Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:382/16

MAO:382/16

Liikennevirasto - meriväylähankkeen rakennuttaminen ja valvonta

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vakava virhe ammattitoiminnassa

Diaarinumero: 2015/577
Antopäivä: 23.6.2016

ASIAN TAUSTA

Liikennevirasto (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.5.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Rauman meriväylähankkeen rakennuttamista ja valvontaa koskevasta palveluhankinnasta.

Liikennevirasto on 25.8.2015 tekemällään päätöksellä sulkenut Meritaito Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle ja 27.8.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Ramboll CM Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.400.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Meritaito Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.270 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Liikennevirasto on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Valittaja ei ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen.

Tarjouspyynnössä edellytetyn projektisuunnitelman valmistelu on kuulunut valittajan alihankkijan projektipäällikön vastuulle. Valittajalle on tullut yllätyksenä, että kyseinen projektipäällikkö on ottanut projektisuunnitelmaan lainauksia vuonna 2013 Uudenkaupungin meriväylän syventämistä koskevan tarjouskilpailun voittaneesta tarjouksesta. Valittajan toimintatapana ei ole ottaa tarjouksiinsa lainauksia muiden tarjouksista, eikä se hyväksy sitä myöskään alihankkijoidensa osalta.

Vaikka valittaja pitää alihankkijansa toimintaa valitettavana, kyseessä ei kuitenkaan ole ollut lainvastainen toiminta eikä julkisista hankinnoista annetun lain 54 §:n mukainen vakava virhe. Valittajan tarjouksen ja Uudenkaupungin meriväylän syventämistä vuonna 2013 koskevan tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen projektisuunnitelmat eivät ole olleet olennaisilta osin sisällöltään samanlaisia. Valittajan alihankkijan projektisuunnitelmaan ottamat lainaukset ovat olleet suppeita, hajanaisia ja sekalaisia, ja ne ovat edustaneet vain noin 15 prosenttia projektisuunnitelman sanamäärästä. Lainatuissa kohdissa ei ole ollut mitään tavanomaisesta projektinhallinnasta poikkeavaa ja niiden asiasisältö on ollut vapaasti hyödynnettävissä olevaa tietoa. Toimialan kehittyminen ja vapaa kilpailu edellyttävät, että kilpailijat voivat oppia toistensa toiminnasta ja hyödyntää toistensa ratkaisuja.

Valittaja ei ole antanut hyväksyntäänsä lainauksille, eikä sillä ole ollut aihetta epäillä alihankkijan toimintaa tältä osin. Kyse ei ole ollut valittajan tuottamuksesta tai huolimattomuudesta. Alihankkijan toimintaa ei luonteensa vuoksi ole pidettävä sellaisena vakavana virheenä, jonka takia valittajan sulkeminen tarjouskilpailusta olisi ollut tarpeen hankinnan toteuttamiseen liittyvien riskien vähentämiseksi. Lainauksilla ei ole ollut merkitystä arvioitaessa valittajan tai sen alihankkijankaan luotettavuutta palvelun tuottamisessa. Kyse on ollut tarjouksen laatimisvaiheessa tapahtuneesta seikasta, jolla ei ole ollut vaikutusta tuotettavaan palveluun. Valittaja on ryhtynyt toimenpiteisiin alihankintamenettelyjen parantamiseksi ja alihankkijoiden valvomiseksi, jotta varmistetaan, ettei tällainen tilanne tule jatkossa toistumaan.

Käsillä olevassa tapauksessa ei ole ollut kyse tilanteesta, jossa vakavaan virheeseen tai lainvastaiseen tekoon on syyllistynyt yrityksen johtohenkilö taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö, vaan väitetyn virheen on tehnyt valittajan alihankkija. Kyseessä ei ole myöskään sellainen hankintasäännösten esitöissä tarkoitettu tilanne, jossa palveluhankinta edellyttäisi henkilökohtaista työpanosta.

Liikennevirasto on 25.8.2015 päivätyssä kirjeessään esittänyt tilanteesta selvityspyynnön valittajalle. Liikennevirasto on kuitenkin tehnyt päätöksen valittajan sulkemisesta tarjouskilpailun ulkopuolelle odottamatta valittajan selvitystä. Liikennevirasto on siten rikkonut myös hallintolain 6 luvussa säädettyä asianosaisen kuulemisvelvollisuutta.

Vastine

Vaatimukset

Liikennevirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 980 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjouksen liitteenä oleva projektisuunnitelma on ollut osin samansisältöinen kuin toisen tarjoajan vuonna 2013 Uudenkaupungin meriväylän syventämisen hankintapalveluita koskevaan tarjouskilpailuun antama projektisuunnitelma. Valittaja on plagioinut tätä projektisuunnitelmaa, eli esittänyt kyseisessä vuoden 2013 projektisuunnitelmassa olleita kohtia ominaan. Valittajan tarkoitus on ollut hyötyä tästä tarjousten arvioinnissa. Kysymys ei ole ollut valittajan esittämin tavoin lainauksesta, kun lainauksen lähdettä ei ole kerrottu.

Projektisuunnitelman osuus tarjousten laadullisesta arvioinnista on ollut 40 prosenttia. Suunnitelmassa on tullut kuvata muun ohella konsultin toimintatavat työmaan valvonnassa, kokouskäytännöt sekä rakennuttamisen ja valvonnan raportointi, ratkaisuvaihtoehtojen esittely ja hyväksyttäminen tilaajalla sekä konsultin sisäinen laadunvarmistus ja riskienhallinta. Plagiointi on koskenut edellä mainittujen osioiden kokonaisia pitkiä kappaleita ja useiden kappaleiden yhtenäisiä osuuksia sekä otsikointeja.

Plagioidut kohdat ovat olleet keskeisiä palvelun laadukkaan toteuttamisen kannalta. Projektisuunnitelmalla tarjoaja nimenomaisesti osoittaa oman toimintansa ja tuottamansa palvelun laadukkuuden. Hankintayksikkö ei olisi pystynyt arvioimaan valittajan projektisuunnitelmaa niiltä osin kuin projektisuunnitelma on plagioitu.

Kyseessä olevan palvelun toteuttaminen vaatii ehdottoman luottamuksen tilaajan ja konsultin välille. Palvelun tuottamisen aikana konsultti toimii tilaajan edustajana ja huolehtii itsenäisesti tilaajan edusta ulkopuolisten sidosryhmien kesken pidettävissä kokouksissa ja tilaisuuksissa. Konsultti osallistuu jatkuvasti luottamuksellisiin neuvotteluihin ja käsittelee myös merkittävissä määrin luottamuksellista tietoa. Hankintayksikkö on siten voinut edellyttää myös valittajalta erityistä luotettavuutta.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olevilla eettisillä pelisäännöillä on korostettu luottamuksen merkitystä, ja niihin tarjoajan on tullut sitoutua. Valittaja on toiminut tarjouspyyntöaineistossa esitettyjä eettisiä sääntöjä vastaan, eikä hankintayksikön ja valittajan kesken ole siten voinut syntyä luottamuksellista yhteyttä. Tarjoajan toiminta tarjousvaiheessa osoittaa tarjoajan tulevaa toimintaa myös sopimuskauden aikana. Tarjoaja vastaa jo tarjousvaiheessa alihankkijoidensa tekemisistä kuin omastaan.

Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten mukaisesti. Hankintayksikkö on pitänyt valittajan epärehellisyyttä siinä määrin vakavana, että sillä on ollut oikeus sulkea valittaja tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Kuultavan lausunto

Ramboll CM Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Ramboll CM Oy on esittänyt, että valittajan toiminta vaarantaa erityisesti tilaajan ja tarjoajan välisen mutta myös laajemmin alan toimijoiden välisen luottamuksen sekä tasapuolisen ja syrjimättömän kilpailun. Toiminnan moitittavuutta lisää se, että toisen tarjoajan tarjouksen projektisuunnitelmasta suoraan lainatut kohdat ovat olleet käsillä olevan hankinnan kohteena olevan projektin ja tarjousvertailun kannalta keskeisiä. Sanottu toiminta osoittaa myös tarjoajan kyvyttömyyden palvelun suorittamiseen. Tarjoaja on vastuussa tarjouksestaan.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että projektisuunnitelma ei ole tekninen dokumentti, vaan siinä ainoastaan kuvataan tarjottavan palvelun sisältö. Projektisuunnitelma ei osoita tarjoajan kykyä toteuttaa tarjoamansa palvelu.

Hankintayksikkö on ollut tietoinen jo tarjousten jättövaiheessa, että kaikilla tarjoajilla on ollut vähimmäisvaatimusten mukainen laadunvarmistus.

Valittajan sulkeminen tarjouskilpailusta on ollut suhteeton seuraus verrattuna tapahtuneen virheen laatuun ja sen mahdollisiin vaikutuksiin tarjouskilpailussa ottaen huomioon, että kyse ei ole ollut tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai harhautuksesta taikka muusta raskauttavasta teosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset ja niiden esityöt

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua. Ehdokas tai tarjoaja voidaan kuitenkin hankintalain 53 tai 54 §:n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta.

Hankintalain 54 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetään ehdokkaasta ja tarjoajasta, sovelletaan myös, kun virheeseen syyllistynyt tai velvollisuuden laiminlyönyt on ehdokkaan tai tarjoajan johtohenkilö tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. Poissulkemista koskevassa harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus, yhteys hankinnan kohteeseen, kulunut aika, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä rikkomukseen tai laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot.

Hankintalain 54 §:n esitöissä (HE 50/2006 vp s. 97 ja 98) on todettu muun ohella, että pykälän tarkoituksena on vähentää toimittajan heikosta taloudellisesta asemasta johtuvia taloudellisia tai muista tekijöistä johtuvia riskejä, jotka liittyvät hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksiköllä on harkintavalta poissulkemisperusteen käyttämisessä. Tarjoajien poissulkemisessa hankintayksikön tulee noudattaa suhteellisuuden periaatetta. Suhteellisuuden vaatimusten huomioon ottaminen edellyttää, että poissulkeminen ei ole kohtuuttomassa suhteessa teon vakavuuteen nähden.

Hankintamenettely

Liikennevirasto on pyytänyt tarjouksia Rauman meriväylähankkeen rakennuttamista ja valvontaa koskevasta palveluhankinnasta. Tarjouspyynnön liitteenä olevan rakennuttajakonsultin tehtäväluetteloa koskevan asiakirjan mukaan toimeksiantoon on kuulunut tilaajan asiantuntijana toimiminen Rauman meriväylän ja sataman syventämistä koskevan hankkeen ohjauksessa, hankintojen valmistelussa ja kilpailutuksessa, rakentamis- ja vastaanottovaiheessa sekä muissa tilaajan antamissa tehtävissä. Mainitun asiakirjan mukaan rakennuttajakonsultin tehtävänä on ollut avustaa hankkeen projektiryhmää.

Edelleen kyseisessä asiakirjassa on ilmoitettu, että rakennuttajakonsultin tehtävänä on ollut hyvässä ja avoimessa hengessä yhteistyöllä tilaajan ja tilaajan muiden konsulttien sekä palveluntuottajien kanssa saavuttaa hankkeelle projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja edistää toteutettavaa projektia taloudellisesti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti sekä varmistaa tekniset ja ympäristölliset sekä turvallisuuden vaatimukset täyttävän meriväylän ja sataman kehityshankkeen toteutuminen. Konsultin on mainitun asiakirjan mukaan tullut sitoutua tarjouksessaan tarjouspyynnön liitteenä oleviin eettisiin pelisääntöihin ja noudattaa niitä koko hankkeen ajan.

Tarjouskilpailussa tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus laadun painokertoimen ollessa 60 prosenttia ja tarjoushinnan painokertoimen 40 prosenttia. Laadullisiksi vertailuperusteiksi on tarjouspyynnössä ilmoitettu avainhenkilöiden referenssit ja alustava kohdekohtainen projekti-/valvontasuunnitelma palvelun toteutuksesta.

Tarjouspyynnön kohdan 5 "Tarjouksen tekeminen" alakohdassa 5.3 "Tarjouksen laatuosa (B)" on esitetty laadullisia vertailuperusteita koskevat vaatimukset. Alustavaa kohdekohtaista projekti-/valvontasuunnitelmaa koskien on kyseisessä alakohdassa ilmoitettu muun ohella, että tarjoajan tulee laatia tarjouspyynnön tehtävästä projekti-/valvontasuunnitelma, jossa tulee ottaa huomioon tilaajan laatima alustava projektisuunnitelma.

Valittaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä 18.8.2015 päivätyn alustavan projekti-/valvontasuunnitelman. Suunnitelmaan on merkitty sen laatijoiden nimet sekä hyväksyjäksi valittajan toimitusjohtajana toimivan henkilön nimi, joka on myös merkitty tarjouksen allekirjoittajaksi.

Hankintayksikkö on 25.8.2015 tekemällään päätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalain 54 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Päätöksessä on ilmoitettu, että perustelut on kuvattu tarkemmin valittajalle lähetetyssä kirjeessä.

Hankintayksikön valittajalle osoitetussa 25.8.2015 päivätyssä kirjeessä on ilmoitettu tarjousten laatuarvioinnin yhteydessä käyneen ilmi, että valittajan tarjous on ollut projektisuunnitelman osalta hyvin samansisältöinen kuin nimetyn kilpailevan tarjoajan tarjouksen 29.1.2013 päivätty projektisuunnitelma Liikenneviraston aiemmassa Uudenkaupungin meriväylän syventämisen hankintapalveluja koskeneessa hankinnassa. Kirjeessä on lisäksi ilmoitettu, että valittajan plagioimat kohdat ovat olleet hyvin keskeisiä tekijöitä kilpailutuksen kohteena olevan palveluhankinnan toteutuksessa, projektisuunnitelman laatuarviointi on ollut hyvin keskeisessä asemassa tarjousten laatuarvioinnissa, plagioidut kohdat ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun ja valittajan toiminta on vakavasti vaarantanut valittajan luotettavuuden palvelun tarjoajana.

Liittyen jatkotoimiin kirjeessä on vielä pyydetty 28.8.2015 mennessä selvitystä valittajan menettelystä, minkä selvityksen perusteella hankintayksikkö on ilmoittanut tulevansa arvioimaan valittajan kohtelua hankintayksikön tulevissa tarjouskilpailuissa.

Hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeudelle kirjeessä viitatun toisen tarjoajan aiempaa tarjouskilpailua koskevan tarjouksen.

Asian arviointi

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että käsite "virhe ammattitoiminnassa" kattaa kaikenlaisen virheellisen menettelyn, joka vaikuttaa kyseisen toimijan ammatilliseen luotettavuuteen, eikä sen toteaminen edellytä esimerkiksi lainvoimaista tuomiota. Hankintaviranomainen voi todeta virheen ammattitoiminnassa millä tahansa perusteltavissa olevalla keinolla. Käsite "vakava virhe" on ymmärrettävä siten, että se viittaa tavallisesti taloudellisen toimijan menettelyyn, joka ilmentää toimijan tietyn vakavuusasteen tuottamusta tai huolimattomuutta. Mikä tahansa sopimuksen tai sopimuksen osan virheellinen, epätäsmällinen tai puutteellinen täyttäminen taloudellisen toimijan puolelta voi mahdollisesti osoittaa tämän ammatillisen pätevyyden puutteita, muttei merkitse automaattisesti vakavaa virhettä. Vakavan virheen olemassaolon toteaminen edellyttää lähtökohtaisesti kyseisen taloudellisen toimijan asenteen konkreettista ja yksilökohtaista arviointia. (Ks. tuomio Forposta ja ABC Direct Contact, C-465/11, EU:C:2012:801, 27, 28, 30 ja 31 kohta)

Korkein hallinto-oikeus on 9.6.2004 antamassaan päätöksessä taltionumero 1395 hyväksynyt markkinaoikeuden ratkaisun perustelut, joiden mukaan tarjoajan poissulkemisen edellytykset ammatin harjoittamisessa tapahtuneen vakavan virheen perusteella olivat täyttyneet tilanteessa, jossa osallistumishakemuksen tehneen yrityksen määräävässä asemassa olevan henkilön aiemmassa toiminnassa yksityisenä elinkeinonharjoittajana oli tapahtunut laskutuksen osalta virheitä, muun ohessa alihankkijan muunnetun laskun toimittaminen hankintayksikölle. Laskutusvirheen oli esitetty tehneen mainitun henkilön puoliso. Kysymyksessä ollut virhe oli ollut vähäinen sekä rahamääräisesti että suhteessa sen urakan kokonaisarvoon, jossa virhe oli tapahtunut. Asiassa ei myöskään ollut ilmennyt, että virhe olisi toistunut. Markkinaoikeus on ratkaisussaan katsonut, että kun otetaan huomioon laskutuksessa olleet epäselvyydet, se että virhe oli oikaistu vasta hankintayksikön pyytämien ja laatimien selvitysten jälkeen sekä erityisesti laskutuksen virheettömyyden merkitys osapuolten keskinäisen luottamuksen kannalta, hankintayksiköllä oli ollut oikeus katsoa, että yksityinen elinkeinonharjoittaja oli syyllistynyt vakavaan virheeseen ammatin harjoittamisessa. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan katsonut, että hankintayksikkö on voinut todeta tämän seikan vaikutusten ulottuvan myös kyseiseen osallistumishakemuksen tehneeseen yritykseen arvioitaessa sen kelpoisuutta osallistua hankintamenettelyyn.

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee, että valittajan tarjouksensa liitteenä toimittaman projekti-/valvontasuunnitelman seuraavat kohdat ovat joko täysin tai olennaisilta osiltaan samansisältöisiä kuin vastaavat kohdat erään toisen yhtiön alustavassa projektisuunnitelmassa Uudenkaupungin meriväylän syventämisen hankintapalveluita koskeneessa aiemmassa hankinta-asiassa: kohdan 5.4 "Toimintatapa työmaan valvonnassa" alakohdat 5.4.3 "Aikatauluvalvonta", 5.4.4 "Taloudellinen valvonta" ja 5.4.5 "Työmaan turvallisuuden valvonta", kohdan 7 "Rakennuttamisen ja valvonnan raportointi sekä kokouskäytännöt hankkeen aikana" alakohdat 7.1 "Konsultin raportointi" ja 7.2 "Kokouskäytännöt", kohta 8 "Ratkaisuvaihtoehtojen esittely ja hyväksyttäminen tilaajalla" sekä kohta 9 "Rakennuttajakonsultin sisäinen laadunvarmistus ja riskienhallinta". Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut tehdä päätelmän siitä, että mainitut asiakirjan kohdat on kopioitu esitetysti toisen tarjoajan tarjouksesta. Valittaja ei ole sinänsä kiistänyt, etteikö sen tarjous ole sisältänyt lainauksia edellä mainitusta aiemmasta projektisuunnitelmasta, mutta on katsonut, että lainaukset ovat olleet suppeita, hajanaisia ja sekalaisia, ja että projektisuunnitelman valmistelu on kuulunut valittajan alihankkijan vastuulle.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten laatimisen tarjouskilpailussa on katsottava olevan osa valittajan keskeistä ammattitoimintaa. Kysymyksessä oleva asiakirja ja sen sisältämät tiedot ovat olleet olennaisia hankinnan toteuttamisen kannalta ja sillä on myös ollut keskeinen merkitys tarjousten laatuvertailussa.

Valittajan menettely tarjouksensa laatimisessa on tässä tarjouskilpailussa vaikuttanut valittajan luotettavuuteen hankintayksikön näkökulmasta. Ottaen edellä mainittujen seikkojen lisäksi huomioon, että hankintayksikkö on tarjouspyynnössä korostanut luottamuksen merkitystä, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa katsoa, että valittaja on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen.

Tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Kysymyksessä oleva asiakirja on ollut tarjouksen liitteenä ja osa valittajan tarjousta. Valittajan tarjouksen on allekirjoittanut sen toimitusjohtaja, joka on myös merkitty kysymyksessä olevan asiakirjan hyväksyjäksi. Näin ollen se seikka, ettei valittaja ole itse laatinut kysymyksessä olevaa asiakirjaa, ei muuta asiassa tehtävää johtopäätöstä.

Valittajan sulkemista tarjouskilpailun ulkopuolelle ei voida nyt kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa pitää kohtuuttomana tai suhteellisuusperiaatteen vastaisena. Hankintayksikkö ei ole ollut velvollinen varaamaan valittajalle erillistä kuulemismahdollisuutta ennen hankintalain 54 §:n mukaisen päätöksensä tekemistä. Valituksessa mainitussa Liikenneviraston 25.8.2015 päivätyssä kirjeessä ollut selvityspyyntö ei puolestaan ole liittynyt nyt käsillä olevaan hankintaan vaan tuleviin tarjouskilpailuihin.

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole ylittänyt harkintavaltaansa, kun se on tässä tarjouskilpailussa katsonut valittajan syyllistyneen ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen ja tällä perusteella sulkenut valittajan tästä tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määriltään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Meritaito Oy:n korvaamaan Liikenneviraston oikeudenkäyntikulut 980 eurolla ja Ramboll CM Oy:n oikeudenkäyntikulut 500 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Teija Kotro ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.7.2016