MAO:468/20


Asian tausta

Tampereen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.11.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisuja koskevasta palveluhankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja on 8.1.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 2 valinnut puitejärjestelyyn toimittajiksi Vivago Oy:n, Viria Security Oy:n ja Tunstall Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Viria Security Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi Viria Security Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.040 eurolla.

Perustelut

Vivago Oy:n, Tunstall Oy:n ja Oy Everon Ab:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Tarjouspyynnön liitteessä 2 ”Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisut, Vaatimusmäärittelyt” on taulukon ”Laitevaatimukset” kohdan 2.2 ”Langattomat ja paikantuvat hälyttimet, Ehdottomat vaatimukset” alakohdassa 2.2.1 vaadittu, että langaton ja paikantuva hälytin on paikannettavissa kohteessa määritetyllä paikannusaluetasolla. Saman kohdan alakohdassa 2.2.2 on vaadittu, että kun hälytyspainiketta painetaan, järjestelmässä tulee näkyä hälytyksen reaaliaikainen paikkatieto, jolle sallitaan enintään viiden sekunnin viive. Kyseisen kohdan mukaan paikkatieto kertoo hälytyshetken sijainnin.

Alakohdassa 2.2.1 esitetty vaatimus on ollut laajennus alakohdassa 2.2.2 esitettyyn vaatimukseen nähden, ja se on tarkoittanut, että henkilön langaton hälytin voidaan paikantaa myös ilman kyseisen hälyttimen painikkeen painamista. Tämä ominaisuus on tarpeen esimerkiksi hukkuneen tai kadoksissa olevan rannekkeen paikantamiseksi sekä kadonneen tai pyörtyneen henkilön paikantamiseksi kiinteistön sisä- ja ulkotiloissa.

Vivago Oy, Tunstall Oy ja Oy Everon Ab eivät ole kehittäneet alakohdassa 2.2.1 vaadittua paikannusominaisuutta, eivätkä niiden tarjoukset siten ole täyttäneet alakohdassa 2.2.1 hälyttimille asetettua vähimmäisvaatimusta.

Vastine

Vaatimukset

Tampereen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.440 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että langaton hälytin voitaisiin paikantaa ilman hälyttimen painamista, eikä alalla ammattimaisesti toimiva tarjoaja ole voinut ymmärtää tarjouspyynnön ehtoja näin. Valittajan viittaaman tarjouspyynnön liitteen kohdan 2 alakohta 2.2.1 ei ole ollut alisteinen alakohdalle 2.2.2, minkä jo ehtojen numeerinen järjestys on osoittanut. Alakohdassa 2.2.1 asetettu vaatimus on koskenut hälyttimen paikannuksen tarkkuutta ja alakohdassa 2.2.2 asetettu vaatimus hälytyksen aikaviivettä.

Vivago Oy, Tunstall Oy ja Oy Everon Ab ovat vakuuttaneet tarjouksissaan, että niiden antamat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamiin tietoihin. Hankintayksikkö on voinut perustaa arvionsa vain materiaaliin, joka on käynyt ilmi tarjouksista. Hankintayksikölle ei ole tarjousten perusteella syntynyt epäilystä siitä, etteivätkö tarjouksissa annetut tiedot pitäisi paikkaansa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että kysymyksessä olevissa alakohdissa 2.2.1 ja 2.2.2 esitetyt vaatimukset ovat olleet toisiinsa nähden erilliset, eivät alisteiset.

Paikannusalueet on erikseen määritelty tarjouspyynnössä pohjakuviin piirrettyinä alueina ja esitelty tarjouspyynnön liitteen 2 taulukon ”Yleiset vaatimukset” kohdan 1 ”Yleiset vaatimukset, Ehdottomat vaatimukset” alakohdassa 1.23. Alakohdissa 2.2.1 ja 2.2.2 asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa on molemmille toiminnoille esitetty oma paikannustarkkuutensa. Alakohdassa 2.2.1 on määritelty erikseen paikannustarkkuus toiminnallisuudelle ”Langaton ja paikantuva hälytin on paikannettavissa”, mikä tarkoittaa sitä, että hälytyspainike paikannetaan henkilökunnan toimesta ilman että asukas tai potilas painaa hälytyspainiketta. Alakohdassa 2.2.2 on määritelty paikannustarkkuus toiminnallisuudelle, kun hälytyspainiketta painetaan. Kyseinen erottelu on esitetty myös useissa muissa alan tarjouskilpailuissa.

Kuultavien lausunnot

Tunstall Oy on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Sen tarjoama ratkaisu on täyttänyt valittajan viittaamissa alakohdissa 2.2.1 ja 2.2.2 esitetyt vaatimukset.

Vivago Oy on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Sen tarjoama ratkaisu toimii kuten tarjouspyynnön vaatimuksissa on kuvattu.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt muun ohella, että valittajan esittämät tulkinnat tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyä. Muiden hankintayksiköiden järjestämiä hankintoja koskevilla asiakirjoilla ei ole merkitystä ratkaistavana olevan asian kannalta.

Valittaja on lisävastaselityksessään esittänyt muun ohella, että tarjouspyynnössä liitteessä 2 on alakohdassa 2.2.1 esitetty termi ”paikannettavissa” on tarkoittanut, että hälytyspainike voidaan paikantaa henkilökunnan toimesta ilman, että asiakas painaa hälytyspainiketta. Tarjouspyyntö on tältä osin ollut epäselvä, eivätkä kaikki tarjoajat ole ymmärtäneet tarjouspyyntöä samalla tavalla.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Valittajan esittämän perusteella asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut puitejärjestelyyn valittajan ohella toimittajiksi valittujen Tunstall Oy:n ja Vivago Oy:n tarjouksia tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Valittajan mukaan hankintayksikön olisi tullut sulkea tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina, koska ne eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön liitteessä 2 esitettyä vähimmäisvaatimusta siitä, että langattoman ja paikantuvan hälyttimen on oltava paikannettavissa kohteessa määritetyllä paikannusaluetasolla.

Hankintailmoituksen ja hankintayksikön esittämän mukaan hankinnassa on ollut siinä käytetyistä CPV-koodeista huolimatta kysymys EUkynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta. Hankintalain 26 §:n 2 momentin mukaan vähintään EU-kynnysarvojen suuruisiin hankintoihin sovelletaan, mitä 1–10 ja 14–16 luvussa säädetään hankintasopimuksista.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Tampereen kaupunki on pyytänyt tarjouksia hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisujen hankinnasta.

Tarjouspyynnön kohdan ”Ryhmän yleiset kriteerit” alakohdassa ”Muut vaatimukset” on esitetty seuraava vähimmäisvaatimus:

”Tarjottu hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä täyttää liitteen 2 (Vaatimusmäärittelyt) taulukoissa ’Yleiset vaatimukset’, ’Laitevaatimukset’ ja ’Tietoturvavaatimukset’ asetetut vaatimukset”.

Tarjouspyynnön liitteen 2 ”Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisut, Vaatimusmäärittelyt” taulukossa ”Laitevaatimukset” on todettu, että tarjottavaan järjestelmään tulee olla liitettävissä vähintään kyseisessä taulukossa kuvatut laitteet ja toiminnot. Kyseisten laitteiden ja toimintojen on tullut täyttää niille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Taulukon ”Laitevaatimukset” kohdan 2.2 ”Langattomat ja paikantuvat hälyttimet, Ehdottomat vaatimukset” alakohdassa 2.2.1 on todettu seuraavaa:

”Langaton ja paikantuva hälytin on paikannettavissa kohteessa määritetyllä paikannusaluetasolla (yksilöity huone/määritelty alue). Langattomalla ja paikantuvalla hälyttimellä viitataan sekä henkilökunnan että asiakkaiden hälyttimiin.”

Saman taulukon saman kohdan alakohdassa 2.2.2 on todettu seuraavaa:

”Kun hälytyspainiketta painetaan, tulee järjestelmässä näkyä hälytyksen reaaliaikainen paikkatieto, jolle sallitaan enintään 5 sekunnin viive. Paikkatieto kertoo hälytyshetken sijainnin.”

Esimerkkikohteiden paikannusalueet on esitetty tarjouspyynnön liitteinä olleissa kohteiden pohjakuvissa.

Asian arviointi

Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa, ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintayksiköllä on puolestaan lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessa ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Tarjouksia arvioidaan vain niistä ilmenevien tietojen perusteella.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä tarkemmin yksilöidyissä tarjouspyynnön liitteenä olleen taulukon ”Laitevaatimukset” alakohdissa 2.2.1 ja 2.2.2 on määritelty paikannustiedon vähimmäisvaatimukset.

Valittaja on esittänyt, että alakohdassa 2.2.1 mainittu määritelmä ”paikannettavissa” on tarkoittanut, että hälyttimen sijainti on pystyttävä paikantamaan järjestelmän avulla, vaikka hälyttimen hälytyspainiketta ei ole painettu, ja että mikäli tätä ei ole tarkoitettu, niin tarjouspyyntö on ollut tältä osin epäselvä. Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että hälytin voitaisiin paikantaa ilman hälytyspainikkeen painamista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole määritelty tarkemmin, mitä kyseessä olevalla määritelmällä ”paikannettavissa” tarkoitetaan. Kyseinen ilmaisu voi sen sanamuodon mukaan tarkoittaa joko sitä, että hälytin voidaan paikantaa tarvittaessa aina, tai sitä, että paikantamisen on oltava mahdollista jonkin lisäehdon täyttyessä. Alakohdassa 2.2.2 on todettu, että hälyttimen paikkatiedon tulee näkyä järjestelmässä ”kun hälytyspainiketta painetaan”. Kyseisessä alakohdassa on lisämääre, että ”paikkatieto kertoo hälytyshetken sijainnin”. Hankintayksikön esittämän perusteella hälytyspainikkeen painaminen olisi siis edellä mainittu lisäehto, jonka täyttyessä paikantamisen nimenomaan ja vain hälytyshetken sijaintiin olisi oltava mahdollista.

Alakohdassa 2.2.1 esitettyä vaatimusta kokonaisuutena luettaessa voidaan havaita sen viittaavan paikannettavuuteen määritellyllä paikannusaluetasolla. Mikäli alakohdassa 2.2.1 olisi tarkoitettu, että hälyttimen tulee olla paikannettavissa järjestelmän avulla milloin tahansa, alakohdassa 2.2.2 ei tällöin olisi ollut tarvetta määritellä, mikä paikkatieto hälytyshetkellä ilmoitetaan, koska järjestelmän avulla voisi seurata hälyttäneen hälyttimen kulloistakin sijaintia. Näin ollen kyseisissä alakohdissa on niitä kokonaisuutena luettaessa esitetty vähimmäisvaatimuksena, että hälyttimen tulee olla paikannettavissa hälytyshetken sijaintiin vain silloin, kun hälytysnappia painetaan. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä olisi voitu ilmaista yksiselitteisemmin, mitä määritelmällä ”paikannettavissa” tarkoitetaan, mutta että tarjouspyyntöä ei voi kyseisiä alakohtia kokonaisuutena arvioiden kuitenkaan pitää tältä osin hankintasäännösten tarkoittamalla tavalla epäselvänä alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan näkökulmasta.

Tarjouspyynnössä ei näin ollen ole valittajan esittämällä tavalla vaadittu, että hälyttimen tulisi olla jatkuvasti paikannettavissa ilman, että hälytyspainiketta painetaan.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan sekä Tunstall Oy että Vivago Oy ovat tarjouksissaan vakuuttaneet tarjoustensa olevan tarjouspyynnön mukaisia ja niiden tarjoamien hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmien täyttävän tarjouspyynnön liitteen 2 taulukossa ”Laitevaatimukset” asetetut vaatimukset. Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksiköllä olisi ollut Tunstall Oy:n tai Vivago Oy:n tarjouksissa esitettyjen tietojen perusteella perusteltua aihetta epäillä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta arvioidessaan, etteivät kyseisten tarjoajien tarjoamat järjestelmät olisi täyttäneet mainitun taulukon kohdan 2.2 ”Langattomat ja paikantuvat hälyttimet, Ehdottomat vaatimukset” alakohdassa 2.2.1 asetettua langattomia ja paikantuvia hälyttimiä koskevaa edellä esitetyllä tavalla tulkittua vähimmäisvaatimusta. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole myöskään markkinaoikeuskäsittelyn aikana ilmennyt, että kyseisten tarjoajien tarjoukset eivät olisi olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut Tunstall Oy:n ja Vivago Oy:n tarjouksia tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Koska Oy Everon Ab:ta ei ole valittu toimittajaksi puitejärjestelyyn, sen tarjouksen väitetyllä tarjouspyynnön vastaisuudella ei ole ollut vaikutusta hankintamenettelyn lopputulokseen tai valittajan asemaan hankintamenettelyssä. Siten asiassa ei ole tarpeen lausua Oy Everon Ab:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta esitetyistä väitteistä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Viria Security Oy:n korvaamaan Tampereen kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.440 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Mirva Näsi ja Esko Pakka.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.