Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:230/16

MAO:230/16

KuntaPro Oy - talonrakennuksen suunnittelupalvelut

julkinen hankinta - tarjouksen toimittaminen

Diaarinumero: 2015/774
Antopäivä: 21.4.2016

ASIAN TAUSTA

KuntaPro Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.9.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta talonrakennuksen suunnittelupalveluita koskevasta palveluhankinnasta neljän vuoden sopimuskaudelle.

KuntaPro Oy:n hankintajohtaja on 23.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut LVIA- ja sähkösuunnittelua koskevien osakokonaisuuksien 4, 5, 10 ja 11 osalta Granlund Riihimäki Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.000.000–10.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu kysymyksessä olevien hankinnan osakokonaisuuksien osalta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

KHTT-Suunnittelu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osakokonaisuuksien 4, 5, 10 ja 11 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut antaa sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa viimeistään 6.11.2015. Valittaja on tallettanut kaiken pyydetyn aineiston portaaliin 30.10.2015 ja lähettänyt tarjouksen tämän jälkeen. Valittaja ei ennen tarjouksen lähettämistä ole saanut portaalista huomautusta, että tarjouksesta puuttuisi jokin selvitys.

Tarjousajan päättymisen jälkeen on selvinnyt, ettei tarjous ole välittynyt KuntaPro Oy:lle, vaikka valittaja on hyväksynyt sen lähetettäväksi. Tarjous on ollut hankintayksikön käytettävissä portaalissa määräaikaan mennessä ja hankintayksikkö on tullut tietoiseksi tarjouksesta ennen hankintapäätöksen tekemistä. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti jättäessään valittajan tarjouksen huomioimatta tarjouskilpailussa.

Tarjouskilpailussa käytettävän määräajan funktio on se, ettei toinen tarjoaja voi hyötyä tarjouksen tekemisestä määräajan jälkeen. Voidaan olettaa, että määräajan jälkeen tehty tarjous perustuu tietoon määräajassa tehdyn tarjouksen sisällöstä. Muutoksenhaun kohteena olevassa päätöksessä tarjouksen huomiotta jättämistä ei kuitenkaan voida perustella edellä mainitulla seikalla, koska hankintayksikön ilmoittamaan portaaliin ei ole voinut tehdä tarjouksia määräajan jälkeen.

Vastine

Vaatimukset

KuntaPro Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää valituksen. Lisäksi KuntaPro Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.807,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön käyttämän kilpailutusjärjestelmän toimittajan Cloudia Oy:n mukaan KHTT-Suunnittelu Oy:n tarjous tarjouskilpailussa on tilassa "Tarjous kesken", eli tarjousta ei ole lähetetty.

KHTT-Suunnittelu Oy:n tarjous ei mahdollisesti sen oman internet-yhteyden toimimattomuuden vuoksi ole koskaan tullut KuntaPro Oy:lle. Tarjouksen lähettämättä jääminen ei johdu millään tavalla hankintayksiköstä ja vastuu tarjouksen lähettämisestä on tarjoajalla. KHTT-Suunnittelu Oy ei ole jättänyt tarjousta tarjouskilpailussa eikä ole asiassa asianosainen, joten sen valitus tulee jättää tutkimatta.

Joka tapauksessa tarjoaja vastaa tarjouksensa toimittamisesta määrätyssä ajassa ja tarjous tulee toimittaa hankintayksikön ilmoittamalla tavalla. Näin on myös tilanteessa, jossa asiakirjan perillemeno vaarantuu kolmannen osapuolen toimien vuoksi.

Valittaja ei ole lähettänyt tarjoustaan hankintayksikölle. Valittajan internet-yhteyden toimimattomuus tarjousta lähetettäessä on ollut täysin valittajan vastuulla oleva seikka. Valittaja ei ole edes pyrkinyt varmistamaan hankintayksiköltä tarjouksen perille saapumista ennen tarjousajan päättymistä. Valittajan olisi tullut ymmärtää varmistaa tarjouksen perille saapuminen jo sen perusteella, ettei se ollut saanut kuittausta tarjouksen vastaanottamisesta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, ettei tarjouspyynnössä ole selkeitä ohjeita siitä, kuinka lähetyksen toimittaminen tai vastaanottaminen varmistetaan.

Hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus on kohtuuton asian laatuun ja laajuuteen sekä vastineen laatimiseksi tehtyyn työmäärään nähden. Valittamiselle on ollut painavat syyt, minkä vuoksi asianosaiset tulisi määrätä kärsimään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan siinä tapauksessa, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai hylkää sen. Valittaja hyväksyy määrällisesti enintään viiden tunnin työmäärän kohtuulliseksi korvaukseksi vastauksen laatimisesta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on esittänyt, ettei valittaja ole asianosainen, koska se ei ole tehnyt nyt kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa tarjousta.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 85 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Pykälän 2 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Nyt arvioitavana olevassa hankintamenettelyssä tarjoukset on tullut toimittaa hankintayksikölle tiettyyn määräaikaan mennessä. Valittaja on markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa esittänyt muun ohella, että sen tarjous on tosiasiassa toimitettu hankintayksikölle asetetussa määräajassa.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on hankinnan kohteena olevalla alalla toimiva yritys, joka on pyrkinyt osallistumaan kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun. Edellä lausutun perusteella KHTT-Suunnittelu Oy on kysymyksessä olevassa hankinnassa hankintalain 85 §:n 1 momentissa tarkoitettu asianosainen.

Koska valittaja on edellä todetulla tavalla hankintalaissa tarkoitettu asianosainen, on markkinaoikeuden tutkittava valitus.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 69 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava määräaika tarjousten tekemiselle sekä osoite, johon tarjoukset on toimitettava.

Hallintolain 17 §:n 1 momentin mukaan asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa.

Hallintolain 17 §:n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 72/2002 vp s. 69) on todettu, että viranomaisella ei ole mahdollisuutta vastata asiakkaan lähettämistoimien asianmukaisuudesta eikä varmistaa niiden toimivuutta käytännössä. Näin vastuu asiakirjan toimittamisesta on asiakkaalla silloinkin, kun asiakirjan perillemeno vaarantuu lähettäjästä riippumattomasta syystä, kuten kolmannen osapuolen toimien vuoksi. Esimerkiksi postin kulussa tapahtuneet häiriöt tai lähetin laiminlyönnit asiakirjan toimittamisessa eivät poista lähettäjän vastuuta. Lähettäjä vastaa myös siitä, että viranomainen saa asiakirjan määräajan kuluessa, jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu jokin määräaika. Asiakirjan viivästymisestä aiheutunut määräajan ylittäminen katsotaan lähettäjän vahingoksi. Näin esimerkiksi postinkulun viivästyminen ei poista lähettäjän vastuuta.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla.

Asian arviointi

Tarjouspyynnön tarjouksen lähettämistä koskevan kohdan 22 mukaan tarjoukset on tullut toimittaa viimeistään 6.11.2015 kello 12.00. Edelleen mainitun kohdan mukaan tarjoukset on tullut lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjous-palvelu.fi/ kuntapro.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä esitetty ilmoitus tarjousten lähettämistavasta on ollut yksiselitteinen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajan tarjous on ollut keskeneräisenä tallennettuna palveluntarjoajan toimittajaportaaliin, mutta jäänyt edellä todettuun määräaikaan mennessä lopullisesti lähettämättä. Lähettämättä jättäminen on saattanut aiheutua valittajan internet-yhteydessä olleesta teknisestä ongelmasta tai jostain muusta seikasta.

Koska valittajan tarjous ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole lainkaan saapunut määräajassa hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamaan toimittajaportaaliin, eikä asiassa ole edes esitetty tämän johtuneen hankintayksikön vastuulla olleesta tekijästä, hankintayksikön on tullut tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi jättää huomiotta valittajan lähettämättömänä tarjouksena portaaliin laadittu tarjous. Se seikka, että valittajan keskeneräisessä muodossa tallennettu ja lähettämätön tarjous olisi jälkikäteen ollut tulostettavissa hankintayksikön käyttämän palveluntarjoajan portaalista, ei anna aihetta arvioida tarjouksen toimittamiseen liittyvää laiminlyöntiä toisin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa KHTT-Suunnittelu Oy:n korvaamaan KuntaPro Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Sanna Holkeri.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.4.2016