Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:611-612/14

MAO:611-612/14

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy - pieninvestoinnit- ja korjaushankkeet rakennuttamis- ja valvontatehtävät

julkinen hankinta - syrjimätön kohtelu - esteellisyys

Diaarinumero: 2014/417 ja 2014/418
Antopäivä: 3.9.2014

ASIAN TAUSTA

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy ovat ilmoittaneet 28.1.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n / Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n Mikkelin alueen pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävien palveluhankinnasta vuosille 2014–2016 sekä optiona vuosille 2017 ja 2018.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n toimitusjohtaja on 21.3.2014 tekemillään erillisillä hankintapäätöksillä valinnut Itä-Suomen Controlteam Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on asiassa saadun selvityksen perusteella ollut noin 593.000 euroa.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ilmoitusten mukaan hankintasopimuksia ei ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

R-Insinöörit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteina olevat hankintapäätökset, kieltää Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:tä ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:tä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa ne korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus määrää Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n maksamaan sille hyvitysmaksuna 40.000 euroa lisättynä arvonlisäveron määrällä.

Perusteet

Tarjouskilpailun valmisteluun ja suunnitteluun osallistuneen sekä sen voittaneen Itä-Suomen Controlteam Oy:n tarjouksen hyväksyminen on loukannut muiden tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Jääviyssyistä tarjouskilpailun voittanut Itä-Suomen Controlteam Oy olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouspyyntöasiakirjat ovat tarjouskilpailun voittaneessa yrityksessä työskentelevän henkilön laatimia.

Tarjouskilpailussa tarjoajan soveltuvuusvaatimukset, tarjousten vertailuperusteet ja laatupisteytys on suunniteltu yhtä tarjoajaa silmälläpitäen siten, että vain tämä voi tarjota ja menestyä tarjouskilpailussa. Todellista kilpailua ei näin ollen ole syntynyt.

Vastineet

Vaatimukset

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 620 eurolla.

Perusteet

Tarjoajia ei ole kohdeltu epätasapuolisesti.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy ovat valmistelleet tarjouspyynnön yhdessä. Kiinteistökehitys Naistinki Oy hoitaa Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n kiinteistöhallinnon ja investointien rakennuttamistehtävät hallintopalvelusopimuksella. Kiinteistökehitys Naistinki Oy toimii pienellä organisaatiolla, eikä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:llä ole menettelyn käynnistämisvaiheessa ollut palveluksessaan sellaisia henkilöitä, joilla olisi ollut kokemusta julkisen hankintamenettelyn yksityiskohtaisesta ja teknisestä toteuttamisesta. Siksi hankintamenettelyn tekniseen toteuttamiseen tilattiin apua vastaavia menettelyjä paljon hoitaneelta yritykseltä eli Itä-Suomen Controlteam Oy:ltä. Tällä on haluttu vain varmistaa julkisen hankintaprosessin sujuvuus ja lainmukaisuus. Itä-Suomen Controlteam Oy:llä ei ole ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa tarjousten arviointikriteereihin tai laatupisteytykseen.

Tilaajat ovat pitäneet koko hankintamenettelyn ajan itsellään soveltuvuusvaatimusten ja vertailuperusteiden asettamisen, tarjousten arvioinnin sekä päätöksentekoon liittyvät tehtävät. Hankintapäätökset on tehnyt Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n toimitusjohtaja.

Arviointikriteereinä ovat olleet vaatimuksen mukainen koulutus, erityisosaaminen oppilaitosrakentamisessa ja kokemus tilamuutos- ja peruskorjaussuunnittelusta / rakennuttamisesta, kokemus suojeltavien rakennusten suunnittelusta / rakennuttamisesta sekä paikallistuntemus. Osaamisen ja kokemuksen osalta on haluttu painottaa erityisesti oppilaitosrakentamisen peruskorjauksesta ja rakentamisesta saatuja referenssejä, koska Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:llä on seuraavien 4–5 vuoden aikana mittava opetustilojen kehittämis- ja muutosohjelma. Pisteytyksessä on haluttu painottaa laadullisia ominaisuuksia siten, että laatupisteiden painoarvo on ollut 70 prosenttia ja hinnan osuus 30 prosenttia.

Kuultavan lausunto

Itä-Suomen Controlteam Oy on antamassaan lausunnossa esittänyt avustaneensa tilaajan pyynnöstä teknisesti tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa ja toimittaneensa ne julkaistaviksi julkisten hankintojen ilmoituskanavassa. Arviointikriteerit ovat Itä-Suomen Controlteam Oy:n mukaan tilaajien laatimia, eikä Itä-Suomen Controlteam Oy ole arvioinut niiden tasapuolisuutta, yhdenvertaisuutta tai syrjivyyttä. Itä-Suomen Controlteam Oy ei ole ollut mukana käsittelemässä tarjouksia tai laatimassa pisteytystä.

Vastaselitys

R-Insinöörit Oy on vastaselityksessään esittänyt vastineista ja kuultavan lausunnosta ilmenevän, että tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen on annettu Itä-Suomen Controlteam Oy:lle.

Itä-Suomen Controlteam Oy:llä ei ole ollut tarvetta osallistua tarjousten käsittelyyn tai pisteytykseen, koska hinnan painoarvo pisteytyksessä on ollut pieni ja laatupisteytys on suunniteltu tietyn yrityksen vahvuuksia ajatellen. Paikallistuntemuksesta annettavat pisteet ovat pudottaneet kilpailusta Mikkelin alueen ulkopuolelta tulevat yritykset. Oppilaitosten rakennuttamisosaamista on vaadittu, koska tarjouspyynnön laatineella yrityksellä on sitä paljon. Sen sijaan rakennuttamisen ja työmaavalvonnan täydennyskoulutuksia tai rakennusalan henkilöpätevyyksiä ei ole otettu huomioon lainkaan.

Hankintamenettelyssä ei ole toimittu avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Muutoksenhaun kohteena olevan hankintamenettelyn tarkoituksena on Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n toimitusjohtajan sekä Itä-Suomen Controlteam Oy:n toimitusjohtajan pitkäaikaisen henkilökohtaisen yhteistyön jatkaminen. Tarjouspyynnön laatinut Itä-Suomen Controlteam Oy on saanut sellaisen kilpailuedun, että muilla yrityksillä ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia menestyä tarjouskilpailussa.

Julkisilla varoilla rahoitetun ja suuren hankintayksikön vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on kohtuuton ja lainvastainen.

Muut kirjelmät

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy ovat toimittaneet lisäkirjelmiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettaviin säännöksiin liittyvät kysymykset

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:ltä ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:ltä saatujen selvitysten perusteella markkinaoikeus katsoo, että mainittuja yhtiöitä on pidettävä julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuina julkisoikeudellisina laitoksina ja näin ollen hankintayksiköinä. Asioissa on siten kysymys hankintalaissa tarkoitettujen hankintayksiköiden hankinnasta.

Hankintayksiköt ovat ilmoittaneet 28.1.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n / Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n Mikkelin alueen pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä vuosille 2014–2016 sekä optiovuosille 2017 ja 2018. Hankintailmoituksen mukaan hankinnan pääkohteena on rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo laskettuna hankintayksiköiden ilmoittamien arvojen perusteella on optiovuodet huomioon ottaen ollut noin 593.000 euroa, mikä määrä on selvästi ylittänyt hankintalain 16 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisten palveluhankintojen EU-kynnysarvon, joka hankintamenettelyn aloitushetkellä vuonna 2014 on 207.000 euroa.

Hankinnan kohteena ovat olleet hankintalain liitteen A ryhmän 12 mukaiset palvelut, joiden osalta hankintayksiköiden olisi tullut julkaista EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta hankintalain 35 §:n 1 momentin ja julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti EU-hankintailmoitus.

Hankintalain 21 §:n 1 momentin mukaan edellä mainittuihin liitteen A palveluihin tulevat sovellettaviksi hankintalain säännökset lukuun ottamatta 9 luvun säännöksiä.

Soveltuvuusvaatimukset ja vertailuperusteet

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköt ovat pyrkineet tarjouspyynnöllään suosimaan tarjouskilpailun voittanutta Itä-Suomen Controlteam Oy:tä. Valittaja on viitannut hankintasäännösten vastaiseen menettelyyn muun ohella soveltuvuusvaatimusten ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden sisällön osalta.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään sekä ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset, sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava. Lain 41 §:n 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun momentin esitöiden (HE 50/2006 vp s. 100) mukaan ehdokkaiden tai tarjoajien rahoitukselliseen ja taloudelliseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien vaatimusten ja tarjoajien valinnassa käytettävien perusteiden on oltava suhteellisia, puolueettomia ja perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta. Siten hankintayksikön tulee hankinnan luonteen ja laajuuden perusteella harkita vaatimusten tasoa. Soveltumattomat tai liian ankarat vaatimukset voivat rajoittaa tarpeettomalla tavalla kilpailua.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Viimeksi mainitun lainkohdan esitöiden (HE 50/2006 vp s. 105) mukaan kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikön harkintavaltaan voidaan puuttua vain silloin, jos valintaperusteen tai vertailuperusteiden asettamisessa on syyllistytty syrjintään.

Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan ollut kokonaistaloudellinen edullisuus ja tarjouspyynnön liitteen 2 mukaan laadun painoarvo on ollut vertailussa 70 prosenttia ja hinnan painoarvo 30 prosenttia.

Tarjouspyynnön kohdan 9.1 mukaan tarjoajan on tullut täyttää tarjouspyynnön liitteenä olleet neljä liitettä.

Tarjouspyynnön liitteen 2 kohdan "tarjoajan kelpoisuusehdot" alakohdassa 1.1 "päävastuullinen projektin vetäjä" päävastuulliselta projektin vetäjältä on muun ohella edellytetty vähintään viiden vuoden kokemusta soveltuvista oppilaitosrakennuttamistehtävistä. Tarjoajan on tullut esittää selvitys muun ohella päävastuullisen projektin vetäjän erityisosaamisesta oppilaitosrakentamisessa ja paikallistuntemuksesta.

Mainitun liitteen kohdan "tarjouksen valintakriteerit ja painoarvot" alakohdassa 3.1 "päävastuullinen projektin vetäjä 30 %" on ilmoitettu, että arviointikriteerinä on muun ohella vähimmäisvaatimukset ylittävä erityisosaaminen oppilaitosrakentamisesta ja paikallistuntemus. Alakohdissa 3.2 "rakennustyön valvoja 15 %" ja 3.5 "kustannusasiantuntija 15 %" on ilmoitettu, että arviointikriteerinä on muun ohella erityisosaaminen oppilaitosrakentamisesta ja paikallistuntemus. Alakohdissa 3.3 "LVI-valvoja 5 %" ja 3.4 "sähkövalvoja 5 %" on ilmoitettu, että arviointikriteerinä on muun ohella erityisosaaminen oppilaitosrakentamisesta.

Tarjouspyynnön liitteenä 3 olleella lomakkeella on muun ohella pyydetty ilmoittamaan tehtäviin esitettävien henkilöiden henkilökohtainen kokemus oppilaitosrakentamisesta sekä paikallistuntemus.

Hankintayksiköt ovat hankintapäätösten mukaan saaneet määräaikaan mennessä kolme tarjousta, joista yksi on ollut valittajan ja yksi Itä-Suomen Controlteam Oy:n. Hankintapäätösten mukaan toiseksi sijoittunut valittajan tarjous on saanut 4,14 pistettä ja Itä-Suomen Controlteam Oy:n tarjous 4,38 pistettä. Hankintayksiköt ovat valinneet Itä-Suomen Controlteam Oy:n tarjouksen.

Markkinaoikeus toteaa, että muun ohessa hankintalain 2 §:n 1 momentissa todetut tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaatimukset eivät tarkoita sen eron poistamista tarjoajien väliltä, että jollakin yrityksellä voi olla tosiasiallista etua muihin tarjoajiin esimerkiksi siitä, että yritys on hoitanut vastaavanlaisia hankintoja aikaisemmin. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä siitä, että hankinnan kohteena oleviin palveluihin liittyisi sellaisia paikallistuntemusta edellyttäviä erityispiirteitä, jotka olisi voitu perustellusti ottaa huomioon tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa tai tarjousten laatua vertailtaessa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön edellä kuvatut paikallistuntemukseen liittyvät soveltuvuusvaatimukset ja vertailuperusteet ovat asettaneet tarjoajat eriarvoiseen asemaan sen mukaan, ovatko tarjoajan aikaisemmat tehtävät kohdistuneet Mikkelin alueelle vai eivät. Tarjouspyyntö on siten ollut tältä osin hankintasäännösten vastainen kohdellessaan tarjoajia epätasapuolisesti ja syrjivästi.

Esteellisyys

Valittaja on esittänyt, että tarjouskilpailun voittanut Itä-Suomen Controlteam Oy on ollut esteellinen osallistumaan kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun. Valittajan mukaan tarjouskilpailun voittaneella Itä-Suomen Controlteam Oy:llä on ollut merkittävä rooli tarjouspyynnön sekä siinä esitettyjen soveltuvuusvaatimusten ja vertailuperusteiden laatimisessa.

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajan osallistuminen tarjouskilpailun valmisteluun tai muu hankintayksikön avustaminen hankintamenettelyssä saattaa olla peruste sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta, jos tämä seikka vaarantaa hankintamenettelyn avoimuuden tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutumisen hankinnassa. Tarjouskilpailun ulkopuolelle sulkemista koskevien edellytysten olemassaolo on aina arvioitava kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet huomioon ottaen.

Hankintayksiköt ovat ilmoitustensa mukaan pitäneet koko hankintamenettelyn ajan itsellään muun ohessa tarjoajien soveltuvuusvaatimusten ja vertailuperusteiden sisällöllisen asettamisen. Hankintayksiköiden mukaan ne ovat kuitenkin hankkineet kysymyksessä olevan hankintamenettelyn niin sanotun teknisen toteuttamisavun tarjouskilpailun sittemmin voittaneelta Itä-Suomen Controlteam Oy:ltä. Itä-Suomen Controlteam Oy on esittänyt avustaneensa teknisesti tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa ja toimittaneensa ne julkaistaviksi julkisten hankintojen ilmoituskanavassa.

Hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa on siis noudatettava tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita. Lisäksi hankintamenettelyn on annettava myös ulospäin uskottava vaikutelma siitä, että kaikilla tarjoajilla on ollut hankintayksikön toiminnan osalta samat mahdollisuudet menestyä tarjouskilpailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyssä avustaneella ja tarjouskilpailun sittemmin voittaneella Itä-Suomen Controlteam Oy:llä on ollut hankintamenettelyssä merkittävä ja välitön taloudellinen intressi. Kun otetaan lisäksi huomioon edellä soveltuvuusvaatimusten ja vertailuperusteiden osalta lausuttu, Itä-Suomen Controlteam Oy:n osallistuminen hankinnan valmisteluun ja toteutukseen on markkinaoikeuden arvion mukaan ollut omiaan vaarantamaan avoimuuden periaatteen toteutumisen sekä hankintamenettelyyn osallistuneiden tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköt ovat menetelleet hankinnassaan myös tältä osin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksiköt ovat menetelleet hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 94 §:n 1 momentissa on säädetty markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvat seuraamukset. Markkinaoikeus voi mainitun momentin 1–3 kohdan perusteella kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä taikka velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Momentin 4 kohdassa säädetään mahdollisuudesta määrätä hankintayksikkö maksamaan hyvitysmaksu asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 94 §:n 2 momentin esitöiden (HE 190/2009 vp s. 69) mukaan markkinaoikeudella on lainsäädännön puitteissa harkintavaltaa seuraamusten määräämisessä. Markkinaoikeuden tulee kuitenkin harkintavaltaansa käyttäessään ottaa huomioon tehokkaan oikeussuojan toteutuminen sekä hankintalainsäädännön tavoitteet. Näin ollen virheelliseen hankintamenettelyyn tulee ensisijaisesti puuttua pykälän 1 momentin 13 kohdissa luetelluilla ensisijaisilla seuraamuksilla eli reaalikeinoilla.

Hankintasopimuksia ei hankintayksiköiden ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteina olevat hankintapäätökset voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja niiden täytäntöönpano kieltää. Todetun johdosta hyvitysmaksuvaatimus on hylättävä.

Hankintayksiköiden virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli hankintayksiköt aikovat edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan hankinnan julkisena hankintana, niiden on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n toimitusjohtajan 21.3.2014 tekemät hankintapäätökset §:t 1. Markkinaoikeus kieltää Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:tä ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:tä tekemästä hankintasopimuksia sanottujen päätöstensä perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt kummallekin erikseen asetetun 30.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Reima Jussila ja Jukka Vanto.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 10.9.2014