Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:605/15

MAO:605/15

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy - pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät

julkinen hankinta - syrjimätön kohtelu

Diaarinumero: 2014/893
Antopäivä: 7.9.2015

ASIAN TAUSTA

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy ovat ilmoittaneet 28.1.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n / Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n Mikkelin alueen pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävien palveluhankinnasta vuosille 2014−2016 sekä optiona vuosille 2017 ja 2018.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n toimitusjohtaja on 21.3.2014 tekemillään erillisillä hankintapäätöksillä valinnut Suomen Controlteam Oy:n (aikaisemmin Itä-Suomen Controlteam Oy) tarjouksen.

Markkinaoikeus on 3.9.2014 antamillaan päätöksillä 611−612/14 kumonnut edellä mainitut hankintapäätökset ja kieltänyt hankintayksiköitä tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön kummallekin erikseen asetetun sakon uhalla. Mainituilla päätöksillä on määrätty hankintayksiköt järjestämään uusi tarjouskilpailu, mikäli ne edelleen aikovat toteuttaa kysymyksessä olevan hankinnan julkisena hankintana.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy on ilmoittanut 13.10.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ja 14.10.2014 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n investointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä. Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaan hankinnan sopimuskausi on 2015−2016, minkä lisäksi on varattu optio yhdelle vuodelle.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on 6.11.2014 tekemällään hankintapäätöksellä § 8 sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja valinnut Suomen Controlteam Oy:n tarjouksen.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 188.100 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

R-Insinöörit Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus myöntää asiassa käsittelyluvan. Lisäksi valittaja on vaatinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen oikaisua. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverovelvolliset oikeudenkäyntikulut 8.999,80 eurolla.

Perusteet

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n 10.10.2014 päivätty tarjouspyyntö on sisällöltään ja arviointiperusteiltaan lähes täysin samanlainen kuin Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n aikaisempi 28.1.2014 päivätty tarjouspyyntö, jonka valmisteluun oli osallistunut voittanut tarjoaja Suomen Controlteam Oy. Tarjouspyyntöjen sisällysluettelot numerointeineen ovat täysin samanlaisia ja niiden tekstit ovat kohdekohtaisia tietoja lukuun ottamatta lähes samansisältöisiä. Liitteiden otsikointi ja tiedostojen nimeämistapa on samanlainen. Tarjousten vertailuperusteet ovat lähes samanlaiset. On selvää, että kaikkien tarjouspyyntöjen laatimiseen on osallistunut sama taho.

Markkinaoikeuden päätösten 611−612/14 kohteena olevan asian käsittelyn yhteydessä voittanut tarjoaja Suomen Controlteam Oy oli myöntänyt osallistuneensa Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n 28.1.2014 päivätyn tarjouspyynnön valmisteluun. Mainitun tarjouspyynnön tiedostojen tunnistetiedoista oli ilmennyt, että asiakirjat olivat lähtöisin Suomen Controlteam Oy:n tietokoneelta. Valittajan käsityksen mukaan Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy on kopioinut Suomen Controlteam Oy:n aiemmin laatiman tarjouspyynnön liitteineen. Tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksia ja vertailuperusteita on muutettu hieman, mutta ne ovat edelleen olleet Suomen Controlteam Oy:n vahvuuksia suosivia. Muun muassa rakennuttaja- ja muita tehtäviin liittyviä henkilöpätevyyksiä sekä täydennyskoulutuksia ei ole lainkaan huomioitu arviointiperusteissa. Hankintamenettelyssä ei ole toteutunut avoimuuden periaate, eikä hankintamenettelyyn osallistuneita kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättä.

Vastine

Vaatimukset

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy on ensisijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta, ja toissijaisesti, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Hankintayksikkö on myös vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on vaatinut markkinaoikeudelle toimittamassaan asiakirjassa hankintapäätöksen oikaisua. Tällaista oikaisuvaatimusta ei tule osoittaa markkinaoikeudelle, vaan hankintayksikölle. Lisäksi valitus on ilmeisen puutteellinen, eivätkä siinä esitetyt epäselvät perusteet yhdessä valituksen puutteellisuuden kanssa ole asianmukainen pohja asian ratkaisemiselle. Valittaja on vaatinut hankintapäätöksen oikaisua, mutta ei ole esittänyt vaatimuksia siitä, miten hankintapäätöstä tulisi oikaista. Valittajan puutteellisen valituksen johdosta hankintayksikön on vaikea ottaa valittajan väitteisiin kantaa, koska on epäselvää, mihin väitettyihin virheisiin valittaja on vedonnut.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden 3.9.2014 antaman päätöksen 611−612/2014 jälkeen muokannut tarjouspyyntöasiakirjojaan. Suomen Controlteam Oy ei ole osallistunut käsiteltävänä olevan hankinnan suunnitteluun eikä sille ole annettu muita tarjoajia parempia valmiuksia osallistua tarjouskilpailuun. Hankintayksikkö on itse laatinut hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat. Pelkästään sitä, että hankintayksikön nyt käyttämät tarjouspyyntöasiakirjat ja aikaisemmissa kilpailutuksissa käytetyt asiakirjat sisältävät samantyyppisiä vaatimuksia, ei voida pitää osoituksena siitä, että hankintayksikkö olisi menetellyt yhdenvertaisuusperiaatteen ja hankintalain vastaisesti. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, millaisia henkilöpätevyyksiä se ottaa tarjousten arvioinnissa huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa käytetyt vaatimukset ja vertailuperusteet ovat olleet kaikille tarjoajille samat. Tarjouspyyntöasiakirjat eivät ole sisältäneet syrjiviä vaatimuksia, vaan tyypillisiä hankinnan kohteeseen liittyviä vaatimuksia, joilla ei ole suosittu tai syrjitty ketään tarjoajaa.

Kuultavan lausunto

Suomen Controlteam Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Valittaja on suljettu tarjouskilpailusta. Valittaja ei ole valituksessaan puuttunut poissulkemisen perusteluihin lainkaan. Valittaja on perustellut vaatimustaan muulla kuin tässä asiassa kyseessä olevalla hankintailmoituksella, joka on julkaistu 13.10.2014. Kaikki muut hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt ovat asiaan liittymättömiä.

Valittajan väite siitä, että hankintayksikkö olisi kopioinut Suomen Controlteam Oy:n aiemmin laatiman tarjouspyynnön liitteineen, ei pidä paikkaansa. Hankintayksikkö ei ole voinut kopioida tällaista rakennuttamisen ja valvonnan tarjouspyyntöä, koska Suomen Controlteam Oy ei ollut sellaista laatinut. Suomen Controlteam Oy on ollut laatimassa useille julkisille hankintayksiköille konsulttityönä tarjouspyyntöjä arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVI- ja RAU-suunnitteluun sekä rakennus-, LV-, IV-, sähkö-, automaatio- ja muihin urakoihin. Näiden laatimisessa ei ole mitään eturistiriitaa, koska Suomen Controlteam Oy:n toimialaan ei kuulu suunnittelu tai urakointi. Näitä tarjouspyyntöjä on julkaistu kymmeniä tai jopa satoja. Ne ovat julkisia ja kenen tahansa kopioitavissa.

Kaikilta tehtäviin osallistuvilta edellytetään jonkin tasoista koulutusta ja kokemusta. Myös muissa julkaistuissa tarjouspyynnöissä on esitetty koulutusta, kokemusta ja referenssejä koskevia vaatimuksia. Tilaajalla on oikeus ja velvollisuus asettaa valintakriteereitä, joita se pitää tärkeinä.

Vastaselitys

R-Insinöörit Oy on esittänyt muun ohella, että valitus koskee Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n rakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävien uusintakilpailutusta. Uusi kilpailutus on jouduttu järjestämään, koska markkinaoikeus on päätöksillään 611−612/14 todennut hankintayksikön menetelleen hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Mainitun markkinaoikeuden päätöksen käsittelyn yhteydessä hankintayksikkö on kertonut hankkineensa hankintamenettelyn teknisen toteuttamisavun Suomen Controlteam Oy:ltä. Myös Suomen Controlteam Oy on kertonut avustaneensa teknisesti tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa ja toimittaneensa ne julkaistaviksi julkisten hankintojen ilmoituskanavassa. Valituksen kohteena olevan kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu pienin muutoksin samansisältöisinä. Myös tarjoajien arviointiperusteet ovat pääosin säilyneet samoina. Valittajan näkemyksen mukaan aikaisemmassa kilpailutuksessa hankintayksikköä avustanut Suomen Controlteam Oy on käytännössä osallistunut myös uusintakilpailutuksen valmisteluun, koska hankintayksikkö on laatinut uusintakilpailutuksen tarjouspyynnöt samojen asiakirjojen pohjalta. Hankinnan uusintakilpailutuksen tarjouspyynnöt pohjautuivat hankintayksikön ja tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen yhteistyönä laatimiin asiakirjoihin ja arviointiperusteisiin.

Muut kirjelmät

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy on antamassaan lisälausumassa esittänyt, että tarjouspyyntö on sisältänyt tyypillisiä hankinnan kohteeseen liittyviä vaatimuksia, joilla ei ole syrjitty eikä suosittu ketään tarjoajista. Hankintayksikkö on ottanut huomioon vain tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset esimerkiksi henkilöpätevyyksien tai täydennyskoulutusten osalta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Valittaja on pyytänyt, että markkinaoikeus myöntää asiassa käsittelyluvan. Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 86 §:n 3 momentin mukainen käsittelyluvan saaminen muutoksenhaun edellytyksenä koskee lain 32 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia jo perustettuun puitejärjestelyyn perustuvia kilpailutuksia. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kysymys hankintalain 32 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien välillä järjestettävästä niin sanotusta kevennetystä kilpailutuksesta, josta valittaminen edellyttäisi käsittelyluvan myöntämistä. Näin ollen valitus on tutkittavissa ilman, että asiassa tulisi harkittavaksi käsittelyluvan myöntäminen.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta, koska valittaja on vaatinut hankintapäätöksen oikaisua. Hankintayksikön mukaan kyseessä on hankintaoikaisuvaatimus ja lisäksi se on puutteellisesti perusteltu. Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on osoittanut kirjelmänsä markkinaoikeudelle ja hankintapäätöksen oikaisua koskevan vaatimuksen ohella pyytänyt, että markkinaoikeus myöntää asiassa käsittelyluvan. Ottaen edellä todetun lisäksi huomioon kirjelmässä esitetyt perusteet, valittajan vaatimuksen on katsottava tosiasiallisesti koskeneen hankintapäätöksen kumoamista, mikä on eräs hankintalain 94 §:n mukaisista markkinaoikeuden määrättävissä olevista seuraamuksista. Markkinaoikeus katsoo lisäksi, että valittaja on esittänyt vaatimukselle riittävät perusteet, jotta valitus voidaan tutkia. Valitus on näin ollen tutkittava.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankintalaki 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Valittaja on esittänyt, että tässä asiassa kyseessä olevaa hankintaa koskeva 10.10.2014 päivätty tarjouspyyntö on sisällöltään ja arviointiperusteiltaan lähes samanlainen kuin aikaisempi 28.1.2014 päivätty tarjouspyyntö, johon liittyvässä hankintamenettelyssä tehdyt hankintapäätökset markkinaoikeus on kumonnut päätöksillään 611−612/14. Päätösten perusteluissa on todettu, että Itä-Suomen Controlteam Oy:n osallistuminen kyseisen aikaisemman hankinnan valmisteluun ja toteutukseen on markkinaoikeuden arvion mukaan ollut omiaan vaarantamaan avoimuuden periaatteen toteutumisen sekä hankintamenettelyyn osallistuneiden tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Markkinaoikeus on myös katsonut, että tarjouspyynnössä esitetyt tarjoajien paikallistuntemukseen liittyvät soveltuvuusvaatimukset ja vertailuperusteet ovat asettaneet tarjoajat eriarvoiseen asemaan sen mukaan, ovatko tarjoajan aikaisemmat tehtävät kohdistuneet Mikkelin alueelle vai eivät. Tarjouspyyntö on siten ollut tältä osin hankintasäännösten vastainen kohdellessaan tarjoajia epätasapuolisesti ja syrjivästi.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt esillä olevaa asiaa koskeva 10.10.2014 päivätty tarjouspyyntö on eronnut aiemmasta tarjouspyynnöstä hankinnan kohteen, tarjoajia koskevien soveltuvuusvaatimusten sekä tarjousten vertailuperusteiden osalta. Tässä asiassa kyseessä olevassa hankintamenettelyssä tarjouspyyntö ei ole koskenut Naistinki Oy:n kiinteistöjä toisin kuin aiemmassa hankintamenettelyssä. Tarjoajia koskevien soveltuvuusvaatimusten osalta uudessa hankintamenettelyssä päävastuullisella projektinvetäjällä on tarjouspyynnön mukaan tullut olla vähintään 10 vuoden kokemus rakennuttamistehtävistä, kun taas aiemmassa tarjouspyynnössä on edellytetty vähintään viiden vuoden kokemusta oppilaitosrakennuttamistehtävistä. LVI-valvojan, sähkövalvojan ja kustannusasiantuntijan pätevyysvaatimuksia on koulutuksen osalta tiukennettu aikaisempaan verrattuna.

Tarjousten laatuvertailuperusteita on aikaisempaan tarjouspyyntöön verrattuna muutettu ensinnäkin siten, että kustannusasiantuntijaa koskevan vertailuperusteen painoarvo on laskenut 15 prosentista 5 prosenttiin. Lisäksi uudessa tarjouspyynnössä on 10 % painoarvolla aiempaan verrattuna kokonaan uusi vertailuperuste "laatu", jolla on tarkoitettu rakentamisen laatujärjestelmää. Kustannusasiantuntijaa koskevan vertailuperusteen, jonka painoarvo on ollut 5 prosenttia, osalta arviointikriteerit ovat hieman muuttuneet. Edellä todetun lisäksi nyt kyseessä olevassa hankintamenettelyssä tarjouspyynnössä ei ole soveltuvuusvaatimusten ja vertailuperusteiden osalta mainittu paikallistuntemusta, jolta osin markkinaoikeus on päätöksillään 611−612/2014 katsonut aiemman tarjouspyynnön kohdelleen tarjoajia epätasapuolisesti ja syrjivästi.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan Suomen Controlteam Oy:n on täytynyt osallistua myös tässä asiassa kyseessä olevan tarjouspyynnön valmisteluun. Valittaja on perustellut käsitystään ensisijaisesti tarjouspyyntöjen samankaltaisuudella. Markkinaoikeus katsoo hankinnan luonteesta johtuen olevan luonnollista, että uusi tarjouspyyntö on voinut suurelta osin olla samansisältöinen kuin aiempi tarjouspyyntö. Ottaen kuitenkin huomioon edellä todetut selkeät erot tarjouspyyntöjen välillä ja lisäksi sen, ettei asiassa esitetystä selvityksestä ole ilmennyt Suomen Controlteam Oy:n osallistuneen uuden hankintamenettelyn valmisteluun, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö nyt esillä olevassa asiassa ole menetellyt valittajaa syrjivästi eikä valittajan kannalta epätasapuolisesti.

Valitus on edellä todetuin perustein hylättävä.

Johtopäätös

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa R-Insinöörit Oy:n korvaamaan Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisen korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Mattila ja Riitta Hämäläinen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.9.2015