MAO:9/21


Asian tausta

KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on 1.7.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut KLKH 157 Esitystekniikka 2019 -puitejärjestelyyn toimittajiksi Atea Finland Oy:n, Caverion Suomi Oy:n, Dustin Finland Oy:n, Electro Waves Oy:n, Lyreco Finland Oy:n ja Telia Finland Oyj:n.

KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on 15.8.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 1.7.2019 tekemänsä hankintapäätöksen ja ratkaissut asian uudelleen sulkemalla Electro Waves Oy:n, Telia Finland Oyj:n ja Atea Finland Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina ja valitsemalla puitejärjestelyyn toimittajiksi Lyreco Finland Oy:n ja Dustin Finland Oy:n.

Vantaan kaupunki on julkaissut 23.4.2020 tarjouspyynnön kevennetystä tarjouskilpailusta, joka on järjestetty KL- kuntahankinnat Oy:n kilpailuttaman puitejärjestelyn sisäisenä tarjouskilpailuna esitystekniikan laitteiden ja palveluiden hankinnasta.

Vantaan kaupungin tietohallintojohtaja on edellä todettuun puitejärjestelyyn perustuvassa kevennetyssä kilpailutuksessa 1.6.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 47 sulkenut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Dustin Finland Oy:n tarjouksen.

Vantaan kaupungin tietohallintojohtaja on 16.6.2020 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 50 poistanut 1.6.2020 tekemänsä hankintapäätöksen ja ratkaissut asian uudelleen valitsemalla Lyreco Finland Oy:n tarjouksen.

Vantaan kaupungin tietohallintojohtaja on 25.6.2020 tekemällään toisella hankintaoikaisupäätöksellä § 62 poistanut 16.6.2020 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen ja ratkaissut asian uudelleen sulkemalla Lyreco Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valitsemalla Dustin Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Lyreco Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus myöntää sille käsittelyluvan ja että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.835 eurolla oikeudenkäyntimaksun määrällä lisättynä, viivästyskorkoineen.

Perustelut

Asiassa on perusteet käsittelyluvan myöntämiselle, koska valittajan tarjous on hylätty selkeän virheellisesti ja valittajaa kuulematta. Valittaja on päässyt lausumaan voittaneen tarjoajan tarjouksesta vasta markkinaoikeudessa. Hankintayksiköltä on kulunut valittajan asiakirjapyyntöihin vastaamiseen suhteettoman pitkä aika.

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailuista kaikilla kierroksilla tarjouspyynnön vastaisena ilman, että valittaja on saanut vastata hankintapäätöksissä esitettyihin väitteisiin. Hankintayksikkö on menettelyllään toiminut tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden vastaisesti sekä suosinut voittanutta tarjoajaa valittajaa syrjien. Virheettömässä menettelyssä valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun, koska valittajan tarjous on ollut tarjouskilpailun halvin.

Esillä oleva kilpailutus on järjestetty KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttaman puitejärjestelyn sisäisenä tarjouskilpailuna. Vantaan kaupungin kilpailuttamia tuotteita sekä ohjaus- ja hallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset ovat olleet suurimman osan tuotteista osalta samanlaiset kuin KL-Kuntahankinnat Oy:n puitejärjestelykilpailutuksessa, jossa valittujen puitesopimustoimittajien tarjoamat tuotteet on hyväksytty puitesopimustuotteiksi. Tarjouspyynnön liitteenä olleen tuotelomakkeen kaksi viimeistä välilehteä ovat kuitenkin sisältäneet Vantaan kaupungin määrittelemiä tuotteita ja palveluja, joille ei ole puitejärjestelykilpailutuksessa määritelty ominaisuuksia tai hintoja.

Kilpailutettuihin puitejärjestelytuotteisiin ovat kuuluneet muun ohella esillä olevan tarjouskilpailun kosketusnäytöt. Valittaja on tarjonnut samoja Vestel-kosketusnäyttöjä KL-Kuntahankinnat Oy:n puitejärjestelykilpailutuksessa ja Vantaan kaupungin kevennetyssä tarjouskilpailussa. KL-Kuntahankinnat Oy ei ole sulkenut valittajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Puitejärjestelyyn hyväksyttyjä tuotteita ei ole ollut oikeutta sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Valittajan tarjoamat Vestel-näytöt ovatkin olleet tarjouspyynnön mukaisia, koska kuvanlähteen valinta on tapahtunut tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla kosketuspaneelista.

Tarjouspyynnön tuotelomakkeen kosketusnäytöt-välilehdellä ei ole määritelty, missä kohtaa kosketuspaneelia kuvanlähteen valinnan tulee tapahtua eikä sitä, että valinnan tulee tapahtua etupaneelista. Tarjouspyynnön mukaan kuvanlähteen valinta voi siten tapahtua missä tahansa kohtaa kosketuspaneelia. Kuvanlähteen valinnan tulee kuitenkin tapahtua näytöltä eikä kaukosäätimellä.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen myös Vantaan kaupungin tässä kilpailutuksessa määrittelemän ELMO-dokumenttikameran osalta. Hankintayksikön määrittelemä dokumenttikameraa koskeva tarjouspyynnön vaatimus "ELMO MX-2 tai vastaava" on ollut ongelmallinen, sillä valittajan sekä ELMO-tuotteiden maahantuojalta että valmistajalta saaman tiedon mukaan tällä mallimerkinnällä olevaa dokumenttikameraa ei ole ollut eikä tulossa markkinoille.

Valittaja on pyrkinyt selvittämään tarjouspyynnön ELMO-dokumenttikameran merkintää koskevan epäselvyyden. Valittajan Vantaan kaupungille tarjousaikana esittämään kysymykseen ELMO-dokumenttikameran mallimerkinnöistä on vastattu, että hankintayksikkö on tarkistanut pyydettyjen laitteiden saatavuuden eikä tältä osin tee tarjouspyyntöön muutoksia. Koska hankintayksikkö ei valittajan kysymyksestä huolimatta ole muuttanut hankinnan ehtoja, valittaja on tarjonnut saman valmistajan ELMO MO-2 -dokumenttikameraa.

Koska hintalomakkeella määriteltyä tuotetta ELMO MX-2 ei ole ollut, eikä ole tulossa, valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemispäätöksessä esitetty väite siitä, että valittajan tarjoamassa tuotteessa on eri ominaisuudet kuin vaaditussa tuotteessa, on ollut perusteeton. Myös päätöksen väitteet siitä, että valittajan tarjoamasta dokumenttikamerasta on puuttunut 4K-resoluutio -ominaisuus ja että valittajan tarjoamassa dokumenttikamerassa on ollut vaatimuksista poikkeavat liitännät, ovat olleet perusteettomia.

Voittaneen tarjoajan hintalomakkeesta on ilmennyt, ettei sekään ole tarjonnut hintalomakkeella vaadittua ELMO MX-2 -dokumenttikameramallia, vaan ELMO MX-P -dokumenttikameran. Myös hankintayksikön on siten tullut olla tietoinen, ettei tarjouspyynnössä vaadittua dokumenttikameramallia ole olemassa. Hankintayksikkö on menetellyt tasapuolisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden vastaisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjoaman ELMO MX-P -dokumenttikameran tarjouspyynnön mukaiseksi ja valittajan tarjoaman dokumenttikameran ELMO MO-2 tarjouspyynnön vastaiseksi.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Valittajan vaatimus käsittelyluvan myöntämisestä on perusteeton. Hankintaprosessin pitkittyminen, hankintaoikaisut ja asiakirjapyyntöihin vastaaminen eivät ole hankintasäännösten mukaisia perusteita myöntää käsittelylupaa. Hankintamenettelyssä ei ole tehty sellaista painavaa menettelyvirhettä, jonka perusteella käsittelylupa tulisi myöntää. Esillä olevassa asiassa ei ole kysymys sellaisesta oikeudellisesta ongelmasta, joka lain ja oikeustilan selventämiseksi ja ohjaamiseksi tulisi ratkaista oikeudessa. Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti hankintapäätöstä tehdessään.

Hankintamenettely on pitkittynyt muun ohella sen keskeyttämisen ja kahden hankintaoikaisumenettelyn vuoksi. Molemmat puitejärjestelyyn valitut tarjoajat ovat tehneet useita asiakirjapyyntöjä, joiden käsittely on vienyt aikaa. Kumpaakaan tarjoajaa ei ole kuultu hankintaoikaisujen osalta. Hankintayksikkö on kohdellut molempia tarjoajia hankintamenettelyssä tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintaoikaisuvaatimukset ja asiakirjapyynnöt on käsitelty ilman kohtuutonta viivytystä.

Valittajan tarjoamat Vestel-merkkiset kosketusnäytöt ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Hankintayksikkö on arvioinut kevennetyssä kilpailutuksessa kaikkien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuuden. Valittajan tarjoamissa näytöissä kuvanlähteen vaihtamista ei ole toteutettu tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla kosketuspaneelista, vaan painikkeella, joka ei ole toimintalogiikaltaan vastannut kosketuspaneelia.

Tarjouspyynnön mukaan dokumenttikameran on tullut olla ELMO MX-2 tai vastaava. Valittajan tarjoama ELMO MO-2 -merkkinen dokumenttikamera on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska siitä on puuttunut tarjouspyynnössä vaadittu 4K-resoluutio eivätkä liitännät ole olleet tarjouspyynnön mukaiset. Hankintayksikkö on tarjouskilpailua valmistellessaan havainnut, että ELMO MX-2 -mallia on ollut markkinoilla ja, että sitä markkinoidaan edelleen. Tarjoajilla on lähtökohtaisesti paremmat ja ajantasaisemmat tiedot tuotteista kuin hankintayksiköllä.

Kumpikaan tarjoajista ei ole tarjonnut ELMO MX-2 -mallia, vaan muun mallisia ELMO-merkkisiä dokumenttikameroita. Hankintayksikkö on siten joutunut arvioimaan tarjottujen tuotteiden osalta tarjouspyynnön vaatimusten mukaista vastaavuutta. Valittajan tarjoaman dokumenttikameran 2K-resoluutio taikka sen liitännät eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta ELMO MX-2 -dokumenttikameran vastaavuudesta.

Kuultavan lausunto

Dustin Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.075 eurolla viivästyskorkoineen.

Kuultava on esittänyt, että asiassa ei ole perusteita myöntää käsittelylupaa. Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti. Hankinnan toteutusaikataulu ei ole poikennut tavanomaisesta ICT-hankinnasta. Tarjoajien edun ja oikeusturvan kannalta on perusteltua, että hankintamenettely keskeytetään, jos hankinnan valmistelussa havaitaan virheitä tai puutteita.

Molempien tarjoajien tarjoukset ovat sisältäneet useita liikesalaisuuksia ja molemmat tarjoajat ovat esittäneet useita asiakirjapyyntöjä, jotka on täytetty varsin joutuisasti. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta kuulla tarjoajia hankintaoikaisuvaatimusten osalta. Hankintaoikaisut on tehty johdonmukaisesti kumpaakaan tarjoajaa kuulematta.

Valittajan tarjoamissa Vestel-näytöissä ei ole ollut tarjouspyynnössä vaadittua ominaisuutta, jonka mukaan esittävän kuvanlähteen valinta tulee tapahtua kosketuspaneelista. Kuultava on selvittänyt maahantuojalta ennen tarjouksen jättämistä, että Vestel-mallissa kuvanlähdettä ei voida vaihtaa koskettamalla etupaneelista, vaan paneelin takana olevista painikkeista tai napeista.

Hankintayksikkö ei ole velvollinen hyväksymään tarjouspyynnön vastaista tuotetta sen vuoksi, että se on hyväksytty puitesopimusta kilpailutettaessa.

Tarjouspyynnön dokumenttikameraa koskevat vaatimukset ovat olleet selvät. Hankintayksikkö on esittänyt selvityksen siitä, että tarjouspyynnössä vaadittua mallia on ollut saatavilla markkinoilla.

Kuultavan tarjoama ELMO MX-P -dokumenttikamera on ollut tarjouspyynnön mukainen, mutta siinä on ollut eri mallimerkinnät kuin tarjouspyynnössä. Eri maahantuojat käyttävät samasta tuotteesta kahta eri mallinimikettä. Valittaja on tarjonnut tarjouspyynnön vastaista ELMO MO-2 -dokumenttikameraa, joka on ollut edullisempi ja teknisiltä ominaisuuksiltaan huonompi kuin mitä tarjouspyynnössä on vaadittu.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että asiassa on edellytykset käsittelyluvan myöntämiselle, koska siinä on kyse tarjouskilpailun lopputulokseen ja valittajan oikeusasemaan vaikuttaneista virheellisyyksistä hankintamenettelyssä sekä puitejärjestelyyn yleisesti liittyvistä oikeuskysymyksistä, jotka edellyttävät tuomioistuimen ratkaisua.

Koska puitejärjestelyn perustanut KL Kuntahankinnat Oy on jo puitejärjestelyn perustamisvaiheessa tarkastanut tarjottujen puitejärjestelytuotteiden, kosketusnäytöt mukaan lukien, tarjouspyynnön mukaisuuden ja tehnyt hankintapäätöksen, esillä olevassa puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa ei puitejärjestelytuotteiden tarjouspyynnön mukaisuutta voida enää kyseenalaistaa ja valittajan tarjousta hylätä.

Tarjoajien tulee voida luottaa siihen, että tarjotessaan kevennetyissä kilpailutuksissa samanlaiset tuotteet kuin puitejärjestelyn perustamista koskevassa kilpailutuksessa on vaadittu, tarjouksia ei voida enää hylätä puitejärjestelyyn hyväksyttyjen tuotteiden osalta tarjouspyynnön vastaisina. Mikäli puitejärjestelyyn perustuvassa kevennetyssä kilpailutuksessa hankintayksikkö voisi puitejärjestelytuotteiden tarjouspyynnön mukaisuuden osalta tehdä itsenäiset ratkaisunsa, kevennetyt kilpailutukset eivät olisi perusteltuja.

Mikäli markkinaoikeus katsoisi, että hankintayksiköllä on ollut vastoin valittajan näkemystä oikeus arvioida valittajan tarjousta puitejärjestelytuotteiden osalta voittaneen tarjoajan oikaisuvaatimuksen perusteella, ovat valittajan tarjoamat Vestel-kosketusnäytöt olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Uusien tarjouspyynnöstä ilmenemättömien vaatimusten esittäminen tarjousajan päättymisen jälkeen on tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden vastaista. Maahantuojalta saadun tiedon mukaan se on keskustellut voittaneen tarjoajan kanssa eri tuotteesta kuin mitä valittaja on tarjonnut.

Tarjouspyynnössä ei ole esitetty ELMO MX-2 tai vastaavan dokumenttikameran osalta vaatimuksia teknisistä ominaisuuksista. Koska valmistaja ja maahantuoja ovat ilmoittaneet, ettei ELMO MX-2 -dokumenttikameraa ole ollut olemassa tarjousaikana, mitään vaatimuslistaa kyseisen dokumenttikameran ominaisuuksista ei ole voinut olla olemassa.

Valittaja on tiedustellut ELMO MX-2 -dokumenttikameraa siltä maahantuojalta, jonka mainokseen hankintayksikkö on viitannut ja saanut vastaukseksi, että "Elmo MX-2/MXP tuotanto on loppunut" ja että lähimmät korvaavat tuotteet ovat MO-2 ja OX-1. Maahantuoja on erheellisesti markkinoinut vuonna 2018 ELMO MX-2
-dokumenttikameraa, josta hankintayksikkö on liittänyt vastineeseensa kuvakaappauksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Käsittelylupa

Lyreco Finland Oy on valittanut hankintayksikön julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 42 §:n mukaiseen puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta. Hankintalain 146 §:n 3 momentin mukaan mainitun lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Markkinaoikeus myöntää valittajalle käsittelyluvan.

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on ensin arvioitava, onko tarjouspyyntö laadittu niin selväksi, että sen perusteella on voinut antaa vertailukelpoisia tarjouksia. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko valittajan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen kosketusnäytön ja dokumenttikameran osalta.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön epäselvyys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön dokumenttikameraa koskeva vaatimus "ELMO MX-2 tai vastaava" on ollut epäselvä, sillä valittajan ELMO-tuotteiden maahantuojalta ja valmistajalta saaman tiedon mukaan tällä mallimerkinnällä olevaa dokumenttikameraa ei ole ollut eikä tulossa markkinoille.

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on tarjouskilpailua valmistellessaan havainnut, että ELMO MX-2 -mallia on ollut markkinoilla ja että sitä markkinoidaan edelleen.

Kuultava on esittänyt, että tarjouspyynnön dokumenttikameraa koskevat vaatimukset ovat olleet selvät. Hankintayksikkö on esittänyt selvityksen siitä, että tarjouspyynnössä vaadittua ELMO MX-2
-dokumenttikameramallia on ollut saatavilla markkinoilla.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti sekä laaja harkintavalta hankinnan kohteen ja sitä koskevien vaatimusten määrittämisessä. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Nyt kyseessä olevan puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tarjouspyynnön liitteenä 3 olleen hinnoittelulomakkeen välilehdellä "Vantaan kaupungin tuotteet" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan on tarjottava jokaista taulukoissa mainittua tuotetta/palvelua. Kaikkien tuotteiden/palveluiden hinnat on esitettävä. Hintalomaketta ei saa muuttaa.

[– –]

Tarjottujen ratkaisujen tulee täyttää hankinnan kohteen kriteerit sekä puitesopimuksessa ja sen liitteissä annetut vaatimukset."

Lisäksi edellä mainitun liitteen kohdassa "Dokumenttikamera" on ollut muun ohella ilmaisu: "ELMO MX-2 tai vastaava". Edelleen kohdassa on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan tarjotun tuotteen merkki, tuotekoodi ja hinta per laite.

Valittaja on tiedustellut sähköpostitse eräältä ELMO-dokumenttikameroiden maahantuojalta ELMO MX-2 -dokumenttikameran saatavuutta markkinoilla. Maahantuoja on ilmoittanut, että kyseisellä mallimerkinnällä varustettua dokumenttikameraa ei ole ollut markkinoilla. Lisäksi valittaja on saanut ELMO-tuotteiden valmistajalta seuraavan ilmoituksen sähköpostitse:

"There is no model called MX-2 in our lineup, and no plans as of today to launch such a model in the world."

Hankintayksikkö on esittänyt, että ELMO MX-2 -malli on ollut markkinoilla ja esittänyt kuvan tietyn toimijan Facebook-sivuilla olleesta mainoksesta, jossa kyseinen malli on esiintynyt. Valittaja on esittänyt tiedustelleensa kyseiseltä toimijalta nyt kyseessä olevaa mallia ja saaneensa vastaukseksi, että "Elmo MX-2/MXP tuotanto on loppunut". Markkinaoikeus toteaa, että vastauksessaan valittajalle kyseinen toimija ei ole yksiselitteisesti esittänyt mitään mallimerkinnällä MX-2 varustetusta laitteesta, vaan on sitonut sen yhteen mallimerkinnän MXP kanssa. Asiassa ei ole esitetty mainitun yksittäisen Facebook-mainoksen lisäksi mitään selvitystä siitä, että markkinoilla olisi ollut ELMO MX-2
-mallimerkinnällä varustettu dokumenttikamera. Markkinaoikeus antaa asiassa enemmän painoarvoa kyseisen tuotteen valmistajan ilmoitukselle kuin hankintayksikön tältä osin esittämälle ja katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että ELMO MX-2 -mallimerkinnällä varustettua dokumenttikameraa ei ole ollut markkinoilla.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että dokumenttikameran tulee olla ELMO MX-2 tai vastaava. Edellä esitetyn mukaisesti ELMO MX-2 -dokumenttikameraa ei ole ollut saatavilla markkinoilla. Kumpikaan tarjoajista ei ole myöskään tarjonnut ELMO MX-2 -dokumenttikameraa. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön perusteella ei ole voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, koska tarjouspyynnössä vaadittua dokumenttikameraa ei ole ollut markkinoilla eikä siten ylipäätään mahdollista tarjota, eikä kyseisen mallimerkinnän perusteella ole voinut päätellä, mitä ominaisuuksia vaaditun vastaavan laitteen tulisi sisältää.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on tältä osin ollut hankintasäännösten vastaisella tavalla epäselvä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti, kun tarjouspyyntö on laadittu siten epäselvästi, että sen perusteella ei ole voinut antaa vertailukelpoisia tarjouksia. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Puitesopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi puitejärjestelyyn perustuva tarjouskilpailu.

Mikäli Vantaan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa esitystekniikan laitteiden ja palveluiden hankinnan KL-Kuntahankinnat Oy:n puitejärjestelyyn perustuvana julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi puitejärjestelyyn perustuva tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Vantaan kaupungin tietohallintojohtajan hankintaoikaisupäätöksen 25.6.2020 § 62.

Markkinaoikeus kieltää Vantaan kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 150.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Vantaan kaupungin korvaamaan Lyreco Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 8.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Vantaan kaupungin ja Dustin Finland Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.