Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:149-150/14

MAO:149-150/14

Jyväskylän kaupunki - yhdyskuntatekniikan suunnittelutehtävät

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden ilmoittaminen

Diaarinumero: 157/13/JH ja 158/13/JH

Antopäivä: 10.3.2014

ASIAN TAUSTA

Jyväskylän kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) kaupunkirakennepalvelut on ilmoittanut 22.12.2012 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta yksilöimättömiä yhdyskuntatekniikan suunnittelutehtäviä koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.3.2013–31.12.2014 ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Jyväskylän kaupungin apulaiskaupunginjohtaja on 27.3.2013 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Destia Oy:n, A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n, WSP Finland Oy:n ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.500.000–2.800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 157/13/JH

Valitus

Vaatimukset

Pöyry Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi Pöyry Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.860 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätös on ollut hankintasäännösten vastainen, sillä kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa on käytetty vertailuperusteena veloitusryhmäpisteitä, joita ei tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa ole ilmoitettu sovellettavaksi vertailuperusteeksi.

Hankintayksikön on kohdeltava tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Näin ollen hankintapäätöksen on perustuttava kaikkiin ennalta ilmoitettuihin vertailuperusteisiin ja hankintapäätöksessä on perusteltava se, miten vertailuperusteita on sovellettu. Etukäteen ilmoitetuista perusteista ei saa poiketa, eikä niitä saa lisätä tai jättää soveltamatta.

Vastine

Vaatimukset

Jyväskylän kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Pöyry Finland Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Veloitusryhmäpisteiden käyttäminen tarjousvertailussa ei ole ollut tarjouspyynnön vastaista. Veloitusryhmäpisteet ovat sisältyneet referensseihin, eivätkä ne ole Pöyry Finland Oy:n esittämällä tavalla olleet oma erillinen vertailuperuste.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt referenssiarvioinnin henkilötietolomake, jossa veloitusryhmä on ollut mukana omana sarakkeenaan. Näin ollen kaikilla tarjoajilla on ollut tarjousta tehdessään tiedossa, että veloitusryhmäpisteitä käytetään arviointiperusteena. Etukäteen ilmoitetuista vertailuperusteista ei ole poikettu.

Tarjouspyynnössä on esitetty laatukuoren sisältövaatimus, joka tarjoajien on tullut täyttää. Laatukuoren sisältö on koostunut tarjouspyynnön liitteenä 2 olleella lomakkeella annetuista henkilöstön tiedoista eli laadunvarmistus- ja palvelukuvauksesta sekä laatujärjestelmän perustiedoista. Tarjouspyynnön liitteessä 5 on kuvattu tarjousten käsittelyn kulku ja erikseen pisteytettävät osa-alueet. Laatuosan pisteytettäviksi alueiksi on ilmoitettu muun muassa edellä mainittu liite 2 kokonaisuudessaan sisältäen tarjoajien ilmoittamina henkilöreferenssit, kokemusvuodet sekä veloitusryhmät. Laatuosan osa-alueet on pisteytetty kukin erikseen ja yhteenlaskettujen laatupisteiden painotettu osuus on kokonaisuutena 60 prosenttia, kuten tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu.

Tarjoajien toimittamalla henkilötietolomakkeella on esitetty arvioitavan henkilöstön ammattitaito, työkokemus ja puitejärjestelytöissä tarjotut veloitusryhmät osatehtävittäin. Tarjouspyynnön sivulla 5 on korostettu veloitusryhmän merkitystä työn vaativuus huomioon ottaen. Kilpailutuksessa kyseessä oleva kohta on haluttu ottaa mukaan, koska muun muassa konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa edellytetään, että tehtävien suorittamiseen esitetään henkilöstö tehtävän vaativuuden mukaan.

Laatuarviointi on tehty yhdenvertaisesti kaikkia tarjoajia tasapuolisesti kohdellen ja vertailumenettely, sekä sen sisältämä vertailupisteiden käyttö, on ollut kaikille sama ja tasapuolinen.

Kuultavien lausunnot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja WSP Finland Oy ovat antaneet lausunnot.

Destia Oy ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Valittajan vastaselitys

Pöyry Finland Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 158/13/JH

Valitus

Vaatimukset

Ramboll Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti Ramboll Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 50.000 euroa. Ramboll Finland Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten mukaisesti, sillä tarjouspyynnössä ei ole esitetty kaikkia pisteytykseen vaikuttaneita asioita, jolloin vertailuperusteet eivät ole olleet yhteismitallisia ja avoimia. Myös tarjousvertailu on suoritettu hankintasäännösten vastaisesti. Lisäksi Ramboll Finland Oy:n tarjous on pisteytetty tarjouspyynnössä ilmoitetun vastaisesti.

Hankintayksikkö on painottanut ja skaalannut laatupisteytyksen eri osioita ja kokonaispisteitä laatuvertailussa, vaikka laatupisteiden painotusta ei ole tuotu lainkaan esiin tarjouspyynnössä. Tarjousten käsittelymuistion mukaan laatupisteiden enimmäispistemäärä on tuottanut arvosanan 10, jonka perusteella muut arvosanat on laskettu. Tarjousten käsittelymuistiossa ei ole ilmoitettu laskentaan käytettyä kaavaa, vaan laatupisteet on painotettu samalla periaatteella kuin hintapisteet, joiden osalta painotus on esitetty tarjouspyynnössä.

Tarjousvertailusta tehdyn arviointitaulukon mukaan projektipäälliköiden ja suunnittelualakohtaisesti nimettävien pääsuunnittelijoiden tietoja ja ammattitaitoa on arvioitu koulutuksen, työkokemusvuosien, referenssien ja veloitusryhmäpisteiden osalta. Arviointitaulukossa on myös esitetty pisteytysmenetelmät kullekin mainitulle osa-alueelle. Näitä tarjousvertailussa käytettyjä menetelmiä ei ole kuitenkaan esitetty tarjouspyynnössä.

Veloitusryhmäpisteiden painotus on myös suosinut tarjoajia, jotka ovat nimenneet suunnittelualojen pääsuunnittelijatehtäviin veloitusluokkien 03 ja 04 henkilöitä. Tällaisen painotuksen käyttäminen ilman etukäteistä mainintaa on vaarantanut tarjoajien yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun.

Lisäksi hankintayksikkö ei ole perustellut, miksi se on antanut Ramboll Finland Oy:lle työkokemusvuosien ja referenssien osalta vähemmän pisteitä kuin mitä tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden ja tarjouksen perusteella olisi tästä osiosta tullut antaa.

Vastine

Vaatimukset

Jyväskylän kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Ramboll Finland Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Veloitusryhmäpisteiden huomioon ottaminen tarjousvertailussa ei ole ollut millään tavalla tarjouspyynnön vastaista. Veloitusryhmäpisteet ovat sisältyneet referensseihin eivätkä ne ole olleet oma erillinen vertailuperuste.

Vertailuperusteiden painotus on esitetty tarjouspyynnössä sekä tarjouspyynnön liitteessä 5 tapahtuvaksi siten, että laatuosan yhteenlaskettujen pisteiden kokonaispainotus on ollut 60 prosenttia. Laatuosan sisällä yhdeksi arvioitavaksi osa-alueeksi on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteenä 2 ollut henkilötietolomake, joka on koskenut henkilöstön ammattitaitoa, työkokemusta ja puitejärjestelytöissä tarjottuja veloitusryhmiä. Tarjouspyynnössä on korostettu veloitusryhmän merkitystä työn vaativuus huomioon ottaen, joten veloitusryhmä yhtenä pisteytettävänä osatekijänä on ilmennyt tarjouspyyntöasiakirjoista.

Laatuosan pisteytyksessä osion sisällä ei ole käytetty erillisiä painotuksia, minkä vuoksi tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu osapainotuksia. Tarjouspyynnön laatuosio on muodostunut kokonaisuudessaan eri tekijöistä, joita ovat olleet laatujärjestelmä, yhteistyö- ja palvelukuvaus sekä haastattelu ja referenssit eli tarjouspyynnön liitteenä 2 ollut henkilötietolomake. Näiden osioiden yhteenlaskettujen pisteiden summan kokonaispainotus on ollut 60 prosenttia.

Tarjousten pisteytyksen loppulaskennassa hintaosan arvosanat ovat muodostuneet siten, että halvin hinta on saanut arvosanan 10, josta lähtien muut arvosanat on laskettu tarjouspyynnössä esitetyn periaatteen/kaavan mukaisesti. Laatupisteistä on muodostettu tätä samaa kaavaa käyttäen laatuarvosanat siten, että suurimman laatupistemäärän saanut tarjoaja on saanut arvosanan 10, josta lähtien muut arvosanat on muodostettu. Laatupisteiden vertailulukuna on käytetty eniten laatupisteitä saanutta tarjousta, ja hintapisteiden arvioinnissa vertailulukuna on ollut halvin vertailuhinta. Näin menetellen on saatu sijoitettua mainitut arvosanat asteikolle 1–10, jolloin tarjouspyynnössä ilmoitettu laatu- ja hintaosan painotus 60/40 on toteutunut.

Hankintayksikkö on korjannut Ramboll Finland Oy:n pääsuunnittelijaksi nimeämän henkilön kokemusvuosien pisteytyksessä olleen virheen. Tästä huolimatta tarjouskilpailun lopputulos ei ole muuttunut. Muilta osin työkokemus on pisteytetty oikein.

Kuultavien lausunnot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja WSP Finland Oy ovat antaneet lausunnot.

Destia Oy ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Valittajan vastaselitys

Ramboll Finland Oy on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava muun ohella tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Tarjouspyyntö ja vertailuperusteet

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia yksilöimättömien yhdyskuntatekniikan suunnittelutehtävien laatimisesta puitesopimusjärjestelyllä. Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjousten sisällölle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouksen sisältö", jossa on edellytetty muun ohella seuraavaa:

"Tarjous tulee toimittaa kahdessa osassa: Laatukuori ja hintakuori.

- Laatukuori sisältää henkilöstön tiedot liitelomakkeella, Laadunvarmistus- ja yhteistyökuvauksen A4 sekä perustiedot laatujärjestelmästä.
- Hintakuori sisältää tuntiveloitusryhmät sekä hinnat kirjattuna liitteen lomakkeelle (veloitusryhmät 01–06)."

Tarjouspyynnössä on tämän jälkeen esitetty laatukuoren ja hintakuoren tarkempi sisältö sekä kuvaus siitä, mitä seikkoja arvioinnissa huomioidaan.

Tarjousten arviointiprosessia on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa "Tarjousten arviointimenettelyn periaate", jossa on ilmoitettu kolme vaihetta seuraavasti:

"Vaihe 1 Kelpoisuus:
- Tarjouksen jättäneiden osalta tilaaja tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset todistukset liitteineen.

Vaihe 2 Laatuosa:
- Perustietojen ja laatujärjestelmän tilan tarkastaminen sekä henkilöreferenssien arviointi.
- Laadunvarmistus- ja yhteistyösuunnitelman arviointi.
- Pääsuunnittelijan ja projektipäällikön haastattelu: Tilaaja kutsuu kunkin kelpoisuuden läpäisseen tarjoajan pääsuunnittelijan sekä projektipäällikön erikseen määritettävänä ajankohtana haastateltavaksi. Haastattelun yhteydessä käydään läpi em. laatusuunnitelman sisältöä. Haastattelussa ei neuvotella tarjouksen sisällöstä, joten tilannetta ei voi rinnastaa neuvottelumenettelyyn. Haastattelu on laadunvarmistus- ja yhteistyösuunnitelmaa täydentävä osio.

Vaihe 3 Hintaosa:
- Tuntiveloitushinnat pisteytetään siten, että halvimmalla vertailuhinnalla saa 10 hintapistettä. Muiden tarjoajien hintapisteet lasketaan kaavasta: -20* (ko. vertailuhinta/halvin vertailuhinta) +30, kuitenkin niin, että 1,5 kertaa tai enemmän halvinta vertailuhintaa suurempi vertailuhinta saa 0 hintapistettä."

Tarjouspyynnön kohdassa "Arvioinnin yhteistuloksen laskenta" on ilmoitettu vertailuperusteiden painotus seuraavasti: "Arvioinnissa laatutekijät painotetaan kokonaisvertailussa Laadunvarmistus- ja yhteistyösuunnitelman sekä suunnitteluryhmän haastattelun osalta painoarvolla 60 %. Arvioinnissa tuntiveloitushintojen painotus kokonaisvertailussa on 40 %."

Lisäksi tarjouspyynnön liitteinä on ollut asiakirjoja, jotka tarjoajien on tullut täyttää. Liitteissä esitetyt seikat ovat olleet myöhemmin tarjousten vertailuvaiheessa pisteytyksen perusteina.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 on ollut lomake "Laatukuori", jolla tarjoajien on tullut ilmoittaa tiedot osa-alueiden "Perustiedot/laatujärjestelmä", "Konsulttivakuutus" ja "Työmaapalvelu" osalta.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 on ollut laatukuoreen liittyvä henkilötietolomake, jossa on ollut sarake "Veloitusryhmä" ja sarake "Referenssikohteet: 5 tärkeintä kohdetta viimeisen 2 vuoden ajalta".

Tarjouspyynnön liitteenä 3 on ollut hintakuoreen liittyvä asiakirja, johon tarjoajien on tullut merkitä tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin veloitusryhmien 01–06 osalta.

Tarjouspyynnön liitteessä 5 "Kilpailutuksen ja puitesopimusjärjestelyn kannustejärjestelyn periaatteet" on esitetty arviointimenettelyn periaate. Sen mukaan laatuosa on muodostunut laatujärjestelmän (liite 1), yhteistyö- ja palvelukuvauksen (A4), projektipäällikön ja pääsuunnittelijan haastattelun sekä referenssien (liite 2) yhteenlasketusta pisteytyksestä sekä hintaosa tuntiveloitushinnoista 01–06 (liite3) annetuista hintapisteistä. Laatuosan painoarvo on ollut 60 prosenttia, hintaosan ollessa 40 prosenttia.

Tarjouspyynnön liitteessä 6 "Pisteytyslomake" on ilmoitettu, että laatukriteerien arvosana-asteikko on ollut 0–10. Hintapisteet on ilmoitettu laskettavan niin, että halvimmalla hinnalla on saanut 10 hintapistettä ja muiden tarjoajien hintapisteet on laskettu seuraavasta kaavasta: "20*(ko. vertailuhinta/halvin vertailuhinta)+30, kuitenkin niin, että 1,5 kertaa tai enemmän halvinta vertailuhintaa suuremmalla vertailuhinnalla saa 0 hintapistettä."

Hankintapäätöksen liitteenä olleen tarjousten vertailutaulukon mukaan laatuosioon liittyen perustiedoista/laatujärjestelmästä on voinut enimmillään saada 6 pistettä, henkilötietolomakkeesta eli projektipäällikön ja pääsuunnittelijan koulutuspisteistä 21 pistettä, työkokemusvuosista vastaavissa tehtävissä 35 pistettä, referensseistä kahden vuoden ajalta 10 pistettä ja veloitusryhmäpisteistä 10 pistettä. Edelleen laadunvarmistus, yhteistyökuvaus ja haastattelu ovat voineet enimmillään tuottaa 33 pistettä. Henkilöstö- ja palvelukuvauksen enimmäispisteet ovat näin ollen olleet yhteensä 115 pistettä. Mainittuja tietoja ei kuitenkaan ole ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Oikeudellinen arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan harkintavaltaa tarjouksen valintaan vaikuttavien seikkojen määrittelemisessä. Hankintamenettelyn avoimuus sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttävät kuitenkin, että tarjoajilla on jo etukäteen tarjouksia laatiessaan tieto siitä, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouksen valintaan liittyvien seikkojen tulee lisäksi liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Tarjouksen valintaan liittyvät seikat eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa, eikä tarjouspyyntöä saa myöskään laatia siten, että se kohtelisi tarjoajia syrjivästi tai epätasapuolisesti.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että kaikkien sellaisten tekijöiden, jotka hankintaviranomainen ottaa huomioon selvittääkseen, mikä tarjouksista on taloudellisesti edullisin, tulee olla mahdollisten tarjoajien tiedossa, kun nämä valmistelevat tarjouksiaan. Samoin kyseisten tekijöiden suhteellisten merkitysten tulee tarjouksia valmisteltaessa olla mahdollisten tarjoajien tiedossa (ks. unionin tuomioistuimen tuomiot asiassa C-331/04, ATI EAC ym., tuomio 24.11.2005, Kok., s. I-10109, 24 kohta ja asiassa C-532/06, Lianakis ym., tuomio 24.1.2008, Kok., s. I-251, 36 kohta). Unionin tuomioistuin on myös katsonut hankintasäännösten vastaiseksi, että hankintamenettelyssä hankintaviranomainen määrää myöhemmin painoarvoja ja osatekijöitä tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintailmoituksessa mainituille sopimuksen tekemisen perusteille (ks. em. asia Lianakis ym., tuomion 45 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä laadun vertailuperusteiksi on ilmoitettu laatukuoren osalta ainoastaan henkilöstön tiedot ja ammattitaito sekä laadunvarmistus- ja yhteistyösuunnitelma, jota on täydentänyt suunnitteluryhmän haastattelu. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiprosessi on esitetty tarjouspyynnössä kolmivaiheisena prosessina, jossa laatukuoren ja hintakuoren sisältämät seikat arvioidaan ja tarjoukset vertaillaan sekä pisteytetään. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on selostettu laatukuoren sisällön arvioinnissa huomioitavia seikkoja yleisellä tasolla, mutta näiden seikkojen osalta ei ole ilmoitettu niille arvioinnissa annettavaa painoarvoa. Painoarvon osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa on vain ilmoitettu, että arvioinnissa laatutekijät painotetaan kokonaisvertailussa laadunvarmistus- ja yhteistyösuunnitelman sekä suunnitteluryhmän haastattelun osalta painoarvolla 60 prosenttia.

Markkinaoikeus katsoo, että laadulliset vertailuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarjouspyynnössä puutteellisesti ja epäselvästi. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tarjoajat eivät ole voineet yksiselitteisesti tietää, mitä konkreettisia seikkoja laatuvertailussa on ollut tarkoitus arvioida ja mikä on ollut kyseisten seikkojen vaikutus tarjousten pisteytykseen. Vertailussa huomioitavia seikkoja on esitetty useilla eri asiakirjoilla ja useilla eri tavoilla, mistä syystä niiden tosiasiallinen merkitys vertailun toteuttamisessa on jäänyt tarjoajille epäselväksi. Hankintayksikön menettely on tältä osin ollut hankintasäännösten vastaista.

Lisäksi hankintayksikkö on antanut laadullisia pisteitä tarjoajien ilmoittamien veloitusryhmien perusteella, vaikka veloituksen perusteet ovat lähtökohtaisesti liittyneet tarjouksen hinnoitteluun. Hankintayksikön menettelyn myötä hinnan suhteellinen merkitys ei ole vastannut sille tarjouspyynnössä ilmoitettua painoarvoa, vaan on ollut ilmoitettua korkeampi. Samalla hankintayksikölle on jäänyt lähes rajoittamaton harkintavalta tarjousten vertailussa huomioon otettavien seikkojen suhteen. Näin ollen hankintayksikön menettely ei ole tältäkään osin ollut hankintasäännösten mukaista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalain 94 §:ssä säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Jyväskylän kaupunki aikoo edelleen toteuttaa yksilöimättömien yhdyskuntatekniikan suunnittelutehtävien puitejärjestelyä koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittajat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan Ramboll Finland Oy määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sekä Pöyry Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Pöyry Finland Oy on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi Pöyry Finland Oy:n korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Jyväskylän kaupungin apulaiskaupunginjohtajan 27.3.2013 tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeus kieltää Jyväskylän kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoinkaan täytäntöön nyt asetetun 130.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Jyväskylän kaupungin korvaamaan markkinaoikeuden asiassa 157/13/JH Pöyry Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla viivästyskorkoineen ja korvaamaan markkinaoikeuden asiassa 158/13/JH Ramboll Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Jyväskylän kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Tomi Rantasaari.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.3.2014