MAO:372/20


Asian tausta

Senaatti-kiinteistöt (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.10.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta hissien, nosto-ovien, liukuporttien ja nostopuomien vuosihuoltoja Senaattikiinteistöjen Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomen alueilla koskevasta palveluhankinnasta kahden vuoden ajalle ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle. Hankinta on jaettu kymmeneen osa-alueeseen.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitojohtaja on 8.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä SEN/621/2019 valinnut hankinnan osa-alueen 7 osalta puitesopimustoimittajaksi Suomen Hissiurakointi Oy:n ja osa-alueen 9 osalta Schindler Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.025.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Otis Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osa-alueiden 7 ja 9 osalta, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 7.349 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.295 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet puutteelliset ja epäselvät. Tarjouspyynnön hintaliitteen Excel-taulukossa on ollut kaavavirheitä. Hankinnan osa-alueen 7 osalta valittaja on yrittänyt merkitä kilometriveloitusta koskevaan soluun arvoksi nollan, mutta Excel-taulukossa olleen virheen vuoksi soluun ei ole kirjautunut nollaa vaan viiva. Kilometriveloitushinnan yhteenlaskusolu on pysynyt muuttumattomana siitä riippumatta, onko soluun syötetty arvoksi nolla vai onko solu jätetty tyhjäksi. Valittaja ei ole muuttanut Excel-taulukon kaavoja. Vasta hankintapäätöksessä on ilmoitettu, että nolla olisi ollut riittävä soluun syötetty arvo.

Tarjouspyynnön hintaliitteen Excel-taulukossa on ollut kaavavirheitä myös hankinnan osa-alueessa 9. Hankintayksikkö on 8.11.2019 ilmoittanut sähköpostitse tarjoajille hintalomakkeiden vertailukaavoissa osa-alueiden 5, 6, 9 ja 10 osalta olleen kaavavirheitä, jotka eivät ole vaikuttaneet vertailun lopputuloksiin, koska tarjoajien sijoitusjärjestys ei ole muuttunut. Tarjoajilta on pyydetty hyväksyntää kaavakorjausten tekemiseksi. Tarjoajille ei ole kerrottu, miten kaavavirheet ovat vaikuttaneet tarjouksiin.

Osa-alueen 9 osalta tarjouspyynnön hintaliitteen Excel-taulukon kaava ei ole ollut lukittuna, joten kaavaa ja soluja on voitu muokata, vaikka tarkoituksena on ollut, että ainoastaan keltaisella merkityt solut täytetään tai muokataan. Koska joidenkin tarjoajien vertailuhinnat eivät ole hankintayksikön kaavakorjausten myötä juurikaan muuttuneet, on syytä epäillä, että ne ovat tehneet muutoksia virheelliseksi havaitsemiinsa kaavoihin tai muutoin hyödyntäneet kaavavirhettä. Valittaja ei ole näin toiminut. Vertailukelpoisuuden ja avoimuuden vaatimus ei ole tältä osin toteutunut.

Vertailutaulukosta on ilmennyt, että tarjoajien vertailuhinnat ovat kaavojen korjausten jälkeen muuttuneet verrattuna alkuperäiseen vertailuhintaan ja toisiinsa osittain merkittävästi.

Excel-kaavoissa olleiden virheiden vuoksi tarjoajat eivät ole pystyneet tarjousvaiheessa näkemään, mikä niiden tarjousten arvo on ollut. Jos valittaja olisi tiennyt, että sen tarjouksen vertailuhinta muuttuu kaavamuutosten jälkeen lähes 40 prosentilla, tämä olisi vaikuttanut valittajan tarjoamaan hintaan. Vaikka valittaja on hyväksynyt kaavamuutokset, sillä ei ole ollut tietoa niiden vaikutuksista hintoihin.

Tarjouspyynnön hintaliitteen Excel-taulukoiden virheet ovat olleet merkityksellisiä ja vaikuttaneet tarjousten vertailtavuuteen ja hankintamenettelyn avoimuuteen.

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myös, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta suhteellisuusperiaatteen vastaisesti sellaisten merkityksettömien puutteiden vuoksi, jotka eivät ole vaikuttaneet tarjousvertailuun.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Jos hankintamenettely olisi toteutettu asianmukaisesti, valittajan tarjous olisi mahdollisesti tullut valituksi osa-alueiden 7 ja 9 osalta.

Valittajan tarjousta ei ole suljettu tarjouskilpailusta hankinnan osa-alueiden 1, 3 ja 4 osalta, vaikka niiden osalta kilometriveloitusta koskevaan soluun ei ole merkitty arvoksi nollaa vaan viiva.

Valittaja ei ole laskuttanut minkään osa-alueen osalta kilometrejä, mikä on käynyt yksiselitteisesti ilmi Excel-taulukoista. Valittajan vertailuhinta on ilmennyt selvästi Excel-taulukosta ja se on vastannut hinnoittelun osatekijöitä. Se, että kilometrikorvausta ei peritä, on ilmennyt viivana laskelmassa. Valittajan tarjous ei ole ollut tältä osin puutteellinen tai epäselvä.

Hankintayksikkö on ollut 8.11.2019 lähettämänsä sähköpostin perusteella tietoinen tarjouspyynnön hintaliitteen Excel-kaavojen muista virheistä, jolloin sillä on ollut velvollisuus tarkistaa kaavat ja suhtautua tarjousten mahdollisiin tulkinnanvaraisuuksiin nyt tehtyä sallivammin. Ottaen huomioon kaavoissa olleet muut virheet valittajalle olisi tullut varata mahdollisuus täydentää tarjoustaan kilometriveloituksen osalta.

Vastine

Vaatimukset

Senaatti-kiinteistöt on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön osa-aluetta 7 koskenut hintaliite ei ole ollut virheellinen, koska keltaisella merkittyyn kiinteää kilometrikorvausta koskevaan soluun on voinut merkitä nollan laskentakaavaa rikkomatta. Hintaliitteen kaava on toiminut siten, että jos soluun jää näkymään viiva, on siihen merkitty nolla, joka puolestaan näkyy funktion viereisellä rivillä.

Tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen hankintayksikkö on havainnut, että tarjouspyynnön osa-alueen 9 hintaliitteiden vertailuhinnan laskentakaavoissa on ollut virheitä. Tarjoajille on lähetetty 8.11.2019 täsmennyspyyntö, jossa on ilmoitettu, että vuosihuoltojen vertailuhinnan yhteenlaskukaavasta on puuttunut 82 laitteen hintarivit ja joille tarjoajien on tullut tarjota hinta. Tarjoajille on ilmoitettu, ettei kaavavirheiden korjauksilla ole ollut vaikutusta vertailun lopputuloksiin tarjoajien sijoitusjärjestyksen säilyessä muuttumattomana. Hankintayksikkö on saanut tarjoajilta pyytämänsä hyväksynnän kaavakorjauksille.

Tarjottuja hintoja ei ole muutettu tarjousten jättämisen jälkeen ja laskentakaavan korjaus on tehty kaikkiin tarjouksiin. Hankintayksikkö on tältä osin menetellyt hankintasäännösten mukaisesti ja tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Tarjoajien hintaliitteiden kaavat on tarkistettu. Kaikkien tarjousten hintaliitteissä on ollut samat laskentakaavat eivätkä tarjoajat ole muokanneet niitä. Tarjoaja on pystynyt hintaliitteen vertailuhintaa koskevan solun aktivoimalla näkemään, mitkä solut kyseiseen hintaan lasketaan.

Hankintapäätöksen vertailutaulukossa osa-alueen 9 "Vertailuhinta (kaavat korjattu)" -rivillä on otettu huomioon myös aiemmin puuttuneiden solujen hinnat. Vertaamalla alkuperäistä ja korjattua vertailutaulukkoa on ilmennyt, ettei valittaja olisi voittanut osa-alueen 9 osalta tarjouskilpailua kummankaan vertailun osalta.

Suhteellisuusperiaate huomioon ottaen hankintayksikkö on menetellyt asianmukaisesti tarjouspyynnön laadinnassa ja tarjousten vertailussa.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen hankinnan osa-alueen 7 osalta, koska siinä ei ole ilmoitettu tarjouspyynnön hintaliitteessä edellytettyä kilometriveloitushintaa. Osa-alueen 9 osalta valittaja on hyväksytty vertailuun, mutta se ei ole voittanut tarjouskilpailua kyseisen osa-alueen osalta.

Tarjouspyynnön hintaliitteessä on osa-alueen 7 osalta todettu selvästi, että kaikki keltaisella merkityt alueet tulee täyttää. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä, sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia.

Valittajan tarjouksessa keltaisella merkitty kiinteää kilometrikorvausta koskeva solu on jätetty tyhjäksi eikä siihen ole merkitty viivaa.

Kiinteää kilometrikorvausta koskeva hinnoittelusolu on vaikuttanut tarjousten vertailuun. Kun hintavertailuun vaikuttava hinta on jätetty tarjouspyynnön vastaisesti ilmoittamatta, valittajaa ei ole voitu pyytää täydentämään hintaa jälkikäteen, koska se ei olisi ollut tasapuolista muita tarjoajia kohtaan.

Kuultavien lausunnot

Schindler Oy on esittänyt, ettei hankintayksikkö ole ilmoittanut osa-alueen 9 osalta kaavavirheen sijaintia eikä sen vaikutusta kaavojen lopputulokseen, joten sitä ei ole ollut mahdollista hyödyntää tarjousvaiheessa. Kuultava on hinnoitellut kohteet tarjouspyynnön mukaisesti tekemättä muutoksia kaavoihin tai hyödyntämättä niissä olleita virheitä.

Virheiden korjaamisen seurauksena alkuperäisten tarjoussummien erotukset ovat muuttuneet, mutta vertailtavuus on säilynyt, koska tarjoajat ovat tarjonneet samoilla lähtötiedoilla. Virheettömän hankintamenettelyn lopputulos olisi ollut sijoitusjärjestykseltään sama kuin hankintapäätöksessä ja valittajan valitus on siten ollut perusteeton.

Suomen Hissiurakointi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.125 eurolla viivästyskorkoineen.

Suomen Hissiurakointi Oy on esittänyt, että tarjouspyynnön liitteenä olleen Excel-taulukon täyttäminen tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla on kiinteän kilometrikorvauksen osalta ollut mahdollista. Kilometrikorvauksen syöttäminen on onnistunut normaalisti eikä taulukossa ole ollut virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia. Taulukossa on yksiselitteisesti pyydetty täyttämään kaikki keltaisella korostetut solut.

Valittaja ei ole todennäköisesti huomannut, että täytettävän Excel-taulukon kiinteää kilometrikorvausta koskeva solu on ollut laskentamuodossa. Laskentamuotoilua käytetään rahasummien muotoiluun ja siinä muun muassa nollat näytetään viivoina. Kun kilometriveloitukseen on täyttänyt nollan, arvo on näkynyt kaavarivillä ja solussa viivana. Kyseinen Excel-ohjelman ominaisuus ei ole tehnyt tarjouspyynnöstä epäselvää.

Valittajan tarjouksessa ei ole ollut vähäinen, vertailuun vaikuttamaton virhe, vaan se on koskenut tarjousten vertailussa merkityksellistä hintatietoa. Tarjousten vertailtavuus on kärsinyt, kun valittaja on jättänyt kilometrikorvausta koskevan solun tyhjäksi. Tarjousta täsmentämällä valittaja olisi saanut tilaisuuden parantaa tarjoustaan.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen osa-alueen 7 osalta, koska kilometrikorvauksen osalta tyhjäksi jätetty solu ei ole tarkoittanut veloituksetonta kilometrikorvausta. Soluun merkitty nolla on tarkoittanut, ettei siitä ole aiheutunut hankintayksikölle kuluja. Kaavamuutos ei ole koskenut tarjouspyynnön osa-aluetta 7 eikä kilometrikorvausta. Jos valittajan tarjousta ei olisi suljettu tarjouskilpailusta tältä osin, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu olisi vaarantunut.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön osa-alueen 9 osalta Excel-taulukoissa olleet virheet ovat vaikuttaneet tarjousten vertailtavuuteen ja hankintamenettelyn avoimuuteen. Tarjouspyynnön kaavavirheitä ja epäselvyyksiä ei voida tulkita tarjoajan vahingoksi. Tarjoajan ei ole tullut tarkistaa Excel-taulukkojen solujen muotoilua tai laskentakaavojen oikeellisuutta.

Valittajan tarkoitus ei ole ollut veloittaa kilometrikorvauksia, mikä on ilmennyt yksiselitteisesti valittajan muiden osa-alueiden tarjouksista. Valittajan kokonaistarjous ja vertailuhinta ovat vastanneet lopullista tarjoushintaa.

Valittajan tarjouksessa ollut väitetty virhe on ollut niin vähämerkityksellinen, että sitä olisi tullut saada täydentää tai oikaista.

Valittaja ei ole ollut ainoa tarjoaja, jonka tarjous on suljettu tarjouskilpailusta sillä perusteella, että Excel-taulukon kilometrikorvausta koskeva solu on ollut tyhjä. Tämä on osoittanut, etteivät tarjouspyyntöasiakirjat ole olleet selvät.

Valittajalle on 24.3.2020 ilmoitettu, että osa-alueen 9 osalta hissit siirtyvät 1.4.2020 voittaneen tarjoajan huoltoon väliaikaisella järjestelyllä. Valittajalla on ollut tarjouskilpailun aikana voimassa oleva huoltosopimus hankintayksikön kanssa. Huoltosopimusta on jatkettu valittajan kanssa sopimuskauden päätyttyä järjestämällä hankinta väliaikaisesti valittajan kanssa. Hankinnan väliaikaisen järjestämisen edellytykset eivät ole täyttyneet huollon siirtymisessä. Ilmoitus huollon siirtymisestä voittaneelle tarjoajalle on annettu vain viikon varoitusajalla. Huollon siirtäminen ei ole yksinkertaista, joten viikon varoitusaika on ollut perusteettoman lyhyt. Sopimuksen siirto voittaneelle tarjoajalle ei ole ollut välttämätöntä, jolloin hankintayksikön menettely on tältä osin ollut hankintasäännösten vastaista.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankinta on järjestetty väliaikaisesti, koska hissejä ei voi jättää ilman vastaavaa huoltoliikettä tai muutoin ne pitää ottaa pois käytöstä.

Hankintayksikön ja valittajan sopimus on päättynyt vuoden 2019 lopussa ja ennen sopimuksen päättymistä valittajan kanssa on sovittu huoltotoiminnan jatkamisesta toistaiseksi markkinaoikeusvalituksen ja turvaselvitysten valmistumisen vuoksi. Valittajan edustaja on kuitannut asian olevan kunnossa. Samassa yhteydessä hankintayksikkö on pyytänyt huoltojen jatkamista siihen saakka, kunnes Schindler Oy on saanut kohteet haltuun. Valittajan edustaja on 31.3.2020 ilmoittanut hankintayksikölle, ettei se voi jatkaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla vaan ehdoilla, joiden mukaan jokainen vikakäynti laskutetaan erikseen kokonaisuudessaan sisältäen työtunnit, matkat ja työssä käytetyt varaosat, sekä mahdolliset laskutuslisät sekä vikakäynnit hinnoitellaan sopimuksettomiin asiakkaisiin sovellettavan perushinnoittelun mukaisesti, mukaan lukien työtunnit, matkat ja työssä käytetyt varaosat, sekä mahdolliset laskutuslisät. Valittaja on ilmoittanut jatkavansa huoltoa korvausta vastaan. Kohteiden siirto Schindler Oy:lle on edelleen kesken ja vielä viikolla 23 vuonna 2020 valittaja on käynyt huoltamassa hissiä hankintayksikön kohteessa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valituksen johdosta ensin arvioitava, onko tarjouspyyntö ollut riittävän selvä keskenään vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi, ja tämän jälkeen, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen. Tämän jälkeen on vielä tarvittaessa arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on tehnyt sopimuksen voittaneen tarjoajan kanssa, vaikka hankintapäätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 174) mukaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajilla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Hankintalain 93 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa.

Hankintalain 93 §:n 5 momentin mukaan vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen 94 §:n mukaisesti, ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus. Hankintayksikön on asetettava vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot tarjousten vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

Hankintalain 150 §:n 1 momentin mukaan hankinnassa, jossa on noudatettava odotusaikaa tai lain 131 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa, hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asia on saatettu valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintalain 153 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Pykälän 2 momentin mukaan hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan kumota hankintayksikön päätös osaksi tai kokonaan (1 kohta), kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä (2 kohta) tai velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellinen menettelynsä (3 kohta).

Hankintalain 153 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälä vastaa pääosin aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (vanha hankintalaki) 93 §:ssä säädettyä. Pykälän esitöissä (HE 108/2016 vp s. 240) on lisäksi todettu, että pykälän 1 momentissa ei rajoiteta sitä joukkoa, jonka kanssa väliaikainen järjestely voidaan toteuttaa.

Vanhan hankintalain 93 §:n esitöiden (HE 190/2009 vp s. 68) mukaan hankinnan järjestäminen edellyttää arviota siitä, onko hankinnan tarve välitön vai voidaanko hankinta lykätä muutoksenhaun ajaksi. Tarve hankinnan välittömälle järjestämiselle on lähtökohtaisesti esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksiköllä on lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen tai hankinnassa on kyse sellaisesta tavara- tai palveluhyödykkeestä, jota hankintayksikkö tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa. Hankinnan arvolla ei lähtökohtaisesti ole merkitystä arvioinnissa.

Tarjouspyynnön epäselvyys

Hintaliitteen Excel-taulukko osa-alueen 7 osalta

Valittajan mukaan tarjouspyyntö on ollut hankinnan osa-alueen 7 osalta epäselvä, koska tarjouspyynnön hintaliitteellä olleen Excel-taulukon kaava on ollut virheellinen. Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön Excel-taulukon virheellisyys on vaikuttanut tarjousten vertailtavuuteen ja hankintamenettelyn avoimuuteen. Valittajan mukaan se on yrittänyt merkitä kilometriveloitusta koskevaan soluun nollan, mutta Excel-taulukossa olleen virheen vuoksi siihen on kirjautunut nollan sijaan viiva.

Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnön hintaliite ei ole ollut virheellinen, koska siihen on voinut kiinteän kilometrikorvauksen osalta merkitä nollan. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että hintaliitteen soluun merkitty nolla on näkynyt funktion viereisellä rivillä nollana ja solussa viivana. Hankintayksikön mukaan valittajan tarjouksessa kiinteää kilometrikorvausta koskevaan solu on jätetty tyhjäksi.

Suomen Hissiurakointi Oy on esittänyt, että tarjouspyynnön hintaliitteessä ei ole ollut virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia. Yhtiön mukaan Excel-taulukon kiinteää kilometrikorvausta koskeva solu on ollut laskentamuodossa, jolloin siihen arvoksi merkitty nolla on näkynyt kaavarivillä ja soluun on kirjautunut viiva.

Tarjouspyynnön hintaliitteessä on todettu muun ohella, että kaikki keltaisella merkityt alueet tulee täyttää. Hintaliitteessä on merkitty keltaisella muun ohella kiinteän kilometrikorvauksen määrää koskeva solu.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainituin tavoin tarjouspyynnön hintaliitteen kiinteää kilometrikorvausta koskeva solu on tullut täyttää. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole suljettu pois sitä vaihtoehtoa, että kiinteää kilometrikorvausta ei lainkaan veloiteta. Tarjouspyynnön hintaliitteen Excel-taulukkoon on lisäksi voinut kiinteän kilometrikorvauksen osalta syöttää arvoksi nollan. Kyseinen arvo on tallentunut soluun viivana. Asiasta ei ole esitetty tarkentavia kysymyksiä hankintamenettelyn aikana.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella alalla ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut ymmärtää, että kiinteät kilometrikorvaukset on voitu tarjota veloituksetta mutta että kilometrikorvausta koskevaan soluun on tällöinkin tullut syöttää arvo tai muu osoitus siitä, että tarjoaja on ottanut kilometrikorvausten osuuden huomioon ja ilmaissut sen osalta nimenomaisesti tahtonsa. Edellä mainittua ei anna aihetta arvioida toisin se, että kiinteän kilometrikorvauksen osalta soluun arvoksi syötetty nolla on tallentunut hintaliitteeseen viivana, sillä tätäkin kautta mainittu tahdonilmaisu on tullut otetuksi huomioon vertailuhinnassa. Asia on käynyt ilmi myös tarjouspyynnön hintaliitteen vertailuhintaa koskevassa solussa ilmoitetusta laskentakaavasta. Markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyyntöasiakirjoja voida tältä osin pitää siten epäselvinä, että niiden perusteella ei ole voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hintaliitteen Excel-taulukko osa-alueen 9 osalta

Valittajan mukaan tarjouspyyntö on ollut lisäksi hankinnan osa-alueen 9 osalta epäselvä, koska tarjouspyynnön hintaliitteen lukitsematon Excel-taulukon kaava on mahdollistanut kaavan ja solujen muokkaamisen siten, ettei vertailukelpoisuuden ja avoimuuden vaatimus ole toteutunut. Valittaja on esittänyt, että Excel-kaavoissa olleiden virheiden vuoksi tarjoajat eivät ole pystyneet tarjousvaiheessa näkemään oikeaa kokonaisvertailuhintaa.

Hankintayksikön mukaan tarjottuja hintoja ei ole muutettu tarjousten jättämisen jälkeen ja laskentakaavan korjaus on tehty kaikkiin tarjouksiin. Hankintayksikkö on esittämänsä mukaan tältä osin menetellyt hankintasäännösten mukaisesti ja tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että tarjoajien hintaliitteiden kaavat on tarkistettu, kaikkien tarjousten hintaliitteissä on ollut samat laskentakaavat eivätkä tarjoajat ole muokanneet niitä. Hankintayksikön mukaan tarjoaja on pystynyt hintaliitteen vertailuhintaa koskevan solun aktivoimalla näkemään, mitkä solut kyseiseen hintaan lasketaan.

Schindler Oy on esittänyt, ettei hankintayksikkö ole ilmoittanut osa-alueen 9 osalta kaavavirheen sijaintia eikä sen vaikutusta kaavojen lopputulokseen, joten sitä ei ole ollut mahdollista hyödyntää tarjousvaiheessa. Yhtiön mukaan virheiden korjaamisen seurauksena alkuperäisten tarjoussummien erotukset ovat muuttuneet, mutta vertailtavuus on säilynyt, koska tarjoajat ovat tarjonneet samoilla lähtötiedoilla.

Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjousten vertailu suoritetaan hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa esitettyjen vertailukaavojen mukaan.

Tarjoaja voi saada vertailussa enintään 100 pistettä / osa-alue."

Tarjouspyynnössä on kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitetty osa-alueen 9 osalta, että hinnan pisteiden laskentakaava on ollut seuraava:

"pienin annettu arvo

-------------------------------- * maksimipisteet

tarjottu arvo"

Tarjouspyynnön mukaan osa-alueen 9 osalta tarjouksen liitteeksi on tullut ladata hintaliite.

Tarjouspyynnön hintaliitteen Excel-taulukossa on tullut antaa useiden eri laitteiden osalta muun ohella niiden vuosihuoltojen arvonlisäverottomat hinnat.

Hankintapäätöksessä on todettu osa-alueen 9 osalta, että vuosihuoltojen vertailuhinnan yhteenlaskukaavasta on puuttunut 82 laitteen hintarivit (solut V6–V121) ja että hankintayksikkö on ollut yhteydessä osa-alueen tarjoajiin ja pyytänyt hyväksyntää kaavojen korjaamiseksi tai vaihtoehtoisesti kilpailun keskeyttämiseksi. Hankintapäätöksen mukaan kaikki tarjoajat ovat hyväksyneet kaavojen korjaamisen. Hankintapäätöksessä on edelleen todettu, ettei kaavojen korjaaminen ole vaikuttanut tarjoajien sijoitukseen vertailussa.

Hankintapäätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa on ilmoitettu tarjoajien saamat alkuperäisen tarjouspyynnön ja tarjousten mukaiset vertailuhinnat sekä korjatun tarjouspyynnön ja sen perusteella täydennettyjen tarjousten vertailuhinnat.

Vertailutaulukosta ilmenee, että tarjoajien tarjoamat yhteenlasketut kokonaisvertailuhinnat ovat kaavojen korjaamisen seurauksena muuttuneet, mutta tarjoajien keskinäinen sijoitus ei ole muuttunut.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintaa koskevat vertailuperusteet ja hankinnan osa-alueen 9 hintapisteiden laskentakaava on selvästi ilmoitettu tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön hintaliitteen Excel-taulukon vertailuhinnan yhteenlaskukaavoilla ei voida katsoa olleen tarjoajille sellaista merkitystä tarjouksia tehtäessä, että laskukaavassa olleet virheet, joiden havaitseminen on vaatinut tarjoajien hintaliitteelle syöttämien tietojen käsittelyn taustamekanismien tarkkaa teknistä tulkintaa, olisivat olleet omiaan vaikuttamaan tarjousten tekemiseen ja siten hankintamenettelyn syrjimättömyyteen. Hankintayksikkö on lisäksi ilmoittanut jokaiselle tarjoajalle laskukaavan virheistä, minkä perusteella tarjoajat ovat tulleet tietoisiksi siitä, että hankintayksikön yksilöimillä riveillä olleiden laitteiden hinnat tullaan korjaamaan sisällyttämällä ne tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishintaan. Asiassa saadun selvityksen perusteella tarjoajat ovat antaneet suostumuksensa edellä mainitun korjauksen tekemiseen, tarjottuja hintoja ei ole muutettu tarjousten jättämisen jälkeen, tarjoajien hintaliitteiden laskentakaavat on tarkistettu ja vertailutaulukosta on ilmennyt, että tarjoajien keskinäinen sijoitusjärjestys ei ole korjauksen seurauksena muuttunut. Markkinaoikeudelle toimitettujen asiakirjojen perusteella tarjouskilpailussa annetut tarjoukset ovat olleet laskentakaavan korjaamisenkin jälkeen yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjat eivät edellä todettu huomioon ottaen ole olleet valittajan esittämin tavoin epäselvät. Hankintayksikön ei myöskään voida katsoa menetelleen tarjouspyyntöaineiston täydentämisessä tai tarjoajien vertailussa epätasapuolisella tai syrjivällä tavalla.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellään sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta osa-alueen 7 osalta tarjouspyynnön vastaisena, koska valittaja ei ole antanut tarjouspyynnön hintalomakkeessa pyydettyä kilometriveloitushintaa.

Hankintapäätöksessä on todettu muun ohella, että valittaja ja eräs toinen tarjoaja eivät ole antaneet osa-alueen 7 osalta hintalomakkeessa pyydettyä kilometriveloitushintaa. Hankintapäätöksen mukaan soluun arvoksi merkitty nolla olisi riittänyt vastaukseksi.

Valittaja on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen eikä sen tarkoituksena ole ollut veloittaa kilometrikorvauksia. Valittaja on lisäksi esittänyt, että se on yrittänyt merkitä kilometriveloitusta koskevaan soluun arvoksi nollan, mutta soluun ei ole kirjautunut arvoksi nollaa vaan viiva. Valittajan mukaan sille olisi tullut varata mahdollisuus täydentää tarjoustaan kilometriveloituksen osalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tarjous on ollut tarjousvertailuun vaikuttavalla tavalla tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi valittajaa ei ole voitu pyytää täydentämään hintaa jälkikäteen.

Suomen Hissiurakointi Oy on esittänyt, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen osa-alueen 7 osalta, koska kilometrikorvauksen osalta tyhjäksi jätetty solu ei ole tarkoittanut veloituksetonta hinta.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, ettei tarjouspyyntö ole ollut valittajan esittämin tavoin pyydetyn kilometrihinnan ilmoittamisen osalta epäselvä hankinnan osa-alueessa 7.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hylkäämisperusteet" on todettu muun ohella, seuraavaa:

"Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjousasiakirjat eivät saa sisältää tulkinnanvaraisia, puutteellisia ja ristiriitaisia tietoja. Tulkinnanvaraiset, puutteelliset, epäselvät ja ristiriitaiset tarjoukset voidaan hylätä, jotta voidaan turvata tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Vastaavasti hankintayksikkö ei saa edellyttää tarjoajien käyttävän tarjouksia laatiessaan muita kuin tarjouspyynnöstä ilmeneviä tietoja. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus ja tarjouspyynnönvastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Valittaja on jättänyt tarjouksen hintaliitteen kiinteää kilometrikorvausta koskevan solun hankinnan osa-alueen 7 osalta tyhjäksi, eikä tarjouksesta ole siten käynyt ilmi, mitä valittaja on tarjonnut kiinteän kilometrikorvauksen osalta.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti katsoessaan, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen hankinnan osa-alueen 7 osalta valittajan jättäessä ilmoittamatta tarjouspyynnössä pyydetyn kilometrihinnan ja sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta täydennyttää tai täsmennyttää puutteellisia tarjousasiakirjoja, vaan tarjoaja vastaa siitä, että sen tarjousasiakirjoista ilmenee tarjouspyynnössä vaaditut tiedot.

Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Valittaja on esittänyt, että hankinnan väliaikaisen järjestämisen edellytykset eivät ole täyttyneet, kun hankintayksikkö on kesken markkinaoikeuskäsittelyn siirtänyt valittajan kanssa solmitun huoltopalvelusopimuksen hankinnan osa-alueen 9 osalta voittaneelle tarjoajalle. Valittajan mukaan ilmoitus huollon siirtymisestä voittaneelle tarjoajalle on annettu vain perusteettoman lyhyellä viikon varoitusajalla. Valittaja on lisäksi esittänyt, että sopimuksen siirto voittaneelle tarjoajalle ei ole ollut välttämätöntä, minkä johdosta hankintayksikön menettely on tältä osin ollut hankintasäännösten vastaista.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintayksikön ja valittajan sopimus on päättynyt vuoden 2019 lopussa ja ennen sopimuksen päättymistä valittajan kanssa on sovittu huoltotoiminnan jatkamisesta markkinaoikeusvalituksen ja turvaselvitysten valmistumisen vuoksi. Hankintayksikön mukaan samassa yhteydessä hankintayksikkö on pyytänyt huoltojen jatkamista siihen saakka, kunnes voittanut tarjoaja on saanut kohteet haltuun. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että kohteiden siirto voittaneelle tarjoajalle on edelleen kesken.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole käynyt ilmi, eikä valittaja ole edes väittänyt, että hankintaa voitaisiin sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei myöskään ole käynyt ilmi, että hankinnan väliaikainen järjestäminen estäisi hankintalain 153 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seuraamusten määräämisen. Edellä oikeusohjeissa kuvatulla tavalla hankintalain 153 §:ssä ei rajoiteta sitä joukkoa, jonka kanssa väliaikainen järjestely voidaan toteuttaa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että sopimuksen siirtämisen aikataulua ja sopimuksen voimassaoloa koskevien ehtojen kohtuullisuutta koskevat väitteet olevat luonteeltaan sopimusoikeudellisia, eivätkä siten kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan hankinta-asiassa, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön voida katsoa menetelleen valittajan esittämällä tavalla julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, järjestäessään hankinnan väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n (586/1996) 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Otis Oy:n korvaamaan Senaatti-kiinteistöjen oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla ja Suomen Hissiurakointi Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.125 eurolla, kummatkin määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.