Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:141/15

MAO:141/15

Rauman kaupunki - asiantuntijatehtävät

julkinen hankinta - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2014/426
Antopäivä: 27.2.2015

ASIAN TAUSTA

Rauman kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen virasto on ilmoittanut 29.1.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi tehtävien rakennusinventointien ja kulttuuriympäristöselvitysten asiantuntijatehtäviä koskevasta hankinnasta. Tarjouspyynnön mukaan sopimuskausi on 1.4.2014–31.3.2017.

Rauman kaupungin tekninen lautakunta on 25.3.2014 tekemällään hankintapäätöksellä § 91 valinnut puitesopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä Satakunnan Museon, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n sekä Archtours Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 180.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Archtours Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.526 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole noudattanut hankinnassaan hankintasäännöksiä eikä tarjouspyynnössä ilmoittamiaan perusteita.

Hankintayksikön olisi tullut sulkea Satakunnan Museon tarjous tarjouskilpailusta, koska tarjous ei ole sisältänyt lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) mukaisia selvityksiä. Satakunnan Museo on vain ilmoittanut olevansa valtionapua nauttiva Porin kaupungin laitos.

Hankintayksikön olisi tullut sulkea myös Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n tarjous tarjouskilpailusta, koska tarjous ei ole sisältänyt yrityksen osakkaiden YEL-vakuutustodistuksia. Yrityksen toimittaman TyEL-vakuutustodistuksen mukaan TyEL-vakuutusmaksut on maksettu sopimuksen mukaan. Tämä merkitsee sitä, että maksujen maksamisesta on tehty sopimus. Sopimusta ei ole kuitenkaan esitetty tarjouksessa.

Satakunnan Museo on maakuntamuseona Raumaa koskevien maakunnallisesti merkittävien kohteiden rakennusinventointien ja kulttuuriympäristöselvitysten osalta valvova viranomainen. Satakunnan Museo ei voi valvoa omaa toimintaansa ja näin ollen se ei voi toimia nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa konsulttina.

Satakunnan Museo on valtionapua nauttiva kunnallinen laitos. Sen ilmoittama 36 euron tuntihinta kattaa vain työvoimakustannukset sosiaalikuluineen. Tällainen alihinnoittelu vääristää kilpailua. Yksikään erityisasiantuntijapalveluita tarjoava yksityinen konsultti ei voi toimia tällaisella hintatasolla.

Tuntihinta ei myöskään osoita yksittäisen hankkeen todellista hankintahintaa. Hankinnan kokonaishinnan arvioiminen edellyttää hankinnan tuntimäärän tietämistä. Tuntiveloitushintojen keskiarvon tarkasteleminen ei muodosta oikeaa perustaa hinnan pisteytykselle.

Hankintayksikkö ei ole perustellut tarjousten laatuvertailua hankintasäännösten edellyttämällä tavalla. Pisteytys ei vastaa tarjouksissa esitettyä eikä tarjousten sisältöä suhteessa tarjouspyyntöön. Kaikille tarjoajille on annettu lähes täydet pisteet laadusta. Näin laatupisteet ovat menettäneet merkityksensä tarjousvertailussa, ja pelkästään hinnalla on ollut merkitystä.

Yrityksen referenssien pisteytyksessä ei ole huomioitu sitä, että Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n referenssikohteissa ei ole ollut varsinaisia rakennusinventointeja, joka on ollut hankinnan olennainen osa-alue. Rakennusinventointi ei ole sama asia kuin olemassa olevan rakennuskannan luettelointi.

Hankintayksikön arvioinnissa laajuus on muodostunut synonyymiksi pinta-alalle. Laajuuden osalta olisi kuitenkin tullut huomioida myös perusteellisuus ja syväluotaavuus.

Asiantuntijoiden arvioinnissa ei ole huomioitu ammatillista koulutusta ja jatkokoulutusta eikä myöskään työkokemusta selvitysten tekemisestä. Tutkinnot Suomen historiasta, kansantieteestä, museologiasta, folkloristiikasta, kansantieteestä, kulttuurihistoriasta, yleisestä kirkkohistoriasta ja rakennusten konservoinnista eivät anna riittäviä valmiuksia hankinnan kohteena olevien selvitysten laatimiseen.

Asiantuntijoiden tärkeimpien toimeksiantojen arvioinnissa ei ole Satakunnan Museon osalta huomioitu, että referenssikohteiden joukossa on ollut keskeneräisiä töitä, korjaustapaohjeiden laatimista ja tuntiopettajana toimimista eikä sitä, että työryhmän jäsenistä yhdelläkään ei ole ollut esittää viittä tarjouspyynnön mukaista referenssiä.

Laatuarvioinnissa ei ole myöskään otettu huomioon esitettyjen työryhmien monialaisuutta ja erityisesti monialaisuuden merkitystä nyt kysymyksessä olevan hankkeen kannalta. Satakunnan Museon työryhmä on ollut monialainen, mutta se ei palvele tämän hankinnan kohdetta. Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n työryhmä on muodostunut arkkitehdeistä. Archtours Oy:n työryhmä on ollut monialaisin siten, että monialaisuus on eduksi tässä hankkeessa. Työryhmän arkkitehtien erikoisosaamisalaan kuuluvat arkkitehtuurin historia, rakennustekniikka ja kaavoitus. Tämän lisäksi työryhmään ovat kuuluneet arkeologi, rakennuskonservaattori ja arkkitehtuurivalokuvaaja.

Vastine

Vaatimukset

Rauman kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

Perusteet

Hankintamenettely on ollut hankintasäännösten mukaista.

Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta sulkea Satakunnan Museota tarjouskilpailusta. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan ei tarvitse pyytää mainitussa laissa tarkoitettuja selvityksiä ja todistuksia, jos hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa sillä perusteella, että sopimuspuoli on kunnan tai kuntayhtymän kokonaan omistama yksityisoikeudellinen yhteisö tai yhtiö. Tähän nähden Satakunnan Museon antama selvitys siitä, että se on Porin kaupungin valtionapua saava laitos, on ollut riittävä.

Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta sulkea myöskään Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:tä tarjouskilpailusta. Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n tarjouksen liitteenä on ollut TyEL-vakuutustodistus, jonka mukaan maksut on maksettu sopimuksen mukaan. Koska tarjoaja on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa sopimuksen maksujärjestelyistä, hankintayksiköllä ei ole ollut perustetta sulkea tarjoajaa tarjouskilpailusta.

Satakunnan Museo ei ole ollut valittajan esittämällä tavalla esteellinen kun otetaan huomioon, että hankinnassa on kyse tarjouspyynnön mukaisesti yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi tehtävien rakennusinventointien ja kulttuuriympäristöselvitysten asiantuntija-tehtävistä.

Satakunnan Museo ei ole saanut eikä ole saamassa taloudellista tukea Rauman kaupungilta. Sen mahdollisesti saamilla muilla taloudellisilla tuilla ei ole merkitystä arvioitaessa nyt kysymyksessä olevaa hankintaa.

Tarjouskilpailussa on ollut kyse puitejärjestelystä, jonka puitteissa tilataan puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta selvityksiä tarpeen mukaan. Tarjouspyyntövaiheessa ei selvitettäviä kohteita ole ollut vielä tiedossa, eikä näin ollen työmääriä ole voitu määritellä, ja hintavertailun on tullut perustua tuntiveloitushintoihin.

Hankintayksikkö on harkintavaltansa rajoissa valinnut kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoajat hankintapäätöksestä ilmenevällä tavalla.

Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n yritysreferenssit ovat olleet erittäin laajat, ja ne on arvioitu 20 pisteen arvoisiksi. Suhteessa tähän Archtours Oy on saanut laajoista referensseistä 19 pistettä. Koska hankinnassa on ollut kyse yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi tehtävistä rakennusinventoinneista ja kulttuuriympäristöselvityksistä, yksittäisiä rakennuksia ei ole ollut mahdollista eikä tarpeenkaan yksityiskohtaisesti tutkia, vaan inventoinnin pohjalta tulee pystyä kulloisessakin kaavaprosessissa määrittelemään koko kaava-alueen suojelutavoitteet sekä osoittamaan yksittäiset suojeltavat rakennukset.

Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n referenssit ovat vastanneet tarjouspyynnön mukaista tehtävää. Referenssit ovat sisältäneet sekä asema- että yleiskaavahankkeiden taustaksi tehtyjä inventointeja ja selvityksiä.

Archtours Oy:llä on ollut hyvin kattava kokemus yksittäisten kohteiden rakennusinventoinneista. Referensseissä ei ole esitetty yleiskaavojen taustaksi tehtyjä selvityksiä tai muutenkaan laajempia kokonaisuuksia käsitteleviä selvityksiä.

Henkilöarvioinnissa on arvioitu asiantuntijoiden koulutusta ja työkokemusta. Archtours Oy:n, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n sekä Satakunnan Museon asiantuntijaryhmillä on ollut erittäin laaja ammattikokemus vastaavantyyppisistä hankkeista. Ne ovat kaikki saaneet henkilöarvioinnista täydet 40 pistettä.

Asiantuntijoiden työkokemusta on arvioitu tarjouksiin liitettyjen referenssikohteiden kuvausten perusteella. Erityistä huomiota on kiinnitetty toimeksiantojen vaativuuteen ja laajuuteen sekä asiantuntijan rooliin toimeksiannossa. Tämä on esitetty myös hankintapäätöksen perusteluissa. Arviointi ei ole perustunut valittajan väittämällä tavalla pelkästään pinta-alatietoihin.

Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n tarjouksissa esitetyillä asiantuntijoilla, jotka on nimetty töiden suorittajiksi, on ollut usean vuoden työkokemus vastaavista töistä. Lisäksi heillä on ollut tehtävään riittävä ja yliopistotasoinen koulutus.

Hankintayksikkö on paljoksunut valittajan oikeudenkäyntikulu-vaatimusta 1.000 euron ylittäviltä osin.

Kuultavien lausunnot

Satakunnan Museo on lausunnossaan esittänyt, että se on tarjouksessaan ilmoittanut olevansa valtionapua nauttiva Porin kaupungin laitos. Tästä syystä tilaajavastuulain mukaisten selvitysten toimittaminen on ollut tarpeetonta.

Satakunnan Museo ei valvo maakunnassa tehtäviä rakennusinventointeja, eikä se siten ole myöskään ollut valittajan väittämällä tavalla esteellinen osallistumaan tarjouskilpailuun.

Hankintayksikkö ei ole pyytänyt tarjouksia rakennushistoriaselvityksistä, vaan kaavoitusta varten tehtävistä niin kutsutuista perusinventoinneista ja tätäkin yleispiirteisemmistä kulttuuriympäristöselvityksistä.

Rakennusinventoijan pätevyyttä ei ole määritelty, mutta perinteisesti perusinventointeja ovat tehneet taidehistorian, Suomen historian, kansantieteen ja muidenkin historia-aineiden opintoja suorittaneet henkilöt sekä arkkitehdit. Kaikilla Satakunnan Museon asiantuntijoilla on ollut tällaisia opintoja. Heillä kaikilla on myös ollut vuosien kokemus hankinnanalaisten selvitysten tekemisestä, ja he ovat tehneet itsenäisesti laajoja osayleiskaavojen rakennusinventointeja.

Archtours Oy:n referenssit ovat koskeneet ainoastaan yksittäisten rakennusten tai rakennusryhmien rakennushistoriaselvityksiä. Archtours Oy ei ole maininnut yhtään referenssiä laajoista yleiskaavoja tai kokonaisten kaupunginosien asemakaavoja varten tehdyistä inventoinneista. Tällaiset selvitykset edellyttävät erittäin paljon kenttätyötä sekä yhteydenpitoa inventoitavan alueen asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy on lausunnossaan esittänyt, että valitus on perusteeton.

Yhtiön tarjouksen liitteenä on ollut TyEL-vakuutusmaksutodistus. Koska YEL-vakuutustodistuksen toimittamista ei yleensä edellytetä, sitä ei ole liitetty tarjousasiakirjoihin.

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n työryhmä on edustanut alansa johtavaa ja monipuolista asiantuntemusta tarjouspyynnön tarkoittamalla tavalla. Työryhmän asiantuntijoiden ja yhtiön yhteenlaskettujen referenssiselvitysten lukumäärä ja laajuus on ollut selvästi suurempi ja monipuolisempi kuin Archtours Oy:n tarjouksessaan esittämien referenssien.

Vastaselitys

Archtours Oy on esittänyt vastaselityksessään, että tarjouspyynnön vaatimus on täyttynyt vain Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen osalta, mutta ei yrittäjän asemassa olevien osakkaiden osalta.

Kaikki Archtours Oy:n tarjouksessa esitetyt referenssit ovat olleet kaavoitusta palvelevia, ja kohteet ovat olleet valtakunnallisesti merkittäviä. Tarjouksessa esitetyistä viidestä yrityksen referenssistä neljä on ollut alueellisia kaavoitusta varten laadittuja selvityksiä. Myös viides referenssi on palvellut asemakaavoitusta.

Muut kirjelmät

Rauman kaupunki ja Archtours Oy ovat antaneet lisäkirjelmiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten puuttumista koskeva väite

Asiassa on ensiksi ratkaistava kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut sulkea Satakunnan Museo sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy tarjouskilpailusta sillä perusteella, että niiden tarjouksissa ei ole esitetty tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä.

Hankintalain 71 §:n 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin, mitä tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 54 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen. Pykälän 2 momentin mukaan poissulkemista koskevassa harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa laiminlyönnin vakavuus ja yhteys hankinnan kohteeseen.

Rauman kaupungin tekninen virasto on pyytänyt 29.1.2014 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi tehtävien rakennusinventointien ja kulttuuriympäristöselvitysten asiantuntijatehtävistä.

Tarjouspyynnön kohdassa 7 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on todettu, että tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä toimeksiannon toteuttamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen. Lisäksi kyseisessä kohdassa on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta (tilaajavastuulaki) koskevan lain 1233/2006 mukaiset vaatimukset:

- Tarjoajalla ei ole maksamattomia veroja tai tarjoajalla on verovelkaa koskeva maksusuunnitelma tehty
- Tarjoaja on ottanut eläkevakuutuksen eikä tarjoajalla ole maksamattomia eläkevakuutusmaksuja tai tarjoajalla on erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus tehty
- Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin
- Tarjoaja kuuluu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
- Tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin."

Tarjouspyynnön mukaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on tullut ladata sähköisesti toimitettavaan tarjouslomakkeeseen.

Satakunnan Museo on ladannut tarjouslomakkeen kohtaan "Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset" 14.2.2014 päivätyn tarjousasiakirjan, jonka kohdassa d "Tilaajavastuulain 1233/2006 mukaiset selvitykset" on todettu, että Satakunnan Museo on valtionapua nauttiva Porin kaupungin laitos.

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n tarjouksen liitteenä on ollut 12.12.2013 päivätty TyEL-vakuutustodistus, josta on käynyt ilmi, että vakuutusmaksut on maksettu sopimuksen mukaan.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n tarjouksissaan antamat selvitykset ovat olleet riittäviä.

Markkinaoikeus toteaa, että tilaajavastuulain tarkoituksena on muun ohella luoda julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimusosapuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan ei tarvitse pyytää mainitussa laissa tarkoitettuja selvityksiä ja todistuksia, jos hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa sillä perusteella, että sopimuspuoli on kunnan tai kuntayhtymän kokonaan omistama yksityisoikeudellinen yhteisö tai yhtiö.

Satakunnan Museo on tarjouksessaan antanut selvityksen siitä, että se on Porin kaupungin omistama yksityisoikeudellinen yhteisö. Hankintayksiköllä on siten ollut perusteltu syy luottaa tarjoajan täyttävän lakisääteiset velvoitteensa.

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy on tarjouksessaan antanut selvityksen siitä, että sillä on TyEL-vakuutus, ja että se on maksanut TyEL-vakuutusmaksut sopimuksen mukaan. Yhtiö on siten tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla osoittanut tältä osin täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään edellytetty tarjoajia toimittamaan tarjoustensa yhteydessä eläkevakuutusta koskevaa maksusopimusta eikä selvitystä yrittäjien eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on hyväksynyt Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n tarjouskilpailuun.

Satakunnan Museota koskevat muut väitteet

Hankintalain 64 §:n mukaan, jos tarjoaja on saanut tai on saamassa hankintayksiköltä tarjoushintaan vaikuttavaa taloudellista tukea, hankintayksikön tulee tarjousten vertailussa ottaa huomioon sille aiheutuvat todelliset tarjoushintaan vaikuttavat seikat, kuten edellä mainittu taloudellinen tuki. Säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp, s. 109) mukaan tuen huomioimista koskeva velvoite liittyy vain tarjoajan hankinnan tekevältä hankintayksiköltä saamaan, tarjoushintaan vaikuttavaan, taloudelliseen apuun.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintasäännökset eivät estä julkista tukea saavien yhteisöjen ja laitosten osallistumista julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin.

Asiassa saadun selvityksen mukaan Satakunnan Museo ei ole saanut taloudellista apua Rauman kaupungilta. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että Satakunnan Museon osallistuminen kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun olisi syrjinyt muita tarjoajia.

Vertailuperusteet ja hankintapäätöksen perusteleminen

Asiassa on lisäksi arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti käyttäessään asiantuntijoiden tuntiveloitushintaa vertailuperusteena, ja onko hankintapäätös perusteltu hankintasäännösten edellyttämällä tavalla.

Hankintalain 69 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Hankintalain esitöiden (HE 50/2006 vp, s. 116) mukaan hankintayksikkö voi harkita kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet, joiden tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen ja on oltava objektiivisia sekä taloudellisesti merkityksellisiä.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöistä (HE 190/2009 vp, s. 47) käy ilmi, että tarjousvertailun osalta perustelut tulee esittää sellaisella tarkkuudella, että tarjoajalle käy ilmi oman tarjouksen sijoittuminen tarjouskilpailussa suhteessa muihin tarjouksiin. Tarjousvertailusta tulee selkeästi ilmetä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta. Tarjousvertailusta tulee esimerkiksi käydä ilmi, mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin vertailu on kunkin vertailuperusteen osalta perustunut ja mihin tarjousten piste-erot perustuvat.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteita ovat olleet menetelmäarviointi 40 prosentin, henkilöarviointi 40 prosentin ja asiantuntijoiden veroton tuntiveloitus 20 prosentin painoarvolla.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettamisessa ja soveltamisessa. Vertailuperusteina tulee käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on taloudellisesti edullisin. Vertailuperusteiden tulee lisäksi liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä.

Asiassa ei ole ilmennyt, että asiantuntijoiden tuntiveloitushinnan käyttäminen vertailuperusteena olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti asettaessaan kyseisen vertailuperusteen.

Hankintayksikön 25.3.2014 tekemän hankintapäätöksen liitteenä on ollut tarjousten vertailutaulukko, jossa on esitetty tarjoajille annetut pisteet sekä sanalliset arviot pisteytyksen perusteista. Taulukossa vertailuperuste "menetelmäarviointi" on jaettu pisteytyksen osalta kahteen alakohtaan, työmenetelmiin ja yrityksen referensseihin, joiden molempien osalta on voinut saada 20 pistettä.

Markkinaoikeus katsoo, että vaikka hankintapäätöksen perustelut ovat olleet suppeat, sen liitteenä olleen tarjousten vertailutaulukon sanallisista perusteluista on kuitenkin riittävällä tavalla käynyt ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat sekä perusteet, joilla tarjouskilpailuun hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Tarjousten vertailu

Asiassa on vielä arvioitava, onko tarjousten vertailu ollut hankintasäännösten mukaista yrityksen referenssien ja asiantuntijoiden arvioinnin osalta.

a) Yrityksen referenssit

Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen on tullut ladata kuvaus yrityksen viidestä merkittävimmästä toimeksiannosta viimeiseltä kolmelta vuodelta.

Hankinnan kohteena ovat olleet yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi tehtävien rakennusinventointien ja kulttuuriympäristöselvitysten asiantuntijatehtävät. Hankintayksikön mukaan inventoinnin pohjalta tulee pystyä kulloisessakin kaavaprosessissa määrittelemään koko kaava-alueen suojelutavoitteet ja osoittamaan yksittäiset suojeltavat rakennukset, eikä yksittäisten rakennusten yksityiskohtainen tutkiminen ole tarpeen.

Satakunnan Museo, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy sekä Archtours Oy ovat esittäneet tarjouksissaan viisi yritysreferenssiä. Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n referenssit ovat sisältäneet sekä asema- että yleiskaavahankkeiden taustaksi tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, kun taas Archtours Oy:n referenssit ovat sisältäneet asemakaavahankkeiden taustaksi tehtyjä inventointeja ja selvityksiä.

Satakunnan Museo sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy ovat saaneet referenssien osalta täydet 20 pistettä ja Archtours Oy 19 pistettä. Hankintapäätöksen liitteenä olleessa tarjousten vertailutaulukossa on todettu, että Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n yritysreferenssit ovat olleet erittäin laajat ja ne on arvioitu 20 pisteen arvoisiksi, ja että suhteessa niihin Archtours Oy on saanut hyvin laajoista referensseistä 19 pistettä.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n referenssit ovat vastanneet tarjouspyynnön mukaista tehtävää, koska ne ovat sisältäneet sekä asema- että yleiskaavahankkeiden taustaksi tehtyjä inventointeja ja selvityksiä. Hankintayksikön mukaan Archtours Oy:llä on ollut hyvin kattava kokemus yksittäisten kohteiden rakennusinventointien tekemisestä, mutta referensseissä ei ole esitetty yleiskaavojen taustaksi tehtyjä selvityksiä tai muutenkaan laajempia kokonaisuuksia käsitteleviä selvityksiä.

Kun otetaan huomioon hankinnan kohteena oleva palvelu, tarjoajien tarjouksissaan esittämät tiedot ja hankintayksikön asiassa esittämä selvitys markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa rajoissa voinut pisteyttää tarjoukset yrityksen referenssien osalta tarjousten vertailussa suorittamallaan tavalla.

b) Asiantuntijoiden arviointi

Tarjouspyynnön mukaan asiantuntijoiden osalta tarjoukseen on tullut ladata tehtävään nimetyn asiantuntijan nimi, koulutus ja työkokemus sekä kuvaus enintään viidestä merkittävimmästä vastaavasta toimeksiannosta viimeiseltä kolmelta vuodelta. Tarjouspyynnön kohdasta 10 "Päätöksenteon perusteet" on käynyt ilmi, että henkilöarvioinnissa painotetaan kokemusta vastaavantyyppisten hankkeiden vaativista asiantuntijatehtävistä viime vuosilta.

Satakunnan Museo on tarjonnut viittä asiantuntijaa, joilla kaikilla on ollut yliopistotasoinen koulutus ja kokemusta vastaavantyyppisten hankkeiden asiantuntijatehtävistä. Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy on tarjonnut kolmea asiantuntijaa, joilla kaikilla on ollut yliopistotasoinen koulutus ja kokemusta vastaavantyyppisten hankkeiden asiantuntijatehtävistä. Archtours Oy on tarjonnut viittä asiantuntijaa, joilla kaikilla on ollut yliopistotasoinen koulutus ja kokemusta vastaavantyyppisten hankkeiden asiantuntijatehtävistä. Kaikki edellä mainitut tarjoajat ovat myös esittäneet asiantuntijoiden osalta kuvaukset enintään viidestä merkittävimmästä vastaavasta toimeksiannosta.

Satakunnan Museo, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy sekä Archtours Oy ovat saaneet täydet 40 pistettä tarjouksissaan ilmoittamistaan asiantuntijoista. Hankintapäätöksen liitteenä olleessa tarjousten vertailutaulukossa on todettu, että kyseisten tarjoajien asiantuntijaryhmillä on ollut erittäin laaja ammattikokemus vastaavantyyppisistä hankkeista.

Tarjousten vertailutaulukossa on lisäksi todettu, että asiantuntijoiden koulutusta ja työkokemusta on arvioitu toimeksiantojen perusteella. Mikäli yritys on tarjonnut useampaa kuin yhtä asiantuntijaa, on arvioitu asiantuntijaryhmää kokonaisuutena huomioiden kunkin asiantuntijan erityisosaaminen. Vertailutaulukossa on edelleen todettu, että henkilöarvioinnissa on arvioitu tehtävään nimettyjen asiantuntijoiden työkokemusta vastaavantyyppisten hankkeiden asiantuntijatehtävistä viimeiseltä kolmelta vuodelta ja että pisteytyksessä on kiinnitetty erityisesti huomiota toimeksiantojen vaativuuteen ja laajuuteen sekä asiantuntijoiden rooliin toimeksiannoissa.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että Satakunnan Museon sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n tarjouksissa esitetyillä asiantuntijoilla on ollut usean vuoden työkokemus nyt kysymyksessä olevan hankinnan kohdetta vastaavista töistä. Lisäksi hankintayksikkö on esittänyt, että asiantuntijoilla on ollut tehtävään riittävä ja yliopistotasoinen koulutus.

Tarjoukseen on edellä esitetyllä tavalla tullut asiantuntijoiden osalta liittää kuvaus enintään viidestä merkittävimmästä vastaavasta toimeksiannosta viimeiseltä kolmelta vuodelta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei nyt kysymyksessä olevan vertailuperusteen pisteytystä voida Satakunnan Museon osalta pitää virheellisenä pelkästään sillä perusteella, ettei sen tarjouksessa ole esitetty asiantuntijoiden osalta viittä referenssiä.

Ottaen huomioon tarjoajien tarjouksissaan esittämät tiedot sekä hankintayksikön asiassa esittämän selvityksen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut arvioida tarjoajien tarjoukset asiantuntijoiden osalta tarjousten vertailussa yhtä hyviksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Archtours Oy:n korvaamaan Rauman kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Riitta Hämäläinen ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.3.2015