MAO:384/20Asian tausta

Sodankylän kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 31.5.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Sodankylän hyvinvointikeskuksen välinehuollon laitteiden hankinnasta.

Sodankylän kunnan perusturvalautakunta on 22.7.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 111 sulkenut Clinichem Oy Ltd:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Miele Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 220.000 euroa.

Markkinaoikeus on 30.8.2019 antamallaan päätöksellä numero 384/19 hylännyt hankintayksikön vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 16.9.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus ja sen täydennykset

Vaatimukset

Clinichem Oy Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun täysimääräisenä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 11.755 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole kohdellut hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä, kun se on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouksessa olleet vakavat ja tarjouksen sisällön kannalta merkittävät puutteet ja virheellisyydet, mutta sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta vedoten samoihin ja samankaltaisiin tarjouksen virheellisyyksiin tai puutteisiin. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjoukseen on sisältynyt myös sellaisia puutteita, joita valittajan tarjouksessa ei ole ollut.

Voittaneen tarjoajan laitteista toimitetut laitevalmistajan sertifikaatit eivät ole olleet tarjouspyynnössä vaadittuja Notified Body -osapuolen myöntämiä sertifikaatteja. Autoklaavitarjoukseen liitetty käyntiäänenpaineen testiraportti ei ole koskenut tarjottua laitetta vaan toista laitetta. Pesukoneiden käyntiäänenpaineen testiraporteista ei puolestaan ole ilmennyt, että ne olisivat vaaditun standardin
EN ISO 15883 mukaisia. Sairaalavälineiden pesukoneelle S3008 ei ole esitetty selvitystä johtokykymittauksen raja-arvojen ylittymiseen liittyen. Sairaalavälineiden pesukoneen S3018 osalta on puuttunut käytettävissä ja liitettävissä olevaa tunnistustapaa koskevat tiedot. Vaaditut selvitykset vaatimusten täyttymisestä ja toteutuksesta on voittaneen tarjoajan tarjouksessa osin esitetty toistamalla tarjouspyynnössä esitetty vaatimus selvityksenä.

Vastine ja sen täydennys

Vaatimukset

Sodankylän kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.376,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska se ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja ehdottomia vähimmäisvaatimuksia.

Valittajan väitteet voittaneen tarjoajan tarjouksen vakavista virheistä ovat virheellisiä. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole ollut merkittäviä puutteita ja voittaneen tarjoajan tarjouksessaan antamat vastaukset ja toimitetut selvitykset ovat osoittaneet riittävällä tavalla voittaneen tarjoajan tarjouksen olleen tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty selvitysten osalta tietynlaista vastaustapaa pakolliseksi, eikä voittanut tarjoaja ole antanut vaatimuksiin nähden ristiriitaista tietoa, eikä kieltänyt vaatimusten täyttymistä. Huolimatta siitä, että voittanut tarjoaja on monien vaatimuskohtien osalta esittänyt selvityksensä kopioimalla tarjouspyynnön vaatimuksen, hankintayksikölle ei ole syntynyt perusteltua aihetta epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksessaan antamien tietojen paikkansapitävyyttä.

Kuultavan lausunto

Miele Oy on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että voittanut tarjoaja on tietoisesti väärentänyt mallin Miele PS 566x/PS596x käyntiäänenpaineen mittaustodistuksen esittämään tarjoamansa autoklaavin Steelco VS 6/2 mittaustodistusta. Lisäksi voittanut tarjoaja on esittänyt ISO 14001:2015 -sertifikaatin, jonka voimassaolo on päättynyt ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Valittajan käsityksen mukaan voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut myös vaadittu sairaalavälineiden pesukoneen S3008 testiraportti siitä, että laitteen käyntiäänenpaine on hyväksytty standardin EN ISO 15883 mukaisesti.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on 13.12.2019 saapuneessa kirjelmässään esittänyt, että valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on poikkeuksellisen korkea ja osin perusteeton. Valittajan esittämä 210 euron tuntihinta on poikkeuksellisen korkea ottaen huomioon, ettei valittaja ole käyttänyt asiamiestä, eikä valittajan edustajalla ole lainopillista tai muuta vastaavaa alan koulutusta. Valittaja on myös sisällyttänyt laskuunsa toimenpiteitä, jotka ovat markkinaoikeuskäsittelyn kannalta perusteettomia tai sellaisia, joita ei voi määrätä vastapuolen korvattavaksi. Näitä ovat oikaisuvaatimuksen laatimisesta vaaditut kulut sekä valittajan sovintoesityksinä esittämät sähköpostiviestit hankintayksikölle.

Valittaja on 18.12.2019 saapuneessa kirjelmässään esittänyt, että valituksen laatimisessa on konsultoitu asianajajaa. Valitus on myös jouduttu laatimaan erittäin puutteellisin tiedoin, jolloin siihen on jouduttu käyttämään kohtuuttomasti aikaa. Hankintayksikön väite korkeasta tuntihinnasta on perusteeton, kun otetaan huomioon kirjelmät laatineen toimitusjohtajan työajan arvo.

Hankintayksikön asiamies on 27.1.2020 saapuneessa kirjelmässään ilmoittanut saaneensa tiedon, että hankintayksikkö on pannut hankintapäätöksen täytäntöön 16.9.2019 tehdyllä hankintasopimuksella.

Markkinaoikeus on 30.1.2020 varannut valittajalle tilaisuuden lausua yllä todetun ilmoituksen johdosta.

Valittaja on 10.2.2020 saapuneessa kirjelmässään vaatinut sakon määräämistä hankintayksikölle, koska hankintayksikkö on laittanut hankintapäätöksen täytäntöön ilman markkinaoikeuden lupaa.

Markkinaoikeus on 30.3.2020 pyytänyt valittajaa tarkentamaan, onko edellä todetussa kirjelmässä esitetyllä vaatimuksella tarkoitettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 154 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua seuraamusmaksua.

Valittaja on 30.3.2020 saapuneissa kirjelmissään vaatinut seuraamusmaksun määräämistä hankintayksikölle täysimääräisenä.

Markkinaoikeus on 31.3.2020 varannut hankintayksikölle tilaisuuden lausua valittajan esittämän johdosta.

Hankintayksikkö on 7.4.2020 saapuneessa kirjelmässään esittänyt, että hankintapäätös on laitettu täytäntöön perusteellisen arvioinnin jälkeen täytäntöönpanoluvan puuttumisesta huolimatta, sillä ajan kulumisella on ollut asiassa olennainen merkitys. Tilatut laitteet on jo asennettu. Hankintayksikkö ei ole jälkikäteen arvioituna osannut tuoda täytäntöönpanolupaa hakiessaan esiin kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja, joten markkinaoikeus on joutunut tekemään kielteisen päätöksensä varsin puutteellisin tiedoin. Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätökseen ei ole ollut hankintayksikölle ajallisesti mahdollista, sillä hankinnan kohteena olevia Sodankylän kunnan terveysaseman toimintojen kannalta kriittisiä laitteita ei olisi pitkien toimitusaikojen vuoksi saatu ajallaan käyttöön. Laitehankintojen viivästymisen seurauksena uuteen paikkaan siirtyneellä terveysasemalla ei olisi voitu enää puhdistaa hoitotoimenpiteissä tarvittavia välineitä ja instrumentteja, mikä olisi tehnyt koko hoitotoiminnasta mahdotonta. Vanhoja laitteita ei ole voitu siirtää uusiin tiloihin, sillä ne eivät olisi sopineet uusille laitteille varatuille paikoille.

Mikäli hankintayksikölle määrätään seuraamusmaksu, maksun määrääminen täysimääräisenä olisi kohtuutonta, sillä hankintayksikkö on pyrkinyt vain turvaamaan terveysaseman ja potilaiden hoidon kannalta kriittisten laitteiden saamisen ajallaan paikoilleen. Hankintayksikkö on hankintamenettelyn aikana pyrkinyt toimimaan hankintasäännösten mukaisesti. Olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi kärsimään valittajan huolimattomasti laaditusta tarjouksesta. Markkinaoikeuden täytäntöönpanolupapyyntöön antaman ratkaisun vastaisesti tehty hankintasopimus ei osoita, että hankintayksikkö olisi toiminut virheellisesti koko prosessin läpi. Seuraamusmaksun määrääminen täysimääräisenä olisi myös vastoin markkinaoikeuden ratkaisukäytäntöä, jossa seuraamusmaksut eivät ole edes suorahankinnoissa kohonneet täyteen kymmeneen prosenttiin hankintasopimuksen arvosta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 129 §:n 1 momentin mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

Hankintalain 150 §:n 1 momentin mukaan hankinnassa, jossa on noudatettava odotusaikaa tai 131 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa, hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asia on saatettu valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt käsillä olevassa hankinnassa on kysymys hankintalain 26 §:ssä tarkoitetusta EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnasta, jossa hankintayksikkö ei saa edellä todettu sääntely huomioon ottaen tehdä hankintasopimusta, jos asia on saatettu valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös on tehty 22.7.2019, Clinichem Oy Ltd on valittanut siitä markkinaoikeuteen 7.8.2019 ja hankintayksikkö on pyytänyt markkinaoikeudelta hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimista 21.8.2019. Markkinaoikeus on 30.8.2019 antamallaan päätöksellä numero 384/19 hylännyt hankintayksikön edellä todetun pyynnön. Siitä huolimatta hankintayksikkö on allekirjoittanut hankintasopimuksen voittaneen tarjoajan kanssa 16.9.2019. Hankintayksikkö on myös todennut, että tilatut laitteet on asennettu.

Hankintapäätöksen täytäntöönpanon johdosta asiassa ei voida enää määrätä valittajan vaatimia reaaliseuraamuksia. Muutoin valittaja on vaatinut ainoastaan, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun täysimääräisenä.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun. Saman pykälän 3 momentin perusteella seuraamusmaksu voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisia palveluja koskevassa hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä
EU-kynnysarvon ylittävässä muussa hankinnassa. Kun edellä todetuin tavoin nyt käsillä oleva hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, hankintalain 154 §:n 3 momentissa asetettu edellytys seuraamusmaksun määräämiselle täyttyy.

Seuraamusmaksusta säädetään lähemmin hankintalain 158 §:ssä. Kyseisen pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, jos hankintayksikkö on tehnyt mainitun lain 150 §:n vastaisesti hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen, vaikka hankinta-asia on saatettu markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Hankintalain 158 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 241) mukaan pykälä vastaa pääosin aiemman julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 98 §:ssä säädettyä. Viimeksi mainitun pykälän esitöiden (HE 190/2009 vp s. 72) mukaan seuraamusmaksun määrääminen ei siinä tilanteessa, jossa hankintayksikkö on tehnyt muutoksenhaun lykkäävän vaikutuksen vastaisesti hankintasopimuksen, edellytä sitä, että hankintayksikkö on tehnyt hankintalain vastaisen muun virheen.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti tehdessään hankintasopimuksen asian ollessa vireillä markkinaoikeudessa. Hankintayksikkö voidaan näin ollen määrätä maksamaan valtiolle seuraamusmaksu.

Hankintalain 158 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on seuraamusta määrätessään otettava huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu ja valituksen kohteena olevan hankinnan arvo. Seuraamusmaksun määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen arvosta.

Hankintasopimuksen mukaan hankinnan arvonlisäveroton hinta on ollut 232.400 euroa.

Sen lisäksi, että hankintayksikkö on hankintasopimuksen tehdessään menetellyt hankintalain 150 §:n 1 momentin vastaisesti, se on myös menetellyt vastoin markkinaoikeuden päätöstä, jolla on hylätty hankintayksikön vaatimus hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta. Hankintayksiköllä olisi ollut mahdollisuus saattaa hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimista koskeva kysymys markkinaoikeuden uudelleen arvioitavaksi tai hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Näin se ei kuitenkaan ole menetellyt. Hankintayksikön virheellisen menettelyn laatu ja hankinnan arvo huomioon ottaen markkinaoikeus harkitsee seuraamusmaksun määräksi 20.000 euroa.

Seuraamusmaksun määräämiseen liittyvän harkinnan kannalta ei ole merkitystä sillä, onko hankintayksikön menettely ollut muutoin kuin hankintapäätöksen täytäntöönpanon suhteen virheellistä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittajan oikeudenkäyntikulujensa korvaamista koskeva vaatimus sisältää 23.11.2019 päivätyn erittelyn perusteella kuluja, jotka eivät ole korvattavia oikeudenkäyntikuluja, kun otetaan huomioon, että hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään vaatimansa kulut, sikäli kuin ne voivat tulla korvattaviksi oikeudenkäyntikuluina, kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi harkitulla määrällä. Tässä harkinnassa on otettu huomioon valittajan edustajan kirjelmöinnin laatu suhteessa erittelyssä esitettyyn työn tuntihintaan 210 euroa. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi harkitulla 5.000 eurolla. Kyseinen määrää sisältää markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavan määrän.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää Sodankylän kunnan maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 20.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa Sodankylän kunnan korvaamaan Clinichem Oy Ltd:n oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Sodankylän kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkinpanna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Sami Myöhänen ja Jenni Poropudas.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.