MAO:458/20
Asioiden tausta

Lahden kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut omasta ja eräiden muiden tahojen puolesta 21.11.2019 julkaistulla sekä 19.12.2019 ja 13.1.2020 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta Lahden kaupungin kalusteiden tavarahankinnasta 36 kuukauden sopimuskaudelle ja 12 kuukauden optiokaudelle. Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen.

Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden hankintapäällikkö on 5.2.2020 tekemillään hankintapäätöksillä § 4, § 3 ja § 5 sulkenut Martela Oyj:n tarjouskilpailusta osa-alueiden 1, 2 ja 3 osalta sekä valinnut tältä osin toimittajat etusijajärjestyksessä puitejärjestelyyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut osa-alueen 1 osalta noin 160.000–200.000 euroa, osa-alueen 2 osalta noin 2,3–4,3 miljoonaa euroa ja osa-alueen 3 osalta noin 500.000 euroa.

Markkinaoikeus on 18.3.2020 antamillaan välipäätöksillä numerot 111/20 (markkinaoikeuden asia dnro 2020/75) ja 112/20 (markkinaoikeuden asia dnro 2020/76) sallinut osittain hankintapäätösten 5.2.2020 § 3 ja 5.2.2020 § 5 täytäntöönpanon.

Puitesopimukset on mainituilta osin allekirjoitettu huhti- ja kesäkuussa 2020. Puitesopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole muilta osin pantu täytäntöön.

Asioiden käsittely markkinaoikeudessa

Valitukset markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76

Vaatimukset

Martela Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaiset hankintapäätökset, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut määrättävien oikeudenkäyntimaksujen määrillä lisättyinä 1.848,75 eurolla (markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/74), 978,75 eurolla (markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/75) ja 978,75 eurolla (markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/76), kaikki määrät viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt suhteellisuusperiaatteen sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta tarjoajien soveltuvuudelle asetettujen vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) mukaan tarjoajilla on tullut olla osa-alueiden 1–3 osalta vähintään kaksi vaatimukset 1, 2 ja 3 täyttävää referenssiä. Tarjousta jätettäessä referenssitiedot on voitu antaa ESPD-lomakkeella, eikä tarjousta ole voinut lähettää, ellei referenssivaatimuksiin ole annettu vastausta. ESPD-lomakkeen referenssitiedoille ei ole kuitenkaan varattu tarpeeksi tilaa, jotta tarjouslomakkeella olisi voitu antaa jokaiseen vaatimuskohtaan tiedot kahdesta referenssistä.

Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan yhteensä viiden referenssin tiedot. Referenssi on voinut samanaikaisesti täyttää useamman vaatimuskohdan edellytykset. Valittaja on tarjouksessaan osoittanut omaavansa riittävän kokemuksen kalustetoimituksista. Valittaja on ollut ainoa tarjoaja, joka on ilmoittanut referenssitietonsa tarjouksessaan eikä erillisellä liitteellä. Koska tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja harhaanjohtava siltä osin, että referenssitietojen kohdentaminen vaatimuskohtaisesti ei ole ollut mahdollista, hankintayksikön olisi tullut ottaa huomioon valittajan tarjouksessaan antamat referenssitiedot ja tarvittaessa pyytää valittajalta lisätietoja.

Vastineet markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76

Vaatimukset

Lahden kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kussakin asiassa 1.450 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut vaatimuskohtaisesti vain yhden referenssin, joten hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta. ESPD-lomakkeella ei ole ollut tilarajoituksia, ja referenssit olisi voinut kohdentaa oikein. Referenssit olisi tarjouspyynnön mukaan joka tapauksessa voinut ilmoittaa myös erillisellä liitteellä.

Referenssivaatimukset ovat koskeneet kaikkia tarjoajia ja kohdelleet kaikkia tarjoajia tasapuolisesti. Valittajan sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista, kun valittaja ei ole ilmoittanut referenssejä tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset ovat edellyttäneet valittajan sulkemista tarjouskilpailusta. Tarjoaja vastaa tarjouksestaan. Valittajan referenssien täsmentäminen tai täydentäminen tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen ei ole ollut mahdollista.

Kuultavien lausunnot markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76

Isku Interior Oy on markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74 ja 2020/75 vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.992,50 eurolla (markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/74) ja 1.372,50 eurolla (markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/75), molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Isku Interior Oyon mainituissa asioissa esittänyt, että valittaja on ilmoittanut vain yhden referenssin kuhunkin vaatimuskohtaan. Hankintayksikkö on selvästi edellyttänyt kahden referenssin ilmoittamista. Tarjoajilla on ollut mahdollisuus ilmoittaa referenssit myös erillisellä liitteellä. Hankintayksikön on tullut sulkea valittaja tarjouskilpailusta. Mikäli tarjouslomake olisi ollut jollakin tapaa epäselvä tai referenssien ilmoittaminen ei olisi ollut mahdollista, valittaja olisi voinut ilmoittaa muiden tarjoajien tavoin referenssit erillisellä liitteellä. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta pyytää tarjoajia täsmentämään tarjoustaan.

Kuopion Woodi Oy on markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/75 ja 2020/76 vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset, ja esittänyt, että valittaja on ilmoittanut kuhunkin vaatimuskohtaan vain yhden referenssin ja tarjouspyynnössä on selkeästi määritetty, kuinka referenssit on tullut ilmoittaa.

Lekolar-Printel Oy ei ole sille markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/75 ja 2020/76 varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

OffiStore Oy ei ole sille markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/74 varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Ofisea Oy ei ole sille markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/75 varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Tevella Oy ei ole sille markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/76 varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitykset markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76

Valittaja on esittänyt, että vaikka ESPD-lomaketta täytettäessä ei ole ollut merkkimäärärajoituksia, kunkin referenssin vastauskenttään on ollut mahdollista syöttää esimerkiksi vain yksi päivämäärä. Siten kahden referenssin ilmoittaminen yhdessä vastauskentässä on ollut mahdotonta. Tarjouksen tallennusmuoto on tehty sellaiseksi, että kyseiseen kohtaan on ollut mahdollista sisällyttää vain yhden referenssin tiedot.

Vaikka hankintayksikkö olisi menetellyt hankintasäännösten mukaisesti, hankintayksikön tulee vastata itse oikeudenkäyntikuluistaan, koska valittajan esittämät vaatimukset eivät ole olleet ilmeisen perusteettomia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan mainitun lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 174) mukaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Jos tarjousten täsmentämisen tarve johtuu hankintayksikön vastuulla olevan asiakirjan, kuten tarjouspyynnön, virheestä taikka tulkinnanvaraisuudesta, hankintayksikön tulee korjata taikka selventää tarjouspyyntöä ja ilmoittaa tästä tarjoajille. Esitöiden mukaan soveltuvuuteen liittyvien asiakirjojen täydentämiseen ja täsmentämiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin tarjouksiin.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia mainitun lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavasta kalusteiden hankinnasta muun ohella osa-alueiden 1, 2 ja 3 osalta. Alkuperäisen, 19.11.2019 päivätyn tarjouspyynnön liitteenä olleen ESPD-lomakkeen IV osan ”Valintaperusteet” kohdassa C ”Tekninen ja ammatillinen pätevyys” on kyseisten osa-alueiden osalta todettu muun ohella seuraavaa:

”Vaatimus: Vaatimus 1 (koskee osa-alueita 1, 2 ja 3)

Tarjoajalla tulee olla tarjoamansa osa-alueen kalustetoimituksia vähintään kaksi referenssiä yli 50 000 €:n projektitoimituksesta viimeisen kahden vuoden ajalta.

Arvo Minimivaatimus: 50000

Päivämäärä

Vastaanottajat

Kuvaus:

Vaatimus: Vaatimus 2 (koskee osa-alueita 1, 2 ja 3)

Tarjoajalla tulee olla kokemusta ja näyttöjä kalustussuunnittelusta tarjoamansa osa-alueen projektitoimituksissa. Referenssejä tulee olla vähintään kaksi viimeisen kahden vuoden ajalta, projektien tulee olla ollut arvoltaan yli 50 000 €.

Arvo Minimivaatimus: 50000

Päivämäärä

Vastaanottajat

Kuvaus:

Vaatimus: Vaatimus 3 (koskee osa-alueita 1, 2 ja 3)

Tarjoajalla tulee olla kokemusta ja näyttöjä kalustesuunnittelusta, jossa huomioidaan tilaajan olemassa olevat kalusteet sekä uudet tilattavat kalusteet ja niiden yhteen sovittaminen. Referenssejä tulee olla vähintään kaksi viimeisen kahden vuoden ajalta. Projektien tulee olla ollut laajuudeltaan vähintään 25 000 €.

Arvo Minimivaatimus: 25000

Päivämäärä

Vastaanottajat

Kuvaus:”.

Hankintayksikkö on korjausilmoituksella muutetun tarjouspyynnön 17.12.2019 päivätyssä ESPD-lomakkeessa lisännyt kuhunkin mainittuun vaatimuskohtaan 1–3 maininnan ”Referenssit voi ilmoittaa liitteellä.”

Asian arviointi

Asiassa on valituksen perusteella arvioitavana, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden perusteella tai sen vuoksi, että se ei ole varannut valittajalle tilaisuutta täsmentää tältä osin tarjoustaan.

Valittajan tarjoukseen liitetyssä ESPD-lomakkeessa on kunkin edellä selostetun vaatimuksen osalta ilmoitettu yhden referenssin tiedot. Tarjoukseen ei ole sisältynyt erillistä referenssejä kuvaavaa liitettä.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Edellä ilmenevästi valittajan tarjouksessa ei ole ilmoitettu kahta referenssiä osa-alueiden 1, 2 ja 3 kunkin vaatimuksen 1–3 täyttymisestä. Markkinaoikeus toteaa, että vaatimukset referenssien esittämisestä ovat olleet yksiselitteiset ja tarjoajien on tullut viimeistään korjatun tarjouspyynnön ESPD-lomakkeella olleen maininnan ”Referenssit voi ilmoittaa liitteellä” perusteella ymmärtää, että vaatimuskohtaisesti kahden referenssin ilmoittaminen kustakin osaalueesta 1, 2 ja 3 on edellyttänyt vähintään kahden referenssin tietojen ilmoittamista kunkin vaatimuksen osalta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella estettä ei ole ollut sille, että useamman referenssin tiedot olisi ilmoitettu ESPD-lomakkeella, jos kuhunkin kohtaan olisi täytetty tietoja useammasta referenssistä. Tarjoajat ovat myös voineet ilmoittaa referenssit erillisellä liitteellä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintayksiköllä on hankintalain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita noudattaen oikeus pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tarjouksen tietoja tai asiakirjoja. Pyytäminen on kuitenkin hankintayksikön harkintavallassa, eikä sillä ole tähän velvollisuutta. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole varannut valittajalle tilaisuutta täsmentää tai täydentää tarjoustaan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitukset markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76 on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia. Kyseisen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 3 momentin mukaan yksityinen asianosainen voidaan mainitun pykälän 1 ja 2 momentista poiketen velvoittaa korvaamaan viranomaisen oikeudenkäyntikuluja vain, jos yksityinen asianosainen on esittänyt ilmeisen perusteettoman vaatimuksen.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava Isku Interior Oy joutuisivat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja Isku Interior Oy:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti valittaja saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76

Markkinaoikeus hylkää valitukset markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76.

Markkinaoikeus velvoittaa Martela Oyj:n korvaamaan Lahden kaupungin oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asioissa dnrot 2020/74, 2020/75 ja 2020/76 kussakin asiassa 1.450 eurolla sekä Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.992,50 eurolla (markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/74) ja 1.372,50 eurolla (markkinaoikeuden asiassa dnro 2020/75), kaikki edellä mainitut määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Pekka Savola ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.