Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:251/14

MAO:251/14

Vaasan kaupunki - arkkitehti- ja pääsuunnittelu

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2013/435
Antopäivä: 11.4.2014

ASIAN TAUSTA

Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi -liikelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.3.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Hietalahden jalkapallostadionin arkkitehti- ja pääsuunnittelua koskevasta palveluhankinnasta.

Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen toimitilajohtaja on 28.8.2013 tekemällään hankintapäätöksellä § 153 valinnut Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n tarjouksen.

Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen toimitilajohtaja on 19.9.2013 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 169 sulkenut Pöyry Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut edelleen Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 750.000–1.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Pöyry Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi

-liikelaitoksen 28.8.2013 tekemän hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja syrjivä. Tarjouspyynnössä ei ole lainkaan avattu vertailuperusteen "Yhteistoiminta, vuorovaikutteisuus ja olosuhdetuntemus" pisteytys- ja arviointiperusteita. Kyseinen vertailuperuste on lisäksi suosinut niitä mahdollisia tarjoajia, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet toimeksiantoja hankintayksikölle.

Hankintayksikkö on muuttanut tarjouspyynnössä ilmoitettuja vertailuperusteita kesken hankintamenettelyn ja suorittanut tarjousten vertailun virheellisesti. Hankintayksikkö on vertailuperusteen "Yhteistoiminta, vuorovaikutteisuus ja olosuhdetuntemus" osalta antanut pisteitä aikaisemman yhteistyön ja aluetuntemuksen perusteella, vaikka tällaista arviointiperustetta ei ole ilmoitettu tarjouspyynnössä. Vertailuperusteen arviointi on ollut subjektiivista ja suosinut niitä mahdollisia tarjoajia, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet toimeksiantoja hankintayksikölle.

Vertailuperusteen "Erityisosaaminen, 3D, referenssit" osalta Pöyry Finland Oy on saanut vain yhden pisteen enemmän kuin Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy, vaikka Pöyry Finland Oy:llä on ollut vahva kokemus julkisista rakennuksista ja erittäin vahva kokemus urheiluareenoista sekä tietomallintamisesta. Lisäksi kyseisen vertailuperusteen osalta on annettu pisteitä muiden julkisten rakennusten suunnittelusta kohteiden määrän ja ajankohdan mukaan, vaikka tällaista pisteytysperustetta ei ole ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Vastine

Vaatimukset

Vaasan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta. Hankintayksikkö on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Pöyry Finland Oy on 12.9.2013 tehnyt Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen toimitilajohtajan 28.8.2013 tekemää hankintapäätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen. Samalla kun hankintaoikaisuvaatimus on päätetty ottaa käsittelyyn, on todettu, että Pöyry Finland Oy:n tarjous olisi alun perin tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Näin ollen hankintayksikkö on 19.9.2013 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut Pöyry Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut edelleen Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n tarjouksen.

Vertailuperusteen "Yhteistoiminta, vuorovaikutteisuus ja olosuhdetuntemus" osalta tarjoajille ei ole annettu lisäpisteitä hyvästä kokemuksesta. Pöyry Finland Oy:n tarjouksen pisteytyksessä on vähennetty yksi piste tarjoukseen liittyneestä huomautuksesta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 noudattamisesta. Olosuhdetuntemus on arvioitu toimiston mahdollisten Vaasaan tehtyjen suunnittelutöiden kautta. Vaasaan toteutetut hankkeet lisäävät toimiston asiantuntemusta lähinnä viranomaisprosessien osalta. Hankkeen hankesuunnitelman tekijällä katsotaan olevan muita parempi asiantuntemus itse hankkeesta.

Vertailuperusteen "Erityisosaaminen, 3D, referenssit" osalta Pöyry Finland Oy on saanut yhden pisteen enemmän kuin Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy. Pöyry Finland Oy on saanut kyseisen vertailuperusteen osalta kahdeksan pistettä, koska sillä on ollut referensseinä suuri määrä tuoreita kohteita. Pöyry Finland Oy ei kuitenkaan ole saanut täyttä pistemäärää johtuen vastaavan kokoluokan kohteen puuttumisesta. Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy taas on saanut vain seitsemän pistettä johtuen kohteiden vähäisestä määrästä, vaikka sillä on ollut referensseinä vastaavan kokoluokan tuoreita kohteita.

Vertailuperusteen "Erityisosaaminen, 3D, referenssit" pisteytys ei ole sisältänyt mitään sellaisia uusia tekijöitä, joita Pöyry Finland Oy ei alalla toimivana yrityksenä tarjouspyyntöaineistossa ja hankintailmoituksessa ilmoitettu huomioon ottaen olisi tuntenut ja jotka olisivat voineet vaikuttaa Pöyry Finland Oy:n tarjouksen valmisteluun. Alalla toimivalta Pöyry Finland Oy:ltä on voitu edellyttää tuntemusta siitä, että referensseillä on tarkoitettu hankinnan kohdetta vastaavia kohteita, ja että pisteytykseen on siten vaikuttanut kuinka hyvin kohteet ovat vastanneet hankinnan kohdetta toiminnoiltaan ja suuruusluokiltaan sekä kuinka tuore tai vanha kohde on ollut. Arkkitehtisuunnittelua koskevien määräysten tiukentuessa vanhaa kohdetta ei enää voida katsoa yhtä vastaavaksi, mistä alalla toimivilta yrityksiltä pitää voida edellyttää tuntemusta. Myös hankintailmoituksen kohdassa III.2.2 "Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne" on ilmoitettu, että arkkitehti- ja rakennussuunnitteluehdokkaalla tulee olla kokemusta katsomorakennusten tai vastaavien hankkeiden suunnittelusta, ja että ehdokkaan on toimitettava yrityksen referenssitiedot vastaavista toimeksiannoista viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Kuultavan lausunto

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Pöyry Finland Oy:n tarjouksessa ollut viittaus konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 1995 on johtanut hankintayksikön edellyttämään lopputulokseen konsultin vastuun osalta. Hankintayksikkö on myös voinut esittää Pöyry Finland Oy:lle tarkentavan kysymyksen koskien yleisten sopimusehtojen KSE 1995 soveltamista, koska kysymys ei ole ollut tarjouksen parantamisesta. Pöyry Finland Oy:n tarjous ei ole vastauksen johdosta muuttunut miltään oleellisilta osilta. Yleisten sopimusehtojen KSE 1995 kohdan 3.2.3 mukaan konsultin vahingonkorvauksen yläraja määrätään sopimuksessa. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella on ollut selvää, että konsultin vastuu ei määräydy yleisten sopimusehtojen KSE 1995, vaan soveltamisjärjestyksessä ennen sitä tulevien sopimuksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella.

Muut kirjelmät

Markkinaoikeus on varannut Pöyry Finland Oy:lle tilaisuuden lausua siitä, mikä merkitys asian käsittelyn kannalta on valituksen vireille tulon jälkeen 19.9.2013 tehdyllä hankintaoikaisupäätöksellä, jolla Pöyry Finland Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Pöyry Finland Oy on esittänyt, että sillä on asiassa edelleen perusteltu oikeussuojan tarve.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta ja tarjoajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä esittämällä luettelon viimeksi kuluneen enintään kolmen vuoden aikana toteutetuista tärkeimmistä tavarantoimituksista tai palveluista arvoineen, ajankohtineen ja vastaanottajatietoineen.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Hankintamenettely

Vaasan kaupunki on ilmoittanut 7.3.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Hietalahden jalkapallostadionin arkkitehti- ja pääsuunnittelua koskevasta palveluhankinnasta.

Hankintailmoituksen kohdassa III.2.2 "Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne" on ilmoitettu, että ehdokkaalla tulee olla kokemusta katsomorakennusten tai vastaavien hankkeiden suunnittelusta. Samassa kohdassa on ilmoitettu, että kokemukseksi hyväksytään se, että ehdokkaan suorittama toteutus on valmistunut tai alkanut edellisen kymmenen vuoden aikana. Lisäksi on ilmoitettu, että ehdokkaan on toimitettava yrityksen referenssitiedot vastaavista toimeksiannoista viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa suunnitteluohjelmassa on ilmoitettu tarjouksen valintaperusteeksi kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että laatutekijöiden painoarvo on ollut 55 prosenttia ja suunnittelukustannusten painoarvo 45 prosenttia. Lisäksi suunnitteluohjelmassa on ilmoitettu, että tarjoukset arvioidaan laatukriteerien osalta käyttämällä pisteytyksessä asteikkoa 0−10 ja että laatukriteerien valitut painoarvot ilmenevät liitteenä olevasta arviointimenettelyn vertailulomakkeesta.

Laatukriteerit ovat tarjouspyynnön liitteenä olleen suunnittelutarjousten vertailulomakkeen mukaan olleet

- Projektin vetäjä (painoarvo 15 prosenttia)
- Muu henkilöstö, kapasiteetti (painoarvo 10 prosenttia)
- Laadunvarmistus, johtaminen ja organisointi (painoarvo 10 prosenttia)
- Erityisosaaminen, 3D, referenssit (painoarvo 10 prosenttia)
- Työohjelma ja aikataulu, työmääräarvio (painoarvo 10 prosenttia)
- Yhteistoiminta, vuorovaikutteisuus ja olosuhdetuntemus (painoarvo 5 prosenttia).

Tarjouspyynnön kohdassa 12 "Tarjous" on todettu muun ohella, että tarjoukseen tulee liittää kuvaus projektin hoitotavasta, mahdollisesta suunnittelijan laatujärjestelmästä sekä nimetä työhön osallistuvat asiantuntijat sekä esittää selvitys heidän koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja arvio kunkin työpanoksesta tähän projektiin.

Hankintayksikkö on 28.8.2013 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n tarjouksen. Hankintapäätöksessä on ilmoitettu, että Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy on saanut kokonaisvertailussa korkeimman pistemäärän. Hankintapäätöksen liitteenä on ollut tarjousten avauspöytäkirja ja vertailulomake. Avauspöytäkirjasta on käynyt ilmi tarjousten hinnat ja vertailulomakkeesta tarjoajien kustakin vertailuperusteesta saamat pisteet sekä tarjoajien kokonaispisteet. Päätöstä ei ole perusteltu sanallisesti.

Hankintayksikkö on 19.9.2013 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut Pöyry Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut edelleen Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n tarjouksen. Hankintaoikaisupäätöksen mukaan samalla kun Pöyry Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on päätetty ottaa käsittelyyn, on todettu, että Pöyry Finland Oy:n tarjous olisi tullut alun perin sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintaoikaisupäätös on tehty vasta sen jälkeen, kun Pöyry Finland Oy on toimittanut valituksensa hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Hankintaoikaisupäätös ei ole vaikuttanut Pöyry Finland Oy:n oikeusasemaan sillä tavoin, että Pöyry Finland Oy:n valitus olisi käynyt hankintaoikaisupäätöksen johdosta tarpeettomaksi. Valitusasiaa käsitellessään markkinaoikeuden tulee näin ollen arvioida myös hankintaoikaisupäätöksen hankintasäännösten mukaisuutta ja siten hankintamenettelyä kokonaisuutena.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintayksikkö on edellä mainitulla hankintaoikaisupäätöksellään sulkenut Pöyry Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sillä perusteella, että tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia sovellettavien sopimusehtojen osalta.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen suunnitteluohjelman kohdassa 7 "Sopimusasiakirjat" on ilmoitettu, että hankkeen rakennuttamisessa noudatetaan muun ohella konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 "jäljempänä mainittavine muutoksineen" ja lueteltu sopimusehtoihin tehtävät muutokset. Yleisten sopimusehtojen KSE 1995 kohtaan 3.2.3 tehdyn lisäyksen mukaan "Konsultin vastuun vahingonkorvauksen yläraja on 5 x suunnittelupalkkion määrä vahinkotapahtumaa kohti, kuitenkin enintään 10 x suunnittelupalkkion määrä".

Pöyry Finland Oy:n tarjouksen kohdassa 8.2 "Yleiset ehdot" on ilmoitettu seuraavaa: "Tarjoukseen sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 1995). Konsultin vastuu on KSE 1995 mukainen. Konsultilla on vastuuvakuutus, josta todistukset liitteenä."

Hankintaoikaisupäätöksessä on todettu, että Pöyry Finland Oy ei ole tarjouksessaan nimenomaisesti maininnut, että se olisi hyväksynyt suunnitteluohjelman kohdassa 7 sopimusehtoihin KSE 1995 tehdyt muutokset, vaan on konsultin vastuun osalta viitannut suoraan KSE 1995 sopimusehtoihin. Tästä johtuen hankintayksikkö on 26.8.2013 pyytänyt Pöyry Finland Oy:tä ilmoittamaan, ovatko sopimusehtoihin KSE 1995 tehdyt muutokset voimassa sen tarjouksessa. Pöyry Finland Oy on vastannut hankintayksikölle, että kyseiset muutokset ovat voimassa ja että sen ei ole ollut tarkoitus esittää tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Tämän vastauksen jälkeen tarjous on otettu mukaan tarjousten vertailuun. Hankintaoikaisupäätöksessä on kuitenkin vielä todettu, että koska Pöyry Finland Oy:n tarjouksen kohta 8.2 ei ole vastannut suunnitteluohjelman kohtaa 7 ja koska Pöyry Finland Oy:n vastauksessa on itse asiassa ollut kyse tarjouksen parantamisesta, Pöyry Finland Oy:n tarjous olisi alun perinkin tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Markkinaoikeus katsoo, että Pöyry Finland Oy on tarjouksessaan sitoutunut noudattamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettuja konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 ja niihin tehtyjä muutoksia. Pöyry Finland Oy:n tarjous ei siten ole ollut sovellettavien sopimusehtojen osalta tarjouspyynnön vastainen, eikä Pöyry Finland Oy:n hankintayksikön kysymykseen antamassa vastauksessa ole ollut kysymys tarjouksen parantamisesta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan Pöyry Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessään arvioinut ainoastaan Pöyry Finland Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden. Asiassa esitetystä selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että toinenkin tarjoaja on vastaavalla tavalla kuin Pöyry Finland Oy ilmoittanut tarjouksessaan, että toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995. Kyseisen tarjoajan tarjousta ei kuitenkaan ole suljettu tarjouskilpailusta. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei puolestaan ole lainkaan mainintaa sopimusehdoista. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön menettely, jossa se on arvioinut ainoastaan Pöyry Finland Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden ja sulkenut tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä.

Soveltuvuusvaatimukset ja vertailuperusteet

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti tarjoajien soveltuvuusvaatimusten ja vertailuperusteiden asettamisessa.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankinnan kohteen sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden ja niiden painotuksen määrittämisessä. Vertailuperusteiden tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Vertailuperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti ja ne on asetettava siten, etteivät ne anna hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa. Tarjouksen vertailuperusteiden osalta tarjouspyynnöstä tulee ilmetä, mitkä ovat ne nimenomaiset seikat, jotka tulevat vaikuttamaan tarjousten vertailuun ja joiden perusteella pisteytys tehdään. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet voivat vaihdella hankinnan kohteesta riippuen. Hankintalaissa ei ole säännöksiä siitä, mitkä seikat hankintamenettelyssä tulee huomioida tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa ja mitkä seikat tarjousten vertailussa. Tarjouspyynnössä on kuitenkin selvästi yksilöitävä, miltä osin tarjoajilta edellytettyjä ominaisuuksia ja pyydettyjä selvityksiä on tarkoitus käyttää tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa ja miltä osin tarjousten vertailussa. Hankintayksikön on myös kyettävä perustelemaan käyttämiensä soveltuvuusehtojen ja vertailuperusteiden asianmukaisuus. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen ja niillä on oltava merkitystä arvioitaessa, mikä tarjouksista on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hankintailmoituksen kohdassa III.2.2 "Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne" on edellä todetulla tavalla ilmoitettu, että ehdokkaalla tulee olla kokemusta katsomorakennusten tai vastaavien hankkeiden suunnittelusta ja että ehdokkaan on toimitettava yrityksen referenssitiedot vastaavista toimeksiannoista viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainittu vaatimus on liittynyt tarjoajien tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen eikä taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen. Vaatimus olisi siten tullut ilmoittaa hankintailmoituksen kohdassa III.2.3 "Tekninen suorituskyky". Lisäksi vaatimus on ollut hankintalain 59 §:n 1 momentin 3 kohdan vastainen, kun referenssitiedot on tullut toimittaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tarjoajien soveltuvuusvaatimuksia asettaessaan.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä on jalkapallostadionin arkkitehti- ja pääsuunnittelua koskevan palvelun hankinta. Kysymys on siten palvelusta, jonka tuottamiseen osallistuvien henkilöiden henkilökohtaisella kokemuksella ja osaamisella saattaa olla merkitystä palveluiden toteuttamisen tehokkuuden ja laadun kannalta. Palveluiden toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemusta ja osaamista koskevat seikat voivat siten sinänsä tulla arvioitavaksi yhtäältä hankintasäännösten mukaisina tarjoajan soveltuvuutta koskevina vaatimuksina ja toisaalta hankinnan kohteeseen liittyvinä vertailuperusteina.

Tarjousten vertailulomakkeella on edellä todetulla tavalla ilmoitettu yhdeksi vertailuperusteeksi "Erityisosaaminen, 3D, referenssit". Markkinaoikeus toteaa, että edellä esitetyin tavoin kysymyksessä olevassa arkkitehti- ja pääsuunnittelua koskevassa hankinnassa voivat palvelun toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden henkilökohtainen kokemus ja osaaminen vaikuttaa palvelun laatuun, eikä henkilöstön referenssien käyttämiselle vertailuperusteena sinänsä ole estettä.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön perusteella on kuitenkin jäänyt epäselväksi, onko hankintayksikön vertailuperusteen "Erityisosaaminen, 3D, referenssit" osalta ollut tarkoitus arvioida hankintailmoituksessa edellytettyjä tarjoajan referenssejä. Hankintayksikkö ei siten ole hankintailmoituksessaan ja tarjouspyynnössään tehnyt riittävää eroa tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja tarjousten vertailuun liittyvien seikkojen välillä eikä ottanut hankintasäännöksissä edellytetyllä tavalla huomioon hankintamenettelyn vaiheittaisuutta.

Tarjouspyynnöstä ei myöskään ole käynyt ilmi, onko vertailuperusteen "Erityisosaaminen, 3D, referenssit" osalta ollut tarkoitus arvioida referenssien määrää vai laadullisia seikkoja. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että sellaista luettelomaista referenssilistaa, josta ilmenee vain tarjoajan aikaisempien asiakkaiden nimet ja näiden lukumäärä mutta jossa ei ole muita täsmällisiä seikkoja, joiden avulla taloudellisesti edullisin tarjous voitaisiin yksilöidä, ei voida käyttää tarjousten vertailussa tarjouksen valinnan perusteena (ks. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio GAT, C-315/01, EU:C:2003:360, 66 kohta).

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellä todetun mukaisesti ilmoitettu vertailuperusteiksi muun ohella "Erityisosaaminen, 3D, referenssit" sekä "Yhteistoiminta, vuorovaikutteisuus ja olosuhdetuntemus". Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole kuitenkaan tarkemmin yksilöity, mitä seikkoja kyseisten vertailuperusteiden arvioinnissa tullaan ottamaan huomioon tarjousten vertailussa. Myöskään tehdystä vertailusta ei ole pääteltävissä, miten ilmoitettuja vertailuperusteita on sovellettu, koska hankintapäätöksessä ei ole sanallisesti perusteltu lainkaan, mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin tarjousten vertailu on kyseisten vertailuperusteiden osalta perustunut.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut vertailuperusteet "Erityisosaaminen, 3D, referenssit" sekä "Yhteistoiminta, vuorovaikutteisuus ja olosuhdetuntemus" ovat olleet niin yksilöimättömiä ja epätäsmällisiä, etteivät tarjoajat ole niiden perusteella voineet riittävällä tavalla ennakoida, mitä seikkoja hankintayksikkö tulee kyseisten vertailuperusteisen osalta ottamaan huomioon tarjousten vertailussa. Vertailuperusteiden yksilöimättömyys on ollut myös omiaan antamaan hankintayksikölle lähes rajoittamattoman valinnanvapauden tarjousten vertailussa.

Markkinaoikeus katsoo lisäksi, että vertailuperuste "Yhteistoiminta, vuorovaikutteisuus ja olosuhdetuntemus" on asettanut tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan, kun se on tosiasiassa suosinut tarjoajia, joista hankintayksiköllä on ollut aikaisempia myönteisiä kokemuksia sekä tarjoajia, joilla on ollut kokemusta Vaasaan tehdyistä suunnittelutöistä.

Tarjouspyyntö ei edellä mainitut seikat huomioon ottaen ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Hankintayksikkö on siten menetellyt tarjouspyynnön laatimisessa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi liikelaitoksen toimitilajohtajan 28.8.2013 tekemä hankintapäätös § 153 ja Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen toimitilajohtajan 19.9.2013 tekemä hankintaoikaisupäätös § 169 voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja niiden täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva hankintailmoitus ja tarjouspyyntö ovat olleet hankintasäännösten vastaisia, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa Hietalahden jalkapallostadionin arkkitehti- ja pääsuunnittelua koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi liikelaitoksen toimitilajohtajan 28.8.2013 tekemän hankintapäätöksen § 153 ja Vaasan kaupungin Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen toimitilajohtajan 19.9.2013 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 169. Markkinaoikeus kieltää Vaasan kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää Vaasan kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Nina Korjus ja Kristiina Harenko.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.4.2014