Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:427-428/14

MAO:427-428/14

Hämeenlinnan kaupunki - maankäytön suunnittelua palvelevia kehityskuvia ja erilaisia selvityksiä koskeva palveluhankinta

julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen – hankinnan jakaminen – hankinnan kokonaisarvo

Diaarinumero: 2014/48 ja 2014/279
Antopäivä: 18.6.2014

ASIAN TAUSTA

Hämeenlinnan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.8.2013 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnittelua palvelevia kehityskuvia ja erilaisia selvityksiä koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.12.2013–31.12.2014 ja mahdolliselle optiokaudelle vuosiksi 2015 ja 2016.

Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja on 19.12.2013 tekemällään hankintapäätöksellä numero 137 valinnut osa-alueen E argeologiset- ja rakennushistorialliset selvitykset osalta Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n, Sweco Ympäristö Oy:n aputoiminimellä Airix Ympäristö ja Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy:n tarjouksen.

Hämeenlinnan kaupungin yhdyskuntalautakunta on 22.1.2014 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 10 poistanut tilaajajohtajan 19.12.2013 osa-alueen E argeologiset- ja rakennushistorialliset selvitykset osalta tekemän hankintapäätöksen, keskeyttänyt hankinnan ja päättänyt kilpailuttaa hankinnan mainituilta osin uudelleen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on tarjouspyynnön mukaan ollut noin 50.000–100.000 euroa vuodessa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Diaarinumero 2014/48

Valitus

Vaatimukset

Archtours Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.076 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole hankintapäätöstä tehdessään noudattanut tarjouspyynnössä asetettuja tarjoajan soveltuvuutta ja hankinnan kohdetta koskevia ehdottomia edellytyksiä. Hankintayksikkö on myös suorittanut tarjousten vertailun virheellisesti.

Valittaja on tarjouksen antaneista yrityksistä ainoa, joka on erikoistunut tarjouspyynnön osa-alueen E mukaisten selvitysten tekemiseen. Valittajan tarjous on saanut tarjousten vertailussa liian vähän pisteitä. Lisäksi hankintayksikkö ei ole perustellut suorittamaansa tarjousten laatuvertailua.

Vastine

Vaatimukset

Hämeenlinnan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus poistaa asian käsittelystään.

Perusteet

Hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe. EU-kynnysarvon ylittäneestä hankinnasta on julkaistu ainoastaan kansallinen hankintailmoitus. Lisäksi osa tarjouksista olisi tullut hylätä. Näillä perusteilla hankintayksikkö on hankintaoikaisuna poistanut tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn. Koska hankintayksikkö on lisäksi päättänyt kilpailuttaa hankinnan uudelleen, valittajalla ei ole enää oikeussuojan tarvetta asiassa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn. Hankinnan keskeyttäminen on perustunut niihin seikkoihin, joihin valittaja on vedonnut valituksensa perusteena. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

Diaarinumero 2014/279

Valitus

Vaatimukset

Archtours Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.676 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut hankintasäännösten mukaista perustetta. Keskeyttäminen on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Hankintayksikön asiassa 2014/48 antaman vastineen mukaan hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 50.000–100.000 euroa käsittää kaikki hankinnan osa-alueet. Osa-alueet A–K on niputettu yhteen hallinnollisin perustein. Osa-alueet eivät liity välittömästi toisiinsa ja niihin on pääsääntöisesti valittu eri toimittajat. Osa-alueen E osalta ei siten ole ollut kysymys EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta.

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy on ainoana tarjoajana jättänyt nimeämättä tarjouspyynnössä edellytetyn vastuuhenkilön. Sen tarjous olisi tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Hankintapäätöksen sanallinen perusteleminen ei myöskään ole edellyttänyt uutta hankintamenettelyä. Hankintayksikkö olisi voinut hankintaoikaisupäätöksellä hylätä tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen, suorittaa uuden tarjousten vertailun ja tehdä uuden perustellun hankintapäätöksen.

Vastine

Vaatimukset

Hämeenlinnan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouskilpailu on koskenut maankäytön suunnittelun tarvitsemia suunnittelu- ja selvitystehtäviä. Suunnittelutehtävät on kilpailutuksessa jaettu osa-alueisiin. Kaikki tarjouspyynnössä asetetut ehdot ovat koskeneet kaikkia osa-alueita. Kaikkien osa-alueiden osalta on tullut tutkia selvitysten tuloksia kaavoituksen näkökulmasta. Puitejärjestelyä koskevan hankinnan jakaminen erilaisten suunnitelmien osalta eri hankinnoiksi olisi merkinnyt hankintasäännösten vastaista hankinnan pilkkomista.

Puitejärjestelyissä hankinnan ennakoidun arvon laskemisessa on käytettävä kaikkien puitejärjestelyn keston ajaksi suunniteltujen hankintasopimusten ennakoitua kokonaisarvoa. Sopimuskauden 1.12.2013–31.12.2014 lisäksi hankintaan on tarjouspyynnön mukaan kuulunut myös optio vuosille 2015 ja 2016. Näin ollen hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 350.000–430.000 euroa, joka ylittää EU-kynnysarvon.

Valittajan esittämästä poiketen vastuuhenkilön nimi on puuttunut kahdesta tarjouksesta. Lisäksi oikeuskäytännössä on suhtauduttu kielteisesti hankintayksikön mahdollisuuteen esittää hankintapäätöksen perustelut vasta sen jälkeen kun valitus on tullut vireille markkinaoikeudessa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankinnassa on ollut kysymys 11 erillisestä hankinnasta. Hankintayksikkö on tehnyt jokaisesta osa-alueesta erillisen päätöksen. Hankintayksikkö on lähtenyt siitä, että yksikään osa-alueista ei ylitä EU-kynnysarvoa, koska se ei ole kumonnut muita kuin osa-aluetta E koskevan hankintapäätöksen. Hankintamenettelyn keskeyttäminen suosii niitä tarjoajia, joiden tarjous on saapunut liian myöhään ja niitä tarjoajia, joiden tarjous olisi pitänyt hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Diaarinumero 2014/48

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 80 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.

Kun hankintayksikkö on 22.1.2014 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on poistanut 19.12.2013 tekemänsä hankintapäätöksen, hankintaa ei tässä hankintamenettelyssä tosiasiallisesti enää toteuteta mainitun hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei näin ollen enää ole oikeudellista tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua päätöstä siitä, oliko hankintayksikkö tuon hankintapäätöksen osalta menetellyt valittajan väittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Ottaen lisäksi huomioon, että hankintayksikön kumottua aiemman hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei myöskään enää voi sen osalta määrätä hankintayksikölle hankintalaissa säädettyä seuraamusta, tulee hankintayksikön 19.12.2013 tekemään päätökseen kohdistuvat vaatimukset jättää tutkimatta. Valitus on asiassa 2014/48 näin ollen jätettävä puuttuvan oikeussuojan tarpeen perusteella pääasian osalta tutkimatta.

Diaarinumero 2014/279

Perustelut

Päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 73 a §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Pykälää koskevien esitöiden mukaan (HE 182/2010 vp s. 22) keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulisi kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Asiassa on siten ratkaistava, onko hankintayksiköllä ollut todellinen perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Hankintayksikön 22.1.2014 tekemässä hankintaoikaisupäätöksessä on keskeyttämistä perusteltu ensiksi sillä, että hankinnan arvo on ylittänyt EU-kynnysarvon, mutta hankinnasta on julkaistu vain kansallinen hankintailmoitus.

Hankintalain 17 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut.

Mainitun pykälän 3 momentin mukaan jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina, kaikkien vastaavien osien ennakoitu kokonaisarvo on otettava huomioon hankintasopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa. Jos osien yhteenlaskettu arvo ylittää 15 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon tai 16 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysarvon, jokaisen osan hankinnassa on noudatettava kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia säännöksiä siten kuin 4 luvussa säädetään.

Mainitun pykälän 5 momentin mukaan ennakoidun arvon on pädettävä silloin, kun hankintayksikkö toimittaa hankintailmoituksen julkaistavaksi tai muuten aloittaa hankintamenettelyn.

Hankintalain 19 §:n 4 momentin mukaan puitejärjestelyssä hankinnan ennakoidun arvon laskennassa on käytettävä kaikkien puitejärjestelyn keston ajaksi suunniteltujen hankintasopimusten ennakoitua kokonaisarvoa.

Hankintalain 20 §:n ensimmäisen virkkeen mukaan hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin tämän lain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp s. 71) on todettu, että hankinnan jakamisen osiin tulee perustua todellisiin taloudellisiin ja teknisiin seikkoihin, jotka hankintayksikön tulee pystyä näyttämään tarvittaessa toteen. Lähtökohtana arvioinnissa olisi luontevan hankintakokonaisuuden määrittely. Luontevasti samanaikaisesti kilpailutettavien samantyyppisten hankintojen tulisi katsoa kuuluvan samaan hankintakokonaisuuteen. Huomiota voidaan kiinnittää ajanjaksoihin, joiden aikana tehtäviä hankintaeriä kilpailutetaan kokonaisuuksina suunnitelmallisessa hankintatoimessa.

Hankintalain 35 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistaviksi ennakkoilmoitus ja hankintailmoitus, suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus, käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus sekä jälki-ilmoitus. Hankintayksikkö voi toimittaa julkaistavaksi myös suorahankintaa koskevan ilmoituksen. Jos käyttöoikeusurakan saaja ei ole hankintayksikkö, tämän on lisäksi toimitettava julkaistavaksi hankintailmoitus käyttöoikeusurakkaan perustuvasta rakennusurakasta.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan hankintailmoitukset on toimitettava julkaistavaksi työ- ja elinkeinoministeriön määräämälle taholle.

Mainitun pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten lähettämisessä käytettävistä viestintävälineistä, ilmoitusten sisällöstä, julkaisemisesta ja muista hankinnasta ilmoittamiseen liittyvistä seikoista, joita hankintadirektiivissä, oikeussuojadirektiivissä ja kansallisesti edellytetään.

Julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (hankinta-asetus) 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi hankintailmoitus avoimella tai rajoitetulla menettelyllä, puitejärjestelyllä, neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta hankintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta, hankintalain liitteen A palveluhankinnasta ja rakennusurakasta.

Hankintayksikkö on ilmoittanut 22.8.2013 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnittelua palvelevia kehityskuvia ja erilaisia selvityksiä koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.12.2013–31.12.2014 ja mahdolliselle optiokaudelle vuosiksi 2015 ja 2016. Hankintailmoituksen mukaan hankinnan pääkohteena on yhdyskunta- ja maisemasuunnittelupalvelut ja lisäkohteina kaupunkiympäristön kehityssuunnittelu, rakennusten arkkitehtipalvelut, tekniset tutkimukset, historiallisten kohteiden ja rakennusten suojelupalvelut, tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut, tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut, tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut, markkina- ja taloustutkimuspalvelut, mielipidetutkimukset ja tilastot sekä ympäristöön liittyvät palvelut.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousta on pyydetty puitejärjestelyssä yksilöimättömistä suunnittelu- ja selvitystehtävistä. Tarjouspyynnön kohdassa "Suunnittelutehtävän kuvaus ja vaatimukset" on todettu hankinnan kohteesta seuraavaa:

"Suunnittelutehtävät vaihtelevat laajoista yleissuunnitelmista rakennustapaohjeisiin ja havainnekuviin ja ne voivat sisältää mm. seuraavia suunnittelun osa-alueita (A-K):

● osa-alue A: kehityskuvat; vaikutusten arviointi, toteutuksen kustannukset

● osa-alue B: kaavojen pohjaksi tehtävät aluesuunnitelmat / kaavarungot ja kaupunkirakenteelliset tarkastelut sisältäen havainnollistavaa materiaalia sekä mitoitustarkasteluja

● osa-alue C: kaavoitukseen liittyvät energiatehokkuusselvitykset

● osa-alue D: melu- ja tärinäselvitykset

● osa-alue E arkeologiset ja rakennushistoriaselvitykset

● osa-alue F: kaupunkikuva- ja maisemaselvitykset

● osa-alue G: hulevesiselvitykset

● osa-alue H: kauppa- ja palveluselvitykset

● osa-alue I: rakennusten hanke-/esisuunnitelmat

● osa-alue J: maaperän pilaantuneisuuteen ja rakennettavuuteen liittyvät selvitykset

● osa-alue K: luontoselvitykset".

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut antaa erillinen tarjous kaikista niistä osa-alueista, joihin se haluaa osallistua. Tarjouspyynnössä todetaan suunnittelutyön luonteesta ja sisällöstä vielä seuraavaa:

"Suunnittelutyö käsittää kaavojen pohjaksi tehtäviä alue- ja kaupunkirakenteellisia tarkasteluja. Osa tarkasteluista liittyy Hämeenlinnan kaupungin ydinkeskustaan ja sen lievealueille tehtävien asemakaavojen selvityksiin ja tarkasteluja voidaan tehdä myös laajenemisalueiden asemakaavoja varten. Näissä voi olla tarpeen ottaa huomioon energianäkökulma sekä selvittää mahdollisten vaihtoehtojen toteuttamiskustannukset yleisellä tasolla. Lisäksi aluesuunnitelmissa (vaihtoehtotarkasteluissa) on mahdollista käyttää hyväksi Hämeenlinnan kaupungin Infran suunnittelun, rakennuttamisen ja ylläpidon yksikön puitesopimukseen sisältyviä suunnittelualoja kuten liikenne- ja geoteknistä suunnittelua. – – Erillisissä tehtäväksiannoissa määritellään esimerkiksi laajenemisalueiden asemakaavoituksen pohjaksi tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit asemakaavoituksen pohjaksi. Asemakaavat piirretään Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnittelussa."

Tarjouspyynnössä on hankinnan arvon osalta todettu vielä seuraavaa: "Tilaaja arvioi vuosittaisten toimeksiantojen määräksi 50 000 – 100 000 euroa (kyseessä on arvio, joten se ei sido tilaajaa)."

Markkinaoikeus katsoo, että kilpailutuksen kohteena olleet edellä mainituin osa-aluein yksilöidyt suunnittelupalvelut ovat kaikki liittyneet hankintayksikkönä olevan kunnan kaavoituksen ja rakentamisen sekä rakennetun ympäristön kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen. Ne ovat näin ollen olleet luontevasti kilpailutettavissa samassa yhteydessä ja kuuluneet samaan hankintakokonaisuuteen. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti kilpailuttaessaan edellä todetut osa-alueet samanaikaisesti.

Hankinnan ennakoitua arvoa määritettäessä on huomioon otettava hankinnan kaikki osa-alueet koko hankintakaudelta. Puitejärjestelyssä hankinnan ennakoidun arvon laskennassa on käytettävä kaikkien puitejärjestelyn keston ajaksi suunniteltujen hankintasopimusten ennakoitua kokonaisarvoa. Näin ollen hankinnan ennakoitu kokonaisarvo laskettuna 100.000 euron vuosittaisen arvon perusteella on optiovuodet huomioon ottaen ollut noin 300.000 euroa, mikä määrä on ylittänyt hankintalain 16 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisten palveluhankintojen EU-kynnysarvon, joka hankintamenettelyn aloitushetkellä on ollut 200.000 euroa.

Hankinnan kohteena ovat olleet hankintalain liitteen A ryhmän 12 mukaiset suunnittelupalvelut, joiden osalta hankintayksikön olisi tullut julkaista EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta hankintalain 35 §:n 1 momentin ja hankinta-asetuksen 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti EU-hankintailmoitus. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti julkaistessaan hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen.

Koska hankintayksikkö on edellä todetulla tavalla menetellyt virheellisesti julkaistessaan hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut jo tällä perusteella todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa 2014/48 valittajan valitus on perustunut ainakin osin niihin seikkoihin, joilla hankintayksikkö on perustellut valituksen vireilletulon jälkeen tapahtunutta hankintamenettelyn keskeyttämistä. Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Asiassa 2014/279 annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta asiassa 2014/48 pääasian osalta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen asiassa 2014/279.

Markkinaoikeus velvoittaa Hämeenlinnan kaupungin korvaamaan Archtours Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa 2014/48 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Archtours Oy: n korvaamaan Hämeenlinnan kaupungin oikeudenkäyntikulut asiassa 2014/279 1.200 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Ville Parkkari.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.6.2014  Päivitetty 14.7.2014