MAO:54/21

Asian tausta

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on ilmoittanut Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien sekä Lempäälän ja Pirkkalan kuntien puolesta 7.5.2020 julkaistulla ja 25.5.2020 korjatulla sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskevalla hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta radiologisia tutkimuksia koskevasta liitteen E kohdan 1 mukaisesta palveluhankinnasta 36 kuukauden ajalle ja 24 kuukauden optiokaudelle. Hankinta on jaettu kolmeen osaan.

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n toimitusjohtaja on 5.6.2020 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn magneettitutkimuksia koskevan hankinnan osan 3 osalta.

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on ilmoittanut Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien sekä Lempäälän ja Pirkkalan kuntien puolesta 9.6.2020 julkaistulla sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskevalla hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta magneettitutkimuksia koskevasta liitteen E kohdan 1 mukaisesta palveluhankinnasta 36 kuukauden ajalle ja 24 kuukauden optiokaudelle.

Nokian kaupungin perusturvalautakunta on 18.8.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 82 valinnut hankinnan osan 3 osalta SYNLAB Suomi Oy:n tarjouksen.

Koko hankintailmoituksella kilpailutetun hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 2.800.000 euroa, josta hankinnan osan 3 arvo 2.425.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen hankinnan osan 3 osalta, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä tältä osin. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.090 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjouspyynnön vastaista tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan umpeutumisen jälkeen.

Voittanut tarjoaja ei ole alkuperäisessä tarjouksessaan ilmoittanut, missä Pirkanmaan alueella sen tarjoama toinen magneettikuvauksia suorittava laite sijaitsee. Jälkikäteen asiaa kysyttäessä voittanut tarjoaja on ilmoittanut toisen laitteen sijaitsevan sen alihankkijan tiloissa. Voittanut tarjoaja ei ole alkuperäisessä tarjouksessaan myöskään ilmoittanut tarjouspyyntöasiakirjoissa ehdottomana vaadittua suunnitelmaa käytettävästä henkilökunnasta sen alihankkijan osalta. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut kyseiset henkilökuntaa koskevat tiedot vasta hankintayksikön pyydettyä tältä osin tarjoukseen täydennystä.

Täydennetyissä tiedoissa on ollut kyse olennaisista ja tarjouspyynnön ehdottomien vähimmäisvaatimusten vastaisista tiedoista. Kyseisten tietojen täydennyttäminen on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen myös sen täydentämisen jälkeen. Voittanut tarjoaja on vahvistanut hankintayksikön täydennyttämispyyntöön antamassaan viestissä, että sen alihankkijan tiloissa tehtävien magneettikuvausten osalta paikalla ovat vain alihankkijan röntgenhoitajat ja että voittaneen tarjoajan radiologian ja neuroradiologian erikoislääkärit vain lausuvat tutkimukset. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole tältä osin vastannut tarjouspyynnön vaatimusta siitä, että radiologian ja neuroradiologian lääkärit ovat voittaneen tarjoajan alihankkijan tiloissa paikalla aina kun magneettikuvauksia tehdään. Tarjouspyynnössä paikalla ololla on tarkoitettu hankintayksikön tarjoajien kysymyksiin antamien vastausten perusteella nimenomaan radiologin fyysistä läsnäoloa kuvausten aikana.

Vastine

Vaatimukset

Nokian kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.543 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on havainnut voittaneen tarjoajan tarjouksessa epäselvyyksiä tarjouspyynnön laatukriteereihin annettujen tietojen sekä nykytilan ja sopimuskauden aikana vaadittujen olosuhteiden osalta. Hankintayksikkö on lähettänyt voittaneelle tarjoajalle tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun edellyttämällä tavalla 10.8.2020 ja 13.8.2020 selvityspyynnöt havaituista epäselvyyksistä. Hankintayksikkö on lisäselvityksillään pyrkinyt varmistumaan kaikkien tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vaatimusten täyttymisestä. Voittaneelle tarjoajalle ei ole annettu mahdollisuutta muuttaa tarjoustaan tai esittää tosiasiallisesti uutta tarjousta. Voittaneelta tarjoajalta 13.8.2020 ja 15.8.2020 saatujen selvitysten perusteella hankintayksikkö on todennut voittaneen tarjoajan alkuperäisen tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi ja vertailukelpoiseksi.

Voittanut tarjoaja on yksilöinyt sen alihankkijan ja ilmoittanut alihankkijan sijainnin alkuperäisen tarjouksen salassa pidettäväksi merkityssä liitteessä. Liitteen liikesalaisuuksien piirissä olevien seikkojen vuoksi hankintayksikkö on varmistanut toimitusvarmuuslaitteen sijainnin tarjouspyynnössä määritellyssä aikataulussa tiedustelemalla 10.8.2020 voittaneelta tarjoajalta, missä kohtaa Pirkanmaan alueella voittaneen tarjoajan toinen laite on sopimuskauden alkaessa eli 1.9.2020. Tällä hankintayksikkö on halunnut varmistua siitä, että se on ymmärtänyt voittaneen tarjoajan tarjouksessa annetut tiedot oikein ja että se antaa voittaneelle tarjoajalle oikean määrän laatupisteitä toimitusvarmuudesta. Voittaneen tarjoajan alkuperäisessä tarjouksessa ei ole tältä osin ollut puutetta tai virhettä, vaan kyse on ollut epäselvyydestä toimipisteiden ja kuvauslaitteiden sijainnissa sekä lukumäärässä. Voittanut tarjoaja on esittänyt tarjouksessaan tarjouspyynnön kysymykseen siitä, onko palveluntuottajalla useampi kuin yksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä laite Pirkanmaan alueella, vastaukseksi ”kyllä”.

Tarjouspyynnössä toimitusvarmuuden kohdalla ei ole vaadittu ilmoitettavan toimintapaikan henkilökuntalistaa. Tarjouspyynnössä on vaadittu ainoastaan ensisijaisen, palveluntuottajan varsinaisen toimipaikan suunnitelma käyttävistä henkilöistä. Kyseisessä kohdassa ilmoitettavan toimipaikan on tarkoitus olla varalla, jos ensisijaiseen toimipaikkaan ei saada kuvausaikoja. Tarjouspyynnössä on kysytty ensin henkilölistaa ja vasta sen jälkeen tietoa toimitusvarmuutta koskevasta paikasta. Tällä järjestyksellä on haluttu ilmentää sitä, että henkilölistaus tulee antaa vain ensisijaisesta, palveluntuottajan varsinaisessa toimipaikassa olevasta henkilöstöstä. Yhdeltäkään tarjoajalta ei ole tiedusteltu tarjouksissa tai niiden toimittamisen jälkeen toimitusvarmuutta koskevan toimipisteen henkilölistaa.

Voittaneelta tarjoajalta on tarjousten jättämiselle varatun määräajan umpeutumisen jälkeen pyydetty vahvistusta siitä, täyttääkö sen alihankkijan palvelu kaikilta osin kuten muun ohella työntekijöiden pätevyyden osalta hankinnan kohteena olevien magneettitutkimusten vaatimukset. Tällä ei ole tarkoitettu pyytää henkilöstölistausta alihankkijasta, vaan varmistaa, että voittanut tarjoaja on ymmärtänyt kaikki tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset oikein ja että ne täyttyvät myös alihankkijan osalta. Voittaneen tarjoajan antaman vastauksen perusteella voittanut tarjoaja on ymmärtänyt tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset oikein ja on sitoutunut täyttämään ne. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tältä osin puutteellinen tai tarjouspyynnön vastainen.

Tarjouspyynnössä ei ole erikseen vaadittu radiologin paikalla oloa tarjouspyynnön toimitusvarmuutta koskevassa kohdassa ilmoitettavassa toissijaisessa toimipaikassa. Myös radiologin paikallaolovaatimus on sijoittunut tarjouspyynnössä kohtaan ennen toimitusvarmuutta koskevaa osiota. Voittaneen tarjoajan hankintayksikön tiedusteluun antamasta vastauksesta ei myöskään ole suoraan luettavissa, että voittaneen tarjoajan alihankkijan radiologi ei olisi paikalla alihankkijan tiloissa, kun magneettikuvauksia tehdään. Vastauksessa todetaan ainoastaan, että alihankkijan röntgenhoitajat suorittavat kuvantamisen ja voittaneen tarjoajan radiologian ja neuroradiologian erikoislääkärit lausuvat tutkimukset.

Kuultavan lausunto

SYNLAB Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja esittänyt, että sen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Kuultava on sitoutunut täyttämään tarjouspyynnön ehdot ja tarjouksessaan ilmoittanut tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot. Tarjouspyynnön mukaisesti palvelutuotannon aloitusvaiheessa tilaajille toimitetaan lopullinen listaus käytettävistä henkilöistä koulutus- ja työkokemustietoineen. Sopimuskaudella käytettävällä henkilöstöllä tulee olla vähintään sama pätevyys kuin suunnitelmassa ilmoitetuilla henkilöillä. Tarjouksessa ei siten ole ollut välttämätöntä nimetä kaikkia henkilöitä, jotka palvelutuotannon aloitusvaiheessa ovat palvelua tuottamassa. Hankintayksikön pyynnöstä tietoja on kuitenkin täydennetty tarjouksen jättämisen jälkeen jo ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntöä ei ole perusteltua tai edes mahdollista tulkita siten, kuin hankintayksikkö on vastineessaan esittänyt. Käsitteitä toimitusvarmuuslaite, ensisijainen toimipaikka tai palveluntuottajan varsinainen toimipaikka ei ole käytetty tai määritelty tarjouspyynnössä. Hankintayksikön tulkinta tarkoittaisi muun ohella sitä, että mitkään tarjouspyynnössä ennen kohtaa ”Laatu 2. Toimitusvarmuus” esitetyt vaatimukset kuten magneettitutkimuksen hintaa, laajuutta tai henkilöstön koulutusta, pätevyyttä ja viranomaishyväksyntää koskevat vaatimukset eivät koskisi toimitusvarmuuslaitteen toimipistettä. Tarjouspyynnön kohdassa ”Laatu 2. Toimitusvarmuus” ei ole todettu mitään toissijaisuudesta tai siitä, että kaikki tarjouspyynnön vaatimukset eivät koskisi kyseistä laitetta tai toimipistettä.

Henkilöstön vähimmäisvaatimukset, vaatimus esittää jo tarjouksessa suunnitelma käytettävistä henkilöistä ja vaatimus radiologin fyysisestä läsnäolosta aina kun magneettikuvauksia tehdään, ovat olleet taloudelliselta arvoltaan merkittäviä. Kun tarjouskilpailun voittajaksi valittu kuultava on voinut jättää tältä osin puutteellisen tarjouksen, sen tarjous ei ole ollut vertailukelpoinen sellaisten tarjoajien tarjousten kanssa, joissa on noudatettu tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjoajien ei olisi tullut tarjouspyynnössä ilmoitettujen ja siinä vaadittujen tietojen keskinäisestä järjestyksestä ymmärtää, että sanamuodoltaan ehdottomat tarjouspyynnön vaatimukset koskevat vain yhtä toimipaikkaa. Tarjoajien on kuitenkin tullut ymmärtää, että kaikki tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset kuten hintaan sisältyvät toiminnot ja laajuudet koskevat kaikkia laitteita ja toimenpiteitä, eikä kohdassa ”Laatu 2. Toimitusvarmuus” mainitusta laatupisteisiin oikeuttavasta ja toimitusvarmuuden takaavasta laitteesta ole erikseen tullut toimittaa selvityksiä esimerkiksi henkilökunnasta tai radiologin läsnäoloa koskevan vaatimuksen täyttymisestä. Näiden ehdottomien vaatimusten toteutuminen kaikkien tarjoajan tarjoamien laitteiden osalta on käynyt ilmi tarjoajan tarjouksessaan antamasta vakuutuksesta siitä, että ne täyttyvät. Yksikään tarjoajista ei ole alkuperäisessä tarjouksessaan selvittänyt ehdottomien vaatimusten täyttymistä erikseen laatupisteisiin oikeuttavan ja toimitusvarmuuden takaavan laitteen osalta sen vuoksi, että se on sattunut tarjouspyynnön sallimalla tavalla käyttämään alihankkijaa tämän laitteen osalta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valituksen perusteella arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten vastaisina ja kun se on antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan umpeutumisen jälkeen. Asiassa on tarvittaessa arvioitava hankintayksikön menettelyä voittaneen tarjoajan tarjouksen arvioinnissa täydennyksen jälkeen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 107 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, liitteessä E lueteltuja palveluja koskeviin hankintoihin, jotka ovat arvoltaan vähintään 25 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 12 luvun (107–115 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 113 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 115 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 154 §:n 4 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu seuraamus voidaan määrätä vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä.

Tarjouspyyntö

Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön kohdan II.2.4 mukaan hankinnan kohteena ovat magneettitutkimukset (lausunnolla) palveluntuottajan tiloissa ja laitteilla Pirkanmaan alueella. Hankinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut paras hinta-laatusuhde siten, että kokonaishinnasta on voinut saada 70 pistettä ja laadusta 30 pistettä, muun ohella toimitusvarmuudesta 5 pistettä.

Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” alakohdassa ”Palveluvaatimukset” on esitetty vähimmäisvaatimuksena muun ohella, että magneettitutkimukset suoritetaan tarjoajan tiloissa ja laitteilla vähintään 1,5 Teslan laitteella ja että palveluntuottajan radiologi on paikalla yksikössä aina, kun magneettikuvauksia tehdään.

Saman kohdan alakohdassa ”Henkilöstön vähimmäisvaatimukset” on asetettu vaatimuksia muun ohella tarjottavan henkilöstön koulutuksesta, viranomaishyväksynnöistä ja työkokemuksesta. Alakohdassa on lisäksi edellytetty, että palveluntuottaja liittää tarjoukseensa suunnitelman käytettävistä henkilöistä koulutus- ja työkokemustietoineen. Alakohdassa on edelleen todettu, että palveluntuotannon aloitusvaiheessa tilaajille toimitetaan lopullinen listaus käytettävistä henkilöistä koulutus- ja kokemustietoineen ja että sopimuskaudella käytettävällä henkilöstöllä tulee olla vähintään sama pätevyys kuin suunnitelmassa ilmoitetuilla henkilöillä.

Saman kohdan alakohdassa ”Laatu” on esitetty viisi laadullista vertailuperustetta painoarvoineen. Toisena laadullisena vertailuperusteena on esitetty ”Toimitusvarmuus”, johon on tullut valita vastaukseksi kyllä tai ei ja jonka osalta alakohdassa on todettu seuraavaa:

”Palveluntuottajalla on useampi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä laite Pirkanmaan alueella (alle 50 km päässä Tampereen keskustasta (lyhintä maantie reittiä käyttäen (Google Maps)), viimeistään sopimuskauden alkaessa 1.9.2020, jolla voidaan suorittaa hankinnan kohteena olevia magneettitutkimuksia ja näin ollen taata asiakkaiden pääsy tutkimuksiin (toimitusvarmuus).”

Edellä mainitut viisi laadullista vertailuperustetta on esitetty myös tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet”. Kohdassa on todettu toimitusvarmuutta koskevan laadullisen vertailuperusteen osalta seuraavaa:

”Palveluntuottajalla on useampi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä laite (viimeistään sopimuskauden alkaessa 1.9.2020) Pirkanmaan alueella = 5 pistettä, Ei = 0 pistettä”.

Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” alakohdassa ”Sijainti” on asetettu vähimmäisvaatimuksia tarjottujen magneettikuvauspalvelujen sijainnista. Alakohdassa on lisäksi edellytetty, että tarjoajat liittävät tarjoukseensa selvityksen magneettitutkimusten suorittamisen toimipisteestä ja sijainnista.

Voittaneen tarjoajan tarjous, voittaneen tarjoajan toimittama lisäselvitys ja tarjousten vertailu

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt tarjouspyynnön vaatimukseen magneettikuvausten suorittamisesta 1,5 Teslan laitteella tarjoajan tiloissa ja radiologin läsnäolosta vastaukseksi ”Kyllä”. Voittanut tarjoaja on lisäksi liittänyt tarjoukseensa selvityksen toimipisteistä ja MRI-tutkimusten tekopaikasta Tampereen seudulla. Selvityksestä käy ilmi, että osa magneettikuvauksista toteutetaan alihankintana selvityksessä kuvatussa voittaneen tarjoajan alihankkijan toimipisteessä, jonka osalta on ilmoitettu muun ohella sijaintitiedot.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan toimitusvarmuutta koskevaan vertailuperusteeseen vastaukseksi ”Kyllä”.

Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa henkilöstösuunnitelman, josta on käynyt ilmi sen tarjoamissa palveluissa käytettäviksi suunnitellut henkilöt kuten palvelun tuottamiseen osallistuvat radiologit koulutus- ja työkokemustietoineen. Suunnitelmassa on lueteltu palvelun tuottamiseen osallistuvia radiologeja, muttei yksilöity, ovatko ne voittaneen tarjoajan vai sen alihankkijan palveluksessa.

Voittaneelle tarjoajalle on 10.8.2020 toimitettu lisäselvityspyyntö, jossa voittaneelta tarjoajalta on pyydetty lisäselvitystä tarjoamastaan palvelusta. Selvityspyynnössä on todettu muun ohella seuraavaa:

”2. Toimitusvarmuus
Tarjouspyyntö: Palveluntuottajalla on useampi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä laite Pirkanmaan alueella (alle 50 km päässä Tampereen keskustasta (lyhintä maantie reittiä käyttäen (Google Maps)), viimeistään sopimuskauden alkaessa 1.9.2020, jolla voidaan suorittaa hankinnan kohteena olevia magneettitutkimuksia ja näin ollen taata asiakkaiden pääsy tutkimuksiin (toimitusvarmuus).
Missä Pirkanmaan alueella teillä on toinen laite 1.9.2020?”

Voittanut tarjoaja on 13.8.2020 toimittamassaan selvityksessä ilmoittanut edellä mainittuun toimitusvarmuutta koskevaan tiedusteluun vastauksena, että toinen laite sijaitsee tietyssä sen alihankkijan osoitteessa.

Voittaneelle tarjoajalle on 13.8.2020 toimitettu toinen lisäselvityspyyntö, jossa esitetty muun ohella seuraava kysymys:

”Olette ilmoittaneet tässä toisen laitteen sijaitsevan alihankkijanne [– –] tiloissa. Pyydämme teitä vahvistamaan, että alihankkijanne tuottama Palvelu täyttää kaikilta osin hankinnan kohteena olevien magneettitutkimusten (Työntekijöiden pätevyydet, tutkimusten suorittamisen ja toimipisteen aukioloajat ym.) vaatimukset.”

Voittanut tarjoaja on 15.8.2020 toimittanut vastauksen muun ohella edellä mainittuun kysymykseen. Vastauksesta ilmenee muun ohella, että voittaneen tarjoajan alihankkijan kuvantamisen toteuttavat röntgenhoitajat on ilmoitettu voittaneen tarjoajan vastausviestin liitteessä, että voittaneen tarjoajan radiologian ja neuroradiologian erikoislääkärit lausuvat tutkimukset ja että voittaneen tarjoajan alihankkijan toimipiste täydentää voittaneen tarjoajan tarjontaa magneettitutkimusten osalta.

Hankintapäätöksestä käy ilmi, että voittaneen tarjoajan tarjous on saanut hankinnan osa-alueen 3 osalta yli kuusi vertailupistettä enemmän kuin seuraavaksi tullut valittajan tarjous. Hankintapäätöksen liitteenä olleen tarjousten vertailutaulukon mukaan sekä voittaneen tarjoajan että valittajan tarjoukset ovat saaneet viisi pistettä toimitusvarmuutta koskevasta vertailuperusteesta.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole alkuperäisessä tarjouksessaan ilmoittanut, missä Pirkanmaan alueella sen tarjoama toinen magneettikuvauksia suorittava laite sijaitsee, eikä myöskään ilmoittanut tarjouspyyntöasiakirjoissa ehdottomana vaadittua suunnitelmaa käytettävästä henkilökunnasta sen alihankkijan osalta. Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittanut tarjoaja on ilmoittanut kyseiset tiedot vasta hankintayksikön pyydettyä voittaneelta tarjoajalta tarjoukseen täydennystä. Valittajan mukaan hankintayksikkö on menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjouspyynnön vastaista tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan umpeutumisen jälkeen.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on pyytänyt lisäselvitystä voittaneelta tarjoajalta. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnön toimitusvarmuutta koskevassa laadullisessa vertailuperusteessa mainitusta lisälaitteesta ei ole erikseen tullut toimittaa selvityksiä. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten toteutuminen kaikkien tarjoajan tarjoamien laitteiden osalta on käynyt ilmi tarjoajan tarjouksessaan antamasta vakuutuksesta siitä, että ne täyttyvät.

Kuultava on esittänyt, että sen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Kuultavan mukaan se on sitoutunut täyttämään tarjouspyynnön ehdot ja tarjouksessaan ilmoittanut tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot. Kuultava on lisäksi esittänyt, että tarjouksessa ei ole ollut välttämätöntä nimetä kaikkia tekijöitä, jotka palvelutuotannon aloitusvaiheessa ovat palvelua tuottamassa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa, ja kyseessä ei ole epäolennainen puute tai virhe.

Tarjouspyynnössä on edellä kuvatulla tavalla asetettu toimitusvarmuutta koskeva laadullinen vertailuperuste, jonka osalta tarjoaja on voinut saada tarjousvertailussa viisi pistettä, mikäli se on tarjouksessaan ilmoittanut, että sillä on useampi kuin yksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä magneettikuvauslaite. Ilmoitus on tarjouspyynnön mukaan tullut antaa vastaamalla kyseisen vertailuperusteen osalta joko ”Kyllä” tai ”Ei”. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole edellytetty, että tarjoajat ilmoittavat vertailuperusteen osalta huomioon otettujen lisälaitteiden sijainnin.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut edellä mainitun vertailuperusteen osalta, että sillä on useampi kuin yksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä magneettikuvaus antamalla tältä osin tarjouksessaan vastauksen ”Kyllä”.

Tarjouspyynnössä on myös edellä kuvatulla tavalla edellytetty, että palveluntuottaja liittää tarjoukseensa suunnitelman käytettävistä henkilöistä koulutus- ja työkokemustietoineen ja että palveluntuotannon aloitusvaiheessa tilaajille toimitetaan lopullinen luettelo käytettävistä henkilöistä koulutus- ja kokemustietoineen. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan vaadittu, että henkilöstösuunnitelma on lopullinen.

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä tarjouspyynnössä vaaditun suunnitelman palvelussa käytettävästä henkilöstöstä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että voittanut tarjoaja alkuperäisessä tarjouksessaan vastannut toimitusvarmuutta koskevaan laadun vertailuperusteeseen ja esittänyt henkilöstösuunnitelman siten kuin tarjouspyynnössä on edellytetty, eikä voittaneen tarjoajan tarjous ole ollut näiltä osin tarjouspyynnön vastainen. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjous ei ole lisäselvitysten seurauksena voinut muuttua tarjouspyynnön vastaisesta tarjouspyynnön mukaiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneelta tarjoajalta ei ole ollut välttämätöntä pyytää selvitystä sen tarjouksesta, mutta asiassa ei ole myöskään tullut ilmi, että selvitysten pyytämisessä olisi menetelty hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, onko voittaneen tarjoajan tarjouksen täydentämisen yhteydessä tullut esiin sellaista tietoa, joka olisi tullut ottaa huomioon tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta arvioitaessa tai tarjouksia vertailtaessa.

Valittaja on tältä osin esittänyt, että voittaneen tarjoajan täydennyttämispyyntöön antamassaan viestissä esittämä tieto siitä, että voittaneen tarjoajan alihankkijan tiloissa tehtävien magneettikuvausten osalta paikalla ovat vain alihankkijan röntgenhoitajat ja että voittaneen tarjoajan radiologian ja neuroradiologian erikoislääkärit vain lausuvat tutkimukset, ei ole vastannut tarjouspyynnön vaatimusta siitä, että radiologian ja neuroradiologian lääkärit ovat voittaneen tarjoajan alihankkijan tiloissa paikalla aina kun magneettikuvauksia tehdään. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tältä osin tarjouspyynnön vastainen.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole erikseen vaadittu radiologien paikalla oloa tarjouspyynnön toimitusvarmuutta koskevassa kohdassa ilmoitettavassa toissijaisessa toimipaikassa. Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan hankintayksikön tiedusteluun antamasta vastauksesta ei myöskään ole suoraan luettavissa, että voittaneen tarjoajan alihankkijan radiologi ei olisi paikalla alihankkijan tiloissa, kun magneettikuvauksia tehdään.

Voittanut tarjoaja on edellä kuvatulla tavalla esittänyt tarjouksensa täydentämisen yhteydessä, että sen tarjoama toinen laite sijaitsee sen alihankkijan tiloissa. Lisäksi voittanut tarjoaja on yksilöinyt sen alihankkijan kuvantamisen toteuttavat röntgenhoitajat ja ilmoittanut, että voittaneen tarjoajan radiologian ja neuroradiologian erikoislääkärit lausuvat tutkimukset ja että voittaneen tarjoajan alihankkijan toimipiste täydentää voittaneen tarjoajan tarjontaa magneettitutkimusten osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksensa täydentämisen yhteydessä ilmoittamat tiedot on toimitettu selvityksenä siitä, että hankinnan kohteena olevan magneettikuvauslaitteen lisäksi tarjoama toinen magneettikuvauslaite on vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia. Kyseinen toinen magneettikuvauslaite on puolestaan liittynyt tarjouspyynnössä esitettyyn parhaan hinta-laatusuhteen vertailuperusteeseen, jossa useamman kuin yhden tarjouspyynnön vaatimukset täyttävän magneettikuvauslaitteen olemassaolosta on voinut saada ja voittanut tarjoaja on saanutkin tarjousvertailussa viisi pistettä.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen ja toiseksi tulleen valittajan tarjouksen välinen piste-ero on ollut enemmän kuin toimitusvarmuudesta saatavissa oleva enimmäispistemäärä. Voittanut tarjoaja olisi siten saanut tarjousvertailussa parhaat pisteet myös tilanteessa, jossa se ei olisi ilmoittanut tarjoavansa toista tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää magneettikuvauslaitetta ja jossa voittaneella tarjoajalla ei olisi ollut toisen laitteen osalta lainkaan omaa tai alihankkijan toimipistettä tai henkilöstöä.

Mikäli voittaneen tarjoajan tarjous ei olisi ollut toimitusvarmuutta koskevaan vertailuperusteeseen liittyvien sisällöllisten vaatimusten mukainen, seuraus tästä olisi voinut olla se, että voittaneen tarjoajan ei olisi tullut saada tästä vertailuperusteesta viittä pistettä. Voittaneen tarjoajan tarjousta ei olisi voinut tällä perusteella sulkea tarjouskilpailusta.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittajan markkinaoikeudessa väittämä hankintayksikön lainvastainen menettely voittaneen tarjoajan tarjouksen arvioinnissa sen täydentämisen jälkeen ei ole voinut vaikuttaa hankintamenettelyn lopputulokseen valittajan aseman tai hankintamenettelyn lopputuloksen kannalta merkityksellisellä tavalla. Näin ollen mahdollisesta virheestä toimitusvarmuuden vertailussa huolimatta markkinaoikeus ei voisi hankintalain 154 §:n 4 momentin mukaisesti määrätä hankintayksikölle hankintalain 154 §:n 1 momentissa tarkoitettua seuraamusta. Näin ollen hankintayksikön menettelyä ei ole tältä osin tarpeen arvioida enemmälti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin ainakaan siten hankintasäännösten vastaisesti, että asiassa tulisi harkittavaksi seuraamusten määrääminen. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n korvaamaan Nokian kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.543 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Pekka Savola ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta