MAO:369/20


Asian tausta

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut omasta sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän puolesta 14.10.209 julkaistulla ja 31.10.2019 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta potilaanlämmitinten hankinnasta.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimialajohtaja on 30.1.2020 tekemällään hankintapäätöksellä § 14 valinnut Suomen 3M Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.200.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus (asia diaarinumero 2020/54)

Vaatimukset

Berner Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.250 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti asettaessaan tarjouspyynnössä epätasapuolisen lämpöantureita koskevan vaatimuksen ja sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tämän vaatimuksen täyttymättä jäämisen vuoksi.

Hankintayksikkö on sinänsä asianmukaisesti halunnut tarjouspyynnön lämpöantureita koskevalla vaatimuksella varmistua siitä, että potilaaseen kohdistuu tasaisesti oikea lämpötila. Tämän ominaisuuden tekninen toteutustapa on kuitenkin epäolennainen, jos laite toimii kliinisessä työssä oikein ja täyttää sille asetetut muut kriteerit. Hankintayksikkö ei ole kohdellut tarjoajia tasapuolisesti, kun se on kirjannut tarjouspyynnössä pakottavaksi kriteeriksi vain yhden markkinoilla olevan toimittajan teknisen toteutustavan.

Hankintayksikkö on perustellut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemisen taustalla ollutta anturin sijaintivaatimusta potilasturvallisuudella sekä hankintapäätöksen valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän näkemyksillä. Anturin sijainti ei ole oleellinen potilasturvallisuuden kannalta. Asiantuntijaryhmän näkemykset eivät ole perustuneet tutkimukseen tai näyttöön vaan mielipiteeseen. Valittajan tarjoama valikoima täyttää tarjouspyynnön vaatimukset oikeasta lämpötilasta, mistä valittaja on toimittanut hankintayksikölle tarvittavat asiakirjat. Tarjottu valikoima on laajalti käytössä Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja täyttää kaikki tarvittavat lääkinnällisiltä laitteilta vaadittavat kriteerit.

Vastine (asia diaarinumero 2020/54)

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö ei ole menetellyt asiassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Lämpötilasensoria koskevalla vähimmäisvaatimuksella on haluttu varmistaa, että hankinnan kohteena oleva tuote soveltuu yhteen hankintayksikön käyttötarpeiden ja korkealaatuisen potilaanhoidon vaatimusten kanssa. Hankintaa ovat hankintayksiköstä olleet valmistelemassa sekä useiden yksiköiden sairaanhoidon asiantuntijat että lääkintätekniikan asiantuntija. Mainittu vaatimus on perustunut heidän näkemykseensä potilasturvallisesta tuotteesta. Laitteen tarkka toiminta varmistetaan, kun lämpötila mitataan useasta eri pisteestä. Lisäksi mitattaessa lämpötilaa mahdollisimman lähellä potilasta laitteen ilmoittama lämpötila vastaa tarkemmin sitä todellista ilman lämpötilaa, jolla potilasta lämmitetään. Hankintayksikkö on todennut edellä mainitut perustelut myös valituksen kohteena olevassa päätöksessään.

Lämpöpuhaltimen ja -peitteen käyttäminen on aktiivisen lämmitystekniikan tehokas muoto. Se auttaa ylläpitämään ydinlämpöä ja vähentämään alilämpöisyydestä johtuvaa tärinää. Hypotermia voi aiheuttaa lääkeainemetabolian hidastumista, rytmihäiriöitä, lisätä infektioiden määrää sekä huonontaa veren hyytymisjärjestelmän toimintaa, sillä verihiutaleiden toiminta ja plasman koagulaatio heikentyvät. Lämpöpuhaltimen käyttö ennen leikkauksen alkua hidastaa hypotermian kehittymistä. Esimerkiksi pelkän alavartalon lämmitys ei ole riittävän tehokasta. Riskinä ovat palovammat, jos lämpöpuhallin puhaltaa vain yhteen rajattuun paikkaan. Potilaan lämmittäminen ja lämpötilan tarkka seuranta koko perioperatiivisen prosessin ajan on potilasturvallista hoitoa ja ehkäisee niin hypo- kuin hypertermiaakin.

Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeidensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Julkisissa hankinnoissa ei myöskään voida tehdä liian pitkälle meneviä arvioita tieteellisesti epäselvistä teknisistä seikoista sen suhteen, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten vastaisesti. Valittajan esittämällä asiakirjanäytöllä sen tarjoaman tuotteen potilasturvallisuudesta ja toimivuudesta ei ole keskeistä merkitystä asian arvioinnissa. Hankintayksikkö on asettanut mainitun hankinnan kohteen kriteerin oman asiantuntemuksensa sekä omien tarpeittensa perusteella.

Valitus (asia diaarinumero 2020/59)

Vaatimukset

Steripolar Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön ja kuultavan korvaamaan yhteisvastuullisesti sen oikeudenkäyntikulut.

Perustelut

Tarjouspyyntö on ollut syrjivä, sillä vain yksi toimittaja on pystynyt tarjoamaan tarjouspyynnön lämpöpuhaltimen puhallusletkun anturia koskevan ehdottoman vaatimuksen mukaisen järjestelmän. Edellä mainittu on saatettu useassa hankintamenettelyn vaiheessa hankintayksikön tietoon, mutta tarjouspyynnön vaatimusta ei ole muutettu.

Hankintapäätöksen mukaan edellä mainitun vaatimuksen asettaminen on perustunut potilasturvallisuusnäkökohtiin. Voimassa olevien lääkintälaitteille asetettujen vaatimusten mukaisesti potilasturvallisuudeltaan puutteellisia järjestelmiä ei saa edes saattaa markkinoille. Lisäksi vaatimus on ollut turha, sillä lämpöpuhaltimet, joissa ei ole lämmön mittausanturia puhallusletkun potilaspäässä, eivät ole turvattomampia kuin järjestelmät, joissa anturi on.

Lisäksi eri järjestelmien kliinistä suorituskykyä on mitattu kyseenalaiselta vaikuttavalla tavalla. Tarjousvertailua varten tarjoajia on pyydetty toimittamaan lämpöpuhallin ja yhdet kappaleet eri peittomalleista. Järjestelmän vaikuttavuutta on kokeiltava useilla potilailla ennen kuin voidaan todeta jonkin järjestelmän olevan toista parempi tai soveltuvampi käyttöön. Tarjousvertailun asianmukainen suorittaminen on tärkeä ja potilasturvallisuutta lisäävä tekijä.

Vastine (asia diaarinumero 2020/59)

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö ei ole menetellyt asiassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Hankintayksikkö on lämpötilasensoria koskevalla vähimmäisvaatimuksella halunnut varmistaa, että hankinnan kohteena oleva tuote soveltuu yhteen hankintayksikön käyttötarpeiden ja korkealaatuisen potilaanhoidon vaatimusten kanssa. Hankintaa ovat hankintayksiköstä olleet valmistelemassa sekä useiden yksiköiden sairaanhoidon asiantuntijat että lääkintätekniikan asiantuntija. Mainittu vaatimus on perustunut heidän näkemykseensä potilasturvallisesta tuotteesta. Laitteen tarkka toiminta varmistetaan, kun lämpötila mitataan useasta eri pisteestä. Lisäksi mitattaessa lämpötilaa mahdollisimman lähellä potilasta laitteen ilmoittama lämpötila vastaa tarkemmin sitä todellista ilman lämpötilaa, jolla potilasta lämmitetään. Hankintayksikkö on todennut edellä mainitut perustelut myös valituksen kohteena olevassa päätöksessään.

Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeidensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Julkisissa hankinnoissa ei myöskään voida tehdä liian pitkälle meneviä arvioita tieteellisesti epäselvistä teknisistä seikoista sen suhteen, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten vastaisesti. Valittajan esittämällä asiakirjanäytöllä sen tarjoaman tuotteen potilasturvallisuudesta ja toimivuudesta ei ole keskeistä merkitystä asian arvioinnissa. Hankintayksikkö on asettanut mainitun hankinnan kohteen kriteerin oman asiantuntemuksensa sekä omien tarpeittensa perusteella.

Kuultavan lausunto (asiat diaarinumerot 2020/54 ja 2020/59)

Vaatimukset

Suomen 3M Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajat markkinaoikeuden asioissa 2020/54 ja 2020/59 yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.298,07 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Tarjouspyyntö ei ole ollut syrjivä tai tarjouskilpailua rajoittava.

Hankintasäännöksissä ei ole edellytetty, että hankintayksikön olisi terveydenhuollon laitteita hankkiessaan hyväksyttävä sen tarpeista riippumatta kaikki Suomessa käytettäväksi tarkoitetut laitteet, jotka täyttävät Suomen terveydenhuollon laitteita koskevan pakottavan vähimmäislainsäädännön. Mikäli hankintayksiköiden ei sallittaisi asettaa pakottavaa vähimmäislainsäädäntöä korkeampia vaatimuksia, hankintayksikkö ei voisi hankkia tämänhetkistä yleisesti tunnistettua huipputasoa edustavia ratkaisuja.

Tarjouspyynnössä asetetun vähimmäisvaatimuksen täyttävät kuultavan tarjoaman järjestelmän lisäksi ainakin kolmen muun valmistajan potilaanlämmitinjärjestelmät. Vaatimus ei siten ole ollut kilpailua rajoittava tai ominainen vain yhden tarjoajan tavaroille. Hankintayksikön vahingoksi ei voida lukea sitä, että mainitut kolme muuta valmistajaa eivät ole jättäneet tarjousta nyt kyseessä olleessa kilpailutuksessa.

Tarjouspyynnössä asetettu vähimmäisvaatimus palvelee hankintayksikön perusteltuja tarpeita. Vaatimus lämpöanturista letkun ja peitteen liitoskohdassa on omiaan mahdollistamaan pienemmän potilaaseen kohdistuvan lämpötilan virhemarginaalin sekä edustaa muutenkin tämänhetkistä yleisesti tunnustettua huipputasoa. Valittajien järjestelmät ja tarjouspyynnön mainitun vaatimuksen täyttävät järjestelmät poikkeavat toisistaan siten, että valittajien järjestelmät ainoastaan arvioivat puhalluslaitteen mittauksen perusteella letkun kautta peitteeseen menevän ilman lämpötilan, kun taas viimeksi mainitut neljä järjestelmää antavat todellisen mitatun arvon ilman lämpötilalle letkun ja peitteen liitoskohdassa.

Sensoriteknologia on viime vuosina yleisesti halventunut huomattavasti, joten on kustannusnäkökulmastakin täysin perusteltua, että hankintayksikkö on nyt kyseessä olevassa kilpailutuksessa edellyttänyt toimittajilta sensorin sijoittamista letkun ja peitteen liitoskohtaan.

Vastaselitys (asia diaarinumero 2020/54)

Valittaja Berner Oy on esittänyt, että hankintayksikkö on valitsemalla tarjouspyynnön kriteeriksi yhden toimijan teknisen toteutustavan aiheuttanut tarpeettomasti tilanteen, jossa ei synny kilpailua. Vaikka hankintayksiköllä on oikeus hankkia tarpeisiinsa sopivat tuotteet, anturin sijaintia ei voida pitää hoitotyön kannalta merkityksellisenä tarpeena.

Valittajan tarjoama lämpöpuhallin tarjoaa yhdessä saman valmistajan peitteen kanssa markkinoiden tehokkaimman lämmönsiirron potilaaseen. Lisäksi kliiniset testit osoittavat, että valittajan tarjoama tuote on turvallinen, tehokas ja toimii tarkoituksenmukaisesti useiden eri erikoisalojen käytössä. Pelkällä anturin sijainnilla ei ole merkitystä potilaaseen siirtyvän lämmön säätelyssä. Tehokas ja potilasturvallinen lämmönsiirto saavutetaan laitteen, peitteen ja antureiden optimaalisella yhteistoiminnalla. Hankintasäännösten syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteiden näkökulmasta vaaditun ominaisuuden tekninen toteutustapa on suhteeton, kun otetaan huomioon hankinnan arvo, luonne ja vaaditulla teknisellä toteutustavalla väitetysti saavutettu potilasturvallisuus.

Valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemisen perusteena hankintapäätöksessä esitettyä toteamusta sensorien sijaitsemisesta potilaan läheisyydessä ei ole esitetty hankinta-asiakirjoissa. Valittajan tarjousta ei ole näin ollen tullut sulkea tarjouskilpailusta.


Vastaselitys (asia diaarinumero 2020/59)

Valittaja Steripolar Oy on esittänyt, että potilaan lämpötila on tarvittavaa lämmitystehoa ohjaava tekijä. Se, mitataanko puhalluslaitteen puhaltaman ilman lämpötila ennen puhallusputkea vai puhallusputkessa, ei ole merkitsevä tai lämmitystehoa ohjaava seikka.

Potilasturvallisuuden vuoksi on tärkeää, että laitteen puhaltaman ilman lämpötilaa mitataan. Eri valmistajien järjestelmien puhallusputkissa ei kuitenkaan ole minkäänlaisia lämpöelementtejä. Ilma ei siis enää lämpene puhallusputkessa. Kaikissa laitteissa on lisäksi oltava turvajärjestelmät, jotka katkaisevat laitteen toiminnan, mikäli puhallettavan ilman lämpötila nousee liikaa.

Voittaneen tarjoajan tarjoaman laitteiston virhemarginaali on +/-1,5°C, kun valittajan tarjoaman järjestelmän virhemarginaali on +/-2°C. On kyseenalaista, onko +/-0,5 asteen ero merkittävä, mikäli potilaan mitatun ydinlämmön tulee joka tapauksessa ohjata lämmittämisen tehoa.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineet markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2020/54 ja 2020/59.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut (asiat diaarinumerot 2020/54 ja 2020/59)

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asioissa on valitusten johdosta arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on asettanut tarjouspyynnössä lämpöanturin sijaintia koskevan vaatimuksen. Asioissa on lisäksi arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajien tarjoukset tarjouskilpailusta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 71 §:n mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” on lämpöpuhaltimen osalta esitetty muun ohella seuraava vähimmäisvaatimukseksi esitetty vaatimus:

”Laitteessa on lämpöanturit/sensorit, jotka mittaavat ilman lämpötilaa letkun ja peitteen liitoskohdassa.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” on todettu muun ohella, että valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta. Kohdan mukaan tarjoaja, jolla on pienin vertailuhinta, valitaan toimittajaksi.

Tarjouspyynnön kohdassa ”Esitteiden ja näytteiden lähettäminen sekä koekäyttö” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Tarjoajan tulee varautua toimittamaan HUS Logistiikkaan veloituksetta esitteet, näytekappaleet sekä mahdollisen tuotekokeilun edellyttämät tuotteet tarjouksen jättämiselle varatun ajan päättymisen jälkeen. Aiemmin suoritettuja koekäyttöjä voidaan myös hyödyntää arvioitaessa tuotteita.

Lisäksi tarjoajan tulee varautua tulla pyynnöstä esittelemään tarjoamiaan tuotteita yhden tai useamman kerran tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisen jälkeen.

[‒ ‒]

Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden varmistaa ehdottomien vaatimusten täyttymisen asetettujen ja HUSin vaatimusten mukaisesti. Jos tarjoaja ei toimita pyydettyjä tuotenäytteitä tämän ajan puitteissa, HUS pidättää oikeuden jättää tarjoajan tarjous kyseisten tuotteiden osalta vertailun ulkopuolelle.”

Hankintapäätöksen kohdassa ”Tarjousvertailu” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Tarjoajan tarjoaman lämpöpuhaltimen ja peitteiden tuli täyttää niille asetetut vähimmäisvaatimukset. Berner Oy:n ja Steripolar Oy:n tarjoamat lämpöpuhaltimet eivät täyttäneet tarjouspyynnössä lämpöpuhaltimille asetettua vähimmäisvaatimusta ’Laitteessa on lämpöanturit/sensorit, jotka mittaavat ilman lämpötilaa letkun ja peitteen liitoskohdassa. Kyseisen ominaisuuden puuttuminen havaittiin tarjoajien toimittamien tuotenäytteiden arviointitilaisuudessa HUSn asiantuntijoista koostuneen asiantuntijatyöryhmän toimesta. Ominaisuuden täyttymistä koskien tehtiin myös tarjouksen täsmennyspyyntö Berner Oy:lle ja Steripolar Oy:lle. Tarjoajilta saaduissa täsmennyksissä vahvistettiin, että tarjotut lämpöpuhaltimet eivät täytä kyseistä vähimmäisvaatimusta. Koska Berner Oy:n ja Steripolar Oy:n tarjoamat lämpöpuhaltimet eivät täyttäneet asetettua vähimmäisvaatimusta, kyseisten tarjoajien tarjoukset hylättiin, eivätkä ne edenneet tarjousten vertailuun.

Lämpöpuhaltimen lämpöantureiden/sensorien sijaintia koskevalla vaatimuksella on tarkoituksena varmistaa ilman oikea lämpötila lähellä potilasta, jolloin voidaan varmistua potilasturvallisesta potilaan lämmittämisestä. Asiantuntijaryhmän näkemyksen mukaan potilasturvallisuutta ei voida taata, jos ilman lämpötilaa mittaavat anturit/sensorit sijaitsevat muualla kuin potilaan läheisyydessä. Lisäksi lämpöpuhaltimen lämpöantureiden/sensorien sijainti on erityisen tärkeää pienipainoisten lasten kohdalla.

Suomen 3M Oy:n tarjoamat tuotteet (lämpöpuhallin ja peitteet) ja palvelut täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailuun eteni ainoastaan Suomen 3M Oy:n tarjous.”

Asian arviointi

Valittajat ovat esittäneet, että tarjouspyynnön vaatimus lämpöantureista letkun ja peitteiden liitoskohdassa on ollut syrjivä ja että vaatimukselle ei ole ollut hankintasäännösten mukaisia perusteita. Berner Oy on markkinaoikeuden asiassa 2020/54 esittänyt lisäksi, että sen tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemisen perusteena hankintapäätöksessä esitettyä toteamusta sensorien sijaitsemisesta potilaan läheisyydessä ei ole esitetty hankinta-asiakirjoissa, minkä johdosta tarjousta ei olisi saanut sulkea tarjouskilpailusta. Steripolar Oy on esittänyt markkinaoikeuden asiassa 2020/59, että eri järjestelmien kliinistä suorituskykyä on mitattu hankintamenettelyssä kyseenalaiselta vaikuttavalla tavalla. Steripolar Oy:n mukaan järjestelmän vaikuttavuutta on kokeiltava useilla potilailla ennen kuin voidaan todeta jonkin järjestelmän olevan toista parempi tai soveltuvampi käyttöön.

Hankintayksikkö on esittänyt, että lämpöantureita koskevalle vaatimukselle on ollut hankintayksikön tarpeisiin ja potilasturvallisuuteen liittyviä perusteita, eikä vaatimus ole ollut syrjivä.

Kuultava on esittänyt, että lämpöantureita koskeva tarjouspyynnön vaatimus ei ole ollut syrjivä tai kilpailua rajoittava.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintamenettelyssä on kuitenkin aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankinnan kohdetta koskevaa vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen palvelun tarjoaja. Hankintayksikön ei julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden perusteella tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen valikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa ratkaisua. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tarjontaansa tai ostaa puuttuvia ratkaisuja ja osaamista muilta toimittajilta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on halunnut lämpöantureita koskevalla vaatimuksella varmistaa, että hankinnan kohteena oleva tuote soveltuu yhteen sen käyttötarpeiden ja korkealaatuisen potilaanhoidon vaatimusten kanssa. Hankintayksikön mukaan kyseisen vaatimuksen asettamista ovat valmistelleet useat sairaanhoidon ja lääkintätekniikan asiantuntijat. Lisäksi hankintayksikkö on esittänyt yksityiskohtaisia lämmitystekniikkaan ja potilasturvallisuuteen liittyviä perusteluja vaatimukselleen.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut mainituilta osin valittajia syrjivä.

Valittajien tarjousten arvioinnin ja tarjouskilpailusta sulkemisen osalta markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on etukäteen ilmoitettu tarjoajien varautumisesta toimittamaan näytekappaleet sekä mahdollisen tuotekokeilun edellyttämät tuotteet. Tarjouspyynnössä on lisäksi edellä kuvatulla tavalla ilmoitettu hankintayksikön pidättävän oikeuden varmistaa ehdottomien vaatimusten täyttyminen näytekappaleiden ja tuotekokeilujen toteuttamisen yhteydessä.

Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikön asiantuntijaryhmä on arvioinut erillisessä arviointitilaisuudessa valittajien toimittamia tuotenäytteitä. Asiantuntijaryhmä on esittänyt kantanaan, että valittajien tarjoamat järjestelmät eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta.

Hankintapäätöksen perusteluissa on edellä kuvatulla tavalla esitetty, että valittajien tarjoamat laitteet eivät ole tuotenäytteiden arvioinnin perusteella täyttäneet tarjouspyynnön erikseen nimettyä vaatimusta, minkä lisäksi perusteluissa on kuvattu syitä tarjouspyynnön mainitun vaatimuksen asettamiselle. Tarjouspyynnön vaatimus on koskenut sekä lämpöantureiden tai -sensorien olemassaoloa että kohtaa, jossa ilman lämpötilaa tulee mitata. Hankintapäätöksen perusteluissa asetetun vaatimuksen asettamisen syiden osalta on viitattu potilaan lähellä tapahtuvan mittauksen merkitykseen, mutta tätä mainintaa ei voida pitää tarjouspyynnössä asetetun vaatimuksen merkityssisältöä muuttavana. Hankintapäätöksessä tai sen liitteissä ei ole tältä osin viitattu muun vaatimuksen täyttymättä jäämiseen. Kun lisäksi otetaan huomioon edellä tarjouspyynnön vaatimuksen asettamisesta todettu, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on sulkenut valittajien tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomina. Myöskään hankintapäätöksessä esitettyjä perusteluja ei voida tältä osin pitää hankintasäännösten vastaisella tavalla riittämättöminä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitukset on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen (asiat diaarinumerot 2020/54 ja 2020/59)

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan viimeksi mainitun lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja viimeksi mainitun lain 95 §:n 2 momentissa mainitut seikat huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittajat joutuvat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asiassa annettu ratkaisu ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 2 momentissa mainitut seikat huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos kuultava joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan kuultavan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valitukset markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2020/54 ja 2020/59.

Markkinaoikeus velvoittaa markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2020/54 Berner Oy:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2020/59 Steripolar Oy:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2020/54 ja 2020/59 Berner Oy:n ja Steripolar Oy:n korvaamaan yhteisvastuullisesti Suomen 3M Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2020/54 Berner Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus hylkää markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2020/59 Steripolar Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.