ollut oikeus ja velvollisuus.

Lisäksi on huomattava, että Coromatic Oy on ilmoittanut tarjouksessaan, että tarjottu laite täyttää tarjouspyynnön mukaiset tekniset erittelyt. Edellä mainittu virhe on ollut tarjouksen teknisessä liitteessä, eikä sillä ole ollut merkitystä tarjousten vertailussa. Hankintayksikön olisi siten tullut hyväksyä Coromatic Oy:n tarjous tarjousten vertailuun.

Hankintaoikaisupäätöksen mukaan valittajan tarjoama laite ei olisi myöskään täyttänyt vaatimusta, jonka mukaan rivijäähdyttimessä on tullut olla kolme mittauspistettä sekä jäähdytetyn ilman lähtevälle lämpötilalle että palvelimen takaa imetyn ilman lämpötilalle. Hankintaoikaisupäätöksen mukaan Coromatic Oy:n tarjoamassa laitteessa olisi ollut vain kaksi mittauspistettä kummallekin. Coromatic Oy:n tarjoamassa laitteessa on sinänsä vakiona kaksi mittauspistettä, mutta yhtiön tarjous on tehty kolmen mittaavan anturin mukaisesti. Näin ollen Coromatic Oy:n tarjoama laite on myös tältä osin täyttänyt esitetyt vaatimukset.

Hankintayksikkö on toiminut virheellisesti myös siinä, kun se ei ole kuullut Coromatic Oy:tä ennen hankintaoikaisun tekemistä. Hankintaoikaisupäätös on kumottava tälläkin perusteella.

Vastine

Vaatimukset

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.557,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole toiminut asiassa virheellisesti. Valittajan tarjous ei ole tarjousten jättämiselle varattuna ajankohtana täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Valittaja ei ole kyennyt osoittamaan, että sen tarjoama laite olisi ollut tarjouspyynnön mukainen. Kuten valittaja on itsekin valituksessaan todennut, valittajan tarjous on perustunut vääriin virtaama-arvoihin. Virhe on tapahtunut valittajan omassa toiminnassa ja valittaja vastaa yksin virheen vaikutuksista.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen jälkeen valittaja toimitti hankintayksikölle sähköpostilla uuden laskelman, joka oli tehty laitevalmistajan omalla mittausmenetelmällä.

Edellä mainitussa laskelmassaan valittaja ilmoitti, että virtausnopeuden mittaustuloksessa päästään arvoon 94,33 l/min, mikäli käytetään ilmankosteusarvona 17 prosenttia. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että kosteusarvo on 20–60 prosenttia. Näin ollen uusikaan laskelma ei ole osoittanut, että valittajan tarjoama laite vastaisi tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Valittajan tarjouksessa ei ole ollut kyse selkeästä ja ilmeisestä kirjoitusvirheestä, vaan valittaja on pyrkinyt jälkikäteen parantamaan jättämäänsä tarjousta.

Hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti myöskään siltä osin, kun se ei ole kuullut valittajaa hankintaoikaisuvaatimuksen osalta. Hankintasäännökset eivät ensinnäkään edellytä kuulemista. Toiseksi erilliselle kuulemiselle ei ole ollut tarvetta, koska valittaja on omaehtoisesti toimittanut edellä kerrotun laskelman konesalihankinnan oikaisuilmoitusta koskevaksi vastineeksi otsikoidulla sähköpostilla sen jälkeen, kun valittaja oli saanut tiedon hankintaoikaisuvaatimuksesta. Valittaja on siten antanut vastineen hankintaoikaisuvaatimuksesta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Hyvitysmaksuvaatimuksen osalta on erityiset syyt ylittää hankintasäännösten mukainen kymmenen prosentin määrä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajalla ei olisi ollut mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua. Valittaja on myöntänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, joten hankintayksiköllä on ollut velvollisuus sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta. Asiassa ei ole perusteita määrätä hyvitysmaksua hankintasäännösten kymmenen prosentin ylärajaa korkeammaksi.

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittua tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä. Annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on pääsääntöisesti kielletty. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei yhdellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta saattaa tarjouspyyntöä vastaamatonta tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi tai muulla tavalla parantaa tarjoustaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia täsmentämään tai selventämään tarjousten yksityiskohtia ainoastaan silloin, kun menettely ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Tarjousten täsmennyttäminen voi olla perusteltua lähinnä silloin, kun se johtuu tarjouspyynnössä olleista epäselvyyksistä.

Hankintalain 94 §:n mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintasäännösten vastaisesti, markkinaoikeus voi määrätä mainitussa pykälässä säädetyt seuraamukset.

Asian arviointi

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnön liitteen "Konesalilaitteet 2016" kohdan 7 "Rivijäähdyttimet" mukaan kyseisessä kohdassa on esitetty hankittavien rivijäähdyttimien vähimmäisvaatimukset, jotka tarjouksen on tullut täyttää tullakseen otetuksi huomioon lopullisessa valinnassa. Kohdassa on todettu, että tarjouksessa on tullut eritellä riittävän tarkasti rivijäähdytinten tekniset ominaisuudet siten, että mainitut vähimmäisvaatimukset ja ominaisuudet ovat olleet selkeästi esillä ja luettavissa tarjouksesta. Vähimmäisvaatimuksena on esitetty muun ohella seuraavaa:
" - Jäähdytysteho vähintään 29 kW seuraavilla arvoilla:
o veden lämpötila 9 / 14 ºC
o putkiston painehäviö < 245kPa
o virtaus nopeus < 94,47 l/min."

Valittaja on liittänyt tarjoukseensa rivijäähdytintä koskien laskelman, jossa virtausnopeudeksi on merkitty 8,11 m3/h. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tämä on vastannut virtausnopeutta 135,17 l/min eli on ollut enemmän kuin tarjouspyynnössä vaatimuksena edellä selostetulla tavalla esitetty virtausnopeus alle 94,47 l/min.

Valittaja on sittemmin tarjousten jättämiselle varatun ajan päättymisen jälkeen, mutta ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä, toimittanut hankintayksikölle uuden laskelman, jossa virtausnopeudeksi on merkitty 6,55 m3/h, joka valittajan esittämän selvityksen perusteella on vastannut virtausnopeutta 94,47 l/min ja hankintayksikön ilmoittaman mukaan vastannut virtausnopeutta 94,33 l/min.

Valittajan mukaan sen tarjoaman laitteen jäähdytysteho on ollut tarjouspyynnössä vaaditun mukainen edellä mainitulla uudessa laskelmassa ilmoitetulla virtausnopeudella. Valittajan tarjouksessa alun perin ollut virhe on valittajan esittämän mukaan johtunut siitä, että valittaja oli käyttänyt laskelmansa laatimisessa simulaatio-ohjelmaa, johon oli jäänyt väärä virtaama-arvo. Valittajan mukaan kyseessä on ollut vähäinen kirjoitusvirhe, jonka korjaamiseen sillä on ollut oikeus.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjouksessa on rivijäähdytinten teho ilmoitettu edellä selostetulla tavalla sellaisella virtausnopeudella, joka on ylittänyt tarjouspyynnössä esitetyn virtausnopeuden enimmäismäärän. Edellä todetulla tavalla tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä, eikä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikön ole sallittua antaa tarjoajalle mahdollisuutta saattaa tarjouspyyntöä vastaamatonta tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi tai muulla tavalla parantaa tarjoustaan.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt asiassa virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta edellä mainitulla perusteella ottamatta huomioon valittajan vasta tarjousten jättämiselle varatun ajan päättymisen jälkeen toimittamaa laskelmaa.

Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista valituksessa esitetyistä tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuteen liittyvistä väitteistä.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikön tekemä hankintaoikaisupäätös olisi kumottava sen vuoksi, että hankintayksikkö ei ole kuullut valittajaa ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 94 §:n mukaan mainitussa pykälässä markkinaoikeuden toimivaltaan säädettyjen seuraamusten määrääminen tulee kysymykseen, jos hankinnassa on menetelty hankintasäännösten vastaisesti. Hankintalaissa ei säädetä hankintayksikölle velvollisuutta kuulla tarjoajia ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä. Näin ollen hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti myöskään sen perusteella, että hankintayksikkö ei ole kuullut valittajaa ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Coromatic Oy:n korvaamaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 5.557,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Anne Mäkelä.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.2.2017