Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:253-254/14

MAO:253-254/14

Liikennevirasto - Pisararadan palotekninen suunnittelu

julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2013/441 ja 2013/570
Antopäivä: 11.4.2014

ASIAN TAUSTA

Liikennevirasto (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 23.5.2013 julkaistulla erityisalojen hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Pisararadan paloteknistä suunnittelua koskevasta palveluhankinnasta.

Liikennevirasto on 30.8.2013 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut L2 Paloturvallisuus Oy:n tarjouksen.

Liikennevirasto on 14.10.2013 tekemillään päätöksillä poistanut 30.8.2013 tekemänsä hankintapäätöksen, hylännyt Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n tarjouksen ja valinnut L2 Paloturvallisuus Oy:n tarjouksen.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan 1.548.000 euroa.

Markkinaoikeus on 27.12.2013 antamallaan päätöksellä hylännyt Liikenneviraston vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Diaarinumero 2013/441

Valitus

Vaatimukset

Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan 30.8.2013 tehdyn hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 5.983 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintaa koskevat vaatimukset ovat muuttuneet kilpailutuksen kuluessa tavalla, joka on jättänyt laatuvertailuperusteiden osatekijöiden lopullisen painotuksen epäselväksi. Lisäksi vertailuperusteet ovat olleet epäselviä. Hankintapäätös on perusteltu puutteellisesti eikä siitä ilmene, miten vertailuperusteita on sovellettu tarjousvertailussa ja mihin seikkoihin piste-erot ovat perustuneet.

Vastine

Liikennevirasto on ilmoittanut tekevänsä asiassa hankintaoikaisupäätöksen, joka kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Liikennevirasto on katsonut, että valitukseen vastaaminen on tarpeetonta, koska asian käsittely rauennee markkinaoikeudessa.

Kuultavan lausunto

L2 Paloturvallisuus Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Diaarinumero 2013/570

Valitus

Vaatimukset

Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat 14.10.2013 tehdyt päätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 6.851 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintaa koskevat vaatimukset ovat muuttuneet kilpailutuksen kuluessa tavalla, joka on jättänyt laatuvertailuperusteiden osatekijöiden lopullisen painotuksen epäselväksi. Lisäksi vertailuperusteet ovat olleet epäselviä.

Hankintayksikkö on vain seitsemän päivää ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä toimittanut lisäkirjeen, jossa on merkittävästi muutettu toisaalta hankinnan sisältöä option osalta ja toisaalta tarjouksen laatuosassa esitettävien seikkojen sekä niiden painoarvojen osalta. Ilmoitettavien avainhenkilöreferenssien osalta vaatimusta on muutettu siten, että toteutuneiden toimeksiantojen sijasta on tullut ilmoittaa valmistuneet toimeksiannot, jolloin vastaavasti on pyydetty ilmoittamaan valmistumisajankohta. Lisäksi referenssissä ilmoitettava avainhenkilön työmäärää koskeva tieto on muutettu siten, että se on pyydetty ilmoittamaan tunteina.

Myös vertailuperusteita on muutettu lisäkirjeellä merkittävästi. Työohjelmaa koskeva vertailuperuste, jonka painoarvo on ollut 35 prosenttia ja enimmäispisteet 350 pistettä, on poistettu kokonaan. Vastaavasti avainhenkilöiden kokemusta ja osaamista koskevan vertailuperusteen painoarvo on noussut 35 prosentista 70 prosenttiin ja enimmäispisteet 350 pisteestä 700 pisteeseen. Lisäkirjeessä ei ole ilmoitettu, miten muutos vaikuttaa avainhenkilöiden ja kokemusta koskevan vertailuperusteen pisteytykseen. Tarjouspyynnössä ilmoitettu avainhenkilöiden enimmäisyhteispistemäärä 350 pistettä ei ole voinut toteutua sellaisenaan lisäkirjeessä esitetyn mukaisesti, koska lisäkirjeessä ei ole ilmoitettu miten vertailuperusteeseen siirretyt lisäpisteet jaetaan eri avainhenkilöryhmien välillä.

Tarjouspyynnön mukaan laadun vertailu tapahtuu avainhenkilöiden referenssien vastaavuuden perusteella. Vastaavuutta ei kuvata tätä tarkemmin muutoin kuin ilmoittamalla huomiota kiinnitettävän kohteisiin, joissa on kyse kaupunkiympäristöstä ja laajoista sekä suuria käyttäjämääriä koskevasta suunnittelusta, puolueettomana tarkastajana toimimisesta, aiemmasta kokemuksesta liikennetunneleiden suunnittelusta. Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankintayksikön kiinnittävän huomiota näyttöön tuloksista liittyen aikatauluun, kustannuksiin ja innovaatioihin.

Alkuperäisen hankintapäätöksen tarjousvertailun erittäin suuret piste-erot huomioon ottaen vertailuperusteiden osatekijät ovat olleet ainakin osin epätäsmällisiä ja yksilöimättömiä. Tarjouspyynnön mukaan kokemusta ja osaamista arvioidaan referenssien perusteella. Tarjouspyynnöstä ei kuitenkaan ilmene, miten vaatimukset ylittävää kokemusta ja osaamista sekä toisaalta puolueettomana tarkastajana toimimista arvioidaan. Tarjouspyynnöstä ei myöskään ilmene, miten osatekijöitä on arvioitava suhteessa toisiinsa ja hankintayksikkö on vasta tarjousvertailussa antanut kullekin niistä tarkemman merkityssisällön.

Valittaja on täyttänyt osallistumishakemuksen vaatimukset ja valittajan on katsottu kykenevän suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta myös henkilöstön osaamisen osalta. Tarjouspyynnön mukaan lisäpisteitä tarjousvertailussa tuo aiempi kokemus ja osaaminen nimenomaan liikennetunnelien paloteknisestä suunnittelusta. Erityisen painoarvon antaminen kokemukselle ja osaamiselle pelkästään liikennetunneleiden osalta on syrjivää, jos lisäpisteitä voi saada vain sen tyyppisistä kohteista, joita voittanut tarjoaja on ilmoittanut referensseinään.

Hankintayksikkö on myöhemmin hankintaoikaisulla virheellisesti hylännyt valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena viitaten puutteisiin referenssien osalta. Hylkäyspäätöksen mukaan valittajan tarjouksessa ei ole kerrottu tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyllä tavalla yhdenkään avainhenkilön referenssin osalta suunnittelutoimeksiantojen kokonaisarvoja eikä henkilön tehtävään käyttämää työmäärää eikä kaikissa referensseissä ole esitetty kohteen olosuhteita kuvaavia tietoja ja tilaajan yhteyshenkilöä. Lisäksi hankintayksikön mukaan tarjouslomakkeesta ei käy ilmi kohteiden alkamis- ja päättymispäivämäärät eikä siten myöskään se, ovatko kohteet valmistuneet. Valittajan tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintayksikön vetoamat seikat ovat olleet niin epätäsmällisiä, ettei niiden perusteella ole voinut etukäteen arvioida, mitä seikkoja tarjouksessa on tullut ilmoittaa ja miten niitä on ollut tarkoitus arvioida.

Vastine

Vaatimukset

Liikennevirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.890 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä, vaan siinä ja lisäkirjeessä 1 on selvästi ja riittävän yksityiskohtaisesti kerrottu, mitä tarjouksen laatuosan tulee sisältää. Myös laadullisten tekijöiden vertailu on kuvattu selvästi. Referenssien osalta tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ja asetetut vertailuperusteet eivät ole olleet millään lailla päällekkäisiä. Hankintayksikkö on ensin osallistumishakemusvaiheessa vaatinut ehdokkaalta tiettyä teknistä suorituskykyä. Tämän jälkeen tarjousten vertailuvaiheessa on arvioitu avainhenkilöiden osaamista ja kokemusta.

Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta ja se on ensin yrittänyt käyttää kilpailuolosuhteet hyödyksi ottamalla myös valittajan tarjouksen mukaan tarjousvertailuun, vaikka siihen on sisältynyt useita puutteita. Nämä puutteet on ensin yritetty kompensoida vähentämällä valittajan tarjouksen pisteitä tarjousvertailussa. Valittajan valitettua alkuperäisen hankintapäätöksen johdosta hankintayksikkö on tutkinut tarjoukset ja suorittanut tarjousvertailun uudelleen. Hankintayksikkö on tällöin päätynyt siihen, että valittajan tarjouksessa on ollut tarjousvertailun kannalta niin merkittäviä puutteita, että tarjous on hylättävä.

Vastoin tarjouspyyntöä valittaja ei ole esittänyt tarjouksessaan suunnittelutoimeksiantojen kokonaisarvoa yhdenkään avainhenkilön referenssien osalta. Lisäksi kaikista referensseistä ovat puuttuneet tiedot suunnittelutoimeksiantojen kokonaisarvoista ja avainhenkilöiden työtuntimääristä. Toimeksiantojen kohteiden sijainnit ja olosuhteita kuvaavat tiedot ovat puuttuneet kahden avainhenkilön osalta täysin ja ainoastaan yhden osalta ne on annettu. Osasta toimeksiantoja tarjouksesta ei käy ilmi niiden alkamis- ja päättymispäivämäärät eli se, onko työ valmistunut vai ei. Tarjous on ollut selvästi puutteellinen ja puuttuvat tiedot ovat suoraan vaikuttaneet tarjouksen vertailukelpoisuuteen. Hankintayksikkö ei ole menetellyt suhteellisuusperiaatteen vastaisesti hylätessään valittajan tarjouksen, vaan tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset on hankintasäännösten nojalla velvollisuus hylätä.

Kuultavan lausunto

L2 Paloturvallisuus Oy on antanut asiassa lausunnon.

Vastaselitys

Hankintayksikkö on hyväksynyt valittajan mukaan tarjousvertailuun. Koska hankintayksikkö ei ole sulkenut valittajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle avainhenkilöiden referenssien puutteiden vuoksi arvioidessaan valittajan soveltuvuutta, tätä ei ole voitu tehdä enää tarjousvertailuvaiheessa. Valittajan tarjous on täyttänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vähimmäisvaatimukset.

Vaikka valittajan tarjouksesta ei käy ilmi suunnittelutoimeksiantojen kokonaisarvoja tai avainhenkilöiden toimeksiantoihin käyttämiä työtuntimääriä, toimeksiantojen sisällöstä käy yksiselitteisesti ilmi, minkä suuruusluokan toimeksiannoista on kyse. Toimeksiantojen kokonaisarvojen osalta valittajalla ei ole eikä edes voi olla täsmällistä tietoa. Tarjousvertailun suorittavan asiantuntijaryhmän voi kuitenkin olettaa pystyvän arvioimaan kokonaiskustannukset kohteen käytön ja pinta-alan perusteella. Avainhenkilöiden työtuntimääristä saa selkeän käsityksen tarkastelemalla henkilöiden tehtävissä saavuttamia tuloksia, tehtävää toimeksiannossa ja toimeksiannon kestoaikaa. Kohteiden sijainnista ja olosuhteista valittaja on antanut vaaditut tiedot. Olosuhteet käyvät ilmi avainhenkilöiden saavuttamia tuloksia koskevasta kuvauksesta.

Tarjouspyynnön lisäkirjeen mukaan avainhenkilön suunnittelutoimeksiannon on tullut olla valmistunut tai kestänyt vähintään kaksi vuotta. Nämä vaatimukset ovat toistensa vaihtoehtoja. Kaikki valittajan esittämät referenssikohteet täyttävät jommankumman vaatimuksen yhtä lukuun ottamatta. Kyseistä referenssiä koskeva toimeksianto on alkanut marraskuussa 2012 ja valmistuu toukokuussa 2016. Kyse on erittäin vaativasta hankkeesta, joka jatkuu edelleen. Jos tämä referenssi ei täyttäisi hankintayksikön asettamia vaatimuksia, tämä seikka tulisi ottaa huomioon laatuvertailuvaiheessa. Paloteknisestä kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan osalta yhdessä referenssissä on näppäilyvirhe. Toimeksianto on valmistunut 28.2.2008.

Toisin kuin hankintayksikkö on esittänyt, soveltuvuusarvioinnissa ja tarjousvertailussa on arvioitu samoja tekijöitä, kuten hankkeen kokonaisarvo, tilaajan yhdyshenkilö ja henkilön tehtävä toimeksiannossa. Hankintayksikkö olisi voinut pyytää täsmennystä sille epäselviksi jääneisiin seikkoihin sen sijaan, että se on hylännyt valittajan tarjouksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen asiassa 2013/441

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 80 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.

Kun hankintayksikkö on 14.10.2013 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on poistanut 30.8.2013 tekemänsä hankintapäätöksen, hankintaa ei tässä hankintamenettelyssä enää toteuteta tuon hankintapäätöksen perusteella. Valittajilla ei näin ollen enää ole oikeussuojansa kannalta oikeudellista intressiä saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua päätöstä siitä, oliko hankintayksikkö tuon hankintapäätöksen osalta menetellyt valittajan väittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Ottaen lisäksi huomioon, että hankintayksikön kumottua aiemman hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei voi enää myöskään sen osalta määrätä hankintayksikölle hankintalaissa säädettyä seuraamusta, tulee hankintayksikön 30.8.2013 tekemään päätökseen kohdistuvat vaatimukset jättää tutkimatta. Valitus on asiassa 2013/441 näin ollen jätettävä pääasian osalta tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut asiassa 2013/570

Sovellettavat oikeusohjeet

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 35 §:n mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Erityisalojen hankintalain 36 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.

Erityisalojen hankintalain 49 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikön on tarkistettava, että tarjoajien esittämät tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja hylättävä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n 3 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Erityisalojen hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 165) on 54 §:n osalta todettu, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikön 19.6.2013 päivätyn tarjouspyynnön kohdan 7.1 "Yleistä" mukaan tarjous on tullut esittää kahtena eri osana, jotka ovat olleet sisällölliset ja laadulliset tekijät sisältävä laatuosa sekä hintatiedot sisältävä hintaosa. Tarjouspyynnön kohdan 7.2 "Avainhenkilöitä koskevat vähimmäisvaatimukset" mukaan tarjoukseen nimetyiltä avainhenkilöiltä edellytetään vähimmäisvaatimuksena erinomaista suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa. Kohdan 7.3 "Henkilökuntaa koskeva vähimmäisvaatimus" mukaan tarjoajalla tulee olla käytettävissään riittävä henkilökunta suunnittelutehtävän suorittamiseen. Suunnittelutehtävän vaatima kokonaistyömäärä on esitetty tarjouspyynnön hintalomakkeessa.

Tarjouksen laatuosassa on tullut tarjouspyynnön kohdan 7.4 mukaan esittää seuraavat tiedot:

"1. Tarjoajan henkilökuntaa koskevan vähimmäisvaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat selvitykset

2. Avainhenkilöiden (kohta 9.2.2.1 kokemusta ja osaamista osoittavat referenssitiedot jokaisesta avainhenkilöstä enintään kolmesta (3) toteutuneesta tai vähintään kaksi vuotta kestäneistä vastaavista suunnittelutoimeksiannoista viimeisen kymmenen (10) vuoden ajalta, joista tulee käydä ilmi:

• suunnittelutoimeksianto ja sen kokonaisarvo sekä tilaajan yhdyshenkilö
• henkilön tehtävä toimeksiannossa
• henkilön tehtävään käyttämä työmäärä
• kohteen sijainti ja olosuhteita kuvaavat tiedot
• näyttö henkilön tehtävässä saavuttamista tuloksista hankkeen hyväksi liittyen mm. aikatauluun, kustannuksiin ja innovaatioihin".

Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteista laatuosan painoarvo on ollut 70 prosenttia ja hintaosan painoarvo 30 prosenttia. Maksimipisteet ovat olleet yhteensä 1.000 pistettä. Laatuosassa avainhenkilöiden kokemusta ja osaamista koskevan vertailuperusteen maksimipisteet ovat olleet 350 pistettä ja työohjelman maksimipisteet 350 pistettä. Hintaosassa hintatarjouslomakkeella ilmoitetuista hinnoista muodostuvasta tarjoushinnasta on voinut saada enintään 300 pistettä.

Tarjouspyynnön kohta 9.2.2 on koskenut laadullisten tekijöiden vertailua. Kohdassa 9.2.2.1 "Avainhenkilöiden kokemus ja osaaminen" on muun ohella ilmoitettu, että avainhenkilöiden kokemusta ja osaamista arvioidaan esitettyjen referenssien vastaavuuden perusteella.

Edellä mainitun kohdan 9.2.2.1 mukaan paloteknisestä kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan osalta tarjousvertailussa on voinut saada enintään 175 pistettä ja tämän varahenkilön osalta enintään 105 pistettä. Paloteknisen suunnittelijan osalta on voinut saada enintään 70 pistettä. Kaikkien edellä mainittujen avainhenkilöiden osalta arvioinnissa arvostetaan kohdan 9.2.2.1 mukaan erityisesti kokemusta ja osaamista seuraavista seikoista: "laajoista ja suuria käyttäjämääriä käsittävien sekä kaupunkiympäristössä sijaitsevien kohteiden paloteknisestä suunnittelusta", "toimimisesta ns. kolmannen osapuolen puolueettomana tarkastajana" ja "liikennetunneleiden paloteknisestä suunnittelusta".

Myöhemmin hankintayksikkö on 12.8.2013 päivätyllä lisäkirjeellä täsmentänyt hankinnan sisältöä optiota koskevalta osalta ja lisäksi muuttanut tarjouspyynnön kohtaa 7.4 avainhenkilöiden referensseistä vaadittavien tietojen osalta sekä kohtaa 9.2 laatuosan valintaperusteiden ja niiden pisteytyksen osalta. Avainhenkilöiden referenssejä koskevaa vaatimusta on muutettu siten, että toteutuneiden toimeksiantojen sijasta referenssitiedot on tullut esittää valmistuneista toimeksiannoista. Lisäksi toimeksiannoista on tullut ilmoittaa aikaisemmin mainittujen tietojen lisäksi valmistumisajankohta ja työmäärän osalta on täsmennetty tarkoitettavan työtuntimäärää. Laatuosan vertailuperusteista on poistettu työohjelma, jonka painoarvo on ollut 35 prosenttia. Ainoaksi laatuosan vertailuperusteeksi on jäänyt 70 prosentin painoarvolla avainhenkilöiden kokemus ja osaaminen. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut jättää viimeistään 19.8.2013.

Valittaja on esittänyt hankintaa koskevien vaatimusten muuttuneen kilpailutuksen kuluessa tavalla, joka on jättänyt laatuvertailuperusteiden osatekijöiden lopullisen painotuksen epäselväksi. Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää lähtökohtaisesti, että tarjousten valintaan vaikuttavia seikkoja ei muuteta enää tarjousmenettelyn aikana. Tarjousvertailu tulee siten lähtökohtaisesti suorittaa niiden vertailuperusteiden nojalla, joista hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyynnössä ja joista tarjoajilla on ollut mahdollisuus saada tieto tarjousta laatiessaan. Jos tarjouspyyntöä tarkistetaan ja hankinnan kohde ja sisältö muuttuvat tämän johdosta olennaisesti toisiksi, hankinta tulisi keskeyttää.

Nyt esillä olevassa asiassa hankintayksikkö on edellä todetulla tavalla poistanut tarjouspyynnöstä työsuunnitelmaa koskevan vertailuperusteen lisäämättä siihen uusia vertailuperusteita. Lisäksi hankintayksikkö on tehnyt avainhenkilöiden kokemusta ja osaamista koskevan vertailuperusteen osalta vaadittuja referenssitietoja koskevia muutoksia, joiden markkinaoikeus katsoo olevan vähäisiä ja täsmentäviä. Markkinaoikeus katsoo, että lisäkirjeellä tehdyt muutokset eivät ole muuttaneet hankinnan kohdetta. Hankinnan ehtojen osalta markkinaoikeus katsoo, että tarjoajien tiedossa on tarjouspyynnön perusteella ollut avainhenkilöiden osaamisen ja kokemuksen korostunut merkitys tarjousvertailussa ja tarjoajat ovat voineet ottaa tämän seikan huomioon alusta lähtien tarjouksia valmistellessaan.

Asiassa on vielä arvioitava menettelyä, jolla muutoksista on ilmoitettu tarjoajille. Erityisalojen hankintalain 33 §:ssä säädetään määräajasta tarjousten valmistelua ja jättämistä varten rajoitetussa menettelyssä. Lain 34 §:ssä säädetään tarjousajan pidentämisestä siinä tapauksessa, että tarjouspyyntöasiakirjoja tai riittävän ajoissa pyydettyjä lisätietoja ei ole toimitettu säädettyjen määräaikojen kuluessa taikka jos tarjousten tekeminen edellyttää paikalla käyntiä tai tarjouspyyntöön liittyvien asiakirjojen tarkastusta paikan päällä. Lain 38 §:n 3 momentissa säädetään tarjouspyyntöön liittyvien lisätietojen lähettämisestä niitä pyytäneille tarjoajille. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitut säännökset eivät sovellu nyt esillä olevaan tilanteeseen, jossa on kyse tarjouspyynnön täsmentämisestä. Hankintayksikön menettelyä on siten arvioitava erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin perusteella tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden kannalta.

Tarjousten vertailuperusteet on alun perin ilmoitettu 19.6.2013 päivätyllä tarjouspyynnöllä sen jälkeen, kun osallistumishakemusten jättämiselle varattu määräaika on päättynyt. Tarjouspyyntöön tehdyt edellä todetut muutokset on tehty 12.8.2013 kaikille tarjouskilpailuun hyväksytyille tarjoajille toimitetulla lisäkirjeellä. Hankintamenettelynä on ollut rajoitettu menettely, joten kaikki tarjoajat ovat olleet hankintayksikön tiedossa lisäkirjettä lähetettäessä. Lisäkirjeen toimittamisen ja tarjousten viimeisen jättöpäivän 19.8.2013 välinen aika on sinänsä ollut lyhyt. Valittaja on kuitenkin tarjouksessaan vahvistanut vastaanottaneensa lisäkirjeen ja valittajan tarjoukseen sisältynyt avainhenkilöiden referenssitietoja koskeva liite on päivätty 14.8.2013. Markkinaoikeus katsoo, että nyt esillä olevassa asiassa lisäkirjeen jälkeen tarjousten jättämiselle varattua aikaa on pidettävä riittävänä ottaen huomioon se, mitä edellä on todettu lisäkirjeen lähettämisestä ja vastaanottamisesta sekä lisäkirjeellä tehdyistä muutoksista. Markkinaoikeus katsoo edellä todetuin perustein, että hankintayksikön menettely ei ole tältä osin ollut valittajaa syrjivää.

Valittaja on myös esittänyt, että hankintamenettelyssä sovellettu laadullinen vertailuperuste on ollut epätäsmällinen ja yksilöimätön. Lisäksi valittajan mukaan tarjousvertailussa erityisen painoarvon antaminen osaamiselle ja kokemukselle pelkästään liikennetunneleiden osalta on valittajaa syrjivää, jos lisäpisteitä voi saada vain voittajan referensseinään ilmoittamien tyyppisistä kohteista.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä ja soveltamisessa. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin sitä, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Vertailuperusteiden tulee lisäksi liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Vertailuperusteet eivät myöskään saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Avainhenkilöiden kokemusta ja osaamista koskevan laadullisen vertailuperusteen pisteytystä on muutettu tarjouspyynnön lisäkirjeellä siten, että sen enimmäispisteet ovat muuttuneet 350 pisteestä 700 pisteeseen. Laatuosan vertailuperuste on ollut painoarvoltaan 70 prosenttia eikä tätä painoarvoa ole muutettu sen jälkeen, kun avainhenkilöiden kokemus ja osaaminen on lisäkirjeellä muutettu ainoaksi laatuvertailuperusteeksi. Lisäkirjeessä ei ole ilmoitettu, miten enimmäispisteiden muutos 350 pisteestä 700 pisteeseen vaikuttaa yksittäisten avainhenkilöiden kokemuksesta annettaviin enimmäispisteisiin. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että lisäkirjeen perusteella tarjoajien on tullut ymmärtää, että vertailuperusteen kokonaispisteiden muuttuessa myös sen sisällä osatekijöiden maksimipisteet ovat muuttuneet samassa suhteessa, ellei asiassa ole erikseen muuta ilmoitettu. Vertailuperusteen painotus ei ole ollut epäselvä. Tarjouspyyntö on myös ollut riittävän yksiselitteinen, jotta sen perusteella on hankintasäännösten edellyttämällä tavalla ollut mahdollista antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintailmoituksessa on todettu, että Pisararadan junat kulkevat pääsääntöisesti kahdessa vierekkäisessä noin kuusi kilometriä pitkässä kalliotunnelissa ja rata sisältää kolme uutta maanalaista rautatieasemaa. Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan laatu ja laajuus huomioon ottaen hankinnassa on kyse vaativasta suunnittelutyöstä. Tarjouspyynnössä asetettu avainhenkilöiden kokemusta sekä osaamista koskeva vertailuperuste on liittynyt hankinnan kohteeseen eikä se ole antanut hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailussa. Lisäksi liikennetunneleiden paloteknistä suunnittelua koskevan kokemuksen ja osaamisen arvostaminen laadullisen vertailuperusteen yhtenä osatekijänä ei ole hankinnan kohde huomioon ottaen ollut syrjivää tai epätasapuolista. Hankintayksikkö ei ole ylittänyt sillä vertailuperusteiden asettamisessa olevaa hankintavaltaa eikä siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti määritellessään tarjouspyynnössä tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailumenetelmän edellä kuvatulla tavalla.

Valittaja on vielä esittänyt, että soveltuvuusarvioinnissa ja tarjousvertailussa on arvioitu samoja tekijöitä, kuten hankkeen kokonaisarvo, tilaajan yhdyshenkilö ja henkilön tehtävä toimeksiannossa. Markkinaoikeus toteaa hankintamenettelyn olevan vaiheittaista siten, että hankintayksikön on ensin tutkittava tarjoajien soveltuvuus osallistua tarjouskilpailuun ja arvioitava, onko tarjoajalla tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Vasta tämän jälkeen hankintayksikön on vertailtava tarjousten paremmuutta niiden tarjoajien tekemien tarjousten kesken, joita ei ole suljettu tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi tai joiden tarjousta ei ole katsottu tarjouspyynnön vastaiseksi. Hankintamenettelyn vaiheittaisuus on otettava huomioon jo tarjouspyynnössä eikä tarjoajien soveltuvuuteen liittyviä seikkoja tule lähtökohtaisesti käyttää tarjousten vertailuperusteina.

Hankintailmoituksessa on esitetty seuraava ehdokkaita koskeva soveltuvuusvaatimus: "Ehdokkaalla tulee olla riittävä kokemus vastaavan kaltaisista suunnittelutoimeksiannoista. Riittävällä kokemuksella tarkoitetaan vähintään kolmea (3) toteutettua vastaavaa suunnittelutoimeksiantoa viimeisen 10 vuoden ajalta. Vastaavan kaltaiseksi suunnittelutoimeksiannoksi katsotaan laajat julkiset suuria henkilömääriä käsittävät kaupunkiympäristössä sijaitsevat maanpäälliset ja maanalaiset suunnittelukohteet." Soveltuvuusvaatimuksen täyttymisen arvioimiseksi hankintailmoituksessa on edellytetty, että ehdokkaan tulee liittää osallistumishakemukseensa selvitys enintään kymmenestä vaatimusta vastaavasta suunnittelutoimeksiannosta. Selvityksestä on tullut käydä ilmi referenssihankkeen nimi, laajuus kuutiometreinä, kokonaisarvo, tilaajan yhdyshenkilö, ehdokkaan hankkeessa suorittamien tehtävien tarkempi kuvaus sekä referenssihankkeen sisällön vastaavuutta kuvaavat tiedot.

Markkinaoikeus toteaa, että ehdokkaiden soveltuvuusvaatimusten sisältöä kuvaavat tiedot ovat olleet jossain määrin samankaltaisia kuin ne referenssit, joiden perusteella on arvioitu tarjousten laadun vertailuun liittyen tarjouspyynnön kohdassa 9.2.2.1 tarkoitettua avainhenkilöiden kokemusta ja osaamista. Edellä todetun mukaisesti vertailuperuste on kuitenkin liittynyt avainhenkilöiden osaamisen ja ammattitaidon arviointiin, mihin liittyen edellytettyjen työkokemusta ja ammattiosaamista koskevien referenssitietojen on tullut sisältää näyttö henkilön saavuttamista tuloksista hankkeen hyväksi. Lisäksi tarjousvertailussa huomioitavia tekijöitä ovat olleet muun muassa toimiminen niin sanottuna kolmannen osapuolen puolueettomana tarkastajana ja kokemus liikennetunneleiden paloteknisestä suunnittelusta. Näiltä osin avainhenkilöiden kokemusta ja osaamista koskeva vertailuperuste on sisällöltään eronnut ehdokkaiden soveltuvuuden arviointiin liittyvästä vaatimuksesta. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on tehnyt riittävän selkeän eron ehdokkaiden soveltuvuusvaatimusten ja tarjousten laadun vertailuperusteen välillä eikä hankintayksikkö siten ole menetellyt tältäkään osin virheellisesti asettaessaan kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteen edellä esitetyllä tavalla.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on lisäksi esittänyt, että sen tarjous on hankintaoikaisupäätöksellä virheellisesti hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintayksikön 14.10.2013 tekemässä hankintaoikaisupäätöksessä valittajan tarjouksen hylkäämistä on perusteltu sillä, että tarjouksen referenssitiedot ovat olleet kokonaan tai osaksi puutteellisia suunnittelutoimeksiannon kokonaisarvon, henkilön tehtävään käyttämän työtuntimäärän, kohteiden olosuhdetietojen ja tilaajan yhteyshenkilötietojen, kohteiden alkamis- ja päättymispäivien sekä valmistumisen osalta. Tältä osin hankintaoikaisupäätöksessä on viitattu tietoihin, jotka tarjouspyynnön kohdan 7.4 ja 12.8.2013 päivätyn lisäkirjeen 1 mukaan on tullut esittää tarjouksen laatuosassa A.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjoukseen sisältyneistä referensseistä ovat puuttuneet tiedot suunnittelutoimeksiantojen kokonaisarvoista ja avainhenkilöiden niihin käyttämistä työtuntimääristä. Työmääriä ei ole yksilöity edes muulla tavoin kuin tunteina. Valittajan esittämät referenssit ovat siten olleet edellä mainituilta osin puutteellisia. Markkinaoikeus katsoo, että tiedoilla suunnittelutoimeksiantojen kokonaisarvoista ja avainhenkilöiden niihin käyttämistä työtuntimääristä on olennaista merkitystä avainhenkilöiden kokemusta ja osaamista arvioitaessa. Edellä todetuin perustein hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti hylätessään valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa 2013/441 annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa 2013/570 annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta pääasian osalta asiassa 2013/441 ja hylkää valittajan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen asiassa 2013/570.

Markkinaoikeus velvoittaa Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n korvaamaan Liikenneviraston oikeudenkäyntikulut asiassa 2013/570 1.890 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Markus Mattila.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 28.4.2014