MAO:438/20


Asian tausta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut 23.10.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta maanteiden päällystysurakoiden dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksille sekä Väylävirastolle ajalle 2020–2024. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt dynaamiseen hankintajärjestelmään useita ehdokkaita mukaan lukien valittajan.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 26.2.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjä ehdokkaita esittämään tarjouksensa dynaamisessa hankintajärjestelmässä tehtävästä, rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta tienpäällystysurakasta Pirkanmaan alueella.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnossapitopäällikkö on 3.4.2020 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut NCC Industry Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.000.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 20.4.2020.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Asfalttikallio Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesti, kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä sekä asettaa väliaikaisen ja lopullisen kiellon ja velvoitteen tehosteeksi vähintään 1.000.000 euron uhkasakon. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 237.500 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut sisältäen oikeudenkäyntimaksun yhteensä 11.030 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vastaisesti antamalla NCC Industry Oy:lle tarjousajan jälkeen tilaisuuden korjata tarjouspyynnön vastaista tarjousta.

Hankintayksikkö on ilmoittanut tarjousajan päättymisen jälkeen puhelimitse valittajalle tarjouskilpailun alustavan tuloksen, jonka mukaan valittaja on voittanut tarjouskilpailun ja että halvimman tarjouksen tehneen NCC Industry Oy:n tarjous on hylätty tarjouspyynnön vastaisena, koska sen tarjouksen hintaliitteessä yksi pakollisena täytettävistä kohdista on jäänyt täyttämättä. Hankintayksikkö on myös ilmoittanut valittajalle muiden tarjoajien tarjoushinnat.

Koska hankintapäätöksen mukaan kaikki tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, on NCC Industry Oy:lle ilmeisesti annettu hankintasäännösten vastaisesti tilaisuus täydentää tarjoustaan ilmoittamalla hintalomakkeelta puuttunut hintatieto.

Tarjouspyynnön mukaan hintalomakkeelle on tullut täyttää osahinnat, joiden perusteella tarjousten vertailussa käytetty kokonaishinta on muodostunut. Kaikki osahinnat ovat siten olleet tarjousten vertailun kannalta merkityksellisiä eikä niiden korjaaminen tarjousajan päättymisen jälkeen ole ollut sallittua. Hankintayksikkö on ilmeisesti ilmoittanut myös NCC Industry Oy:lle muiden tarjoajien tarjoushinnat ennen kuin sille on annettu tilaisuus hankintasäännösten vastaisesti korjata tarjoustaan.

Hankintapäätöksen mukainen NCC Industry Oy:n tarjoushinta on ollut sama kuin hankintayksikön valittajalle puhelimitse ilmoittama hinta. Tämä tarkoittaa, että NCC Industry Oy on tarjousajan päättymisen jälkeen ilmoittanut hintalomakkeeseen tyhjäksi jätetyn kohdan osalta hinnan olevan nolla euroa. Dynaamisen hankintajärjestelmän ehtojen mukaan hankinnassa sovelletaan kuitenkin arvonmuutoksia tai sopimussakkoja, jos esimerkiksi tarjotut kiviainekset eivät täytä vaadittuja iskunkestävyysarvoja. Nollahinnan hyväksyminen on tehnyt nämä sanktiot merkityksettömiksi ja on johtanut poikkeamiseen tarjouspyynnön mukaisista sopimusehdoista. Hankintayksiköllä ei siten ole ollut oikeutta hyväksyä nollahintoja.

Vastine

Vaatimukset

Väylävirasto on Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen puolesta puhevaltaa käyttävänä vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan Väyläviraston arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.246,20 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Tarjousten selonottovaiheessa on ilmennyt, että NCC Industry Oy:n tarjouksesta on jäänyt täyttämättä kohteen Kivijärvi osalta hintasolu, joka on koskenut lisäkalliomurskeen tonnihintaa. Hankintayksikkö on arvioinut puuttuvan hinnan merkityksellisyyden tavanomaisen hintatason perusteella ennen NCC Industry Oy:lle osoitetun täsmentämispyynnön esittämistä ja päätynyt siihen, ettei puuttuvalla hinnalla ole ollut merkitystä tarjoajien keskinäiseen järjestykseen. Kyseisen puutteen merkitys vertailuhintaan on ollut niin vähäinen, että hankintayksiköllä on ollut oikeus tältä osin pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan. NCC Industry Oy on ilmoittanut kohteen Kivijärvi 22/56 millimetrin lisäkalliomurskeen tonnihinnaksi nolla euroa.

Hankintayksiköllä on sopimuksen perusteella oikeus olla vastaanottamatta kohdetta ja velvoittaa urakoitsija tekemään kohde uudelleen sopimuksen mukaista lisämursketta käyttämällä. Lievemmissä sopimusrikkomustilanteissa hankintayksiköllä olisi mahdollisuus vedota sopimussakkoehtoon. NCC Industry Oy:n tarjoamasta lisämurskeen nollahinnasta huolimatta hankintayksiköllä on ollut riittävät sopimusperusteiset keinot puuttua mahdollisiin sopimusrikkomuksiin.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että jokainen tarjouspyynnön hintalomakkeeseen täytettävä kohta on vaikuttanut kokonaishintaan ja siten tarjousten vertailuun.

Hankintayksikkö on tehnyt päätöksen NCC Industry Oy:n muutetun tarjouksen hyväksymisestä ilmeisesti vasta 3.4.2020 pidetyssä tarjousten avaus- ja käsittelykokouksessa saatuaan tiedon siitä, että NCC Industry Oy on ilmoittanut tyhjäksi jääneeseen hintalomakkeen kohtaan hinnaksi nolla euroa.

NCC Industry Oy on voinut käyttää hyväkseen saamiaan hintatietoja, kun tarjoushinnat oli jo annettu tiedoksi tarjoajille. Puuttuneen hinnan väitetyllä vähämerkityksellisyydellä ei ole merkitystä menettelyn epätasapuolisuuden ja syrjivyyden arvioinnin kannalta. Jos NCC Industry Oy:n ja valittajan tarjoamien hintojen välinen ero olisi ollut pienempi, tarjottu nollahinta olisi voinut ratkaista tarjouskilpailun.

Koska hankintasäännösten mukaisessa menettelyssä NCC Industry Oy:n tarjouspyynnön vastainen tarjous olisi hylätty, valittajalla olisi virheettömässä menettelyssä ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Muut kirjelmät

Hankintayksikköon lisävastineessaan esittänyt muun ohella ilmoittaneensa 1.4.2020 tarjoajille niiden alustavan sijoituksen tarjouskilpailussa ja vertailuhinnat. Hankintayksikkö on ilmoittanut NCC Industry Oy:lle 1.4.2020, ennen hankintapäätöksen tekemistä, sen tarjouksen hinnoittelemattomasta hintatiedosta ja tästä todennäköisesti aiheutuvasta tarjouksen sulkemisesta tarjouskilpailusta.

NCC Industry Oy on 2.4.2020 esittänyt, että sen tarjousta ei tule hylätä puuttuvan hintatiedon perusteella. Tämän jälkeen hankintayksikkö on päätynyt siihen, että hankintasäännösten perusteella on mahdollista harkita tarjousten vertailuhinnassa huomioitavien puuttuvien hintatietojen täydennyttämistä.

NCC Industry Oy on hinnoitellut vastaavan lisämurskeen tonnihinnan toisessa kohteessa. Tällä perusteella hankintayksikkö on pystynyt arvioimaan, että puuttuvan hintatiedon merkitys vertailuhintaan on hyvin pieni.

Sillä, että hankintayksikkö on kertonut tarjoajille puhelimitse tarjouskilpailun alustavan lopputuloksen, ei ole ollut vaikutusta tarjoajien tasapuoliseen kohteluun. NCC Industry Oy ei ole täydennyksessä korottanut tarjoushintaansa, vaikka se on ollut tietoinen vertailuhinnoista ja tarjotuista hintaeroista, vaan tarjonnut 1.4.2020 jätetyn tarjouksensa mukaisen kokonaishinnan.

NCC Industry Oy:n tarjous on ollut täydentämisen jälkeen tarjouspyynnön mukainen. Koska hankintayksikön menettely on ollut virheetöntä, valittajalla ei ole ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua eikä hyvitysmaksun määräämiselle ole perusteita.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on arvioitavana kysymys siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten mukaisesti täydennyttäessään voittaneen tarjoajan tarjousta vai olisiko hankintayksikön tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta puuttuvan hintatiedon perusteella.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212 ja 213) mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Momentin periaate jatkaa voimassa olevaa käytäntöä siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja siitä, että se on hankintayksikön asettamien vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää täydennyksiä ja täsmennyksiä tarjouksiin ja osallistumishakemuksiin 74 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173 ja 174) mukaan hankintayksiköille annetaan nykyistä laajemmat mahdollisuudet pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on 1 momentin mukaisesti osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen. Säännös mahdollistaa myös sen, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia.

Esitöiden mukaan tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Hankintayksikkö voi antaa tarjoajan täydentää tarjoustaan sellaisten puuttuvien hintojen osalta, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi hinnat, joita ei käytetä tarjousten vertailussa taikka osahinnat, joiden merkitys hintavertailussa on hyvin pieni.

Esitöissä on edelleen tarjousten täsmentämiseen ja täydentämiseen liittyvän hankintayksikön harkintavallan rajoittamisen osalta todettu, että hankintayksikön ei kuitenkaan tule sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksikkö ei voi myöskään pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka olisi tullut liittää tarjoukseen.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön 26.2.2020 kohdan ”Hankinnan kuvaus” mukaan kyseessä olevassa dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä erillistoimeksiannossa on hankittu päällysteiden uusimista ja rakenteen parantamista kohdeluettelon mukaisesti Pirkanmaan maakunnan alueella. Tarjouspyynnön kohdan ”Päätöksenteon perusteet” mukaan tarjousten vertailuhintana käytetään ”Hankinnan kohteen kriteerit” -kohdassa ilmoitettua hintaa. Halvin tarjoushinta voittaa. Tarjoajan on tullut täyttää ja ladata tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” alakohdan ”Hintatiedot” mukaan erillinen hinnoittelutaulukko tarjoukseen.

Tarjouspyynnön liitteessä ”Hinnoiteltu kohdeluettelo, tarjoushinnat kohteittain” on esitetty muun ohella seuraavaa:

”Tämä tiedosto liitetään kohtaan ’Hinta-Excel (Tarjoushinta kohteittain)’

Tällä lomakkeella annettuja työlajikohtaisia hintoja käytetään myös kohdekohtaisesti lisä- ja muutostöiden hinnoitteluun sekä määrämuutosten hinnoitteluun

Lomake täytetään hinnoittelemalla työkohdesuunnitelmissa esitetyt työlajit ja -määrät kohdekohtaisesti (täytetään vain tämän lomakkeen vihreät solut)”.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkasopimuksen kohdassa 6.4 ”Muut sanktiot” on todettu muun ohella, että sopimusvelvoitteiden puutteista tai laiminlyönneistä voidaan määrätä sanktiona sakkoa eli urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus, urakoitsijan edustajan vaihto ja sopimuksen purku. Lisäksi kyseisessä kohdassa on määritelty listauksena puutteet tai laiminlyönnit, jotka johtavat urakkasopimuksessa määriteltyihin kiinteäsummaisiin euromääräisin sopimussakkoihin.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkasopimuksen liitteen ”Urakkakohtaiset arvonmuutosperusteet” kohdassa 14.1.2 ”Kantavan tai jakavan kerroksen murskeen määrä” on esitetty seuraavaa:

”Mikäli kohteella toteutunut murskemäärä alittaa suunnitelmissa esitetyn määrän, vähennetään ansiotonta hyötyä urakoitsijan saatavasta seuraavasti.

AHM = Mtot x Hyks

jossa
AHM ansioton hyöty murskemäärän alituksesta (€)
Mtot toteutunut murskemäärän alitus (t)
Hyks kohteen murskeen yksikköhinta (t)

Mikäli kohteella toteutunut murskemäärän alitus ≥ 10 % kohteen kokonaismäärästä, määrätään edellä esitetyn ansiottoman hyödyn vähennyksen lisäksi murskemäärän alituksesta arvonvähennystä seuraavasti.

AVM = [(Mtot - Ms) x Hyks] x 0,5

jossa
AVM arvonvähennys murskemäärän alituksesta kohteella (€)
Mtot toteutunut murskemäärän alitus (m³rtr)
Ms 10 % kohteen suunnitellusta murskemäärästä (t)
Hyks kohteen murskeen yksikköhinta (t)

Osuuksilla, joilla murskelisäyksen vahvuus suunnitelman mukaan on yli 150 mm, arvonvähennys murskemäärän alituksesta määritetään seuraavasti

AVo = [(Otot - Os) x Hyks] x 2,0

jossa
AVO arvonvähennys murskemäärän alituksesta osuudella (€)
Os 10 % osuuden suunnitellusta murskemäärästä (m³rtr)
Otot osuuden toteutunut määrän alitus (m³rtr)
Hyks kohteen murskeen yksikköhinta (€/m³rtr)

Määrätarkastelu tehdään urakkakohtaisten tuotevaatimusten kohdan 4.4.2 mukaisesti.
Suunnitellun murskemäärän ylityksestä ei makseta korvausta.”

Lisäksi kohdassa 14.4 ”Mittapoikkeamat rakenteen parantamisessa” on esitetty seuraavaa:

”Rakenteen leveyden alittuessa peritään arvonvähennyksenä puuttuvien materiaalien hinta kaksinkertaisena. Alituksen ollessa yli 1 % rakenne on korjattava. Tilaaja voi velvoittaa urakoitsijaa korjaamaan myös tätä pienemmät alitukset.”

Voittaneen tarjoajan tarjouksen täydennyttäminen

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, koska siitä on puuttunut Kivijärvi-nimisen kohteen osalta lisämurskeen tonnihintaa koskeva hintatieto, jolla on ollut merkitystä tarjousten vertailussa. Voittanut tarjoaja on hankintasäännösten vastaisesti muuttanut tarjoustaan, kun se on ilmoittanut puuttuneen hinnan nollahintaiseksi.

Hankintayksikkö on esittänyt tarjousten selonottovaiheessa ilmenneen, että NCC Industry Oy:n tarjouksesta on jäänyt täyttämättä Kivijärvi-nimisen kohteen osalta lisämurskeen tonnihinnan hintatieto. Kyseisen hintatiedon merkitys vertailuhintaan on ollut niin vähäinen, että hankintayksiköllä on ollut oikeus tältä osin pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan.

Tarjouskilpailun on voittanut hinnaltaan halvimpana NCC Industry Oy, jonka tarjouksen kokonaishinnaksi on ilmoitettu tarjousten vertailutaulukossa 2.150.241,70 euroa. Vertailutaulukon mukaan valittajan kokonaishinta on ollut 2.374.999,99 euroa ja kolmanneksi tulleen tarjoajan 2.396.732,39 euroa.

Tarjousten avaus- ja käsittelykokouksen pöytäkirjasta 3.4.2020 käy ilmi, että NCC Industry Oy on antanut tarjouspyynnössä asetetussa määräajassa tarjouksen, joka on ollut puutteellisesti täytetty, koska yksi tarjouslomakkeen soluista on jäänyt täyttämättä. Pöytäkirjan mukaan NCC Industry Oy on pyynnöstään saanut täydentää tarjoustaan puuttuvan yksikköhinnan osalta. Pöytäkirjan mukaan puuttuvan yksikköhinnan merkitys hintavertailussa on hyvin pieni, joten hankintayksikkö on antanut NCC Industry Oy:n täydentää tarjoamansa yksikköhinnan määrää, jolloin puuttuva yksikköhinta on nolla euroa tonnilta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyn lähtökohtana on tarjousten lopullisuus. Tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa eikä tarjoajalle anneta mahdollisuutta tarjouksensa olennaiseen muuttamiseen. Tarjouksen täydennyttäminen voi kuitenkin olla yksittäistapauksessa sallittua, jos täydennyttäminen koskee tarjouksesta puuttuvaa hintaa, joka ei ole kokonaishankinnan kannalta olennainen. Tällaisena hintana voidaan hankintalain edellä todettujen esitöiden mukaan pitää hintaa, jonka merkitys hintavertailussa on hyvin pieni.

Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjouksia viiden maantiekohteen osalta. Tarjouspyynnön hintaliitteessä on pyydetty täyttämään näiden kohteiden osalta vihreät solut hinnoittelemalla työkohdesuunnitelmissa esitetyt työlajit ja -määrät kohdekohtaisesti. Tarjouspyynnön hintaliitteessä muun ohella kohteen Kivijärvi osalta 22/56 millimetrin lisäkalliomursketta koskeva kohta on merkitty vihreällä eli tarjoajan on tullut antaa kyseinen hinta.

NCC Industry Oy:n tarjouksen hintaliitteessä on jätetty tyhjäksi Kivijärvi-nimisen kohteen osalta 22/56 millimetrin lisäkalliomursketta koskeva hintasolu. NCC Industry Oy on täydentänyt hintaliitettä hankintayksikön pyynnöstä tarjousajan päättymisen jälkeen ilmoittaen kyseisen lisäkalliomurskeen hinnaksi nolla euroa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön mukaan hintaliitteeseen Kivijärvi-nimisen kohteen osalta annettava 22/56 millimetrin lisäkalliomurskeen hinta on ollut pakollinen tieto, jolla on ollut vaikutusta vertailuun. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa saadun selvityksen, eli muiden tarjoajien samasta kohteesta 22/56 millimetrin lisäkalliomurskeen osalta tarjoamien hintojen ja NCC Industry Oy:n Rautaniemi-nimisessä kohteessa vastaavasta lisäkalliomurskeesta tarjoaman hinnan perusteella hankintayksikkö on kuitenkin voinut arvioida, että voittaneen tarjoajan tarjouksesta puuttuneella hintatiedolla on ollut hintavertailussa vain hyvin pieni merkitys eikä täydentämisellä ole ollut olennaista vaikutusta tarjoajan asemaan.

Kun otetaan lisäksi huomioon se, että Kivijärvi-nimisen kohteen 22/56 millimetrin lisäkalliomurskeen tonnihinnan osalta täydennyksessä on ollut kysymys osahinnan täydentämisestä, jonka merkitys hintavertailussa on tarjouspyynnön mukaan ollut hyvin pieni, kysymys ei siten ole ollut kielletystä tarjouksen parantamisesta. Näin ollen tarjouksen täydennyttäminen ei ole ollut tässä tapauksessa tarjoajia syrjivää tai epätasapuolista, eikä hankintayksikkö ole menetellyt tältä osin hankintasäännösten vastaisesti.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama nollahinta Kivijärvi-nimisen kohteen 22/56 millimetrin lisäkalliomurskeen tonnihinnan osalta on merkinnyt sitä, että hankinnassa sovellettavat arvonmuutokset sekä sopimusrikkomusta koskevat sanktiot ovat tulleet merkityksettömiksi.

Hankintayksikkö on esittänyt, että kohteen Kivijärvi 22/56 millimetrin lisäkalliomurskeen nollahinnasta huolimatta sillä on ollut riittävät sopimusperusteiset keinot puuttua mahdolliseen sopimusrikkomukseen.

Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyynnössä ole kielletty nollahinnan tarjoamista. Kysymyksessä olevan tarjouspyynnön liitteenä olleiden urakkasopimusasiakirjojen mukaan lisämurskeen osalta arvonvähennyksiä voi sopimusaikana tulla määrättäväksi sopimuksessa mainituissa tilanteissa. Tarjoajalla on kuitenkin ollut velvollisuus toimittaa kaikkia tarjouspyynnössä mainittuja tuotteita, ja sopimukseen on sisältynyt sanktiot sen varalta, että toimitus myöhästyy. Vaikka nollahinnoittelun seurauksena arvonmuutoksia koskeva urakkasopimuksen kohta on nollahintaisen tuotteen osalta menettänyt merkityksensä, urakkasopimukseen on sisältynyt hankintayksikön harkintavalta huomioon ottaen riittäväksi katsottavia sopimusoikeudellisia seuraamuksia, kuten urakkahinnan laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus, urakoitsijan edustajan vaihto ja sopimuksen purku. Tarjouspyyntöasiakirjat eivät siten ole mahdollistaneet sitä, että tarjoaja jättää täysin sanktiotta toimittamatta tarjouspyynnön mukaisen tuotteen, vaikka sen hinnaksi on ilmoitettu nolla euroa. Asiassa ei näin ollen ole perusteita katsoa, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena myöskään nollahinnoittelun perusteella.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Asfalttikallio Oy:n korvaamaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen puolesta puhevaltaa käyttäneen Väyläviraston oikeudenkäyntikulut 2.246,20 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari ja Jari Tiainen sekä asessori Anu Pitkänen

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.