Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat » MAO:333/13

MAO:333/13

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - infrahankkeet

julkinen hankinta - tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 1/13/JH
Antopäivä: 3.9.2013

ASIAN TAUSTA

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 30.8.2012 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta infrahankkeiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua koskevasta palveluhankinnasta vuosille 2013–2015 ja mahdolliselle optiovuodelle 2016.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 20.12.2012 tekemällään päätöksellä sulkenut Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 22.1.2013 tekemällään päätöksellä valinnut puitejärjestelyyn WSP Finland Oy:n, Finnmap Infra Oy:n, Sito Tampere Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja AIRIX Ympäristö Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä hyväksymällä valittajan tarjouksen tarjouskilpailuun tai järjestämällä kokonaan uuden tarjouskilpailun. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.394 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että valittaja ei ole tarjouksessaan ilmoittanut siltasuunnittelijaa eikä sähkö- ja valaistussuunnittelijaa.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoajien tulee esittää muun ohella erikoissuunnittelijoita, joita olisivat tierakenteiden suunnittelijat, geotekniset suunnittelijat, siltasuunnittelijat, sähkö- ja valaistussuunnittelijat, kuivatussuunnittelijat, kustannussuunnittelijat ja muut suunnittelijat. Nämä mainitut erikoissuunnittelijat ovat muodostaneet tarjouspyynnön osa-alueen 3. Tarjouspyynnön sivulla 3 on mainittu, että tarjoajien on esitettävä arvioitavia henkilöitä enintään 2/osa-alue. Valittaja on tarjonnut viisi eri henkilöä tarjouspyynnön osa-alueeseen 3. Valittaja on siten täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksen esittää korkeintaan kaksi erikoissuunnittelijaa. Tarjouspyynnössä ei ole mainittu, että jokaisen erikoissuunnittelijanimikkeen osalta olisi esitettävä nimetty henkilö, vaan on ilmoitettu, että osa-alueesta riittää korkeintaan kaksi.

Hankintamenettelyn muu aineisto huomioon ottaen jokaista erikoissuunnittelijaa ei ole ollut tarpeellista esittää vielä tarjousvaiheessa. Hankintayksikön 16.11.2012 päivätty tarjouspyynnön lisäkirje 2 osoittaa, että lopullisesti valituille yrityksille tarjotaan hankkeita urakoitavaksi joustavasti kulloistenkin resurssien ja muutenkin urakoitsijan sopivuuden mukaan.

Siltä varalta, että tarjouspyyntöä olisi tullut tulkita edellä mainitulta osin toisin, tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Tällöin valittaja esittää siltasuunnittelijaksi Insinööritoimisto Savela Oy:n ja sähkö- ja valaistussuunnittelijaksi Insinööritoimisto Muilu Consulting Oy:n.

Nyt kysymyksessä olevat hankkeet ovat pääasiassa pieniä infrahankkeita, selvityksiä ja erillistehtäviä, ja vain joissakin hankkeissa tarvitaan siltasuunnittelijoita tai sähkö- ja valaistussuunnittelijoita. Tarjouspyyntö on ollut hankintasäännöksistä ilmenevän suhteellisuusperiaatteen vastainen, koska se on suosinut suuria toimijoita.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet ristiriitaisia arvioitavien henkilöiden referenssien osalta. Tarjouspyynnössä on pyydetty referenssejä kolmelta vuodelta, mutta lisäkirjeessä 2 on ilmoitettu, että niitä arvioidaan pidemmältä ajalta.

Tarjouspyyntö on ollut myös pisteytyksen osalta epäselvä. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, mikä painoarvo eri erikoissuunnittelijoilla tulee olemaan tarjousten vertailussa. Koko osa-alueen arvo on ollut 10/100.

Vastine

Vaatimukset

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.380 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnössä on kuvattu, mitä tarjouksen tulee sisältää, miten tarjoukset käsitellään ja miten ne arvioidaan. Tarjouspyynnössä on vaadittu, että tarjousten sisällön arviointia varten tulee esittää muun ohella tiesuunnittelun projektipäällikkö, tiesuunnittelun pääsuunnittelija ja seuraavat erikoissuunnittelijat: tierakenteiden suunnittelijat, geotekniset suunnittelijat, siltasuunnittelijat, sähkö- ja valaistussuunnittelijat, kuivatussuunnittelijat, kustannussuunnittelijat ja muut suunnittelijat. Arvioitavien henkilöiden osalta on todettu, että henkilöitä saa esittää enintään 2/osa-alue.

Valittaja on tarjouksensa sisältöosassa kohdassa 3.3 "Siltasuunnittelijat" todennut, että "Emme tarjoa siltasuunnittelijaa" ja kohdassa 3.4 "Sähkö- ja valaistussuunnittelijat" todennut, että "Emme tarjoa sähkö- ja valaistussuunnittelijaa". Tarjous ei näin ollen ole ollut vertailukelpoinen vaan tarjouspyynnön vastainen ja se on tullut sulkea pois tarjouskilpailusta. Valittaja on vasta valituksessaan nimennyt puuttuvat erikoissuunnittelijat. Tarjoukset ovat lähtökohtaisesti aina lopullisia, eikä niiden parantaminen tarjousajan jälkeen ole sallittua. Näin ollen hankintayksikkö ei ole voinut ottaa huomioon vasta valituksen yhteydessä tarjottuja erikoissuunnittelijoita.

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä arvioitavien henkilöiden lukumäärän osalta. Valittaja on väittänyt, että tarjouspyynnössä on tarkoitettu osa-alueella kohtaa "Erikoissuunnittelijat" kokonaisuudessaan. Valittaja on kuitenkin tarjonnut kohdissa 3.1, 3.2 ja 3.5–3.7 enintään kaksi henkilöä niin kuin tarjouspyynnössä on vaadittu. Kaikki muut yhdeksän tarjoajaa ovat ymmärtäneet tämän kohdan hankintayksikön tarkoittamalla tavalla.

Hankintayksikkö on täsmentänyt puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen tekemistä tarjouspyynnön lisäkirjeellä numero 2. Tarjouspyynnössä ei ollut esitetty toimeksiantojen tekemiselle selkeitä ehtoja, joten hankintayksikkö on täydentänyt tarjouspyyntöään tältä osin. Lisäkirjeellä 2 on myös ilmoitettu, että henkilöiden arvioinnissa referenssit huomioidaan ilman kolmen vuoden rajoitusta. Tarjouspyynnön ehtojen täydentäminen ja täsmentäminen lisäkirjeillä on julkisissa hankintamenettelyissä täysin normaali ja hankintasäännösten mukainen käytäntö.

Tarjouspyynnön liiteasiakirjassa "Tarjouksen valinta" on selkeästi ilmoitettu laadullisten tekijöiden painokertoimet. Sen mukaan erikoissuunnittelijoiden painoarvo on ollut 10 prosenttia laadun painoarvon ollessa kokonaisuudessaan 50 prosenttia. Laatuarvioinnin kannalta erikoissuunnittelijoiden osuus on siten ollut 20 prosenttia eli viidesosa laatupisteistä.

Hankintayksikön asiana on päättää, millaista palvelua se puitejärjestelyllä haluaa ostaa ja millaista osaamista se vaatii tarjottavan. Hankintayksikkö ei yleensä tilaa mihinkään hankkeeseen erikseen eri osa-alueiden suunnittelua, vaan sopimuskumppanilta tilataan hankesuunnittelu yhtenä kokonaisuutena. Myös pienissä infrasuunnitteluhankkeissa on hyvin usein siltasuunnittelua ja tehtävien luonteen vuoksi lähes aina sähkö- ja valaistussuunnittelua. Näin ollen hankintayksikkö on katsonut tarpeelliseksi vaatia myös siltasuunnittelijoiden sekä sähkö- ja valaistussuunnittelijoiden tarjoamista.

Kuultavien lausunnot

Sito Tampere Oy on esittänyt, että tarjouspyyntö ja hankintayksikön menettelyt hankintaprosessin aikana ovat olleet selviä ja johdonmukaisia.

WSP Finland Oy on esittänyt, että tarjouspyyntö on laadittu alalla vallitsevan käytännön mukaisesti, eikä se ole jättänyt sijaa tulkinnoille. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoajia esittämään tarjousten sisällön arviointia varten arvioitavien henkilöiden osalta tiettyjä tarjouspyynnössä ilmoitettuja tietoja. WSP Finland Oy on tarjouksensa kohdassa 3 "Erikoissuunnittelijat" nimennyt henkilöt kuhunkin alakohtaan. Tarjouspyynnössä luetellut osa-alueet vaativat kuhunkin erikoisalueeseen pätevöityneet asiantuntijat, ja ne ovat merkittävä osa tyypillistä tiehanketta. Ei olisi ollut tarjouspyynnön mukaista jättää esimerkiksi silta- ja sähkösuunnittelijoita nimeämättä tarjouksessa tai ilmoittaa, ettei tarjoa siltasuunnittelijaa tai sähkö- ja valaistussuunnittelijaa. Puitejärjestely on monivuotinen, eikä hankkeiden sisältö ole ennakkoon tiedossa.

AIRIX Ympäristö Oy, Finnmap Infra Oy ja Ramboll Finland Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun muassa hankinnan kohteen määrittely sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset ja tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö ja valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt tarjouksia infrahankkeiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua koskevasta palveluhankinnasta vuosille 2013–2015.

Tarjouksen valintaperusteeksi on ilmoitettu kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouksen sisältö" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjousten sisällön arviointia varten tulee esittää:

Arvioitavien henkilöiden (enintään 2/osa-alue) osalta mm. seuraavia asioita: koulutus, yleinen työkokemus alalta, kokemus tielain ja maantielain mukaisten tiesuunnitelmien teosta, kokemus teiden ja rakenteiden suunnittelusta, referenssit tarjotun tehtävän mukaisista töistä viimeisen kolmen vuoden ajalta (tiesuunnitelmat, rakennussuunnitelmat, rakenteenparantamissuunnitelmat yms.), varahenkilöjärjestelyt sekä muut mahdolliset soveltuvuuteen vaikuttavat seikat. Projektipäällikön ja pääsuunnittelijan osalta tulee esittää myös tieturva 2-pätevyyden voimassaolo sekä suomen ja ruotsin kielen taito.

1. Tiesuunnittelun projektipäällikkö

2. Tiesuunnittelun pääsuunnittelija

3. Erikoissuunnittelijat

 • Tierakenteiden suunnittelijat
 • Geotekniset suunnittelijat
 • Siltasuunnittelijat
 • Sähkö- ja valaistussuunnittelijat
 • Kuivatussuunnittelijat
 • Kustannussuunnittelijat
 • Muut suunnittelijat

4. Suunnitteluhankkeen vuorovaikutus ja suunnittelun laatu

 • Vuorovaikutus
 • Konsultin itsenäinen työskentely ilman yksityiskohtaista ohjausta
   • Oman työn laadunvalvonta sekä suunnittelun laadun kehittäminen
   • Lähtötietojen selvittäminen
   • Ratkaisujen hyväksyttävyyden selvittäminen
 • Laadunvarmistaminen eri osa-alueilla, erityisesti mm.
   • Kuivatussuunnittelu
   • Johto- ja laitesuojausten ja siirtojen suunnittelu
   • Mittaussuunnitelmat ja -aineistot
   • Suoritemäärät
   • Kustannusarvio
   • Suunnitelman toimittaminen (myös sähköisessä muodossa)
 • Kustannusohjaus suunnittelutyön aikana"

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee tarjouspyynnössä hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Tarjouspyyntöä ei saa kuitenkaan laatia siten, että se kohtelisi tarjoajia syrjivästi tai epätasapuolisesti. Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjouspyynnössä tarjoajia on pyydetty tarjousten sisällön arviointia varten esittämään muun ohella tiesuunnittelun projektipäällikkö, tiesuunnittelun pääsuunnittelija ja tietyt erikoissuunnittelijat. Erikoissuunnittelijoiden osalta tarjouspyynnössä on mainittu muun ohella siltasuunnittelijat sekä sähkö- ja valaistussuunnittelijat.

Hankinnan kohteena on ollut infrahankkeiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelu. Hankintayksikkö on esittänyt, että myös pienissä infrasuunnitteluhankkeissa on hyvin usein siltasuunnittelua ja tehtävien luonteen vuoksi lähes aina sähkö- ja valaistussuunnittelua.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa rajoissa voinut vaatia tarjoajia ilmoittamaan siltasuunnittelijat sekä sähkö- ja valaistussuunnittelijat. Vaatimus on liittynyt hankinnan kohteeseen, eikä se ole ollut tarjoajia kohtaan syrjivä tai epätasapuolinen.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut erikoissuunnittelijoiden ilmoittamisen osalta jossakin määrin tulkinnanvarainen. Tarjouspyynnön mukaan arvioitavia henkilöitä on voinut ilmoittaa "enintään 2/osa-alue", mutta siinä ei ole nimenomaisesti vaadittu, että tarjoajan tulee ilmoittaa vähintään yksi henkilö jokaiseen kohdan 3 "Erikoissuunnittelijat" alakohtaan. Tarjouspyynnössä ei myöskään ole täsmennetty, mitä sanalla osa-alue on tarkoitettu.

Edellä mainituista seikoista huolimatta markkinaoikeus katsoo, että tarjoajilla on tarjouspyynnön perusteella ollut tasapuoliset mahdollisuudet arvioida, miten tarjous on tullut laatia erikoissuunnittelijoiden osalta. Markkinaoikeus katsoo myös, että alalla toimivien tarjoajien on tullut tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella ymmärtää, että tarjouksessa on tullut ilmoittaa vähintään yksi henkilö jokaiseen kohdan 3 "Erikoissuunnittelijat" alakohtaan, vaikka tätä ei olekaan tarjouspyynnössä nimenomaisesti todettu. Hankintayksikön 22.1.2013 tekemän päätöksen liitteenä olleessa 17.1.2013 päivätyssä arviointimuistiossa on todettu, että kaikki muut tarjoajat ovat ilmoittaneet suunnittelijan jokaiseen tarjouspyynnön kohdan 3 "Erikoissuunnittelijat" alakohtaan. Tarjouspyyntö ei ole näin ollen ollut sillä tavoin epäselvä tai puutteellinen, että asiassa olisi tästä syystä harkittava seuraamuksen määräämistä.

Valittaja on tarjouksessaan kohdassa 3 "Erikoissuunnittelijat" ilmoittanut kaksi henkilöä kohtiin 3.1 "Tierakenteiden suunnittelijat", 3.2 "Geotekniset suunnittelijat", 3.5 "Kuivatussuunnittelijat", 3.6 "Kustannussuunnittelijat" ja 3.7 "Muut suunnittelijat". Kohdissa 3.3 "Siltasuunnittelijat" ja 3.4 "Sähkö- ja valaistussuunnittelijat" valittaja on ilmoittanut, että se ei tarjoa siltasuunnittelijaa eikä sähkö- ja valaistussuunnittelijaa.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa osaltaan vastuun tarjouksensa sisällöstä. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei kenellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta parantaa tarjoustaan, ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Valittajan tarjous ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä edellytettyä siltasuunnittelijaa eikä sähkö- ja valaistussuunnittelijaa. Valittajan tarjouksen puutteellisuudessa on ollut kysymys tarjousten sisältöön ja vertailukelpoisuuteen liittyvästä seikasta. Koska valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus ei ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole pyytänyt valittajalta lisäselvitystä arvioitavien henkilöiden osalta. Asian lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä sillä selvityksellä, minkä valittaja on esittänyt tarjouksesta puuttuneiden erikoissuunnittelijoiden osalta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

Markkinaoikeus katsoo edellä esitetyin perustein, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista valittajan väitteistä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:n korvaamaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeudenkäyntikulut 1.380 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Pasi Yli-Ikkelä ja Markus Mattila.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.9.2013