Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:254/15

MAO:254/15

Tuusulan kunta - suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteet

Diaarinumero: 2014/812
Antopäivä: 1.4.2015

ASIAN TAUSTA

Tuusulan kunnan (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen toimi on ilmoittanut 30.5.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteisten erittelemättömien yhdyskuntateknisten suunnittelu ja rakennuttamispalveluiden hankinnasta kahdelle vuodelle ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Tuusulan kunnan tekninen lautakunta on 24.9.2014 tekemällään hankintapäätöksellä § 99 valinnut kolme palveluntuottajaa kullekin seuraavista toimialoista: geotekniikka, geotekniset maastotutkimukset, liikennetekniikka, maisemasuunnittelu, infrarakennuttaminen, pilaantuneet alueet, mittaus- ja kartoitustekniikka, siltatekniikka, tie-, katu- ja aluetekniikka, vesihuolto ja -tutkimus sekä ympäristösuunnittelu.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 3.200.000–8.000.000 euroa, josta Tuusulan kunnan osuus on ollut noin 1.200.000 euroa.

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjouspyynnön ja laatua koskevien vertailuperusteiden laatimisessa, eikä keskenään vertailukelpoisten ja yhteismitallisten tarjousten antaminen ole siksi ollut mahdollista. Menettely ei ole ollut tasapuolista eikä syrjimätöntä.

Tarjouspyynnössä on vaadittu selvityksiä soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä, mutta laadunarvioinnin osalta erillisiä selvityksiä ei ole edellytetty. Tarjouspyynnön muotoilun johdosta tarjoajat ovat ilmoittaneet projektinjohdon kokemustiedot pelkkinä lukuina, jolloin niistä ei ole saanut oikeaa kuvaa. Tarjoajat ovat voineet ilmoittaa projektin johtoon tarjottavien henkilöiden kokemusvuodet eri tavoin. Vertailuperuste ei ole ollut syrjimätön, koska numeerinen ilmoittaminen on epäselvä tapa ilmoittaa kokemus. Kokemusvuosien ilmoittaminen ilman varmennusta tai kytkentää toimialaan ei myöskään liity hankinnan kohteeseen. Lisäksi laadunarviointilomakkeella ei ole ilmoitettu, miltä toimialalta kokemuksen on edellytetty olevan.

Toimialan henkilöstöresurssienkaan tueksi ei ole tullut esittää referenssejä. Hankintayksikkö ei siten ole voinut varmistua tarjottujen henkilöiden toimialaosaamisesta. Tästä syystä on lisäksi herännyt epäilys valittujen tarjoajien ilmoittamien kokemusvuosien paikkansa pitävyydestä.

Myös tarjouspyynnön pätevyyksiä koskeva kohta on ollut epäselvä. Pätevyyksien ilmoittamista ei ole voitu rajata tarjouspyynnössä tehdyllä tavalla, koska pätevyysjärjestelmät ovat koskeneet rakennesuunnittelua, kaikilla toimialoilla ei ole omaa pätevyysjärjestelmää ja osatarjoukset ovat olleet mahdollisia. Lisäksi tarjouspyynnössä on esitetty neljä pätevyyttä, joista kustakin on voinut saada 2 pistettä eli yhteensä 8 pistettä, vaikka enimmäispistemääräksi on ilmoitettu 10.

Tarjouspyynnön epätarkkuudesta johtuen valitut tarjoajat ovat saaneet tarjousten vertailussa pisteitä virheellisesti. Esimerkiksi pilaantuneet alueet -toimialalla Vahanen Environment Oy:n projektinjohtoon nimeämistä henkilöistä toinen ei työskentele suorassa työsuhteessa yritykseen ja Sito Oy:n projektinjohtoon nimeämät henkilöt ovat geoteknikoita eivätkä pilaantuneiden alueiden asiantuntijoita.

Toissijaisesti kokemus tulee vertailla uudelleen ja varmentaa asiakirjoin tai referenssein. Tarjoukset, jotka sisältävät virheellisesti ilmoitettuja tietoja projektin johtoon tarjottavien henkilöiden kokemusvuosista, toimialasta tai työnantajasta, on hylättävä tarjouspyynnön vastaisina. Valittaja on saanut kokemuspisteitä suhteessa vähemmän kuin muut tarjoajat, koska nämä ovat voineet ilmoittaa projektin johtoon tarjottavien henkilöiden kokemuksen, toimialan ja työnantajan virheellisesti tai eri tavalla kuin valittaja. Valitut tarjoajat ovat puolestaan saaneet liikaa pisteitä vertailukelvottomien ja tarjouspyynnön vastaisten kokemusvuosien ilmoittamisesta.

Vastine

Vaatimukset

Tuusulan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.072,31 eurolla.

Perusteet

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet selkeät ja mahdollistaneet vertailukelpoisten ja yhteismitallisten tarjousten antamisen.

Tarjous on tullut tehdä hankintayksikön lomakepohjille, eikä tarjoajille ole yhteismitallisuuden varmistamiseksi annettu mahdollisuutta toimittaa yhtiötä tai henkilöstöä kuvaavaa muuta aineistoa.

Laatutekijöiden pisteytys on esitetty tarjouspyynnössä, ja tarjoukset on vertailtu sen mukaisesti. Laatupisteitä on annettu vähimmäisvaatimuksen ylittävistä tekijöistä. Valittajalla olisi ollut mahdollisuus kysyä ennen tarjouksen jättämistä mahdollisista tarjouspyynnön epäselvyyksistä.

Hankintayksiköllä on oikeus päättää, miten tarjous on laadittava ja mitä liitteitä siihen on liitettävä. Lisäksi hankintayksiköllä on oikeus päättää, mitä ominaisuuksia se tarjoajilta vaatii ja miten se niitä vertailussa arvottaa.

Valittaja ei ole yksilöinyt, miltä osin muut tarjoajat olisivat antaneet kokemusvuosista vääriä tietoja. Hankintayksikkö saa lähtökohtaisesti luottaa sille toimitettuun aineistoon.

Tarjouspyynnössä on selkeästi erotettu soveltuvuus- ja kelpoisuustekijät laatutekijöistä. Soveltuvuus- ja kelpoisuustekijöissä on yksiselitteisesti todettu, mitä tarjottavalta projektipäälliköltä vähimmillään vaaditaan, ja laatuosiossa, miten kokemus arvioidaan. Laatupisteytyksessä projektiin tarjottavan johdon kohdalla ei ole ollut viittausta toimialavaatimukseen. Suunnittelutoimialalla projektipäällikkö ei aina ole toimialalta, johon tehtävä näennäisesti painottuu, koska valtaosa toimeksiannoista vaatii eri alojen erityisosaamista. Projektipäällikön tulee substanssiosaamisen lisäksi hallita prosessin eri vaiheet, minkä vuoksi 10 vuoden kokemus toimialan mukaisista töistä on ollut vähimmäisvaatimus. Laadullisia lisäpisteitä on saanut siitä, että projektipäälliköllä on ollut tätä pidempi kokemus, jota ei kuitenkaan ole vaadittu nimenomaiselta toimialalta.

Erillisten referenssiluetteloiden pyytäminen ei tuo lisäarvoa verrattuna siihen, että tarjoajilta on pyydetty numeeriset tiedot kokemusvuosista.

Pätevyyden arviointiperusteet on laadittu selkeiksi ja objektiivisin perustein pisteytettäviksi. Laskentakaavassa ei ole ollut virhettä. Jos on tarjottu kaksi projektipäällikköä, joilla on ollut yhteensä viisi lisäpätevyyttä, on saanut täydet pisteet. Valittajan moittimat geotekniikkaan ja rakennuttamiseen viittaavat pätevyydet ovat tukeneet tarjouspyynnön piiriin kuuluvia toimialoja.

Tarjouspyynnössä ei ole kielletty alikonsultin tarjoamista projektipäälliköksi.

Projektiryhmän suunnittelijoilta edellytetään syvällistä asiaosaamista, kun taas projektipäälliköltä kokonaisuuksien hallintaa. Pilaantuneiden alueiden suunnitteluhankkeiden johtotehtävissä toimivat henkilöt muodostavat koulutustaustaltaan laajan kirjon.

Kuultavien lausunnot

Vahanen Environment Oy on antanut lausunnon.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Blom Kartta Oy, Destia Oy, Geopalvelu Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sipti Infra Oy, Sito Oy, Sweco Ympäristö Oy, Trafix Oy ja VSU maisema arkkitehdit Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoja.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjoajien on ollut kohtuullista olettaa, että laatupisteytyksessä merkitystä on nimenomaan kyseisen toimialan kokemuksella, kuten soveltuvuusvaatimuksenkin osalta. Mikäli kaikki kokemus otettaisiin huomioon, tarjoajat voisivat ilmoittaa koko työhistorian, vaikka sillä ei välttämättä olisi merkitystä kyseessä olevan hankinnan kannalta. Tarjouspyynnön epäselvä muotoilu on aiheuttanut kokemusvuosien ilmoittamisen vertailukelvottomasti.

Hankintayksikön vastineessaan lisäpätevyyksistä ilmoittama on ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa. Tarjouspyynnön on voinut ymmärtää niin, että huomioon otetaan vain tarjouspyynnössä mainitut pätevyydet. Mikäli kahdella henkilöllä on kummallakin kaikki neljä mainittua pätevyyttä, pistemääräksi muodostuu 16.

Alikonsultin käyttö on tarjouspyynnössä mahdollistettu, mutta projekteihin tarjottava johto on ilmoitettu arvioitavan nykyisen henkilöstön perusteella.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Tuusulan kunnan teknisen lautakunnan 24.9.2014 tekemän hankintapäätöksen § 99. Asiassa saadun selvityksen mukaan valittaja on tehnyt tarjouksen muista tarjouspyynnössä luetelluista toimialoista kuin infrarakennuttamisesta ja siltatekniikasta. Näin ollen markkinaoikeus tutkii hankintayksikön menettelyn muiden kuin edellä mainittujen kahden toimialan osalta.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava 6 kohdan mukaan ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava ja 7 kohdan mukaan tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää, tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia.

Pykälän esitöiden (HE 50/2006 vp s. 106) mukaan tarjouksen vertailuperusteina ei tule käyttää sellaisia perusteita, jotka liittyvät ehdokkaiden tai tarjoajien ominaisuuksiin. Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi on tehtävä 52 §:n mukaisesti ennen tarjousten arviointia ja se tulee erottaa tarjousten arvioinnista. Tarjousten vertailuun tulee ottaa vain sellaisten tarjoajien tarjoukset, joilla voidaan katsoa olevan edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden ja tarjoajien ominaisuuksien arvioinnissa ja tarjousten arvioinnissa käytettävät perusteet tulee myös erottaa toisistaan.

Tarjouspyyntö

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia yhdyskuntateknisistä suunnittelu ja rakennuttamispalveluista tarjouspyynnössä yksilöidyillä toimialoilla.

Tarjouspyynnön soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimuksia koskevan kohdan 8 teknisiä ja laadullisia edellytyksiä koskevassa alakohdassa 3 on muun ohella mainittu, että yrityksellä on oltava riittävä tietotekninen osaaminen ja taso vastata toimeksiantoihin. Tämä edellyttää toimivaa tietotekniikkayhteyttä, tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia, 3D osaamista ja siihen soveltuvia suunnitteluohjelmia sekä Office tason toimisto ohjelmia.

Edelleen tarjouspyynnön mainitun kohdan ammatillisia edellytyksiä koskevassa alakohdassa 4 on muun ohella ilmoitettu, että yrityksellä tulee olla riittävät henkilöresurssit ammatillisesti ja määrällisesti arvioituna ja että erityinen painoarvo annetaan suunnitteluprojekteihin tarjottaville johtajille. Alakohdan mukaan kunkin toimialan projektipäälliköllä on tullut olla kokemusta toimialan mukaisista suunnittelutoimeksiannoista vähintään 10 vuoden ajalta.

Kelpoisuutta ja soveltuvuutta koskevassa tarjouspyynnön liitteessä 1 on ilmoitettu, että tarjoukseen on tullut liittää muun ohella selvitys yrityksen käyttämistä tietokoneohjelmista sekä selvitys yrityksen kokonaishenkilöstömäärästä jaoteltuna koulutustason ja SKOL luokituksen mukaan, toimialoista ja liikevaihdosta kolmen viimeisen vuoden aikana.

Edellä mainittu liite on sisältänyt myös vakuutuksen siitä, että yhtiö kykenee toimittamaan suunnitelmat ja muun toimeksiannon myötä syntyvän uuden aineiston tilaajien edellyttämässä Autocad-formaatissa ja vastaavasti vastaanottamaan ja käsittelemään tilaajan toimittaman Autocad-pohjaisen suunnitteluaineiston. Lisäksi liite on sisältänyt vakuutuksen siitä, että yhtiö sitoutuu tarjoamaan puitesopimuksen mukaisiin toimeksiantoihin projektipäällikön, jolla on suunnittelukokemusta asianomaiselta suunnittelutoimialalta vähintään 10 vuotta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteita ovat olleet hinta 30 prosentin ja laatu 70 prosentin painoarvolla.

Laadunarviointia koskevan tarjouspyynnön kohdan 15.2 mukaan palveluntoimittajan on tullut tarjouksensa yhteydessä toimittaa laadunarvioinnin perusteeksi seuraavat tiedot:

"1. Yritys, max 40 p.

A) Tarjottavan toimialan toteutuneiden suunnittelu- ja valvontahankkeiden monipuolisuus ja laajuus viiden viimeisen vuoden aikana, max. 15 p

• yli 100.000 €:n toimeksiannot, max. viisi kohdetta, pisteet kohteiden lukumäärän mukaan 0...5 p, à 1 p.

• 50.000–100.000 €:n toimeksiannot, max. kymmenen kohdetta, pisteet kohteiden lukumäärän mukaan 0…5 p. à 0,5 p.

• 20.000–49.999 €:n toimeksiannot, max. 20 kohdetta, pisteet kohteiden lukumäärän mukaan 0…5 p., à 0,25 p.

B) Toimialan henkilöstöresurssit (nykyisin suorassa työsuhteessa olevat ml. mahdolliset alikonsultit), max 15 p.

• ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava (DI, arkkitehti, maisema-arkkitehti, FM, insinööri AMKY), pisteet henkilölukumäärän mukaan 0…8 p., 2 pistettä/henkilö

• alempi korkeakoulututkinto tai vastaava (insinööri, insinööri AMK, FK, TkK), pisteet henkilölukumäärän mukaan 0…5 p., 1 piste/henkilö

• teknikon tutkinto tai vastaava (tiemestari, teknikko), pisteet henkilölukumäärän mukaan 0...2 p., 0,5 pistettä/ henkilö

C) Toimialan tekninen valmius kunnallisteknisessä suunnittelussa, max 10 p.

• Autocad-pohjainen suunnitteluohjelmisto, 10 p.

• Muu dwg-formaattia kääntävä suunnitteluohjelmisto, 5 p.

2. Projekteihin tarjottava johto (nykyisen henkilöstön perusteella), max 60 p.

• tarjottava(t) henkilö(t), vähintään yksi henkilö/tarjottava toimiala, kuitenkin enintään kaksi henkilöä

• kokemusvuodet, minimi 10 v. 0...30 p., 1 p/lisäkokemusvuosi minimiin/henkilö, max. 15 p/henkilö

• koulutus, 0…20 p., alempi korkeakoulututkinto tai vastaava 5 p., ylempi korkeakoulututkinto 10 p., max. 10 p./henkilö

• pätevyydet (A, AA, i-RAP tai i-RAPS), 0…10 p. 2 p./pätevyys

Laadunarvioinnissa maksimipistemäärä on 100 pistettä."

Tiedot laadunarviointia varten on tullut antaa tarjouspyynnön liitteenä 2 olleella lomakkeella. Toimialan suunnitteluhankkeiden osalta lomakkeella on tullut ilmoittaa kohde, vuosi ja hinta tai laajuus. Toimialan henkilöstöresurssien osalta on tullut ilmoittaa ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, teknikon tutkinnon tai vastaavien osalta henkilöt, tutkinnot ja tutkintovuodet. Toimialan teknisen valmiuden ja käytössä olevien kunnallistekniikan suunnitteluohjelmistojen osalta on tullut ilmoittaa, onko suunnitteluohjelmistoa vai ei sekä lisäksi versio tai ohjelman nimi. Projekteihin tarjottavan johdon osalta taulukkoon on tullut täyttää nimi, kokemusvuodet, koulutus ja pätevyydet.

Tarjouspyynnön kohdan 10 "Puitesopimustarjouksen sisältö ja muoto" mukaan tarjouksen mukana ei ole tullut toimittaa muita kuin tarjouspyynnössä pyydettyjä tietoja. Lisäksi on mainittu, ettei yleisiä esitteitä, henkilö tai referenssiluetteloita oteta huomioon tarjousten käsittelyssä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on otettava huomioon hankintamenettelyn vaiheittaisuus. Hankintamenettely etenee vaiheittain niin, että hankintayksikkö arvioi ensi vaiheessa tarjoajien soveltuvuuden eli sen, onko tarjoajalla tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tämän jälkeen arvioidaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus, minkä jälkeen tehdään tarjousten vertailu tarjousvertailuun hyväksyttyjen tarjousten kesken. Tarjoajien ja tarjousten ominaisuuksien arvioinneissa käytettävät perusteet tulee hankintamenettelyssä erottaa toisistaan, eikä tarjoajien soveltuvuuteen liittyviä seikkoja lähtökohtaisesti tule käyttää tarjousten vertailuperusteina. Esimerkiksi tarjoajan kokemus, pätevyys ja resurssit liittyvät lähtökohtaisesti enemmän tarjoajan soveltuvuuden kuin tarjousten keskinäisen paremmuuden arviointiin.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt esillä olevassa tapauksessa edellä esitetyn laatuvertailuperusteen alakohdan "yritys" osatekijöiden A–C on luonteeltaan katsottava liittyvän tarjoajan soveltuvuuteen, eli tarjoajan kykyyn toteuttaa hankinta, eikä niitä olisi tullut käyttää tarjousten vertailuperusteena. Tarjouspyynnöstä käy lisäksi ilmi, että soveltuvuutta koskevan kohdan 8 alakohdassa 3 ilmoitetut tekniset ja laadulliset edellytykset ja laatuvertailuperusteen alakohdan "yritys" osatekijä C sekä edelleen soveltuvuuden osalta alakohdassa 4 ilmoitetut ammatilliset edellytykset ja laatuvertailuperusteen alakohdan "yritys" osatekijä B ovat jossain määrin sisältäneet päällekkäisyyttä. Hankintayksikkö ei näin ollen ole tarjouspyynnössä riittävällä tavalla erottanut toisistaan tarjoajien soveltuvuuden arviointiin liittyviä vaatimuksia tarjousten vertailuperusteista.

Mitä tulee laatuvertailuperusteen alakohtaan "projekteihin tarjottava johto" markkinaoikeus toteaa, että hankinnan toteuttamiseen tarjottavien henkilöiden henkilökohtaisella kokemuksella ja pätevyydellä saattaisi nyt tarkasteltavana olevassa hankinnassa olla sinänsä merkitystä palvelun toteuttamisen laadun kannalta.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee tarjouspyynnössä tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Tarjouspyyntöä ei saa kuitenkaan laatia siten, että se kohtelisi tarjoajia syrjivästi tai epätasapuolisesti. Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnöstä tulee ilmetä, mitkä ovat ne nimenomaiset seikat, jotka tulevat vaikuttamaan tarjousten vertailuun ja joiden perusteella pisteytys tehdään. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjoajan soveltuvuutta koskevassa tarjouspyynnön kohdassa 8 on edellä esitetyllä tavalla edellytetty projektipäälliköltä 10 vuoden vähimmäiskokemusta toimialan mukaisista suunnittelutoimeksiannoista. Laadunarviointia koskevasta tarjouspyynnön kohdasta 15.2 käy puolestaan ilmi, että alakohdassa "projekteihin tarjottava johto" kokemuspisteitä on saanut vähimmäisvaatimuksen ylittävistä lisäkokemusvuosista.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, ettei tarjousten vertailussa huomioon otettavaa projekteihin tarjottavan johdon kokemusta ole rajattu yksinomaan tarjottavalle toimialalle.

Markkinaoikeus katsoo, etteivät tarjoajat tarjousta tarjouspyynnön perusteella laatiessaan ole voineet riittävässä määrin ymmärtää, että tarjousten vertailussa merkitystä voi olla myös muulla kuin tarjottavaan toimialaan liittyvällä projektin johdon kokemuksella. Tätä tulkintaa on omiaan tukemaan se, että soveltuvuusvaatimuksen osalta vähimmäiskokemuksen on tullut koskea tarjottavaa toimialaa ja vertailuperusteiden puolella on viitattu vähimmäiskokemuksen ylittäviin kokemusvuosiin. Tarjouspyyntö on siten laadittu myös laatuvertailuperusteen tämän alakohdan osalta hankintasäännösten vastaisesti, eikä se ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Asiaa ei tältä osin ole syytä arvioida toisin, vaikka vertailuperusteita koskevassa tarjouspyynnön kohdassa ei projekteihin tarjottavan johdon kokemuksen osalta olekaan viitattu tiettyyn toimialaan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan muiden toimialojen kuin infrarakennuttamisen ja siltatekniikan osalta hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano niiltä osin kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään valituksessa kysymyksessä olevilta osin kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Tuusulan kunta aikoo edelleen toteuttaa yhdyskuntateknisten suunnittelu ja rakennuttamispalveluiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Tuusulan kunnan teknisen lautakunnan 24.9.2014 tekemän hankintapäätöksen § 99 niiltä osin kuin se koskee muita toimialoja kuin infrarakennuttamista ja siltatekniikkaa. Markkinaoikeus kieltää Tuusulan kuntaa niiltä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Tuusulan kunnan korvaamaan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Tuusulan kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Pasi Yli Ikkelä ja Hannamaria Nurminen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 9.4.2015