Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:536/13

MAO:536/13

Turun kaupunki - LVI-suunnittelu

julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 73/13/JH
Antopäivä: 19.12.2013

ASIAN TAUSTA

Turun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.11.2012 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta LVI-suunnittelua koskevasta palveluhankinnasta vuosille 2013–2014 ja mahdollisille kahdelle vuoden optiokaudelle 2015 ja 2016.

Turun kaupungin tilaliikelaitoksen johtokunta on 22.1.2013 tekemällään hankintapäätöksellä § 22 valinnut puitesopimustoimittajiksi AIRIX Talotekniikka Oy:n, Elomatic Oy:n, Insinööritoimisto Åke Jokela Oy:n, Rejlers Oy:n, Siikon Oy:n ja Suunnittelulinja Finland Oy:n.

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 6.3.2013 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 96 hylännyt Turun LVI Tekniikka Oy:n ja Insinööritoimisto Rainer Heino Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 210.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Turun LVI-Tekniikka Oy ja Insinööritoimisto Rainer Heino Oy ovat kumpikin osaltaan vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille kummallekin erikseen hyvitysmaksuna kymmenen prosenttia hankinnan kokonaisarvosta. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niille kummallekin oikeudenkäyntikulujen korvauksena markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun.

Perusteet

Laatuvertailuperusteille on annettu hankinnassa liian suuri painoarvo. Laadun painoarvo on ollut hankinnassa 70 prosenttia ja hinnan 30 prosenttia. Laatutekijöiden painottaminen on johtanut suurten toimijoiden suosimiseen. Mitään asiallista perustetta laatuvertailuperusteiden ja tarjoajien resurssien tämänkaltaiselle painottamiselle ei ole ollut, kun otetaan huomioon hankinnan laatu ja puitesopimuksen sisällä toteutettavien hankintojen koko. Lopulliset puitesopimuksen perusteella hankittavat työkohteet ovat nimenomaan sellaisia, jotka myös pienyritykset kykenevät erinomaisesti toteuttamaan.

Hintavertailuperuste on ollut syrjivä. Vertailuhintana on käytetty Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto ry:n (SKOL) henkilöryhmittelyn luokan 04 suunnittelijan eli niin sanotun vanhemman suunnittelijan hintaa. Toteutettavia töitä ei kuitenkaan käytännössä tulla juuri lainkaan tekemään tällaisten suunnittelijoiden toimesta. Pienemmissä toimistoissa tällaista hintaa ei yleisesti ole edes annettavissa, koska niissä ei ole SKOL 04 -luokan suunnittelijoita. Hintavertailuperuste on siten ollut epätasa-arvoinen ja syrjivä.

Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska siinä ei ole nimetty tilaajan käyttöön asetettavia henkilöitä, vaan varattu tarjouksen antajalle oikeus nimetä erikseen projektin toteuttavia henkilöitä. Tämä menettely on ollut tarjouspyynnön vastaista, koska tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on pitänyt ilmoittaa tilaajan käyttöön tarjottavan henkilöstön määrä, koulutus ja kokemus.

Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta myöhässä saapuneena.

Tarjousten laatuvertailu on suoritettu virheellisesti. Siikon Oy:n tarjous on sisältänyt yrityksen resursseihin merkittynä LVI-teknikkokoulutuksen omaavia henkilöitä, joilla on AA-luokitus. Tästä huolimatta kyseiset henkilöt on otettu tarjousvertailussa huomioon tarjoajan resurssina.

Myös hintavertailu on ollut virheellistä. Hankintapäätöksen mukaan hintavertailu on tehty SKOL 04 -luokan suunnittelijoiden tuntiveloitushinnan perusteella. Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjous ei ole sisältänyt yhtään SKOL 04 -luokan suunnittelijaa. Siikon Oy:n tarjouksessa kaikki ilmoitetut suunnittelijat ovat ilmeisesti olleet SKOL 03 -luokan suunnittelijoita. Tarjottu hinta ei siten tosiasiassa vastaa suunnittelutöistä aiheutuvia kustannuksia.

Virheettömässä hankintamenettelyssä puitesopimustoimittajiksi olisi valittu Turun LVI-Tekniikka Oy ja Insinööritoimisto Rainer Heino Oy.

Vastine

Vaatimukset

Turun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintamenettelyssä käytetyt vertailuperusteet ovat olleet perusteltuja ja liittyneet olennaisesti hankinnan kohteeseen. Hankintayksikkö ei ole vertailuperusteita asettaessaan kohdellut tarjoajia syrjivästi tai epätasa-arvoisesti. Tarjousvertailuun otetut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, eikä tarjousten vertailu ole ollut virheellistä.

Tarjouksen valintaperusteeksi on hankintailmoituksessa ilmoitettu kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa on ilmoitettu käytettävät vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painoarvo. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteista laatutekijöiden osuus annettavista kokonaispisteistä on ollut 70 prosenttia ja halvimmasta hinnasta annettavien pisteiden osuus 30 prosenttia kokonaispisteistä. Kokonaistaloudellinen edullisuus on valittu tarjouksen valintaperusteeksi, koska painoarvoa on haluttu antaa halvimman hinnan lisäksi myös suunnittelutyön laatuun, nopeuteen ja toi-mitusvarmuuteen liittyville tekijöille, kuten tarjoajien koulutukselle, kokemukselle ja käytössä olevan työvoiman määrälle. Hankintayksiköllä on aikaisempien puitesopimuskausien kuluessa ollut merkittäviä ongelmia suunnittelijoiden resurssien puutteellisuuden johdosta. Suunnittelulle annetut aikataulut eivät ole pitäneet, ja myös suunnittelun laatu on joissain tapauksissa ollut puutteellista.

Hankintayksikkö on tarjoajien resursseja ja työvoiman määrää koskevilla vertailuperusteilla halunnut edistää sitä, että tulevilla puitesopimuskumppaneilla olisi riittävät valmiudet selviytyä kaikista toimeksiannettavista suunnittelutehtävistä annettujen aikataulujen puitteissa. Kilpailutuksen kohteena olleen LVI-puitesopimuksen mukaiset suunnittelutyöt ovat suhteellisen pieniä, mutta niitä on määrältään paljon, ja ne yleensä myös osuvat ajallisesti tiettyihin ajanjaksoihin. Vaikka yksittäinen toimeksianto ei vaatisikaan useamman henkilön samanaikaista työpanosta, useat samaan aikaan tulevat toimeksiannot vaativat.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hintavertailussa vertailuhintana käytetään veloitusluokkaa SKOL 04. Suunnittelutyön tuntihintaseurantataulukko on suunnittelualan edunvalvontajärjestöjen laatima suositushintaluettelo, jota yleisesti käytetään alalla maksettavien palkkioiden määrittelyssä. Hankintayksikön tilaamien suunnittelutöiden laatu ja laajuus vaihtelevat suuresti. Suunnittelutyöstä tultaneen näin ollen veloittamaan monen eri SKOL-luokan mukaisia tuntihintoja. SKOL 04 -luokka on ollut tilattavien työtehtävien keskiarvoa edustavana hinta-luokkana loogisin hintavertailuun otettava tuntiveloitusperuste.

Suunnittelutoimistoilla voi olla pätevyydeltään eri SKOL-luokkiin kuuluvia henkilöitä töissä. Joka tapauksessa eri toimeksiannoista veloitetaan niiden vaativuuden mukaisesti eri hintoja. SKOL luokitukseen perustuvat hinnat kuitenkin ovat suhteessa toisiinsa eli korkeamman SKOL-luokituksen mukainen hinta on kalliimpi ja alemman SKOL-luokituksen mukainen hinta vastaavasti halvempi kuin vertailuperusteeksi otettu hinta.

Suunnittelutyön hinnoittelussa käytetty SKOL-luokitustapa sekä tarjoajien valinta- ja vertailuperusteena käytetyt maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen rakentamismääräyskokoelman A2:n mukaiset pätevyysvaatimukset (AA, A, B jne.) eivät ole suoraan vertailtavissa keskenään. Henkilöiden ilmoitetuista pätevyyksistä ei voida päätellä, minkä SKOL-luokan mukaista veloitusta hänen tekemästään työstä tullaan kulloinkin veloittamaan.

Tarjouspyynnössä ei ole esitetty vaatimusta siitä, että tarjoajalla tulisi olla töissä SKOL 04 -luokan suunnittelijoita. Suunnittelutyön tuntihintaseurantaluettelossa määritellään, että palkkio suoritetaan tehtävän vaativuusluokan mukaan, ei henkilön pätevyyden mukaan. Näin ollen tilaaja voi teettää kohteita veloitusluokalla SKOL 04, vaikka toimittajalla ei olisi tarjota SKOL 04 -luokan suunnittelijoita.

Siikon Oy on tarjouksessaan esittänyt henkilökuntansa pätevyyden tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadituin tavoin Suomen rakentamismääräyskokoelman A2:n mukaisin termein, ja esitetyt tiedot ovat täyttäneet tarjouspyynnön ehdot. Suomen rakentamismääräys-kokoelman A2:n mukainen pätevyys ei ole sama asia kuin SKOL luokitus.

Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjouksessa nimetty SKOL 03 -luokan, pätevyyden B omaava henkilö, on riittävän työkokemuksen puuttuessa jätetty huomioimatta arvioitaessa suunnittelijoiden määrää koskevaa vertailuperustetta. Tarjouksessa on nimetty yhteensä viisi muuta suunnittelijaa (vastuullinen suunnittelija, hänen varahenkilönsä ja kolme muuta suunnittelijaa), minkä mukaisesti tarjoajalle on laskettu laatupisteet tarjousvertailussa.

Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjouksessa on nimetty lisäksi energia-alan asiantuntijana toimiva henkilö. Häntä ei ole huomioitu laatupisteitä laskettaessa yrityksen työntekijämäärässä. Tarjouksessa on todettu, että yrityksen muita asiantuntijoita käytetään projektissa tarpeen mukaan ja heidät nimetään projektin aikana. Tällä on viitattu muihin kuin erikseen nimettyihin LVI-suunnittelijoihin. Kysymys on siis ollut tarjoajan tarjoamista lisäresursseista, ei tarjoajan omasta ehdosta.

Tarjousten avauspöytäkirjassa olleen merkinnän mukaan Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy:n tarjous olisi saapunut perille vasta 7.1.2013 klo 13:55, kun tarjoukset oli jätettävä 7.1.2013 klo 12.00 mennessä. Avauspöytäkirjaan on tullut kirjoitusvirhe. Kysymyksessä oleva tarjous on saapunut hankintayksikölle jo 4.1.2013. Virheellä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta hankinnan lopputulokseen.

Kuultavien lausunnot

Suunnittelulinja Finland Oy on esittänyt, että sen tarjous on kaikilta osin ollut tarjouspyynnön mukainen. Suunnittelutyön tuntihintaseurantataulukossa on ilmoitettu, että palkkio suoritetaan tehtävän vaativuusluokan, ei henkilön pätevyyden mukaan. Näin ollen tilaaja voi teettää kohteita veloitusluokalla SKOL 04, vaikka toimittajalla ei sellaisia olisi tarjota. Tarjouspyynnössä ei ole edes pyydetty yksilöimään suunnittelijoita. Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjouksessa on kuitenkin yksiselitteisesti esitetty käytettävä vastuuhenkilö ja varahenkilö sekä mainittu muita LVI-suunnittelussa toimivia henkilöitä, jotta tilaaja saisi kokonaiskäsityksen yhtiön resursseista. Tavallinen tapa on projektin alussa sopia, kuka projektin vastuullisena ja avustavana suunnittelijana toimii.

AIRIX Talotekniikka Oy, Elomatic Oy, Insinööritoimisto Åke Jokela Oy, Rejlers Oy ja Siikon Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Turun LVI-Tekniikka Oy ja Insinööritoimisto Rainer Heino Oy ovat kumpikin osaltaan lausuneet vastaselityksessään muun ohella, ettei tarjouspyyntöasiakirjoista ole ilmennyt, että hankintayksikkö voisi yksipuolisesti määrittää tilattavan suunnittelutyön SKOL-luokan eikä tämänkaltainen menettely edusta alan yleistä käytäntöä. SKOL 04 luokan mukainen työ ei myöskään edusta keskimääräisen työn vaativuutta tai käytettäviä veloitusperusteita.

Tarjousvertailussa käytettävän vertailuhinnan tulee vastata palvelun todellista hintaa. Vain tällä menettelyllä voidaan turvata se, että tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia, ja että hintavertailu vastaa hankinnasta aiheutuvaa tosiasiallista kustannusta. Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa sillä seikalla, minkä hinnan palveluntarjoajat ovat ilmoittaneet muihin luokkiin kuin SKOL 04 -luokkaan, ei ole ollut tarjousvertailussa merkitystä eikä hintavertailu siten ole ollut todellinen. Esimerkiksi Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjouksen SKOL 04 -luokan hinnalla on varmistettu parhaat hintapisteet, jolloin SKOL 03 -luokan hinnaksi on voitu laittaa huomattavasti kalliimpi hinta.

Hankintayksikkö on vedonnut laatukriteerien soveltamisen osalta aiemmin tapahtuneisiin toimitusvaikeuksiin ja viivästyksiin. On täysin perusteetonta väittää yleisesti, että mahdolliset viivästymiset olisivat johtuneet suunnittelijoiden resursseista ja käytettävissä olevasta henkilöstöstä. Voidaan myös aivan hyvin väittää, että pienillä toimijoilla on suurempi intressi toimittaa hyvää ja nopeaa palvelua pienissäkin hankinnoissa kuin suurilla toimijoilla.

Mikäli valitus tulisi hylätyksi, ei kuitenkaan olisi kohtuutonta, että hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ottaen huomion hankintayksikön menettely sekä asian merkitys valittajille, jotka ovat pieniä yrityksiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Edellä mainitun lainkohdan esitöissä (HE 50/2006 vp s. 105 ja 106) on todettu muun ohella, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta.

Tarjouspyyntö ja vertailuperusteiden asettaminen

Valittajat ovat muun ohella esittäneet, että hintavertailuperuste on ollut syrjivä, koska se ei vastaa hankinnasta aiheutuvaa tosiasiallista kustannusta eikä alan pienemmissä yrityksissä ole välttämättä lainkaan vertailuhintana ilmoitettuun SKOL 04 -luokkaan kuuluvia henkilöitä. Lisäksi laatuvertailuperusteille, jotka suosivat suuria toimijoita ja ovat siten syrjiviä, on annettu vertailussa liian suuri painoarvo.

Turun kaupunki on tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavasta LVI-suunnittelua koskevasta palveluhankinnasta vuosille 2013–2014 ja kahdelle mahdolliselle vuoden optiokaudelle.

Tarjouspyynnön liitteessä "Puitesopimuksen valintaperusteet" on ilmoitettu tarjouksen valintaperusteeksi kokonaistaloudellinen edullisuus ja sen vertailuperusteiksi laatu 70 prosentin ja hinta 30 prosentin painoarvolla. Laadun vertailutekijöiksi on ilmoitettu vastaavan suunnittelijan vähimmäisvaatimukset ylittävä koulutus ja kokemus, henkilöstön määrä sekä yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön suunnittelemien/valvomien kohteiden vaativuus.

Vertailuhinnan osalta tarjouspyynnön liitteen kohdassa 2.1 "Tuntiveloitushinnat" on ilmoitettu, että vertailuhintana käytetään SKOL-luokkaa 04 (suunnittelija/toimistoarkkitehti). Tuntiveloitus-hintojen osalta ilmoitettavina tietoina tarjouspyynnössä on mainittu käytettävät SKOL-henkilöryhmittelyn luokkien 01−07 mukaiset arvonlisäverottomat tuntiveloitushinnat vuoden 2013 alusta. Tarjoajien on edellytetty ilmoittavan kaikki veloitusluokat, joiden mukaisia henkilöitä tilaajan käyttöön on aiottu tarjota. Mikäli tilaajan käytettäväksi ei ole tarjottu jonkin veloitusluokan henkilöä, ei kysymyksessä olevan luokan tuntiveloitusta ole tarvinnut ilmoittaa. Tarjouksessa ei ole tullut esittää sellaisia henkilöitä, jotka eivät työtilanteen tai muun todennäköisen syyn johdosta ole tilaajan käytettävissä toimeksiannoissa sopimuskaudella. Mikäli toimeksiannoissa käytettävässä henkilöstössä tulisi tapahtumaan muutoksia, on uudet tekijät tullut hyväksyttää tilaajalla. Mahdollisen muutettavan henkilöstön on tullut täyttää vähintään tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:n ja Suomen Arkkitehtiliitto ry:n laatiman suunnittelutyön tuntihintaseurantataulukon (THS 2013) kohdassa "Henkilöryhmittelyn käyttöohjeita" on ilmoitettu muun ohella, että mikäli henkilö ei täytä tehtävän edellyttämän henkilöryhmän vaatimustasoa, ei häntä tule myöskään palkkiossa nostaa todellista pätevyyttään korkeampaan henkilöryhmään. Mikäli hankkeeseen perusteettomasti kiinnitetään ylipätevä henkilö, hänestä ei suoriteta tehtävän edellyttämää pätevyysryhmää korkeampaa palkkiota.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden ja niiden painoarvojen määrittämisessä. Ottaen huomioon, että hankinnan kohteena on ollut asiantuntemusta vaativa LVI-suunnittelua koskeva palvelu, jossa palvelun toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden henkilökohtaisella kokemuksella ja osaamisella on katsottava olevan erityistä merkitystä palveluiden toteuttamisen tehokkuuden ja laadun kannalta, voidaan palvelun toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden koulutusta ja kokemusta, henkilöstön määrää sekä henkilöstön suunnittelemien/valvomien kohteiden vaativuutta koskeneiden vertailuperusteiden katsoa liittyneen hankinnan kohteeseen. Asetetuille vertailuperusteille on siten hankintayksikön esittämin tavoin ollut asianmukaiset perusteet eikä niitä ole pidettävä tarjoajien tasapuolisen kohtelun tai syrjimättömyyden vaatimusten vastaisina.

Asiassa ei esitetyn selvityksen perusteella ole aihetta katsoa myöskään, ettei nyt kysymyksessä olevien kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden painotus täyttäisi sanottuja vaatimuksia.

Vertailuhinnan osalta markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että tarjoajan tulee ilmoittaa tarjoamiensa henkilöiden SKOL-luokat eikä siinä myöskään ole vaadittu, että tarjoajan tulee esittää SKOL 04 -luokan suunnittelijoita. THS 2013:n mukainen SKOL-luokittelu on alalla yleisesti hyväksytty ja käytössä oleva henkilöryhmittely, joka perustuu henkilöiden koulutukseen ja ammattitaitoon. Kuten sanotusta asiakirjasta käy edellä esitetyin tavoin ilmi, suoritetaan palkkio tehtävän vaativuusluokan, ei tekijän pätevyyden mukaan, mikäli pätevyystaso ylittää tehtävän vaativuustason. Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyyntöasiakirjoista ole ilmennyt estettä sille, etteivätkö kaikki tarjoajat olisi voineet ilmoittaa luokkaan SKOL 04 kuuluvien töiden mukaisen tuntihintansa. Asiassa ei ole tullut ilmi, että sanotun hinnan käyttämistä vertailuhintana olisi pidettävä syrjivänä tai epätasapuolisena.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyynnössä asetettuja laatu- tai hintavertailuperusteita tai niille tarjouspyynnössä annettuja painoarvoja ole pidettävä syrjivinä tai tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaisina.

Tarjousten hyväksyminen tarjousvertailuun

Valittajat ovat esittäneet, että Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska siinä ei ole nimetty tilaajan käyttöön asetettavia henkilöitä, vaan on varattu tarjouksen antajalle oikeus nimetä erikseen projektin toteuttavia henkilöitä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on muun ohella ilmoitettu, että tarjoajan on esitettävä selvitys henkilöstön koulutuksesta, jatkokoulutuksesta, erityisosaamisesta ja kokemuksesta julkisten rakennusten muutos- ja korjaussuunnittelusta sekä selvitys henkilöstön määrästä, joka voidaan tarjota tilaajan käyttöön.

Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjouksessa on muun ohella ilmoitettu LVI-suunnittelun vastuullinen henkilö ja hänen varahenkilönsä sekä neljä muuta LVI-suunnittelussa toimivaa henkilöä. Lisäksi tarjouksessa on ilmoitettu energia-alan asiantuntija ja todettu, että muita asiantuntijoita käytetään projektissa tarpeen mukaan ja että heidät nimetään projektin aikana.

Markkinaoikeus katsoo, että Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjouksessa on nimetty tilaajan käyttöön asetettavat henkilöt tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla, ja että tarjouksen ilmaisulla "muita asiantuntijoita käytetään projektissa tarpeen mukaan ja heidät nimetään projektin aikana" on viitattu muihin kuin tarjouksessa ilmoitettuihin asiantuntijoihin. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei Suunnittelulinja Finland Oy:n tarjousta ole pidettävä valittajien esittämällä tavalla tarjouspyynnön vastaisena eikä hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti hyväksyessään sen mukaan tarjouskilpailuun.

Valittajat ovat lisäksi esittäneet, että Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta myöhässä saapuneena.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen on tullut olla rakennuttajalla viimeistään 7.1.2013 kello 12.00 ja tarjousten avauspöytäkirjan mukaan Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy:n tarjous on saapunut 7.1.2013 kello 13.55.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjousten avauspöytäkirjassa on ollut kirjoitusvirhe ja että Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy:n tarjous on tosiasiassa saapunut hankintayksikölle jo 4.1.2013. Markkinaoikeudelle asiassa esitetyn selvityksen perusteella Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy:n tarjous on saapunut hankintayksikölle 4.1.2013 eli tarjouspyynnössä asetetussa määräajassa, eikä hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti hyväksyessään sen mukaan tarjousvertailuun.

Laatuvertailu

Valittajat ovat muun ohella esittäneet, että tarjousten laatuvertailu on suoritettu virheellisesti, koska tarjousvertailussa on Siikon Oy:n resursseina otettu huomioon LVI-teknikkokoulutuksen omaavia henkilöitä, joilla on AA-luokitus.

Tarjouspyynnön liitteen "Puitesopimuksen valintaperusteet" kohdassa 1 "Laatutekijät 70 %" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Suunnittelutehtävissä vaaditaan yleisten luokitusperusteiden mukaista A-luokan pätevyyttä (vähimmäisvaatimus). LVI- ja sähkösuunnittelussa saattaa olla myös B-pätevyysluokan kohteita (vähimmäisvaatimus teknikkokoulutus). Tehtävien pätevyysvaatimukset määräytyvät maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaisesti. Osassa kohteita on vastaavalla arkkitehtisuunnittelijalla oltava AA-pätevyys."

Siikon Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu vastaava suunnittelija, vastuullisen suunnittelijan varahenkilö ja viisi muuta suunnittelijaa. Osalla henkilöistä on ilmoitettu olevan LVI-teknikkokoulutus ja AA pätevyys. Tarjousten avauspöytäkirjan mukaan Siikon Oy:n osalta tarjousvertailussa on otettu huomioon seitsemän henkilöä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on ilmoitettu suunnittelutehtävissä toimivien henkilöiden osalta vähimmäisvaatimukseksi A-luokan pätevyys sekä LVI- ja sähkösuunnittelun osalta teknikkokoulutus. Siikon Oy:n tarjouksessa ilmoitetuilla henkilöillä on ollut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävä pätevyys. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt tarjousten laatuvertailussa valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Hintavertailu

Valittajat ovat esittäneet, että tarjousten hintavertailu on ollut virheellistä, koska Suunnittelulinja Finland Oy:n ja Siikon Oy:n tarjouksissa ilmoitetut SKOL 04 -luokan vertailuhinnat eivät ole perustuneet niiden todellisiin tuntiveloitushintoihin viitaten siihen, ettei kumpikaan tarjouksista ilmeisesti pitänyt sisällään yhtään SKOL 04 luokan suunnittelijaa.

Markkinaoikeus toteaa, että sekä Suunnittelulinja Finland Oy että Siikon Oy ovat tarjouksissaan ilmoittaneet SKOL 04 -tuntiveloitushinnan, joka tarjouspyynnössä on ilmoitettu vertailuhinnaksi. Ilmoitetut tuntihinnat ovat tarjoajia sitovia, ja kuten suunnittelutyön tuntihintaseurantataulukosta edellä esitetyin tavoin ilmenee, suoritetaan palkkio tehtävän vaativuusluokan, ei tekijän pätevyyden mukaan.

Hintavertailussa vertailuhintana on käytetty tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksissa ilmoitettuja SKOL 04 -luokan tuntiveloitushintoja. Asiassa ei ole edes esitetty, ettei tarjousvertailua olisi suoritettu tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden ja painoarvojen mukaisesti. Vertailussa ei siten ole aihetta katsoa menetellyn virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan yhteisvastuullisesti hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Turun LVI-Tekniikka Oy:n ja Insinööritoimisto Rainer Heino Oy:n korvaamaan yhteisvastuullisesti Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Sanna Holkeri.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.1.2014