MAO:H101/2021

Asian tausta

Sansia Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut useiden pelastuslaitosten puolesta 16.10.2020 julkaistulla EU hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta pelastuslaitosten sammutus-, säiliö-, säiliösammutus- ja raivausautojen koritöiden hankinnasta ajalle 1.1.2021–21.12.2022, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, mikäli sitä ei irtisanota 30.6.2022 mennessä.

Sansia Oy on 3.12.2020 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Saurus Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 8.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych Spólka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spólka Komandytowa on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 800.000 euroa ja määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen tai lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 64.000 eurolla.

Perustelut

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ei ole voinut perustua tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla tiettyyn toimitusvaltioon tai ilmansuuntiin. Hankintayksikkö olisi voinut edellyttää, että tarjoajien referenssiajoneuvot on suunniteltu ja valmistettu siten, että niiden alin sallittu käyttölämpötila vastaa Suomen ilmasto-olosuhteita.

Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että referenssiajoneuvojen on tullut olla Pelastusajoneuvojen yleisoppaassa 2010 (jäljempänä pelastusajoneuvojen yleisopas) esitettyjen vaatimusten mukaisia. Pelastusajoneuvojen yleisopas määrittelee yksityiskohtaisesti vaatimukset pelastusajoneuvoille. Se edellyttää muun ohella, että pelastusajoneuvon eri toiminta- ja ohjauslaitteet varustetaan ISO 10085 ja EN 1846-2 -standardien mukaisilla käyttösymboleilla ja/tai lisäksi kaikki katkaisijat ja merkkivalot merkitään suomenkielisillä teksteillä. Pelastusajoneuvojen yleisopas edellyttää lisäksi Helvetica medium -fontin käyttöä ajoneuvon tunnisteteksteissä.

Pelastusajoneuvojen yleisopas on tarkoitettu vain Suomeen toimitettavien pelastusajoneuvojen tekniseen määrittelyyn. Viisi vuotta vanhoja tai sitä uudempia sammutus-, säiliö- tai säiliösammutusautoja, jotka ovat täyttäneet pelastusajoneuvojen yleisoppaan edellä mainitut vaatimukset, on toimitettu vain Suomeen. Muualla kuin Suomessa sijaitsevat pelastusviranomaiset, sopimuspalokunnat tai muut pelastusalan toimijat eivät ole voineet hankkia viimeisen viiden vuoden aikana sellaisia pelastusajoneuvoja, jotka ovat täyttäneet kaikki pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimukset.

Hankintamenettelyn aikana annetut vastaukset ovat osoittaneet, että hankintayksikkö tulee sulkemaan tarjouskilpailusta sellaiset tarjoajat, joiden referenssiajoneuvot on toimitettu muualle kuin Suomeen. Hyväksytyn tarjouksen on voinut jättää vain sellainen tarjoaja, joka on toimittanut referenssiajoneuvoja Suomeen viimeisen viiden vuoden aikana. Pelastuslaitosten hankintapäätösten, ajoneuvorekisteritietojen ja pelastusajoneuvojen kuvatietokantojen perusteella ainoastaan voittanut tarjoaja on kyennyt täyttämään tarjouspyynnön referenssivaatimuksen.

Pelastusajoneuvoja valmistavien suomalaisten yritysten konkurssien takia ainut sammutus-, säiliö- tai säiliösammutusautoja Suomeen toimittanut yritys on ollut voittanut tarjoaja. Voittanut tarjoaja on ollut voittamissaan tarjouskilpailuissa ainut tarjoaja. Todellisen kilpailun syntymiseksi olisi ollut välttämätöntä mahdollistaa se, että tarjouskilpailuun ovat voineet osallistua sellaiset pelastusajoneuvojen korivalmistajat, joiden toimitukset ovat suuntautuneet muualle kuin Suomeen. Tarjouspyynnön referenssivaatimus on aiheuttanut sen, että todellista kilpailua ei ole voinut syntyä. Hankintayksikkö on saanut vain kaksi tarjousta. Noin 58 raskaan pelastusajoneuvon korityön toimitus on merkittävä tarjouskilpailu, joten tarjoajien osallistumattomuuden syynä ei ole voinut olla muu kuin tarjouspyynnön referenssivaatimus.

Valittajan ilmoittamat referenssiajoneuvot eivät ole olleet pelastusajoneuvojen yleisoppaan mukaisia, koska niissä ei ole ollut suomenkielisiä tekstejä katkaisijoissa ja merkkivaloissa. Hankintayksikkö on kuitenkin hyväksynyt valittajan tarjouksen. Koska tarjouspyynnön sisältö on muuttunut olennaisesti, hankintayksikön olisi tullut julkaista korjausilmoitus. Hankintayksikön olisi tullut ilmoittaa, että se on muuttanut tarjouspyynnön vaatimusta, jonka mukaan referenssiajoneuvojen on tullut olla pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten mukaisia.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ollut raivausautojen teknisiä vaatimusmäärittelyjä. Tarjoajan ei ole ollut mahdollista ilmoittaa hintaa raivausauton korityölle. Hankintamenettelyn aikana antamassaan vastauksessa hankintayksikkö on todennut, että raivausautojen korityöt kuuluvat hankintaan. Valittaja on esittänyt hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle useita kysymyksiä raivausauton teknisistä vaatimuksista ja hinnoitteluista. Hankintayksikön vastaus, jonka mukaan mahdolliset raivausautot ovat yksilöityjä ratkaisuja, jotka kootaan tarjouspyynnön liitteissä olevista teknisistä ratkaisuista ja joiden hinta muodostetaan liitteissä olevien ajoneuvojen osakokonaisuuksien hintoja yhdistelemällä, ei ole teknis taloudellisesti mahdollista. Jotta pelastusajoneuvon korityö voidaan toteuttaa tarjouspyynnön mukaisesti, tulee raivausauton noudattaa jotain tarjouspyynnön liitteissä 1–4 kuvattua ajoneuvotyyppiä ja sen perushintaa. Hankintayksikkö ei ole selventänyt, mitä sen viittaamat osakokonaisuudet ovat olleet. Tarjouspyynnössä tarjoajia ei ole pyydetty hinnoittelemaan osakokonaisuuksia, vaan ainoastaan eri pelastusajoneuvotyyppien perushinnat sekä vaihtoehtoisten ominaisuuksien tai varusteiden lisähinnat. Hankintayksikkö ei ole kuvannut hankinnan kohdetta raivausautojen koritöiden osalta hankintasäännösten edellyttämällä tavalla.

Tarjouspyynnön liitteessä 2, joka on koskenut takapumpullisia säiliöautoja, ei ole kuvattu, minkälaiselle Scania-merkkisen kuorma-auton alustamallille korityö tulee toteuttaa. Hankintayksikkö on hankintamenettelyn aikana viitannut muun ohella vetotapoihin 6x2, 6x4 ja 8x4, joista vetotavat 6x2 ja 6x4 tarkoittavat kolmiakselisen kuorma-auton alustaa ja 8x4 neliakselisen kuorma auton alustaa. Alustan akselistoa ei ole kuvattu korityön kannalta riittävällä tarkkuudella ja hankintasäännösten mukaisesti. Tarjoaja ei ole voinut määritellä tarjottavan säiliöauton korityötä, koska alustan akselien määrää ei ole määritelty yksiselitteisesti. Takapumpullisen säiliöauton korityön toteutus ja siten myös perushinta on täysin eri, mikäli ajoneuvon alusta on kolmiakselisen toteutuksen sijaan neliakselinen.

Tarjouspyynnössä tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan lisähinta takapumpullisen säiliöauton vesisäiliön koon kasvattamiselle perushintaan kuuluvasta 10.000 litran vesisäiliöstä 12.000–17.000 litran vesisäiliöksi. Enintään 17.000 litran vesisäiliötä ei ole ollut mahdollista toteuttaa poikkeamatta tarjouspyynnössä asetetuista ajoneuvon enimmäismitoista. Enintään 17.000 litran vesisäiliö on ollut mahdollista toteuttaa neliakselisen alustarakenteen avulla. Tarjouspyyntö on kuitenkin ollut tällöin tarjouspyynnössä edellytettyjen mittojen ja kalustotilojen osalta epäselvä. Tarjouspyynnössä ollut maininta, jonka mukaan kokonaishinta vähenee myös, mikäli perushinnassa olevaa ominaisuutta ei valita, ei ole ollut riittävän tarkka kuvaus, mikäli säiliökoon kasvattamiseksi on ollut sallittua poistaa tai pienentää etuosan kalustotiloja.

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti asettaessaan hankinnan kohteeseen liittymättömän vertailuperusteen. Hankintayksiköllä on lisäksi ollut rajoittamaton valinnanvapaus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnassa. Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö tulee lisäämään tarjoajan peruskoritöiden yhteishintaan työn valvonnasta aiheutuvat matka ja majoituskustannukset. Hankintayksikkö on käyttänyt eri vertailuperusteita riippuen siitä, sijaitseeko tarjoajan tuotanto Suomessa vai ulkomailla. Erilaisten vertailuperusteiden käyttäminen on ollut syrjivää. Hankintayksiköllä on lisäksi ollut rajoittamaton valinnanvapaus lentolippujen kustannusten laskemisessa. Hankintayksikkö ei ole kuvannut, mitä lentolipun hinnan määrittäminen saman päivän lentolipun hinnan mukaisesti on tarkoittanut. Matkakustannukset ovat saaneet suhteettoman painoarvon tarjousten vertailussa johtuen siitä, että hintavertailuun vaikuttavien ajoneuvojen määrä (7 kappaletta) ei ole ollut sama kuin matkakustannusten vertailussa oleva ajoneuvojen määrä (58 kappaletta). Mikäli lentolippujen ja niiden hintojen arvioitaisiin liittyvän hankinnan kohteeseen siten, että hankintayksikkö on voinut käyttää niitä vertailuperusteena, hankintayksikön olisi tullut lisätä Finnair Oyj:n (jäljempänä Finnair) nimen perään maininta ”tai vastaavan hankintakanavan kautta”. Mikäli hankintayksikön edustajien lentolippujen ja hotelliyöpymisten arvioidaan olevan osa hankintakokonaisuutta, tulisi tarjoajan sisällyttää niistä aiheutuvat kustannukset tarjoushintaansa.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen ehto, jonka mukaan hankintayksiköllä on oikeus hankkia korvaava hankinnan kohde kolmannelta osapuolelta toimittajan kustannuksella toimituksen viivästyessä olennaisesti, on ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen. Hankintayksikkö ei ole määritellyt, mikä on olennainen viivästys, eikä hankintayksikölle ole asetettu velvoitetta ilmoittaa kyseisen oikeuden käyttämisestä toimittajalle.

Vastine

Vaatimukset

Sansia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.130 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Valittajalla ei ole intressiä valittaa referenssivaatimuksesta, koska sen ilmoittamat referenssiajoneuvot on hyväksytty. Referenssivaatimuksella ei siten ole ollut vaikutusta valittajan asemaan tarjouskilpailussa. Referenssivaatimus on ollut hankintasäännösten mukainen, ja se on liittynyt hankinnan kohteeseen.

Tarjouspyynnössä asetettu vaatimus siitä, että referenssiajoneuvon tulee olla toimitettu Suomeen tai Suomea vastaaviin pohjoisiin olosuhteisiin on ollut välttämätön pelastusajoneuvoja sääntelevän lainsäädännön sekä pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten täyttämiseksi. Ilmaisulla ei ole tarkoitettu ajoneuvon toimittamista tiettyyn valtioon tai ilmansuuntaan. Alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut ymmärtää vaatimuksen merkitys ja tuntea pelastusajoneuvoja koskeva lainsäädäntö.

Kuten myös pelastusajoneuvojen yleisoppaassa kerrotaan, kylmän ilmaston takia Suomessa kaluston kylmäkestovaatimuksen alaraja on pääsääntöisesti 35 pakkasastetta. Pelastusautoista annetun sisäministeriön asetuksen mukaisesti pelastusauton on oltava rakenteeltaan sellainen, että se toimii vähintään 25 pakkasasteen ja 35 lämpöasteen välisissä lämpötiloissa keskeytyksettä vähintään neljä tuntia. Tämän vuoksi muun ohella eteläeurooppalaisiin olosuhteisiin toimitettu pelastusajoneuvo ei todennäköisesti ole täyttänyt Suomen kaltaisiin pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitetulle pelastuskalustolle asetettuja vaatimuksia. Ilmaisulla ”Suomeen tai Suomea vastaaviin pohjoisiin olosuhteisiin” on siten tarkoitettu ilmastollisia vaatimuksia, joissa pelastusajoneuvon on pystyttävä toimimaan Suomessa.

Hankintayksikkö on määritellyt hankinnan kohteen tekniset vaatimukset siten, että hankittavien pelastusajoneuvojen koritöiden tulee täyttää pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimukset. Referenssiajoneuvojenkin on tullut täyttää pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimukset. Kyseissä oppaassa esitetään pelastusajoneuvojen ominaisuuksiin, varusteisiin ja kalustoon liittyviä taustoja ja perusteita. Oppaan tavoitteena on yhtenäistää kalustoa, edistää kaluston vaihtokelpoisuutta sekä helpottaa hankintaprosessia.

Hankintayksikkö on tutustunut ja kartoittanut laajasti hankinnan valmisteluvaiheessa alan markkinatoimijoita. Hankintayksikkö on valmistelussaan selvittänyt erilaisten soveltuvuusvaatimusten käyttämisen mahdollisuutta. Voittaneen tarjoajan lisäksi pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimukset täyttäviä pelastusajoneuvoja eri pelastuslaitoksille Suomessa on toimittanut ainakin kolme muuta kuin nyt kyseessä olevaa yhtiötä. Vaatimus yleisoppaan vaatimusten täyttymisestä on ollut useamman kuin yhden alalla toimivan tarjoajan täytettävissä. Kyseinen vaatimus ei ole rajoittanut kilpailua, eikä hankintaa ollut suunniteltu suosimaan tiettyjä talouden toimijoita.

Hankintayksikkö on hankintamenettelyn aikana todennut, että esittelyautoissa sallitaan tilaajan esille tuomana poikkeamia pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimuksiin. Tarkoituksena on ollut, että referenssiajoneuvo vastaa keskeisiltä osin pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimuksia, mutta pieniä poikkeamia voidaan sallia. Hankintayksikkö on voinut varmistua tarjoajan kyvystä toteuttaa hankinta, jos muualle kuin Suomeen toimitetusta referenssiajoneuvosta on puuttunut muun ohella suomenkielinen teksti katkaisijoista, mutta esittelyajoneuvo on muutoin vastannut asetettuja vaatimuksia. Hankintayksikkö on voinut arvioida tällöin, että suomenkielisen tekstin lisääminen ajoneuvoihin ei ole ollut niin vaativa muutostyö, että tarjoaja ei olisi pystynyt sitä toteuttamaan hankittavaan ajoneuvoon. Hankintayksikkö ei ole muuttanut referenssivaatimusta. Hankintayksikkö ei ole voinut järjestää esittelytilaisuutta koronavirustilanteen takia olosuhteissa, joissa matkustaminen ja kokoontuminen ei ole ollut suotavaa. Hankintayksikkö ei ole sitoutunut tilaisuuden järjestämiseen, vaan tarjouspyynnössä on ainoastaan varattu mahdollisuus esittelytilaisuuden järjestämiseen.

Raivausautoista ei ole ollut muiden hankinnan kohteena olevien ajoneuvojen koritöiden tapaan erillistä liitettä osana tarjouspyyntöaineistoa. Tarjouspyynnön sisältöä on selvennetty tarjoajille hankintamenettelyn aikana tarjoajien esittämien kysymysten johdosta. Hankintayksikkö on vastannut, ettei raivausautoille ole pyydetty hintaa, vaan raivausauton hinta muodostetaan tarjouspyynnön liitteissä yksilöityjen pelastusajoneuvojen osakokonaisuuksien hintoja yhdistelemällä, koska eri tilaajilla on erilaisia raivausautoratkaisutarpeita. Raivausauto on erilainen jokaisella tarjouskilpailussa mukana olevalla pelastuslaitoksella johtuen muun ohella maantieteellisestä sijainnista, erilaisesta väestötiheydestä, tiestöstä ja erilaisista maa- ja metsäalueista. Hankintayksikkö on kuvannut tarjouspyynnössä vaatimukset autojen osakokonaisuuksille. Raivausautojen lukumäärä tulee olemaan vähäinen, eikä niitä välttämättä tilata kaikille hankinnassa mukana oleville pelastuslaitoksille. Raivausautojen vaikutus tarjouspyynnön kokonaisuuteen on ollut korkeintaan yksittäisiä prosentteja.

Hankintayksikkö on hankintamenettelyn aikana todennut, että perushintainen takapumpullinen säiliöauto on kolmiakselinen. Tämä on käynyt ilmi hankintayksikön vastauksessa käytetystä merkinnästä B6x2NA. Kyseessä on yleinen merkintätapa. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu muun ohella ajoneuvon alustan merkki, malli, vaihteisto, akseliväli, jousitus, valmiin ajoneuvon mittatiedot ja massat. Alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut ymmärtää, minkälaiselle alustalle korityö on tullut toteuttaa. Tarjoajan on tullut annettujen tietojen perusteella selvittää hinta toteutettavissa olevalle tekniselle ratkaisumallille pyydetyillä ominaisuuksilla. Voittanut tarjoaja on pystynyt määrittelemään tarjottavan säiliöauton korityön ongelmitta annetuilla tiedoilla.

Tarjoajien on ollut mahdollista toteuttaa suuremmalla säiliökoolla varustettu ajoneuvo tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. Hankinnan tilaajina oleville pelastuslaitoksille on aikaisemminkin toimitettu tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä pelastusajoneuvoja 17.000 litran vesisäiliöillä. Pelastuslaitoksen asiantuntijoiden mukaan 17.000 litran vesisäiliön voi toteuttaa muun ohella säiliön korkeutta kasvattamalla. Hankintayksikkö ei ole nimenomaisesti edellyttänyt 17.000 litran vesisäiliötä. Tarjoajan on tullut tarjota lisähinta mille tahansa 12.000–17.000 litran vesisäiliölle.

Valvontakäyntien tarkoituksena on ollut valvoa, että rakenteilla oleva ajoneuvo on muun ohella pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten mukainen ja soveltuu Suomen ilmastoon. Valvontakäynnit tehdään neljässä eri vaiheessa. Ensimmäinen valvontakäynti tehdään rakennusvaiheen alussa, toinen valvontakäynti siinä vaiheessa, kun viestilaitteet sekä säiliö- ja muut putkitukset on asennettu, kolmas valvontakäynti siinä vaiheessa, kun sähköjärjestelmät on asennettu ja sisustustyö on valmis ja neljäs valvontakäynti, kun irtokaluston asennus aloitetaan ja maalaustyöt ja teippaukset ovat valmiita. Neljän valvontakäynnin tekeminen on välttämätöntä, jotta pelastuslaitokset voivat varmistaa kaluston vastaavan niiden tarpeita ja tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Pelastusajoneuvojen koritöiden hankinta on toteutettu työryhmätyöskentelynä, minkä vuoksi edellytyksenä on neljän virkamiehen osallistuminen valvontakäynneille.

Pelastusajoneuvojen koritöiden hankinnoissa valvontakäynnit on tavanomaisesti otettu huomioon vertailuhinnassa, koska valvontakäyntien kustannukset ovat olennainen osa hankinnan kokonaiskustannusta. Valvontakäynneillä on tavallisesti ilmennyt ajoneuvojen muutostarpeita. Tarjouspyynnössä asetettu vertailuperuste on liittynyt hankinnan kohteeseen.

Hankintayksikkö ei ole voinut ottaa huomioon pelkkää kilometrikorvausta, koska hankintaan on voinut osallistua myös tarjoaja, jonka tehdas sijaitsee ulkomailla. Tällöin lentokone on ainut mahdollinen matkustusväline, jolla virkamiehet voidaan lähettää mahdollisimman kustannustehokkaasti valvontakäynnille. Hankintayksikkö on ottanut lippujen hinnat Finnairin ja Oy Matkahuolto Ab:n internetsivuilta. Lentolippujen hinnat on otettu sellaiselta päivältä, jonka hintataso on vastannut lentolippujen normaalia hintatasoa. Lentoliput on otettu lennoille, jotka ovat lähteneet Helsinki Vantaan lentoasemalta ja laskeutuneet Varsovaan. Valittajalla ei olisi ollut mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua, vaikka matkakustannuksia ei olisi huomioitu ollenkaan tai vaikka ne olisi laskettu valittajan esittämällä tavalla.

Sopimusluonnoksessa ollut sopimusehto, jonka mukaan hankintayksiköllä on oikeus hankkia korvaava hankinnan kohde kolmannelta osapuolelta toimittajan kustannuksella toimituksen viivästyessä olennaisesti, on ollut tavanomainen.

Kuultavan lausunto

Saurus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.650 eurolla viivästyskorkoineen.

Tarjouspyynnön referenssivaatimus ei ole rajannut mahdollisten tarjoajien joukkoa syrjivällä tavalla ainoastaan sellaisiin yrityksiin, jotka ovat toimittaneen pelastusajoneuvoja Suomeen viimeisen viiden vuoden aikana.

Yleisoppaan perustana ovat pelastusajoneuvoja koskevien EN-standardien mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan yleisesti koko Euroopan unionin alueella ja siten myös valittajan sijoittautumisvaltiossa Puolassa. Yleisopas kokoaa yhteen näitä vaatimuksia ja käsittelee muutoinkin pelastusajoneuvoja yleisellä tasolla. Yleisoppaan mukaan pelastusajoneuvojen eri toiminta ja ohjauslaitteet varustetaan ISO 10085 ja EN1846-2 standardien mukaisilla käyttösymboleilla ja/tai lisäksi kaikki katkaisijat ja merkkivalot merkitään suomenkielisillä teksteillä. Näin ollen tarjouspyynnön viittaus pelastusajoneuvojen yleisoppaaseen ei ole tarkoittanut sitä, että referenssiajoneuvojen katkaisinten ja merkkivalojen olisi tullut olla merkitty suomenkielisillä teksteillä.

Valittaja on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Referenssivaatimus ei ole siten johtanut tarjoajien syrjimättömän kohtelun vaarantumiseen tai kilpailun keinotekoiseen rajoittamiseen. Hankintayksikkö ei ole muuttanut tarjouspyyntöä olennaisesti hankintamenettelyn aikana.

Tarjouspyynnöstä on käynyt ilmi, että tarjoajia ei ole pyydetty ilmoittamaan tarjouksessaan erillistä hintaa raivausautoille, vaan seitsemälle muulle eri pelastusajoneuvotyypille. Hankintamenettelyn aikana hankintayksikkö on todennut, että pelastuslaitosten mahdollisesti tilaamat raivausautot muodostetaan yksilöllisesti kunkin tilaajan tarpeisiin tarjouspyynnön liitteissä kuvattujen ajoneuvojen teknisiä määritelmiä yhdistelemällä ja käyttäen kyseisille määritelmille tarjottua hintaa. Hankintayksikön menettely ei ole vaarantanut tarjoajien yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun tai rajoittanut kilpailua hankintasäännösten vastaisella tavalla.

Hankintayksikkö on hankintamenettelyn aikana antamassaan vastauksessa tarkentanut, että tarjouspyynnön kohteena olevassa ja tarjousten vertailuun käytettävässä perushintaisessa säiliöauton korityössä käytetään alustana kolmeakselista alustavaihtoehtoa. Takapumpullisen säiliöauton perushintaan sisältyvät ominaisuudet, kuten 10.000 litran vesisäiliö, on kuvattu tarjouspyynnössä täsmällisesti ja tavalla, joka on mahdollistanut tarjoajille hankinnan kohteen määrittämisen ja yhteismitallisten tarjousten tekemisen.

Tarjouspyynnössä on määritelty yksiselitteisesti, miten hankintayksikkö laskee matkakustannukset. Tarjouspyynnössä kuvattu menetelmä matkakustannusten laskemiseksi ei ole antanut hankintayksikölle rajoittamatonta harkintavaltaa vertailuperusteen soveltamisessa. Vaikka tarjousten vertailussa ei olisi huomioitu matkakustannuksia, ei tällä olisi ollut vaikutusta hankintamenettelyn lopputulokseen. Voittaneen tarjoajan tarjoama koritöiden yhteenlaskettu perushinta ilman matkakustannuksia on ollut joka tapauksessa matalampi ja siten korkeampiin vertailupisteisiin oikeuttava kuin valittajan tarjoamien koritöiden yhteenlaskettu perushinta. Matkakustannukset ovat liittyneet hankinnan kohteeseen hankintasäännösten edellyttämällä tavalla.

Sopimusluonnoksessa ollut sopimusehto, jonka mukaan hankintayksiköllä on oikeus hankkia korvaava hankinnan kohde kolmannelta osapuolelta toimittajan kustannuksella toimituksen viivästyessä olennaisesti, ei ole ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sillä on intressi valittaa mistä tahansa hankintamenettelyyn liittyvästä asiasta, koska asia koskee sitä. Mikään tarjouspyynnössä tai hankintamenettelyn aikana annetuissa vastauksissa ei ole viitannut siihen, että hankintayksikkö olisi sallinut referenssiajoneuvoissa poikkeamia pelastusajoneuvojen yleisoppaassa asetettuihin vaatimuksiin ulkoasusta, tunnisteista tai suomenkielisistä katkaisijoista ja käyttöohjeista. Hankintayksikön markkinaoikeudessa esittämä tulkinta on ristiriidassa tarjouspyynnössä ilmoitettujen tietojen ja hankintamenettelyssä annettujen vastausten kanssa. Pelastusajoneuvon ulkoasu osana referenssivaatimusta ei ole liittynyt tarjoajan soveltuvuuden arviointiin.

Myös muihin kuin pohjoisiin olosuhteisiin toimitetut ajoneuvot voivat täyttää pelastuskalustolle säädetyt ilmastolliset vaatimukset. Valittaja käyttää pelastusajoneuvojen rakenteessa muun ohella pakkasta kestävää komposiittimateriaalia riippumatta siitä, minkälaisiin olosuhteisiin ajoneuvo toimitetaan. Pelastusajoneuvoissa voi myös olla palopumput, joissa on tarvittavat ominaisuudet jäätymisen estoon riippumatta siitä, mihin valtioon tai ilmansuuntaan ajoneuvo on toimitettu. Hankintayksikkö olisi voinut edellyttää, että referenssiajoneuvojen rakenteet ja apulaitteet on suunniteltu kestämään Suomen ilmastoa vastaavia olosuhteita.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuvattu eri pelastusajoneuvotyyppien tekniset ratkaisut, joita on ollut jokaista ajoneuvotyyppiä kohti useita satoja, ja ne ovat olleet osittain toisensa poissulkevia. Hankintayksikön olisi tullut kuvata, mitkä ovat olleet ne tekniset ratkaisut, joista raivausauto kootaan. Hankintayksikkö ei ole sitoutunut tiettyihin hankintamääriin minkään pelastusajoneuvotyypin osalta. Tarjouspyynnössä on esitetty vuosittaiset arviot hankittavista pelastusajoneuvoista pelastuslaitoksittain määrittelemättä kuitenkaan hankittavia pelastusajoneuvotyyppejä. Raivausautojen korityöt ovat olleet osa hankintaa, mutta niille ei ole ollut muiden pelastusajoneuvotyyppien tavoin mahdollista määritellä tarjottavaa hintaa. Tarjouskilpailuun osallistumalla tarjoaja on sitoutunut toimittamaan raivausautojen korityöt, vaikka hankinnan kohdetta ei ole kuvattu hankintasäännösten edellyttämällä tavalla, eikä tarjoajan siten ole ollut mahdollista jättää vertailukelpoista tarjousta. Menettely on aiheuttanut taloudellisen ja toiminnallisen riskin valittajalle, koska valittaja on joutunut nostamaan muiden pelastusajoneuvotyyppien perushintoja suojautuakseen raivausautojen koritöiden aiheuttamalta merkittävältä riskiltä. Voittaneella tarjoajalla on ollut aikaisempana toimittajana enemmän tietoa suomalaisten pelastuslaitosten hankinnoista ja raivausautoratkaisuista. Voittaneen tarjoajan ei siten ole tarvinnut tehdä yhtä huomattavia hinnankorotuksia omassa tarjouksessaan.

Tarjouspyynnössä ei ole asetettu ajoneuvon massalle enimmäis tai vähimmäisvaatimuksia. Kolmiakselisen kuorma auton suurin sallittu kokonaismassa on 26 tonnia. Tarjouspyynnön mukainen säiliöauto, joka on varustettu perusominaisuuksien lisäksi myös vaahtosäiliöllä ja vesitykillä on kokonaismassaltaan 25.932 kilogrammaa. Liikkumavara lainsäädännöllisesti suurimpaan sallittuun kolmiakseliseen kuorma-auton kokonaismassaan on vain 68 kilogrammaa, joten 26 tonnin kokonaismassa voi ylittyä ilman säiliökoon kasvattamistakin. Tällöin ajoneuvon toteutus kolmiakselisella alustalla ei ole ollut mahdollinen, vaikka säiliökoko olisikin 10.000 litraa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty kuvaus raskaan ajoneuvon korityöstä on hankintasäännösten mukainen vain, jos alustan vetotapa on akselien määrän osalta yksiselitteinen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tulee pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajan oikeudenkäyntikulujen määrä on perusteeton asian laatu ja laajuus huomioon ottaen. Hankintayksikkö ei ole saanut tarkempaa erittelyä valittajan kuluista.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valituksessa esitetyn perusteella kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tarjouspyyntöä laatiessaan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 191) mukaan hankintayksiköllä on laajaa harkintavaltaa ehdokkaiden ja tarjoajien ominaisuuksiin liittyvien soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Vaatimusten tulee liittyä ehdokkaiden tai tarjoajien mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta eikä niillä saa vaarantaa ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua. Niiden tulee lisäksi olla suhteellisia, puolueettomia ja perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta. Soveltumattomat tai liian ankarat vaatimukset voivat rajoittaa tarpeettomalla tavalla kilpailua ja estää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen osallistumisen tarjouskilpailuun.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankintalain 86 §:n 1 momenttia koskevissa esitöissä (HE 108/2006 vp s. 192) on todettu muun ohella, että teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien vähimmäisvaatimusten tulee liittyä ehdokkaan tai tarjoajan mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta ja niiden pitää olla avoimia, syrjimättömiä ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Tarjouspyyntö

Hankinnan kohteena on ollut pelastuslaitosten sammutus-, säiliö-, säiliösammutus- ja raivausautojen korityöt.

Tarjouspyynnön kohdan ”Muut ehdot” alakohdassa ”Tarjouspyynnön ehdot” tarjoajien soveltuvuudelle on asetettu muun ohella seuraava vaatimus:

”Tarjoajalla tulee olla referenssi viimeiseltä viideltä vuodelta Suomeen tai Suomea vastaaviin pohjoisiin olosuhteisiin, joka vastaa tarjouspyynnössä olevia ajoneuvoja pääpiirtein.
 • sammutusauto takapumpulla 3 kpl
 • sammutusauto keskipumpulla 3 kpl
 • säiliöauto yli 10000 L vesisäiliöllä 3 kpl
 • säiliösammutusauto (5000–8000 L vesisäiliöllä) 3 kpl
  Ajoneuvojen tulee olla Pelastusajoneuvojen yleisopas 2010 vaatimusten mukaisia.”

Tarjouspyynnön edellä mainitussa kohdassa on myös todettu, että referenssiajoneuvon ei tarvitse olla suomalainen, Suomeen rekisteröity tai Suomeen myyty. Tarjouspyynnön edellä mainitussa kohdassa on lisäksi varattu hankintayksikölle mahdollisuus tarkastella neljän referenssiajoneuvon teknisten, toiminnallisten ja rakenteellisten ominaisuuksien toteutusta sovittuna ajankohtana Kuopion tai Jyväskylän palolaitoksella, jonne tarjoajan on tullut toimittaa ajoneuvot omalla kustannuksellaan.

Tarjouspyynnön kohdan ”Muut tiedot” alakohdassa ”Hankinnan taustaa” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Sansia Oy pyytää tarjoustanne Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä Savon, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kainuun ja Keski-Suomen pelastuslaitosten sammutus-, säiliö-, säiliösammutus- ja raivausautojen koritöistä.

Kalustojen tekniset vaatimukset on eritelty liitteissä 1–4, jotka tarjouksen tekijän on palautettava kaikilta osin huolellisesti täytettynä.”

Tarjouspyynnön kohdan ”Muut tiedot” alakohdassa ”Päätöksenteon perusteet” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinnassa valitaan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävistä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hinta vertaillaan siten, että halvimman perushinnan tarjonnut saa 75 pistettä ja muut suhteessa siihen kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo x maksimipistemäärä.

Halvimman lisähinnan tarjonnut saa 25 pistettä ja muut suhteessa siihen kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo x maksimipistemäärä.

Suurimman yhteispistemäärän saanut tarjoaja valitaan toimittajaksi. Suurin mahdollinen pistemäärä on 100 pistettä.”

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut seuraavat asiakirjat (liitteet 1–4), joissa on esitetty sammutus-, säiliö- ja säiliösammutusautojen tekniset vaatimukset:

 • Liite 1 Sammutusauto takapumppu
 • Liite 1.1 Sammutusauto keskipumppu
 • Liite 2 Säiliöauto takapumppu
 • Liite 2.1 Säiliöauto keskipumppu
 • Liite 3 Säiliösammutusauto takapumppu 6x2
 • Liite 3.1 Säiliösammutusauto keskipumppu 6x2
 • Liite 4 Säiliösammutusauto takapumppu 4x2.

Edellä mainituissa asiakirjoissa on kuvattu muun ohella pelastusajoneuvojen alustat, joiden päälle hankittavat korityöt tehdään, ja pelastusajoneuvojen mitat. Asiakirjoissa on lisäksi lueteltu muun ohella alustalle tehtävät muutostyöt sekä asetettu vaatimuksia muun ohella hälytyslaitteille, vesitykeille, vaahtojärjestelmille, pumpuille, ohjaamoille ja miehistötiloille. Jokaiselle hankittavalle pelastusajoneuvotyypille on asetettu monta sataa erilaista yksityiskohtaista vaatimusta tai toimenpidettä.

Vaatimusten ja toimenpiteiden kohdalla on ollut joko merkintä ”sisältyy perushintaan” tai kohta, johon tarjoajan on tullut ilmoittaa tarjoamansa lisähinta. Tarjoajien on tullut ilmoittaa jokaisen edellä mainitun asiakirjaan loppuun kyseisen pelastusajoneuvotyypin perushinta. Tarjoajien ilmoittamat lisähinnat on laskettu automaattisesti yhteen, ja jokaisen asiakirjan loppuun on tullut tarjottujen lisähintojen yhteenlaskettu summa.

Hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty seuraavat kysymykset tarjouspyynnössä asetetusta referenssivaatimuksesta:

”Esitetty kysymys: Ulkomaisten tarjoajien referenssiajoneuvot eivät välttämättä ole kaikilta osin Suomen pelastusajoneuvojen yleisoppaan mukaisia. Sallitaanko poikkeamia miltään osin vai johtavatko kaikki poikkeamat tarjouksen hylkäämiseen?

Esitetty kysymys: Tarjouspyyntöasiakirjassanne sivulla 14 lukee mm. seuraavaa: ’Toimittaja tai toimittaja edustajan toimittamaa operatiivisessa käytössä olevan auton tai erikseen esittelykäyttöön valmistetun auton, tai operatiiviseen käyttöön valmistetun auton joka on vielä osin valmistusvaiheessa, tai valmiin auton ennen sen luovutusta loppukäyttäjälle.’ -Toisaalla asiakirjoissanne vaaditte, että esittelyauton tulee täyttää pelastusajoneuvojen yleisoppaan määritteet. Kuitenkin vielä valmistusvaiheessa oleva auto niitä tuskin täyttää kokonaan, eli asiakirjoissa on ristiriitaa sen suhteen. -Mitä vaatimusta noudatetaan? Pyydämme myös huomioimaan aiemmat kysymyksemme liittyen aiheeseen.

Esitetty kysymys: Kaikkia tarjouspyynnössä edellytettyjä, tilaajalle esiteltäviä ajoneuvoja ei ole Suomessa kuin yhdellä mahdollisella tarjoajalla. Esimerkiksi kaikki Suomessa sijaitsevat säiliösammutusautot ovat kahden yrityksen valmistamia, joista toinen on konkurssissa. Pelkästään tämä rajaa tarjoajat yhteen. Muut mahdolliset tarjoajat joutuvat turvautumaan ulkomaisten pelastusviranomaisten jo omistamiin ajoneuvoihin, mikä asettaa merkittäviä haasteita ajoneuvojen esittelyyn tilaajille.
– Pelastusajoneuvojen yleisopas asettaa vaatimuksia mm. suomen kielen käyttämisestä katkaisijoissa, velvoittaa käyttämään tunnisteissa tiettyjä fontteja ja kokoja, asettaa erittäin yksityiskohtaisia vaatimuksia esimerkiksi autoon maalattavan vaakaraitaan sekä velvoittaa että ajoneuvossa on vaakunatunniste. Sallitaanko näiltä osin poikkeamia esiteltävissä ajoneuvoissa? Sallitaanko poikkeamia myös esiteltävän ajoneuvon irtokalustossa verrattuna pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimuksiin? Todettakoon vielä erikseen, että esiteltävät ajoneuvot tulevat edellytettyjen säiliökokojen, EN-standardien ym. osalta vastaamaan täysin vaadittua.”

Hankintayksikkö on vastannut kysymyksiin seuraavasti:

”Vastaus: Ajoneuvojen tulee täyttää pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimukset.

Vastaus: Vaatimukset ovat tarjousasiakirjoissa ja sen liitteissä. Referenssiauton tulee olla tarjouspyynnön mukainen, voi olla esittelykäyttöön tehty, tai osin valmistusvaiheessa (tekniset ratkaisut tarjouspyynnön mukaan) esimerkiksi rekisteröimättä, katsastamatta.

Vastaus: Tarjouspyyntö on samanlainen kaikille tarjoajille. Esittelyautoissa sallitaan tilaajan esille tuomana irtokaluston poikkeamia pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimuksiin”.

Hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty seuraava kysymys raivausauton hinnasta:

”Esitetty kysymys: Tarjouspyynnössä mainitaan kolmessa eri kohdassa, että hankinta kattaa raivausautojen korityöt. Niistä ei ole kuitenkaan muiden ajoneuvotyyppien tapaan liitettä teknisistä vaatimuksista eikä tarjottavista hinnoista. Kattaako hankinta raivausautojen korityöt vai ei? Jos kattaa, mitkä ovat niiden tekniset vaatimukset ja miten toimittaja ilmoittaa tarjouksessa raivausautojen koritöiden hinnat.”

Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavasti:

”Raivausautolle ei ole pyydetty hintaa, vaan raivausauton hinta muodostetaan liitteissä olevien ajoneuvojen osakokonaisuuksien hintoja yhdistelemällä. Tämä johtuu siitä, että eri tilaajilla on erilaisia raivausautoratkaisutarpeita.”

Tämän jälkeen hankintayksikölle on esitetty vielä seuraavat kysymykset raivausautoista:

”Esitetty kysymys: Kuinka raivausauton hinta käytännössä muodostuu? Onko se rakenteeltaan ja apulaitteiltaan täsmälleen samanlainen kuin jokin ajoneuvotyypeistä, jonka perushinta ilmoitetaan?
Esitetty kysymys: Mitkä ovat tässä tarjouspyynnössä mainitut osakokonaisuudet, joista raivausauton hinta voi muodostua? Onko sen lähtökohtana jokin tässä tarjouspyynnössä mainitun kalustotyypin perushinta?”

Hankintayksikkö on vastannut kysymyksiin seuraavasti:

”Vastaus: Raivausautolle ei ole pyydetty hintaa, vaan raivausauton hinta muodostetaan liitteissä olevien ajoneuvojen osakokonaisuuksien hintoja yhdistelemällä. Tämä johtuu siitä, että eri tilaajilla on erilaisia raivausautoratkaisutarpeita. Lisäksi kaikki laitokset eivät välttämättä tilaa raivausautoa ollenkaan, niiden lukumäärä on vähäinen ja autot ovat keskenään erilaisia. Mahdolliset raivausautot ovat yksilöityjä ratkaisuja, jotka kootaan liitteessä olevista teknisistä ratkaisuista.”

Tarjoajan soveltuvuutta koskeva vaatimus

Valittaja on esittänyt, että sillä on intressi valittaa referenssivaatimuksesta, vaikka hankintayksikkö on hyväksynyt sen ilmoittamat referenssiajoneuvot. Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjoajien soveltuvuuden arviointi ei ole voinut perustua tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla tiettyyn toimitusvaltioon tai ilmansuuntiin. Valittajan mukaan hankintayksikkö olisi voinut edellyttää, että tarjoajien referenssiajoneuvot on suunniteltu ja valmistettu siten, että niiden alin sallittu käyttölämpötila vastaa Suomen ilmasto-olosuhteita. Valittajan mukaan myös muihin kuin pohjoisiin olosuhteisiin toimitetut ajoneuvot ovat voineet täyttää pelastusajoneuvoille asetetut ilmastolliset vaatimukset. Valittaja on edelleen esittänyt, että muualla kuin Suomessa sijaitsevat pelastusviranomaiset, sopimuspalokunnat tai muut pelastusalan toimijat eivät ole voineet hankkia viimeisen viiden vuoden aikana sellaisia pelastusajoneuvoja, jotka ovat täyttäneet kaikki pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimukset.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajalla ei ole intressiä valittaa referenssivaatimuksesta, koska sen toimittamat referenssit on hyväksytty. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnössä asetettu vaatimus siitä, että referenssiajoneuvojen on tullut olla toimitettu Suomeen tai Suomea vastaaviin pohjoisiin olosuhteisiin on ollut välttämätön. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että pelastusajoneuvon on oltava rakenteeltaan sellainen, että se toimii vähintään 25 pakkasasteen ja 35 lämpöasteen välisissä lämpötiloissa keskeytyksettä vähintään neljä tuntia, ja tämän vuoksi esimerkiksi eteläeurooppalaisiin olosuhteisiin toimitettu pelastusajoneuvo ei todennäköisesti ole täyttänyt Suomen kaltaisiin pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitetuille pelastusajoneuvoille asetettuja vaatimuksia. Hankintayksikkö on edelleen esittänyt, että se on määritellyt hankinnan kohteen tekniset vaatimukset siten, että hankittavien pelastusajoneuvojen koritöiden tulee täyttää pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimukset, ja siten myös referenssiajoneuvojen on tullut täyttää kyseisen yleisoppaan vaatimukset.

Kuultava on esittänyt, että referenssivaatimus ei ole johtanut tarjoajien syrjimättömän kohtelun vaarantumiseen tai kilpailun keinotekoiseen rajoittamiseen.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan referenssiajoneuvojen hyväksyminen ei estä markkinaoikeutta arvioimasta sitä, onko hankintayksikkö menetellyt referenssivaatimusta asettaessaan hankintasäännösten vastaisesti.

Markkinaoikeus lisäksi toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja, eivätkä mainitut vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Suhteellisuusperiaatteesta johtuu, että vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Edellä todetulla tavalla hankinnan kohteena on ollut sammutus-, säiliö-, säiliösammutus- ja raivausautojen korityöt. Kysymyksessä olevat pelastusajoneuvot ovat tulleet tiettyjen tarjouspyynnössä yksilöityjen suomalaisten pelastuslaitosten käyttöön.

Edellä kuvatulla tavalla tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla on aikaisempaa kokemusta pelastusajoneuvojen toimituksista. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa selvityksen sellaisista referenssiajoneuvoista, jotka on toimitettu viimeisen viiden vuoden aikana Suomeen tai Suomea vastaaviin pohjoisiin olosuhteisiin. Edellä kuvatulla tavalla tarjouspyynnössä on lisäksi todettu, että referenssiajoneuvon ei tarvitse olla suomalainen, Suomeen rekisteröity tai Suomeen myyty. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikön tarkoituksena on ollut varmistua siitä, että tarjoajalla on aikaisempaa kokemusta sellaisten pelastusajoneuvojen toimittamisesta, jotka toimivat vähintään 25 pakkasasteen ja 35 lämpöasteen välisissä lämpötiloissa. Kun otetaan huomioon, että hankittavat pelastusajoneuvot tulevat suomalaisten pelastuslaitosten käyttöön sellaiseen ilmastoon, jossa lämpötilat voivat vaihdella vuodenajan mukaan 25 pakkasasteen ja 35 lämpöasteen välillä, markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitulla vaatimuksella on perustellusti pyritty hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen ja varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Kun otetaan lisäksi huomioon, että tarjouspyynnössä on mahdollistettu referenssiajoneuvojen toimitukset Suomen lisäksi myös Suomea vastaaviin pohjoisiin olosuhteisiin ja lisäksi nimenomaisesti todettu, että referenssiajoneuvon ei tarvitse olla suomalainen, Suomeen rekisteröity tai Suomeen myyty, markkinaoikeus katsoo, ettei vaatimusta referenssiajoneuvojen toimittamisesta Suomeen tai Suomea vastaaviin pohjoisiin olosuhteisiin voida pitää epätasapuolisena tai syrjivänä tai kilpailua perusteettomasti rajoittavana.

Edellä kuvatulla tavalla tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että referenssiajoneuvot ovat olleet pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten mukaisia. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tarjouspyynnössä viitatulla pelastusajoneuvojen yleisoppaalla on tarkoitettu Suomen Palopäällystöliitto ry:n laatimaa opasta, jossa on asetettu yksityiskohtaisia vaatimuksia muun ohella pelastusajoneuvojen alustan ominaisuuksille ja varusteille sekä pelastusajoneuvojen väritykselle ja tunnisteille. Kyseisessä yleisoppaassa on edellytetty muun ohella, että pelastusajoneuvon perusväri on punainen ja huomiovärit valkoinen ja keltainen. Yleisoppaassa on myös asetettu vaatimuksia huomiovärin pinta-alasta, huomiovärillä tehtävistä merkinnöistä sekä merkinnöissä käytettävästä kirjasinmallista. Yleisoppaassa on edelleen edellytetty, että toimittaja luovuttaa pelastusajoneuvon luovutuksen yhteydessä koneiden ja laitteiden suomenkieliset korjaus-, käyttö-, huolto- ja varaosakirjat. Edellä kuvatulla tavalla hankintayksikkö on hankintamenettelyn aikana antamissaan vastauksissa todennut, että referenssiajoneuvojen tulee olla pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten mukaisia. Hankintayksikön antamien vastausten perusteella ainoat sallitut poikkeamat ovat koskeneet rekisteröimistä ja katsastamista. Kun otetaan huomioon pelastusajoneuvojen yleisoppaan sisältö ja hankintayksikön hankintamenettelyn aikana antamat vastaukset, tarjouspyynnössä asetettu vaatimus siitä, että referenssiajoneuvojen on tullut olla pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten mukaisia, on tarkoittanut käytännössä sitä, että ainoastaan Suomeen toimitetut pelastusajoneuvot ovat voineet täyttää kaikki pelastusajoneuvojen yleisoppaassa asetetut vaatimukset. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä asetettu vaatimus, jonka mukaan referenssiajoneuvojen on tullut olla pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten mukaisia, on ollut epätasapuolinen ja syrjivä ja kilpailua perusteettomasti rajoittava.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti asettaessaan vaatimuksen, jonka mukaan referenssiajoneuvojen on tullut olla pelastusajoneuvojen yleisoppaan vaatimusten mukaisia.

Hankinnan kohteen määritteleminen

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole kuvannut hankinnan kohdetta raivausautojen koritöiden osalta hankintasäännösten edellyttämällä tavalla. Valittaja on lisäksi esittänyt, että raivausautojen korityöt ovat olleet osa hankintaa, mutta tarjoajien ei ole ollut mahdollista määritellä tarjottavaa hintaa raivausautojen koritöille muiden hankittavien pelastusajoneuvotyyppien tavoin. Valittajan mukaan hankintayksikön olisi tullut kuvata, mitkä ovat olleet ne tekniset ratkaisut, joista raivausauto kootaan. Valittaja on vielä esittänyt, että voittaneella tarjoajalla on ollut aikaisempana toimittajana enemmän tietoa suomalaisten pelastuslaitosten hankinnoista ja raivausautoratkaisuista. Valittajan mukaan se on joutunut nostamaan muiden pelastusajoneuvotyyppien tarjoushintoja poikkeuksellisen korkeiksi suojautuakseen riskiltä, jonka sitoutuminen teknisesti määrittelemättömiin ja hinnoittelemattomiin raivausautokoritöihin on aiheuttanut.

Hankintayksikkö on esittänyt, että raivausauton hinta muodostetaan muiden pelastusajoneuvojen osakokonaisuuksien hintoja yhdistelemällä, koska eri tilaajilla on erilaisia raivausautoratkaisutarpeita.

Kuultava on esittänyt, että tarjouspyynnöstä on käynyt ilmi, että tarjoajia ei ole pyydetty ilmoittamaan tarjouksessaan erillistä hintaa raivausautoille, vaan seitsemälle muulle eri pelastusajoneuvotyypille.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan kohde. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön mukaan muun ohella raivausautojen korityöt ovat sisältyneet hankinnan kohteeseen. Edellä kuvatulla tavalla tarjouspyynnön liitteenä on ollut seitsemän teknistä asiakirjaa, jotka ovat koskeneet seitsemää eri pelastusajoneuvotyyppiä. Teknisissä asiakirjoissa on määritelty, minkälaiselle alustalle erilaisten pelastusajoneuvojen korityöt tehdään. Eri pelastusajoneuvojen alustat ovat poikenneet toisistaan. Teknisissä asiakirjoissa on lisäksi asetettu yksityiskohtaisia vaatimuksia hankittaville pelastusajoneuvoille. Myös eri pelastusajoneuvoille asetetut vaatimukset ovat poikenneet toisistaan. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut ilmoittaa perushinta jokaisen seitsemän eri pelastusajoneuvon korityölle. Lisäksi jokaisen seitsemän eri pelastusajoneuvon korityölle on laskettu yhteenlaskettu lisähinta tarjoajan ilmoittamien lisähintojen perusteella. Lopuksi pelastusajoneuvojen koritöille ilmoitetut seitsemän perushintaa on laskettu yhteen ja vastaavasti kaikki seitsemän lisähintaa on laskettu yhteen. Sekä yhteenlaskettu perushinta että yhteenlaskettu lisähinta ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun ja tarjoajan saamiin pisteisiin siten, että alimman yhteenlasketun perushinnan antanut tarjoaja on saanut 75 pistettä ja alimman yhteenlasketun lisähinnan antanut tarjoaja on saanut 25 pistettä.

Tarjouspyynnön liitteinä olleista teknisistä asiakirjoista ei ole käynyt ilmi, minkälaiselle alustalle raivausautojen korityöt tehdään. Teknisistä asiakirjoista ei ole myöskään käynyt ilmi raivausautoille asetettuja vaatimuksia ja toimenpiteitä. Hankintayksikkö on hankintamenettelyn aikana todennut, että raivausauton hinta muodostetaan muiden pelastusajoneuvojen osakokonaisuuksien hintoja yhdistelemällä. Kun otetaan huomioon, että tarjouspyynnön liitteenä olleet tekniset asiakirjat ovat sisältäneet kunkin pelastusajoneuvotyypin osalta useita satoja erilaisia vaatimuksia ja toimenpiteitä, joista osa on sisältynyt perushintaan ja joista osalle on tullut ilmoittaa lisähinta, markkinaoikeus katsoo, että tarjoajat eivät ole voineet tarjousta jättäessään ennakoida minkälaisia vaatimuksia ja toimenpiteitä raivausautoihin tulee mahdollisesti sisällyttää. Raivausautojen koritöiden teknisten määritelmien puuttuminen on aiheuttanut myös sen, että hankintayksikölle on jäänyt rajoittamaton harkintavalta arvioida tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Koska muiden pelastusajoneuvojen koritöiden tapaan myös raivausautojen korityöt on tullut ottaa huomioon tarjotuissa perus ja lisähinnoissa, tarjoajat ovat joutuneet asettamaan hintoja erilaisille vaatimuksille ja toimenpiteillä tietämättä, koskeeko tietty vaatimus tai toimenpide ainoastaan kyseisessä teknisessä asiakirjassa mainittua pelastusajoneuvotyyppiä vai mahdollisesti myös teknisesti määrittelemätöntä raivausautoa. Edellä todettu huomioon ottaen, markkinaoikeus katsoo, että tarjoajat eivät ole voineet ottaa raivausautojen koritöitä huomioon perus ja lisähintoja ilmoittaessaan.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut hankinnan kohteena olevien raivausautojen koritöiden osalta siten epäselvä, etteivät tarjoajat ole sen perusteella voineet antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Sansia Oy aikoo edelleen toteuttaa pelastuslaitosten sammutus-, säiliö-, säiliösammutus- ja raivausautojen koritöiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Sansia Oy:n 3.12.2020 tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeus kieltää Sansia Oy:tä tekemästä hankintasopimusta kyseisen päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 800.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Sansia Oy:n korvaamaan WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych Spólka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spólka Komandytowan oikeudenkäyntikulut 15.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Sansia Oy:n ja Saurus Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Ville Parkkari ja Liisa Kauramäki.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeammasta hallinto-oikeudesta.