Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:196/16

MAO:196/16

Helsingin kaupunki - arkkitehti- ja pääsuunnittelu

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2015/489
Antopäivä: 5.4.2016

ASIAN TAUSTA

Helsingin kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) kiinteistöviraston tilakeskus on perustettavan Helsingin kaupungin omistaman kiinteistöosakeyhtiön lukuun ilmoittanut 8.10.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Metropolian Myllypuron kampuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnasta.

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta on 25.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 299 hylännyt Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Verstas Arkkitehdit Oy:n tarjouksen ja valinnut Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:n tarjouksen.

Metropolia Myllypuron kampushankkeen arvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan noin 165 miljoonaa euroa, mistä pää- ja arkkitehtisuunnittelun osuus on noin kaksi prosenttia eli noin 3.300.000 euroa.

Markkinaoikeus on 24.8.2015 antamallaan päätöksellä sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 208.000 euroa.

Perusteet

Valittajien tarjousta ei olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Valittajien tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittajien tarjouksesta ovat käyneet yksiselitteisesti ilmi valittajien yksikköhinnat ja se, mille töille yksikköhinnat on annettu. Kysymyksessä voi olla korkeintaan vähäinen puute tarjouksessa.

Laskutusluokka E on arkkitehtitoiminnassa poikkeuksellinen. Valittajat eivät ole käyttäneet erityislaskutusluokkaa E muissa hankkeissaan. Valittajat eivät ole halunneet toimia normaalin liiketoimintansa vastaisesti. Tyypillisesti lisä- ja muutostyöt kohdistuvat laskutusluokkiin 02–05.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 3.220 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajien tarjous on ollut sisällöltään puutteellinen ja siten tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikön on tullut sulkea valittajien tarjous tarjouskilpailusta. Valittajat ovat jättäneet tarjoamatta tarjouspyynnön hintatarjouslomakkeen B-kohdassa "yksikköhinnat" pyydettyä E-ryhmän hintaa. Valittajat ovat jättäneet hinnan ilmoittamatta tietoisesti. Puute tarjouksessa ei ole ollut vähäinen.

Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti mainittu, että tarjoajan on esitettävä kaikkien vaadittujen henkilöryhmien tuntiveloitushinnat ja eri työvaiheiden arvioidut tuntimäärät. Tarjouspyynnön perusteella on ollut selvää, että tarjoajien on edellytetty antavan tarjouksen, joka kattaa kaikki tarjouspyynnössä mainitut tehtävät ja sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut hinnat.

Valittajien tarjouksesta puuttuneella yksikköhinnalla on ollut olennainen merkitys mahdollisten lisä- ja muutostöiden laskutukseen. Kysymyksenkaltaisissa hankinnoissa on tyypillistä, että joudutaan turvautumaan erilaisiin lisä- ja muutostöihin. Puute tarjouksessa on siten ollut merkittävä sekä hankinnan että hankintayksikön oikeudellisen aseman kannalta.

Vastaselitys

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy ovat esittäneet, että tarjouspyynnössä lisä- ja muutostöille pyydetyt yksikköhinnat ovat olleet valittajien henkilökunnan tuntiveloitushintoja, eivät yksilöityjä tehtäviä. Pää- ja arkkitehtisuunnittelun tehtävät, joihin lisä- ja muutostyöt kohdistuvat, on yksilöity tarkasti suunnitteluohjelman liitteinä olevissa tehtäväluetteloissa ja näihin on myös erikseen viitattu hintatarjouslomakkeella, johon henkilökunnan tuntiveloitushinnatkin on pyydetty. Suunnitteluohjelman liitteinä olevissa tehtäväluetteloissa ei ole viitattu siihen, mitä laskutusluokkaa konsultin tulisi kussakin tehtävässä käyttää.

Valittajat ovat tarjouslomakkeessaan täyttäneet kaikki vaadittavat kohdat ja esittäneet kaikkien vaadittujen henkilötyhmien tuntiveloitushinnat. Hankintayksikkö ei ole voinut vaatia laatutarjouksen osalta arvioitua ja näin ollen tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää henkilökuntaa kalliimpaa tai pätevämpää henkilöstöä käytettäväksi hintatarjouksessa. Valittajien tarjouksen mukaan kaikki lisä- ja muutostyöt tehdään luokkien 01–07 tuntiveloitushintoja noudattaen.

Muut kirjelmät

Helsingin kaupunki on esittänyt, että hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ottanut huomioon, että hankinnassa voi ilmetä myös lisä- ja muutostyötarvetta. Tällaisia lisä- ja muutostöitä ei ole ollut mahdollista yksilöidä. Sen sijaan normaalikäytännön mukaisesti tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan tuntihinnat. Mahdollisten lisä- ja muutostöiden laskutusperusteeksi on valittu niin kutsuttu SKOL-luokitus. SKOL-luokitusta käytetään suunnitteluhankinnoissa laskutusperusteena, joka ottaa huomioon tehtävien vaativuustason ja tehtävää suorittavien henkilöstöryhmien pätevyyden Hankintayksikkö on nimenomaisesti edellyttänyt tarjoajien tarjoavan tuntihinnan myös E-ryhmän mukaisille tehtäville ja henkilöryhmälle.

Se, että valittajat käyttäisivät myös E-ryhmän osalta alempien ryhmien tuntiveloitushintoja, ei ole ilmennyt valittajien alkuperäisestä tarjouksesta. E-ryhmän tuntihinta on ollut hankintayksikölle olennainen tieto.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintamenettely

Hankintayksikkö on sulkenut valittajien tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana, koska valittajien tarjouksesta ei ole ilmennyt tarjouspyynnössä vaadittua tuntiveloitusta henkilöryhmälle E. Asiassa on siten arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajien tarjouksen tarjouskilpailusta mainitulla perusteella.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Helsingin kaupunki on tarjouspyynnössään pyytänyt tarjouksia Metropolian Myllypuron kampuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. Laadun painoarvo on ollut 60 prosenttia ja hinnan painoarvo 40 prosenttia. Laadun osalta vertailuperusteena on ollut avainhenkilöiden kokemus. Hintapisteet ovat tarjouspyynnön mukaan perustuneet tarjouksen kokonaishinnasta muodostuvaan vertailuhintaan.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjous on tehtävä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia laatu- ja hintatarjouslomakkeita. Tarjouspyynnön kohdassa "Hintatarjouksen sisältövaatimukset" on edellytetty, että hintatarjouslomakkeesta on tullut täyttää kaikki vaaditut kohdat ja että tarjoajan on tullut esittää tarjouksensa kiinteä kokonaishinta sekä kaikkien vaadittujen henkilöryhmien tuntiveloitushinnat. Tarjouspyynnön edellä mainitussa kohdassa on muun ohella todettu myös, että tuntiveloitushintoja käytetään mahdollisiin lisä- ja muutostöihin ja että tarjouksia ei vertailla niiden perusteella.

Tarjouspyynnön liitteenä olevan hintatarjouslomakkeen kohdassa A "Hinta" on tullut esittää vertailuhinnan perusteena oleva kokonaishinta. Kohdassa B "Yksikköhinnat" on tullut esittää tuntiveloitushinnat SKOL-henkilöstöryhmittäin, jotka ryhmät ovat sarakkeessa on merkitty omille riveilleen E, 01, 02, 03, 04, 05 ja 06–07. Hintatarjouslomakkeen mukaan tuntiveloitushinnan on aina tullut olla pienenevä edeltävään henkilöryhmään verrattuna.

Valittajat ovat tarjoukseensa sisältyneessä hintatarjouslomakkeessa ilmoittaneet tuntiveloitushinnat ryhmien 01–07 osalta. Sen sijaan valittajat eivät ole ilmoittaneet tuntiveloitushintaa ryhmän E osalta. Edellä todetuin tavoin valittajien tarjouksessa ilmoittamatta jääneellä ryhmän E tuntiveloitushinnalla ei ole ollut vaikutusta tarjousten vertailtavuuteen. Asiassa on arvioitavana kysymys siitä, onko hankintayksikkö tästä huolimatta voinut sulkea valittajien tarjouksen tarjouskilpailusta.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisuissaan 2011:72 ja 2015:17 katsonut, ettei hankintalaki aseta estettä sille, että hankintayksikkö oman sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi sulkee tarjouskilpailusta tarjouksen, joka ei täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia silloin, kun nämä vaatimukset eivät ole hankintalain vastaisia. Vuosikirjaratkaisussa 2011:72 on lisäksi muun ohella katsottu, ettei hankintalain vastaista ollut vaatia ilmoittamaan tarjouksissa lisä- ja muutostöissä käytettäviä yksikköhintoja. Vuosikirjaratkaisussa 2015:17 korkein hallinto-oikeus on lisäksi muun ohella katsonut, että hankintayksiköllä oli ollut oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön ehtoja vastaamaton tarjous myös siinä tilanteessa, että tarjouksen puutteellisuudella ei ollut merkitystä tarjousten vertailtavuuteen.

Edellä todetuin perustein tarjouspyynnössä on voitu vaatia tarjoajia ilmoittamaan SKOL-henkilöryhmän E tuntiveloitushinta. Vaikka kyseisellä hinnalla ei ole ollut merkitystä tarjousten vertailtavuuden kannalta, asiassa on edellä todetun perusteella kysymys siitä, onko valittajien tarjouksesta puuttuva hintatieto voinut vaikuttaa hankintayksikön sopimusoikeudelliseen asemaan.

Valittajat ovat esittäneet, että valittajien tarjouksen mukaan kaikki lisä- ja muutostyöt tehdään luokkien 01−07 tuntiveloitushintoja noudattaen eikä hankintayksikkö ole voinut lisätöiden osalta edellyttää kalliimpaa tai pätevämpää henkilöstöä kuin mitä valittajat ovat esittäneet laatutarjouslomakkeella ja minkä perusteella laatua koskeva vertailu on tehty.

Markkinaoikeus toteaa, ettei valittajien tarjoukseen liitetystä hintatarjouslomakkeesta ilmene, että kaikki lisä- ja muutostyöt tehdään luokkien 01–07 tuntiveloitushinnoilla. Tämä ei edes olisi ollut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan sallittua, sillä tuntiveloitushinnan on tullut olla henkilöryhmittäin pienenevä ja ryhmän 01 tuntiveloitushinnan on siten tullut olla ryhmän E hintaa pienempi. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt perusteita pitää poissuljettuna, että lisä- ja muutostöissä voisi olla tarvetta SKOL-henkilöryhmän E suorittamille lisä- ja muutostöille. Hankintayksikkö on voinut edellyttää kyseisen henkilöryhmän tuntiveloitushinnan ilmoittamista sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi sulkea valittajien tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen asiassa olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n ja Verstas Arkkitehdit Oy:n korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.220 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Mattila ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.4.2016