Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:99/14

MAO:99/14

Tampereen kaupunki - arkkitehti- / pääsuunnittelun valinta

julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 318/13/JH
Antopäivä: 19.2.2014

ASIAN TAUSTA

Tampereen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.5.2013 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Koukkuniemen Aatalon arkkitehti- / pääsuunnittelun hankinnasta.

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtaja on 28.6.2013 tekemällään hankintapäätöksellä § 171 valinnut Koukkuniemen alueelle rakennettavan uudisrakennuksen (A-talo) arkkitehti- / pääsuunnittelijaksi SIPARK Oy:n.

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtaja on 16.8.2013 tekemällään päätöksellä § 199 hylännyt Arkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy:n Koukkuniemen uudisrakennuksen (A-talo) arkkitehti- / pääsuunnittelijan valintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 150.000–170.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Arkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 33.926,40 euroa korkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.919 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön toimittamaan sille voittaneen tarjoajan tarjouksen niiltä osin kuin voittanut tarjoaja ei ole sitä nimenomaisesti vaatinut salattavaksi sekä perustelut siitä, miten hankintapäätöksen liitteenä olleen vertailutaulukon laatupisteisiin on päädytty.

Perusteet

Hankintapäätöspöytäkirjassa tai sen liitteenä olevassa vertailutaulukossa ei ole mitenkään perusteltu sitä, miten annettuihin laatupisteisiin on kunkin tarjoajan osalta päädytty. Tarjouspyynnön liitteenä olevan suunnitteluohjelman kohdan 2 mukaan suunnittelijan valinta perustuu arvoanalyysiin. Hankintayksiköstä ilmoitettiin puhelimitse 11.7.2013, että laatupisteiden perusteluista ei kuitenkaan ole mitään muuta kirjallista dokumenttia kuin mitä hankintapäätöspöytäkirjaan on kirjattu. Näin ollen ja ottaen lisäksi huomioon, ettei valittajalle ole toimitettu myöskään tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjousta, laatupisteytyksen perusteista ei voida varmistua.

Tarjouksen tulisi olla julkinen ja se tulisi saada kopioida mukaan otettavaksi riittävää perehtymistä varten. Toisin kuin hankintapäätöspöytäkirjassa on ilmoitettu, tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut miltään osin nähtävillä hankintayksikössä. Valittajan tiedusteltua tarjousta hankintayksiköstä ilmoitettiin 10.7.2013, ettei tarjousta löydy kirjaamosta. Hankintayksiköstä ilmoitettiin puhelimitse 11.7.2013, että tarjous löytyy hankintayksikön tiloista, mutta tarjousta ei saa miltään osin kopioida mukaan otettavaksi.

Valittajan tarjous on hinnaltaan halvin ja kokonaistaloudellisesti edullisin. Valittajan useiden vertailuperusteiden osalta saama pistemäärä on ollut liian alhainen. Mikäli laatupisteiden vertailu olisi suoritettu oikein, valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Vastine

Vaatimukset

Tampereen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.640 eurolla.

Perusteet

Pistemääriin vaikuttavat päätöksentekoperusteet ja painotusprosentit on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa suunnitteluohjelmassa. Pistekohtaista dokumentointia ei ole tehty lähetettävissä olevaan muotoon. Arvioinnin aikana tehdyt valinnan ratkaisseet asiat on valittajan ja tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan osalta esitetty tässä vastineessa.

Valittajan tiedustellessa 10.7.2013 tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjousta, tarjousta ei välittömästi löytynyt hankearkkitehtien ollessa vuosilomalla. Hankintayksiköstä ilmoitettiin puhelimitse valittajalle aamupäivällä 11.7.2013, että tarjous on nähtävillä julkisilta osin. Valittajan edustaja kävi hankintayksikön tiloissa 11.7.2013 pyytäen nähdä tarjouksen julkisilta osin, mutta hänellä ei ollut aikaa odottaa selvitystä asiakirjojen julkisuudesta, jonka jälkeen ne olisi voitu kopioida hänelle mukaan otettaviksi. Valittajalle ilmoitettiin iltapäivällä 11.7.2013, että voittaneen tarjoajan tarjousta ei saa ottaa mukaan kopioitavaksi, tarjoukseen oli kuitenkin mahdollista tutustua ja kopioida se hankintayksikön tiloissa tarjouksen julkisilta osin. Sovitun mukaisesti hankintayksikkö lähetti tarjouksen julkisilta osin valittajalle sähköpostitse myöhemmin iltapäivällä 11.7.2013.

Kuultavan lausunto

SIPARK Oy on antanut lausunnon. SIPARK Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.810,40 eurolla.

Vastaselitys

Hankintapäätöksessä tai sen liitteenä olevassa vertailutaulukossa esitettyä pisteytystä ei ole yhdenkään tarjoajan osalta perusteltu mitenkään. Hankintayksikkö on myöntänyt, ettei se ole laatinut vertailumuistiota perusteluineen. Mainituista asiakirjoista ei käy ilmi, mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin vertailu on kunkin laadullisen vertailuperusteen osalta perustunut ja mihin tarjousten piste-erot ovat perustuneet. Hankintayksikkö ei ole täyttänyt perusteluvelvollisuuttaan.

Suulliset perustelut eivät täytä hankintasäännösten vaatimusta kirjallisesti perustellusta hankintapäätöksestä. Hankintayksikkö on toiminnallaan vaikeuttanut valittajan mahdollisuuksia arvioida edellytyksiään valittaa hankintapäätöksestä.

Hankintasäännösten vastaista menettelyä ei voida korjata sillä, että hankintayksikkö jälkikäteen esittää selvitystä niistä seikoista, joihin hankintapäätös on perustunut, ja tämänkin hankintayksikkö on tehnyt vain kahden tarjoajan osalta. Lisäksi valittajan olisi tullut saada tarjousvertailussa enemmän pisteitä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 73 §:n 2 momenttia koskevien lain esitöiden (HE 190/2009 vp s. 47) mukaan tarjousvertailun osalta perustelut tulee esittää sellaisella tarkkuudella, että tarjoajalle käy ilmi oman tarjouksen sijoittuminen tarjouskilpailussa suhteessa muihin tarjouksiin. Tarjousvertailusta tulee selkeästi ilmetä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta. Tarjousvertailusta tulee esimerkiksi käydä ilmi, mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin vertailu on kunkin vertailuperusteen osalta perustunut ja mihin tarjousten piste-erot perustuvat.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on 13.5.2013 päivätyn tarjouspyyntönsä kohdassa "Valintaperuste" ilmoittanut, että "Valintaperusteena tullaan käyttämään annettua tarjoushintaa ja tarjoajan ilmoittamia selvityksiä, joiden perusteella valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Valintamenettelystä on tiedot suunnitteluohjelmassa."

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan suunnitteluohjelman kohdassa 2 "Päätöksentekoperusteet" on ilmoitettu, että tilaaja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman arkkitehti-pääsuunnittelijan hyväksyttyjen tarjousten perusteella ja että suunnittelijan valinta perustuu arvoanalyysiin, jossa painotetaan tarjoajan eri ominaisuuksia ja hintaa. Kokonaistaloudellista edullisuutta on ilmoitettu arvioitavan seuraavien kriteerien ja painoarvojen mukaisesti:

1. Hinta
2. Vastuuhenkilön ja varahenkilön kokemus ja vastaavat referenssit
3. Muu projektiin osallistuva henkilöstö ja vastaavat referenssit
4. Yrityksen erityisosaaminen vastaavanlaisista hankkeista
5. Yrityksen tekniset valmiudet, välineet ja kapasiteetti
6. Johtaminen, organisointi, laadunvarmistus
7. Työohjelma ja työmääräarvio henkilöittäin
8. Tarjous kokonaisuutena

Jokainen kohta on ilmoitettu arvioitavan pistemäärällä 0–5 ja painotettavan annetulla prosenttiluvulla. Suunnittelutoimisto voi saada enintään 5 pistettä kaikkien kriteerien summana. Tarjouspyynnön mukaan suunnittelijoiden valinta perustuu arviointiin, jossa laatukriteerien painotus on 80 prosenttia ja suunnittelun kokonaishinta 20 prosenttia.

Tarjouspyynnön liitteenä 3 olevalla arviointilomakkeella kriteereiksi on ilmoitettu seuraavaa:

"Laatukriteerit Paino % Paino %
Suositus Valittu
Hinta 20–50 % 20 %

Projektiin osallistuva henkilöstö: 15–50 % 30 %

1) Pääsuunnittelija / varahenkilö:
lisäkoulutus, -työkokemus,
-referenssit
2) Muu työryhmä:
lisäkoulutus, -työkokemus,
-referenssit

Yritys yleisesti 0–30 % 10 %

3) Erityisosaaminen ja referenssit
4) Toimituskyky, resurssit
5) Johtaminen ja organisointi, laadun-
varmistus, taloud. vakavuus

Tehtävät: 0–20 % 40 %

6) Työohjelma ja työmääräarvio sekä
kunkin projektiin osallistuvan
henkilön osuus työpanoksesta

7) Vastaukset

Yhteensä 100 % 100 %"

Hankintapäätöksessä on todettu seuraavaa:

"Laatuarvioinnissa kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Sipark Oy. Sen projektihenkilöstö on ammattitaitoista ja kokenutta, toimiston osaaminen, resurssit ja tekniset ominaisuudet vastaavat hankkeen vaatimuksia ja tarjous oli sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Sipark Oy sai vertailussa yhteensä 4,11 pistettä, ja tarjouksen kokonaishinta oli 141.000 € (alv 0 %).

Tarjousvertailun suorittanut työryhmä esittää, että Koukkuniemen alueelle rakennettavan uudisrakennuksen arkkitehti-/pääsuunnittelijaksi valitaan Sipark Oy kokonaistaloudellisesti edullisempana.

Kaikkien tarjousten pisteet ja vertailussa käytetyt hinnat selviävät päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta."

Hankintapäätöksen liitteenä on ollut erillinen "Arkkitehdin valinta"-niminen taulukko, jossa on kunkin tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan osalta ilmoitettu tarjoushinta, työtunnit ja vertailuperusteista annetut pisteet.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksessä taikka sen liitteissä ei ole selostettu pisteiden perusteluita. Hankintapäätöksestä taikka sen liitteistä ei ilmene, miten tarjouksia on muiden vertailuperusteiden kuin hinnan osalta vertailtu suhteessa toisiinsa ja mihin tarjousten sisällöllisiin eroavaisuuksiin suoritettu pisteytys ja hankintapäätös ovat perustuneet. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole perustellut hankintapäätöstään hankintalain 73 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että asiassa ei ole tarpeen lausua valittajan vaatimuksista saada tietoja vaatimuksessa yksilöidyistä oikeudenkäyntiasiakirjoista, koska valittaja on jo saanut pyytämänsä tiedot mainituista asiakirjoista.

Seuraamusten määrääminen

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa Koukkuniemen alueelle rakennettavan uudisrakennuksen (A-talo) arkkitehti- / pääsuunnitteluhankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella julkisena hankintana, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös, jossa otetaan huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtajan 28.6.2013 tekemän hankintapäätöksen § 171. Markkinaoikeus kieltää Tampereen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 10.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Tampereen kaupungin korvaamaan Arkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Tampereen kaupungin ja SIPARK Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Kristiina Harenko ja Jukka Vanto.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.2.2014