Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:27/14

MAO:27/14

Loimaan kaupunki - kunnallistekniikka

julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hankintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 335/13/JH
Antopäivä: 24.1.2014

ASIAN TAUSTA

Loimaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 13.3.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta kunnallisteknisten suunnitelmien laatimista ja maankäytön suunnittelua koskevasta palveluhankinnasta ajalle 2013–2016.

Loimaan kaupungin kaupunginhallitus on 1.7.2013 tekemällään hankintapäätöksellä § 268 valinnut puitejärjestelyyn kunnallisteknisten suunnitelmien laatimisen osalta Pöyry Finland Oy:n, AIRIX Ympäristö Oy:n, WSP Finland Oy:n, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n tarjoukset sekä maankäytön suunnittelun osalta Sito Oy:n, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:n ja AIRIX Ympäristö Oy:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 300.000–500.000 euroa.

Maankäytön suunnittelua koskevaa hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Nosto Consulting Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee maankäytön suunnittelua ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 9.375 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.700 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti laadullisia vertailuperusteita asettaessaan sekä antaessaan hinnalle ainoastaan 30 prosentin painoarvon kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa. Hankintayksikön menettely on johtanut siihen, että halvimman valituksi tulleen tarjoajan hinta on ollut 1,21 -kertainen ja kalleimman tarjoajan hinta 1,47 -kertainen valittajan vertailuhintaan nähden. Sanotulla erolla on selvästi ollut hankinnan arvo huomioon ottaen taloudellista merkitystä hankintayksikölle.

Vertailuperusteet "henkilöstöön liittyvät tekijät" ja "toimituskyky" ovat olleet hankintasäännösten vastaisia, koska ne ovat liittyneet tarjoajien ominaisuuksiin tai teknisiin, taloudellisiin ja muihin edellytyksiin ja siten tarjoajien soveltuvuusarviointiin, ei sen sijaan tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun.

Vertailuperuste "yhteistoiminta ja joustavuus" sekä sen alakriteerit vuorovaikutteisuus, asiakastyytyväisyys, arvot, asenteet ja luotettavuus ovat olleet hankintasäännösten vastaiset eikä hankintapäätöksestä tai muusta tarjouspyyntömateriaalista ilmene, millä tavoin alakriteereitä on arvioitu kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa. Todennäköisesti arviointi on suoritettu ainakin osittain arvioimalla aikaisempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa.

Hankintapäätöstä ei ole asianmukaisesti perusteltu, eikä siitä käy ilmi, mihin annetut pisteytykset ja tarjousten väliset piste-erot perustuvat.

Vastine

Vaatimukset

Loimaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankintalain mukaisesti laatuvertailuperusteet sekä niiden painoarvot. Vertailuperusteet ovat liittyneet hankinnan kohteeseen, eli laadukkaaseen ja sovitussa aikataulussa toimitettavaan suunnitelmaan. Kaikkien asetettujen vertailuperusteiden tarkastelu on ollut tarpeen tarjoajien laadun arvioimiseksi. Vertailuperusteina on voitu käyttää myös hankinnan toteuttamisessa tarvittavaa tarjoajien kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää laadunhallintaa, pätevyyttä, kokemusta ja ammattitaitoa.

Hinta- ja laatuvertailuperusteiden välinen suhde on ollut lainmukainen. Maankäytön suunnittelupalveluun lukeutuvissa kaavoitustehtävissä vaaditaan monialaista ammattitaitoa ja ongelmanratkaisukykyä ja laatutekijöiden painoarvo on siten suuri. Hinnalle annettu painoarvo on lisäksi ollut yleisten suositusten mukainen. Kaikkien kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa huomioitavien vertailuperusteiden ei välttämättä ole tuotettava hankintayksikölle puhtaasti taloudellista etua.

Hankintapäätös on perusteltu pisteytystaulukolla, jossa jokaisen vertailuperusteen pisteytys on esitetty erikseen.

Kuultavien lausunnot

Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen mukainen hinta- ja laatuperusteiden painoarvojen välinen suhde on ollut hankintasäännösten mukainen. Laatuseikkojen painottamisella on merkitystä erityisesti kysymyksessä olevan kaltaisten suunnittelupalveluiden osalta. Huomioon on otettava muun ohella, että hyvän suunnittelun avulla voidaan saada huomattavia kustannussäästöjä hankkeen toteutusvaiheessa sekä elinkaarikustannuksissa yleisesti.

Kaikki tarjouspyynnön mukaiset laatuvertailuperusteet ovat liittyneet hankinnan kohteeseen ja niiden arvioiminen on ollut tarpeen tarjotun palvelun laadun arvioimiseksi. Vertailuperusteet vastaavat lisäksi pitkälti Suomen kuntaliiton julkaisemassa oppaassa tarjousten valintaperusteiden määrittelyn osalta annettuja ohjeita. Toimituskyvyn osalta on arvioitu tarjoajan kykyä toimittaa tilaajan haluama palvelu kokonaistaloudellisesti. Yhteistoiminnan ja luotettavuuden arvioinnilla on ollut vertailussa merkitystä ottaen huomioon muun ohella palveluhankintojen aineeton luonne.

Pisteytystaulukko on ollut laatuvertailun perusteiden esittämisessä yleisesti käytetty ja riittävä tapa.

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen mukainen hinta- ja laatuperusteiden painoarvojen välinen suhde on ollut hankintasäännösten mukainen. Muodollisen suunnittelupalkkion taloudellinen merkitys maankäytön suunnittelussa on vähäinen suhteessa suunnittelutyön laadun ja siten suunnitteluratkaisujen kautta määräytyviin kustannuksiin sekä ajan ja kustannusten säästöön, jotka saavutetaan sujuvan ja huolellisesti toteutetun suunnitteluprosessin avulla.

Kaikkien tarjouspyynnön mukaisten laatuvertailuperusteiden tarkastelu on ollut tarpeellista tarjoajien laadun arvioimiseksi. Palvelua koskevan puitesopimuksen osalta hankinnan varsinaista kohdetta ei ole voitu määrittää ennalta, ja hankinnassa on tästä syystä ollut erityisen tärkeää arvioida tarjoajien kykyä suorittaa kysymyksessä olevia tehtäviä.

Pisteytystaulukko on ollut laatuvertailun perusteiden esittämisessä yleisesti käytetty ja riittävä tapa.

Sito Oy, Ramboll Finland Oy ja AIRIX Ympäristö Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Hankintailmoituksen mukaan kysymyksessä olevan palveluhankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on koko hankinnan osalta ollut noin 300.000–500.000 euroa. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo ylittää siten julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 16 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen palveluhankintojen EU-kynnysarvon määrän. Hankinta kuuluu hankintalain liitteen A mukaisiin palveluhankintoihin. Asiaan tulevat näin ollen sovellettavaksi I ja IV osien säännösten lisäksi hankintalain II osan säännökset.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Hankintalain 73 §:n 1 ja 2 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat muun ohella ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintamenettely

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan koskenut kunnallisteknisten suunnitelmien laatimista ja maankäytön suunnittelua. Muutoksenhaun kohteena olevilta osin hankinnan kohteena on ollut maankäytön suunnittelu, josta tarjouspyynnön mukaan tehdään puitesopimus kolmesta viiteen palveluntuottajan kanssa. Maankäytön suunnittelun tehtäviin lukeutuvat tarjouspyynnön mukaan

- yleiskaavojen laatiminen
- asemakaavojen laatiminen
- kaavojen pohjaksi tehtävät aluesuunnitelmat
- kaupunkirakenteelliset strategisen tason tarkastelut
- maankäytön suunnittelun asiantuntijatehtävät
- suunnitelmien havainnollistaminen
- kaavojen ja karttojen piirtäminen.

Tarjouspyynnössä on todettu, että maankäytön konsulttipalveluissa olennaista on suunnittelijan asiantuntemus, kokemus sekä tiedollinen ja innovatiivinen panos, joita hänen tulee osata soveltaa oikealla tavalla kuhunkin tehtävään.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjoajien kelpoisuuden arviointi" on viitattu hankintalain 53 ja 54 §:n mukaisiin poissulkemisperusteisiin sekä edellytetty tarjoukseen liitettäväksi tarjouspyynnössä yksilöidyt tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Muita soveltuvuusedellytyksiä ei tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa ole asetettu eikä ketään tarjoajista ole suljettu tarjousvertailusta.

Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön perusteella ollut kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on ollut 30 prosenttia ja laatutekijöiden painoarvo 70 prosenttia. Laatuvertailuperusteet, joiden arvioinnissa on ilmoitettu käytettäväksi arvosteluasteikkoa nollasta kymmeneen, ovat tarjouspyynnön mukaan olleet

1. Henkilöstöön liittyvät tekijät (painoarvo 40 prosenttia)

- projektin vetäjä ja muu henkilöstö
- referenssit
- erityisosaaminen
- ammattitaito

2. Toimituskyky (painoarvo 15 prosenttia)

- henkilöresurssit
- lähestymistapa ja vastaavuus tilaajan tarpeisiin- yrityksen saavuttamat tulokset

3. Yhteistoiminta ja joustavuus (painoarvo 15 prosenttia)

- vuorovaikutteisuus
- asiakastyytyväisyys
- arvot, asenteet ja luotettavuus

Tarjouksessa on tullut eritellä projektipäälliköt ja muut keskeiset henkilöt, jotka tulevat osallistumaan toimeksiantojen tekemiseen ja heidän rakennusalan suunnittelun henkilöryhmittelyn (SKOL) mukainen henkilöryhmänsä. Lisäksi tarjoukseen on tullut liittää konsultin, jolla tarjouspyynnöstä ilmenevin tavoin on tarkoitettu tarjoajaa, sekä keskeisten henkilöiden koulutus ja referenssit kolmesta viiteen viimeisen vuoden ajalta siten, että niistä selviää mainitun henkilön rooli ja vastuu mainitussa työssä. Referensseissä on tullut mainita tilaajan yhteystiedot/yhteyshenkilö.

Tarjouksessa on tullut esitellä toimintatapakuvaus, jossa kuvataan reagointi toimeksiantoihin ja niiden suorittamisen periaatteet sekä selvitys suunnittelutoimiston laatujärjestelmästä tai laadunvalvonnan periaatteista.

Hankintapäätöksessä on maankäytön suunnittelun osalta viitattu esityslistan liitteenä olleeseen tarjousten vertailutaulukkoon, josta ovat ilmenneet tarjoajien kustakin vertailuperusteesta saamat pisteet sekä tarjoajien kokonaispisteet. Päätöstä ei ole perusteltu sanallisesti. Puitejärjestelyyn on valittu viisi eniten pisteitä saanutta tarjoajaa ja valittaja on sijoittunut vertailussa kuudenneksi.

Hankintamenettelyn arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti asettaessaan tarjouspyynnössä laatuvertailuperusteet "henkilöstöön liittyvät tekijät", "toimituskyky" sekä "yhteistoiminta ja joustavuus" muun ohella siitä syystä, että ne liittyvät enemmän tarjoajien soveltuvuuteen kuin tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Lisäksi laatuperusteille on vertailussa annettu liian suuri painoarvo hintaan nähden.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankinnan kohteen sekä kokonaistaloudellisen vertailuperusteiden sekä niiden painotuksen määrittämisessä. Vertailuperusteiden tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Vertailuperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti ja ne on asetettava siten, etteivät ne anna hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa. Tarjouksen vertailuperusteiden osalta tarjouspyynnössä tulee ilmetä, mitkä ovat ne nimenomaiset seikat, jotka tulevat vaikuttamaan tarjousten vertailuun ja joiden perusteella pisteytys tehdään. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet voivat vaihdella hankinnan kohteesta riippuen. Hankintalaissa ei ole säännöksiä siitä, mitkä seikat hankintamenettelyssä tulee huomioida tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa ja mitkä seikat tarjousten vertailussa. Tarjouspyynnössä on kuitenkin selvästi yksilöitävä, miltä osin tarjoajilta edellytettyjä ominaisuuksia ja pyydettyjä selvityksiä on tarkoitus käyttää tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa ja miltä osin tarjousten vertailussa. Hankintayksikön on myös kyettävä perustelemaan käyttämiensä soveltuvuusehtojen ja vertailuperusteiden asianmukaisuus. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen ja niillä on oltava merkitystä arvioitaessa, mikä tarjouksista on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

Luettelomaisten referenssilistojen käytöstä vertailuperusteena markkinaoikeus toteaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (C-315, GAT, tuomio 19.6.2003 Kok. 2003, s. I-6351, 66 kohta) sellaista luettelomaista referenssilistaa, josta ilmenee vain tarjoajan aikaisempien asiakkaiden nimet ja näiden lukumäärä, mutta jossa ei muita täsmällisiä seikkoja, joiden avulla taloudellisesti edullisin tarjous voitaisiin yksilöidä, ei voida käyttää tarjousten vertailussa tarjouksen valinnan perusteena.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä on kunnallista maankäytön suunnittelua koskevan palvelun hankinta. Kysymys on siten palvelusta, jonka tuottamiseen osallistuvien henkilöiden henkilökohtaisella kokemuksella ja osaamisella on merkitystä palveluiden toteuttamisen tehokkuuden ja laadun kannalta. Palveluiden toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemusta ja osaamista koskevat seikat voivat siten sinänsä tulla arvioitavaksi hankintasäännösten mukaisina ja hankinnan kohteeseen liittyvinä vertailuperusteina. Sanottuja seikkoja ei näin ollen voida yleisesti pitää yksinomaan tarjoajien soveltuvuuteen liittyvinä tekijöinä. Käsillä olevan tyyppisissä hankinnoissa on hankintayksiköllä harkintavaltansa rajoissa myös mahdollisuus antaa tarjousten valinnassa laatuvertailuperusteille hintaan nähden suurempi painoarvo eikä hankintayksikön ole katsottava ylittäneen harkintavaltaansa määritellessään vertailuperusteiden painoarvot tarjouspyynnöstä ilmenevin tavoin.

Vertailuperusteen "henkilöstöön liittyvät tekijät" osalta on tarjouspyynnössä pisteytyksessä huomioon otettavana seikkana ilmoitettu muun ohella referenssit. Markkinaoikeus toteaa, että edellä esitetyin tavoin kysymyksessä olevassa maankäytön suunnittelua koskevassa hankinnassa voivat palvelun toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden henkilökohtainen kokemus ja osaaminen vaikuttaa palvelun laatuun, eikä henkilöstön referenssien käyttämiselle vertailuperusteena sinänsä ole estettä.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön perusteella on kuitenkin jäänyt epäselväksi, onko tässä henkilöstön referenssien lisäksi ollut tarkoitus arvioida myös tarjouspyynnössä edellytettyjä tarjoajan referenssejä, vai onko näitä ollut tarkoitus arvioida esimerkiksi toimituskykyä koskevan vertailuperusteen osalta huomioitavien yrityksen saavuttamien tulosten yhteydessä. Referenssien osalta on tarjouspyyntö sekä hankintapäätöksen sisältö huomioon ottaen jäänyt lisäksi selvittämättä, onko vertailu kohdistunut yksinomaan referenssien määriin vai onko siinä otettu huomioon myös muita tarjouksissa tarjoajien tai keskeisten henkilöiden referenssien osalta esitettyjä seikkoja.

Markkinaoikeus katsoo lisäksi, että tarjouspyynnössä esitetyt vertailuperusteet "henkilöstöön liittyvät tekijät", "toimituskyky" sekä "yhteistoiminta ja joustavuus" alakohtineen ovat kokonaisuudessaan olleet niin yksilöimättömiä ja epätäsmällisiä sekä sisällöltään niin epämääräisiä, etteivät tarjoajat ole niiden perusteella voineet riittävällä tavalla ennakoida, mitä seikkoja hankintayksikkö tulee kunkin vertailuperusteen osalta ottamaan huomioon tarjousten vertailussa. Vertailuperusteiden yksilöimättömyys on ollut myös omiaan antamaan hankintayksikölle lähes rajoittamattoman valinnanvapauden tarjousten vertailussa.

Toimituskykyä koskevan vertailuperusteen alakriteeri "henkilöresurssit" osalta markkinaoikeus toteaa lisäksi, että se on ollut osaltaan päällekkäinen vertailuperusteen "henkilöstöön liittyvät tekijät" osalta huomioon otettavien seikkojen kanssa. Myös alakriteeri "yrityksen saavuttamat tulokset" on ollut enemmän tarjoajien soveltuvuuteen kuin tarjousten laadulliseen paremmuuteen liittyvä seikka, joka ei siten ole ollut omiaan selvittämään sitä, mikä tarjouksista on hankintayksikölle kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tarjouspyyntö ei edellä mainitut seikat huomioon ottaen ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Hankintayksikkö on siten menetellyt tarjouspyynnön laatimisessa vertailuperusteiden asettamisen osalta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Hankintapäätöksen perustelujen osalta markkinaoikeus toteaa, että tarjousvertailusta tulee selkeästi ilmetä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on kunkin vertailuperusteen osalta arvioitu ja mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin vertailu on kunkin vertailuperusteen osalta perustunut ja mihin tarjousten piste-erot perustuvat.

Hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta käy ilmi, että tarjouksille on edellä mainittujen vertailuperusteiden osalta annettu toisistaan poikkeavia pistemääriä. Hankintayksikkö ei kuitenkaan vertailutaulukossa tai hankintapäätöksessä muutoinkaan ole sanallisesti perustellut eri tarjouksille kunkin laadullisen vertailuperusteen osalta antamiaan pisteitä eikä hankintapäätöksestä siten ole käynyt ilmi mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin vertailu on kunkin vertailuperusteen osalta perustunut ja mihin tarjousten piste-erot ovat perustuneet. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myös laiminlyödessään perustella hankintapäätöksensä hankintalaissa edellytetyin tavoin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan maankäytön suunnittelua koskevilta osin hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa maankäytön suunnittelua koskevan palveluhankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Loimaan kaupungin kaupunginhallituksen 1.7.2013 tekemän hankintapäätöksen § 268 siltä osin kuin se koskee maankäytön suunnittelua. Markkinaoikeus kieltää Loimaan kaupunkia tältä osin tekemästä hankintasopimuksia sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 30.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Loimaan kaupungin korvaamaan Nosto Consulting Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.700 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Sanna Holkeri.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 31.1.2014