MAO:H157/2022


Päätös, josta valitetaan

Sansia Oy:n toimitusjohtajan hankintapäätös 15.6.2021

Asian tausta

Sansia Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.5.2021 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Mäntyharjun kunnan esi- ja perusopetuksen ja lukion koulukuljetuksia sekä asiointiliikennettä koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.8.2021–31.7.2024 sekä kahdelle optiokaudelle 1.8.2024–31.7.2025 ja 1.8.2025–31.7.2026. Hankinta on jaettu 21 osa-alueeseen, joista osa-alueet 1–14 ovat koskeneet koulukuljetuksia ja osa-alueet 15–21 asiointiliikenteen reittejä.

Sansia Oy:n toimitusjohtaja on 15.6.2021 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Savonlinja Oy:n toimittajaksi osa-alueeseen 1, Tilausliikenne Himanen Oy:n toimittajaksi osa-alueeseen 2, A:n, Tilataxi A -nimisen toiminimen haltijana, toimittajaksi osa-alueeseen 7 ja Majet Oy:n toimittajaksi osa-alueisiin 3–6 ja 8–21.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on tarjouspyynnön mukaan ollut noin 4.640.000 euroa.

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen kokonaisuudessaan. Toissijaisesti valittajan on katsottava vaatineen, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen siltä osin kuin hankintapäätöksellä ei ole suljettu Majet Oy:n tarjousta, Savonlinja Oy:n tarjousta ja Matti Nykänen Oy:n tarjousta tarjouskilpailusta sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on laiminlyönyt selvityksen pyytämisen Majet Oy:n ja Savonlinja Oy:n hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista.

Majet Oy:n tarjous on ollut tappiollinen ottaen huomioon, että kuljettajille on tullut maksaa yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tarjous on siten ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Majet Oy:ltä on tarjouksen tekemisen hetkellä lisäksi puuttunut tarjouspyynnössä edellytettyä kuljetuskalustoa. Kuljetuskaluston hankkiminen edellyttäisi mittavat investoinnit, joihin yhtiöllä ei tappiollisella tarjouksella ole ollut riittäviä taloudellisia voimavaroja.

Myös Savonlinja Oy on hinnoitellut tarjouksensa tappiolliseksi. Kun otetaan huomioon ison konsernin yleis- ja operatiiviset kulut, ne tulisi kohdistaa tarjotulle liikenteelle, jotta tarjous kattaisi yhtiön kulut ja tuottovaatimuksen. Näin ei kuitenkaan ole tehty, minkä vuoksi myös Savonlinja Oy:n tarjous on ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen.

Taxi Matti Nykänen Oy:n tarjoama kuljetuskalusto on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Vastine

Vaatimukset

Sansia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.350 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Taxi Matti Nykänen Oy:n tarjous on hankintayksikön tekemällä hankintaoikaisupäätöksellä suljettu tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta, eikä valittajalla ole tältä osin enää oikeussuojan tarvetta.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa arvioida yhtäältä, onko kyseessä hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous, josta sen tulee pyytää selvitystä, sekä toisaalta, onko tarjoajan toimittama selvitys riittävä hinnan muodostumisen perusteiden arvioinnin kannalta. Hankintayksikkö ei ole arvioinut Savonlinja Oy:n tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiseksi ottaen huomioon hankinnan luonne, toimialalla vallitsevat hinnoittelumekanismit ja annettujen tarjoushintojen vaihteluväli. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta pyytää selvitystä Savonlinja Oy:n tarjouksen hinnasta.

Hankintayksikkö on pyytänyt Majet Oy:ltä selvitystä siitä, noudattaako se sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteitaan. Yhtiö on vastauksessaan vakuuttanut noudattavansa lakisääteisiä velvoitteitaan ja maksavansa kuljettajilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Hankintayksikkö on lisäksi pyytänyt Majet Oy:ltä selvitystä tarjouksen hinnoittelusta. Saamansa selvityksen perusteella hankintayksikkö on katsonut, että Majet Oy:n kukin osatarjous on ollut markkinaehtoinen ja perustunut tarjoajan hinnoittelumekanismiin ottaen huomioon, että tarjoajalla on oikeus hinnoitella tarjouksensa oman liiketoimintastrategiansa mukaisesti.

Kuultavien lausunnot

Savonlinja Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.100 eurolla viivästyskorkoineen.

Savonlinja Oy:n tarjous ei ole ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Savonlinja Oy on täyttänyt kaikki ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteet sekä noudattanut kaikessa toiminnassaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Hankintayksikkö ei ole ollut velvollinen vaatimaan yhtiöltä selvitystä sen tarjoushinnan perusteista, koska se on harkintavaltansa puitteissa arvioinut, ettei tarjous ole hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen.

Savonlinja Oy:n toiminnan kannattavuus on vastannut alan yleistä kannattavuustasoa, ja sen tarjoushinta on laskettu siten, että tarjouksen mukainen liikenne olisi ollut koko ajan kaikkien tarjottujen hankinnan osien kohdalla kannattavaa. Tarjouksen hinnoittelu on perustunut toiminnan tehokkuuteen, jossa on otettu huomioon ajoneuvojen sijoittuminen mahdollisimman lähelle lähtöpaikkaa, tarpeettomien siirtokilometrien vähäinen määrä, liikennepäällikön oma työpanos sekä kuljettajien itse tekemä siivoustyö ja heidän lomiensa kohdistuminen koululomien ajalle. Isona toimijana Savonlinja Oy:lle on syntynyt myös merkittävää kustannusetua pienempiin toimijoihin verrattuna esimerkiksi polttoaineiden, renkaiden ja varaosien hankinnassa sekä autojen säilytysjärjestelyissä.

Majet Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.722,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Majet Oy on vahvistanut hankintayksikölle maksavansa kuljettajilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattavansa myös muita lakisääteisiä ja hankintasäännösten mukaisia velvoitteita. Kuukausitasolla hankinnan osa-alueiden 3–15 tarjoushintojen mukainen yhtiön kate on ollut voitollinen. Tarjous ei ole näin ollen ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen, eikä ole ollut riskiä siitä, että Majet Oy ei kykenisi suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoajalla olisi valmiina tarjouspyynnön mukaisia linja-autoja. Majet Oy:llä on tarvittavat taloudelliset voimavarat vaaditun kaluston hankkimiselle. Tarjoukset on tehty yhdessä erään toisen yhtiön kanssa, jolloin investointikustannukset jakautuvat kahden yrityksen kesken. Majet Oy:n taloudellinen tilanne on kohentunut vuodesta 2019, ja se on tuottanut vuodesta 2020 alkaen vastaavia kuljetuspalveluita myös muille kunnille.

A ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Tilausliike Himanen Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että Majet Oy:n tarjoushinta on ollut niin alhainen, ettei kyseisellä tarjoushinnalla ole ollut mahdollista kattaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja.

Majet Oy:n ja Savonlinja Oy:n tarjoushinnat ovat virheellisesti perustuneet laskelmiin, joiden mukaan palkkakulut on mitoitettu vain kahdeksan tunnin pituiseen työpäivään. Työpäivä muodostuu pidemmäksi, kun otetaan huomioon ajoneuvojen päivittäiset huolto-, tarkistus- ja puhdistustoimenpiteet, niiden päivittäinen sähköinen esilämmitys ennen liikenteeseen ottamista ja siirtokilometrit kullekin ajettavalle kuljetusreitille. Lisäksi Majet Oy:llä ei ole toimintaa tai varikkoa Mäntyharjun kunnan alueella, eikä Majet Oy:n tai Savonlinja Oy:n tarjouksissa ole huomioitu varikkojärjestelyistä aiheutuvia huomattavia kustannuksia.

Majet Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen siltä osin kuin sen tarjouksesta on puuttunut tieto varikkojärjestelystä.

Muut kirjelmät

Majet Oy on esittänyt muun ohella, että sen tarjouksessa olevat palkka- ja muut sivukulut on laskettu kullekin kuljetusreitille kohdistuneen kahdeksan tunnin pituisen työpäivän mukaan. Työpäivien vähäiseen tuntimäärään on vaikuttanut se, että ajoneuvojen tarkastusta, huoltoa ja ylläpitoa suoritetaan työpäivän aikana, eikä erillisinä toimenpiteinä ennen työpäivän aloittamista tai sen päättymisen jälkeen. Kylmän vuodenajan aikana ajoneuvoissa on käytössä moottori- ja sisätilalämmityslaitteet, jolloin ne saadaan viivästyksettä liikenteeseen. Tarjoushinnan edullisuuteen on vaikuttanut myös kuljetusreittien lähellä oleva varikko, tarpeettomien siirtokilometrien vähäinen määrä ja ajoneuvojen käyttäminen myös muussa kuin hankinnan kohteena olevassa liikennöinnissä.

Majet Oy:n tarjouksessa on esitetty tieto varikkojärjestelystä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Reittien lähellä on tukikohta, jossa on mahdollisuus ajoneuvojen säilytykseen ja huoltoon, ja lisäksi Majet Oy:llä on kaluston huolto- ja korjaussopimus.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Valituksen tutkiminen ja hankintamenettelyn arvioinnin laajuus

Julkista hankintaa koskevan valituksen tutkimisen edellytyksenä markkinaoikeudessa on muun ohella se, että valittajalla on asiavaltuus.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 145 §:n 1 momentin mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 145 §:ää koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 237) mukaan pykälä vastaa tuolloin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; vanha hankintalaki) 85 §:ssä säädettyä. Vanhan hankintalain 85 §:n 1 momentin esitöiden (HE 190/2009 vp s. 58) mukaan säännös vastaa asianosaisen puhevallan osalta tuolloin voimassa olleen lain 78 §:n 1 momenttia, jota koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 121) asianosaisella on todettu tarkoitettavan henkilöä, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Vanhan hankintalain esitöissä ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaisena on pidetty lähinnä alalla toimivaa yrittäjää, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Alalla toimiminen on riittänyt asianosaisaseman edellyttämän oikeudellisen intressin perusteeksi erityisesti niissä tapauksissa, joissa oikeussuojapyyntö perustuu hankinnan kilpailuttamisen laiminlyömiseen. Tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan hankintasäännösten edellyttämällä tavalla, alalla toimiva yrittäjä on oikeuskäytännössä katsottu asianosaiseksi lähtökohtaisesti vain, jos yrittäjä on antanut tarjouskilpailussa tarjouksen tai jos yrittäjä on ainakin voinut osoittaa pyrkineensä osallistumaan tarjouskilpailuun.

Hankintalain 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa tässä laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 154 §:n 1 momentissa on säädetty markkinaoikeuden määräämistä seuraamuksista. Pykälän 4 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu seuraamus voidaan määrätä vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä.

Hankintalain 154 §:n 4 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan seuraamusta määrätessään markkinaoikeuden on otettava huomioon, missä määrin menettelyvirhe on vaikuttanut asianosaisten tehokkaan oikeussuojan toteutumiseen. Hankintamenettelyn lopputulokseen vaikuttamaton virhe ei siten voi johtaa seuraamuksen määräämiseen.

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti kumoaa hankintapäätöksen kokonaisuudessaan ja toissijaisesti siltä osin kuin hankintapäätöksellä ei ole suljettu Majet Oy:n tarjousta, Savonlinja Oy:n tarjousta ja Matti Nykänen Oy:n tarjousta tarjouskilpailusta.

Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa valittaja ei ole jättänyt tarjousta kaikkiin hankinnan osa-alueisiin vaan ainoastaan hankinnan osa-alueisiin 1–6, 8–13 ja 15–21. Markkinaoikeus toteaa, että omatakseen valitusoikeuden tarjoajan on pääsääntöisesti tullut osallistua tarjouskilpailuun, jollei tarjouspyynnön tai hankintamenettelyn muu virheellisyys ole estänyt tarjouksen jättämistä. Valittaja ei ole edes esittänyt pyrkineensä antamaan tarjousta muista hankinnan osa-alueista eli osa-alueista 7 ja 14. Valittaja ei ole myöskään esittänyt, että tarjouksen antaminen kyseisistä osa-alueista olisi estynyt hankintayksikön menettelystä johtuvasta syystä, eikä sellaista syytä ole asiassa muutoinkaan käynyt ilmi. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei valittajalla ole oikeudellista intressiä saada muutosta valituksenalaiseen päätökseen niiden osa-alueiden osalta, joista se ei ole tehnyt tarjousta. Näin ollen valitus on jätettävä tutkimatta hankinnan osa-alueiden 7 ja 14 osalta.

Valittaja on jättänyt hankintamenettelyssä tarjoukset hankinnan muihin osa-alueisiin, ja sillä voidaan tämän perusteella katsoa olevan oikeudellinen intressi näiltä osin saada muutos virheelliseksi väitettyyn hankintamenettelyyn.

Markkinaoikeus toteaa, että valitus on perustunut yksinomaan hankintayksikön menettelyn väitettyyn virheellisyyteen Majet Oy:n, Savonlinja Oy:n ja Taxi Matti Nykänen Oy:n tarjousten arvioinnissa.

Valittaja ei ole edes väittänyt hankintayksikön menetellen virheellisesti arvioitaessa niiden muiden kuin edellä mainittujen tarjoajien tarjouksia, jotka ovat sijoittuneet valittajan edelle hankinnan osa-alueiden 1–6, 8–13, 15–16 ja 18–20 osalta. Hankinta-asiakirjojen perusteella kullekin osa-alueelle on voitu valita vain yksi toimittaja.

Markkinaoikeus voi määrätä hankintalain 154 §:n 1 momentissa tarkoitetun seuraamuksen vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä. Valitus on siten hylättävä mainittuja osa-alueita koskevilta osin jo sillä perusteella, että valittajan esittämät väitteet eivät voisi menestyessäänkään johtaa tarjouskilpailun lopputuloksen tai valittajan aseman muuttumiseen edellä mainitussa säännöksessä edellytetyllä tavalla. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Savonlinja Oy ei ole sijoittunut valittajan edelle muissa kuin edellä mainittuihin kuuluvissa hankinnan osa-alueissa. Asiassa ei siten ole tarpeen lausua valittajan Savonlinja Oy:n tarjousta koskevista väitteistä.

Siltä osin kuin alittaja on esittänyt, että Taxi Matti Nykänen Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta, markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on sittemmin 16.8.2021 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellään sulkenut sanotun tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen lausua valittajan esittämästä Taxi Matti Nykänen Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuta koskevasta väitteestä.

Asiassa on siten enää arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt virheellisesti hankinnan osa-alueiden 17 ja 21 osalta sen vuoksi, että se ei ole hylännyt Majet Oy:n tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena tai sulkenut sitä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

2 Majet Oy:n tarjouksen arviointi

2.1 Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttia koskevien lain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 205) mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää selvitystä ja tarjoajalla velvollisuus antaa selvitys hankintayksikön pyynnöstä aina kun kysymyksessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on kuitenkin hankintayksiköiden harkintavallassa. Hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuutta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota muun muassa hankinnan laatuun ja laajuuteen sekä toimitusaikaan, hankinnan oikeudellisiin, taloudellisiin sekä teknisiin tekijöihin, muiden tarjoajien antamiin hintoihin sekä toimialalla tyypilliseen hinnoittelurakenteeseen.

2.2 Hankintamenettely

Hankinnan kohteena on ollut Mäntyharjun kunnan koulukuljetuksia ja asiointiliikenteen reittejä. Kokonaitaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena on käytetty halvinta hintaa. Hankinnan osa-alueet 17 ja 21 ovat koskeneet asiointiliikennereittejä.

Tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Osa-alueet 15–21 (asiointiliikenne) osalta vertailuhinta on €/km, alv 0%.

Hinta vertaillaan siten, että halvimman vertailuhinnan tarjonnut saa 100 pistettä ja muut suhteessa siihen kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo x maksimipistemäärä.

Hankinnan perusteella osa-alueittain tullaan valitsemaan yksi (1) suurimman pistemäärän saanut toimittaja.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Yleiset kriteerit/tiedot” on todettu kaluston ilmoittamisen osalta seuraavaa:

”Tarjoajan tulee ilmoittaa palvelun tuottamiseen käytettävän kaluston tiedot erillisellä liitteellä. ajoneuvon rekisterinumero (mikäli ajoneuvo on uusi hankittava ajoneuvo, ilmoitetaan rekisteritunnukseksi ’uusi’) merkki, malli, ajoneuvotyyppi, auton päästöluokitus, matkustajien istumapaikkamäärä. Lataa liite.”

Hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta on käynyt ilmi, että tarjousvertailuun hyväksyttyjen tarjoajien tarjotut kilometrikohtaiset hinnat hankinnan osa-alueelle 17 ovat olleet 5 euroa, 2,49 euroa, 2,48 euroa ja 1,28 euroa. Tarjotut kilometrikohtaiset hinnat osa-alueelle 21 ovat puolestaan olleet 10 euroa, 4,54 euroa, 2,98 euroa ja 1,28 euroa.

Hankintayksikkö on 7.6.2021 pyytänyt Majet Oy:ltä vahvistusta siitä, noudattaako se hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisia työoikeudellisia velvoitteita. Hankintayksikkö on lisäksi 22.6.2021 pyytänyt selvitystä Majet Oy:n tarjouksen hinnoittelusta. Majet Oy on 8.6.2021, 28.6.2021 ja 2.7.2021 antanut vastauksensa edellä mainittuihin selvityspyyntöihin.

2.3 Asian arviointi

Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa on valittu yksi tarjous kullekin hankinnan osa-alueelle, ja tarjouskilpailu on ratkaistu yksinomaan tarjotun kilometrihinnan perusteella. Hankintayksikkö on hankinnan osa-alueille 17 ja 21 valinnut palveluntuottajaksi Majet Oy:n, jonka tarjoushinta on kummankin osa-alueen osalta ollut 1,28 euroa per kilometri.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. Suuretkaan hintaerot tarjousten välillä eivät välttämättä merkitse, että hankintamenettelyssä olisi hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia tai alhaiselta vaikuttavia tarjouksia. Hankintasäännöksissä on asetettu hankintayksikölle velvollisuus hylätä tarjous poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella vain tilanteessa, jossa alhainen hinta osoittaa ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden rikkomisen.

Tarjoajien tarjoushinnoissa on nyt kysymyksessä olevien hankinnan osa-alueiden 17 ja 21 osalta ollut selviä eroja. Majet Oy:n tarjoushinta on ollut lähes puolet valittajan tarjoushinnasta, mutta myös valittajan tarjoaman kilometrihinnan ero muiden tarjoajien tarjoushintoihin on ollut merkittävä.

Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö on ennen hankintapäätöksen tekemistä pyytänyt Majet Oy:ltä selvitystä siitä, noudattaako se työlainsäädännöllisiä velvoitteitaan, ja siitä, mihin yhtiön tarjouksen hinnoittelu perustuu. Majet Oy on vastauksessaan vakuuttanut suoriutuvansa hankinnan toteuttamisesta lakisääteisiä velvoitteita noudattaen ja lisäksi antanut selvityksen tarjoushintansa perusteista. Majet Oy:n selvitykset on ilmoitettu pääosin salassa pidettäviksi. Majet Oy on esittänyt selvityksessään kuitenkin julkisista lausuma-asiakirjoista ilmenevin tavoin muun ohella, että se maksaa kuljettajilleen sovellettavien työehtosopimusten mukaista tuntipalkkaa, että tarjotut hinnat ovat markkinaehtoisia ja että sillä on taloudelliset edellytykset lisäkaluston hankkimiseksi.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut arvioida Majet Oy:n antaman selvityksen riittäväksi ja hyväksyttäväksi. Hankintayksikön ei siten ole katsottava menetelleen virheellisesti tai valittajaa kohtaan syrjivästi, kun se ei ole hylännyt Majet Oy:n tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Siltä osin kuin valittaja on lisäksi esittänyt, että Majet Oy:llä ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä ajoneuvokalustoa tarjouksen tekemisen hetkellä, markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä todetuin tavoin edellytetty kalustoliitteen toimittamista. Kalustoliitteessä on tullut merkitä ilmaisulla ”uusi” sellaiset yksilöidyt ajoneuvot, joita tarjoajan on ollut tarkoitus hankkia tarjouksen antamisen jälkeen. Asiassa saadun selvityksen perusteella Majet Oy on toimittanut tarjouspyynnössä vaaditut tiedot käytettävissä olevista ajoneuvoista ja hankittavista uusista ajoneuvoista. Majet Oy:n tarjous ei ole näin ollen ollut tarjouspyynnön vastainen sen vuoksi, ettei Majet Oy:llä vielä tarjouksen antamisen hetkellä ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä ajoneuvokalustoa.

Valittaja on edelleen esittänyt, että Majet Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjouksesta on puuttunut tieto ajoneuvojen varikkojärjestelystä. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole pyydetty selvitystä nimenomaisesti ajoneuvojen varikkojärjestelystä, eikä Majet Oy:n tarjousta voida näin ollen pitää tältäkään osin tarjouspyynnön vastaisena.

Edellä todetuin perustein valittajan valitus on hylättävä myös hankinnan osa-alueiden 17 ja 21 osalta.

3 Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä siltä osin kuin sitä ei ole edellä todettu jätettävän tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö, Majet Oy ja Savonlinja Oy joutuisivat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön, Majet Oy:n ja Savonlinja Oy:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä valittaja saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se on koskenut hankinnan osa-alueita 7 ja 14.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

Markkinaoikeus velvoittaa Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy:n korvaamaan Sansia Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.350 eurolla, Majet Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.722,50 eurolla, ja Savonlinja Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.100 eurolla, kaikki määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Mirva Näsi ja Tobias von Schantz.Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.