Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:548/14

MAO:548/14

Siuntion kunta - arkeologiset inventoinnit

julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Diaarinumero: 2014/447
Antopäivä: 10.7.2014

ASIAN TAUSTA

Siuntion kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.2.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta arkeologisen inventoinnin palveluhankinnasta ajalle 1.4.–28.11.2014.

Siuntion kunnan tekninen johtaja on 31.3.2014 tekemällään hankintapäätöksellä § 7 valinnut Museoviraston tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 30.000–35.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Archtours Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.026 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouskilpailun voittaneen Museoviraston tarjous on ollut alihintainen.

Museovirasto on valtion talousarviosta rahoituksensa saava valtion virasto. Tämä on mahdollistanut sellaisen tarjoushinnan antamisen, joka ei ole mahdollinen yksityissektorin toimijalle. Voittaneella tarjoushinnalla ei kateta kaikkia yrityksen toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Kysymyksessä olevan palvelun suorittaminen edellyttää erikoislaitteiston ja -ohjelmien olemassaoloa ja ylläpitoa. Näitä seikkoja ei ole otettu huomioon Museoviraston tarjouksessa.

Museoviraston tarjouksessa suoranaisiin työstä aiheutuviin välittömiin kuluihin on lisätty 30 prosenttia yleiskustannuksia. Tämä on huomattavasti alle normaalin yrityksen kustannusrakenteen, koska tässä laskentatavassa ei kateta toimitilakuluja.

Voittaneessa tarjouksessa esitetty laskelma palkan liitännäiskuluista on ollut virheellinen, koska siitä on puuttunut kolmen kuukauden aikana syntyvän lomakertymän rahallinen arvo, eli 7,5 lomapäivän aiheuttama kustannus. Lisäksi pakollisten lakimääräisten sivukulujen määrässä, eli 35 prosentissa palkkakuluista, ei ole otettu huomioon koulutuksesta, työhyvinvoinnin ylläpidosta, sairastumisesta, kertausharjoituksista sekä vanhempainlomista aiheutuvia kuluja. Vuokra-auto- ja polttoainekuluihin kuuden viikon ajaksi budjetoitu 1.850 euroa on myös ollut alimitoitettu, eikä laskelmassa ole otettu huomioon sitä, miten tutkija pääsee inventointialueella oleville saarille.

Tarjouspyynnön mukaan arkistomateriaalin hankinta kuuluu työhön. Valittajan tarjouksessa näihin ja kopiokuluihin on varattu 3.000 euroa. Voittaneessa tarjouksessa ei ole otettu huomioon arkistomateriaalin hankintaa.

Vastine

Vaatimukset

Siuntion kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Siuntion kunta ei ole menetellyt hankinnassa virheellisesti.

Valittajan väite voittaneen tarjouksen alhaisesta yleiskulusta on kyseenalainen. Yleiskulujen määrä riippuu olennaisesti organisaatiorakenteesta. Valittajan väitettä ei voida pitää yleispätevänä.

Kuultavan lausunto

Valittajan väite siitä, että Museoviraston tarjous olisi ollut alihintainen, ei pidä paikkaansa.

Tarjouspyyntö koskee entuudestaan tunnettujen kiinteiden muinaisjäännösten tarkistamista. Lisäksi Siuntion kunnan eteläosien osayleiskaava-alueen osalta tulee tehdä historiallisen ajan kohteiden perusinventointi ja arkistotutkimus.

Museoviraston tarjous on ollut hinnaltaan perusteltu ja asiallinen. Museovirasto kykenee suoriutumaan hankinnasta tarjouspyynnön mukaisesti antamallaan hinnalla. Museoviraston tarjous on perustunut vuosien kokemukseen vastaavanlaisista hankkeista sekä toiminnan tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen.

Yhden kunnan perusinventointi on yleensä kolmen kuukauden työ, josta noin kuukausi käytetään maastotyövaiheeseen sekä kaksi kuukautta esitöihin ja raportointiin. Museoviraston tarjouksessa maastotyövaiheen pituudeksi on laskettu viidestä kuuteen viikkoa. Mainittu työaika riittää varsin hyvin tehtävän suorittamiseen. Museoviraston työhön tarjoamalla inventoijalla on yli 20 vuoden kokemus arkeologisista kenttätöistä, erityisesti inventoinneista, ja työ suoritetaan tehokkaasti.

Museoviraston tarjous käsittää yhden tutkijan kolmen kuukauden palkan sivukuluineen, matkakustannukset 5–6 viikolta ja pienet tarvikekustannukset sekä Museoviraston yleiskulut 30 prosenttia tarjouksen loppusummasta. Lomakertymä on sisällytetty laskennan perusteena käytettyyn kuukausipalkkaan. Museoviraston yleiskulut kattavat toimitilakulut, koulutuksen, työhyvinvoinnin ylläpidon, palvelukeskusmaksut ynnä muut tukipalvelut. Museovirastossa noudatetaan valtion työ- ja virkaehtosopimusta sekä valtion matkustussääntöä.

Tärkeimmät inventoinnissa käytettävät laitteet eli GPS-paikannin ja kamera on ollut hankittu jo aiemmin, eikä niiden hankkimista ole siten ollut tarpeen sisällyttää tarjoukseen.

Tutkimuksessa läpikäydään esimerkiksi kunnan muinaisjäännöksiä koskevat keskeiset arkistot, digitaaliset rekisterit ja verkkopalvelut sekä perehdytään paikallishistorialliseen kirjallisuuteen. Systemaattinen ja kattava arkistoaineistojen kopiointi ei sisälly normaaliin kuntainventointiin.

Työ on suunniteltu tehtäväksi Helsingistä käsin, joten majoituskustannuksia ei ole sisällytetty tarjoukseen, osapäivärahat kylläkin. Vuokra-auton hinta on laskettu autovuokraamoista saatujen tarjousten perusteella, myös polttoainekustannukset on otettu huomioon arvioidun ajokilometrimäärän mukaisesti. Koska inventoitavaan alueeseen kuuluu muutama manteren läheisyydessä sijaitseva saari, on siirtyminen saarille suunniteltu tapahtuvaksi Museoviraston omalla pienellä veneellä.

Valittajan vastaselitys

Kestävä liiketoiminta edellyttää tavallisesti sekä lisäksi erään tilaston mukaan suunnittelun tai selvitystyön yhteydessä palkkion olevan kolme kertaa palkkakulut. Veloitusperuste nousee vielä tästä, jos työssä tarvitaan kalliita laitteita tai tehdään maastotyötä. Esimerkiksi piirustus- ja karttatietokoneohjelmien hankintahinta on noin 20.000 euroa. Tätä hintaa ei toki tarvitse kattaa jokaisessa projektissa erikseen, vaan se tulee ottaa huomioon yleiskuluissa.

Museoviraston ilmoittamasta 30 prosentin yleiskulusta ovat puuttuneet merkittävimmät yleiskustannusten aiheuttajat eli markkinointi sekä ne työntekijät ja johtajat, jotka eivät tee laskutettavaa työtä organisaatiossa.

Museoviraston tarjoushinnoittelu ei ole vastannut edes tarjotun työn suorittamisesta sille aiheutuvia todellisia kuluja tai edes työn suorittamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Archtours Oy on valituksessaan esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksen hinta olisi ollut poikkeuksellisen alhainen.

Hankintalain 21 §:n 2 momentin mukaan hankintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin EU-kynnysarvon alittaviin liitteen A palveluhankintoihin sovelletaan muun ohella, mitä poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista hankintalain 63 §:ssä säädetään.

Hankintalain 63 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 107–108) on todettu, että poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien riskien, kuten tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Hankintayksiköllä ei edellä lausutun perusteella ole velvollisuutta hylätä tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä tarjouksen perusteista eikä hylännyt tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Jussi Karttunen ja Jukka Vanto.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 30.7.2014