MAO:230/20

Asioiden tausta

Helsingin kaupungin organisaatioon kuuluva liikenneliikelaitos ja Länsimetro Oy (jäljempänä yhdessä hankintayksiköt) ovat ilmoittaneet 7.6.2019 julkaistulla erityisalojen EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä yhteishankintana toteutettavasta pääkaupunkiseudun metron kameravalvontajärjestelmän hankinnasta 60 kuukauden ajalle.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta on 22.8.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 140 valinnut Avarn Security Oy:n tarjouksen kameravalvontajärjestelmän uudistamiseen.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja on 4.9.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Avarn Security Oy:n tarjouksen Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen Kameravalvonta KAM -urakkaan.

Kokonaishankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksiköiden ilmoitusten mukaan ollut yhteensä noin 5.860.000 euroa.

Markkinaoikeus on 21.10.2019 antamallaan päätöksellä numero 452/19 sallinut muutoksenhaun kohteena olevien hankintapäätösten täytäntöönpanon.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos on allekirjoittanut hankintasopimuksen 20.12.2019 ja Länsimetro Oy 12.12.2019.

Asioiden käsittely markkinaoikeudessa

Valitukset ja niiden täydennykset

Vaatimukset

Stanley Security Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset ja velvoittaa hankintayksiköt korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksiköille tehottomuusseuraamuksen ja lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään välittömästi. Valittaja on vaatinut toissijaisesti, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksiköt maksamaan sille hyvitysmaksuna 387.719 euroa.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksiköt antamaan sille tiedon voittaneen tarjoajan teknisistä järjestelmäkuvauksista, 19.9.2019 pidetystä toiminnallisen testin pöytäkirjasta sekä voittaneen tarjoajan hintalomakkeesta kokonaisuudessaan.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta teknisten vähimmäisvaatimusten täyttymättömyyden johdosta, koska Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen hankintapäätöksessä on todettu voittaneen tarjoajan tarjouksen eroavan merkittävästi hinnoittelultaan muista saaduista tarjouksista. Hankintayksiköiden olisi tullut käynnistää neuvottelut tarjouskilpailussa toiseksi tulleen valittajan kanssa.

Hankintayksiköt eivät voi salata kokonaan voittaneen tarjoajan teknisiä järjestelmäkuvauksia ja niihin liittyviä dokumentteja. Kyseisistä asiakirjoista tulee erikseen poistaa mahdolliset liikesalaisuudet. Valittajan on saatava tieto 19.9.2019 pidetyn katselmuksen pöytäkirjasta, jotta valittaja voi todentaa, mitä katselmuksessa on käyty läpi teknisten vähimmäisvaatimusten osalta.

Tarjouspyynnön vaatimusten ristiriitaisuudet ovat olleet hintavaikutukseltaan merkittäviä. Tarjouslomakkeen kohtien 1.1, 1B ja 2B mukaan muodostuvat hinnat vaikuttavat myös kohtien 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 ja hintavertailuun otetun kohdan 3.3 hintoihin ja siten merkittävästi tarjousten kokonaishintaan. Tarjouspyynnössä on tältä osin ollut ristiriitaisuus, joka on vaikuttanut siihen, että tarjoajat eivät ole voineet jättää vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyyntö on laadittu virheellisesti, koska yksikköhintojen ja kohdan 1.1 laitteiden osalta tarjouslomakkeessa on ollut seuraavia keskenään ristiriitaisia vaatimuksia, joiden takia yksikköhintoja ei ole pystytty laskemaan vastaamaan yksittäisiä vaatimuksia.

Laiteluettelon T1813606 position 2 osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole määritelty yksiselitteisesti, vaaditaanko tallentimia mitoitettaessa olemassa olevien enkoodattujen kameroiden osalta tallennusta 4CIF- vai FullHD-resoluutiolla, millä on suuri hintavaikutus.

Tallentavien kameroiden kuvatahdin osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut ristiriitaisia vaatimuksia, kun toimintaselostuksessa on vaadittu tallentimen mitoittamiseen neljä kuvaa, kuten yhden kokokuvan ja kolme muutoskuvaa, sekunnissa ja laiteluettelon positiossa 2 on mainittu 4 ips., jolla on tarkoitettu neljää kokokuvaa.

Myös laiteluettelon T1813606 position 5 mukaisen videowall-laitteen osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut ristiriitaisuuksia. Toimintaselostuksessa on edellytetty videowall-laitteen suorituskyvyksi 32 kappaletta kuvia, ja toisaalta laiteluettelossa 18 kappaletta kuvia. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole yksiselitteisesti määritelty, vaaditaanko videowall-laitteen suorituskyvyksi 32 vai 18 kanavaa, millä on ollut suuri hintavaikutus.

Edellä mainittujen ristiriitaisuuksien lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole määritelty rekisterikilven tunnistusvaatimusominaisuutta yhdellekään Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen kameratyypille. Tarjoajat eivät ole voineet tietää, kuinka monelle kameralle ominaisuutta vaaditaan. Koska rekisterikilven tunnistusominaisuus on hinnaltaan arvokas, tarjoajien olisi tullut tietää, moneltako kameralta ominaisuus vaaditaan. Hankintayksiköiden menettely ei ole mahdollistanut puolueetonta ja virheetöntä tarjouskilpailua.

Tarjouspyynnössä on pyydetty toimittamaan toiminnallinen selostus analytiikkaominaisuuksien teknisestä toteuttamistavasta. Pyydettyjä kuvauksia ei kuitenkaan ole ollut mahdollista toimittaa, koska tarjouksena on voinut antaa ainoastaan hintalomakkeen. Hankintayksiköiden saamat tarjoukset eivät ole olleet yhteismitallisia.

Hankintayksiköt ovat menetelleet myös virheellisesti, kun ne ovat täsmentäneet tarjouspyynnön liitettä vain kolme päivää ennen kuin tarjous on tullut jättää.

Virheettömässä tarjouskilpailussa valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Vastine ja lisävastine markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/277

Vaatimukset

Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.551,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Helsingin kaupunki ja voittanut tarjoaja ovat 19.9.2019 pitäneet katselmuksen, jossa on käyty läpi hankinnan edellyttämiä teknisiä vaatimuksia. Kyseisessä katselmuksessa on todettu, että voittaneen tarjoajan tarjous täyttää kaikki tarjouspyynnön vaatimukset. Helsingin kaupunki on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta myös selvitystä sen tarjoukseen sisältyneeseen optioon 5 ”järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus takuuajan jälkeiselle ajalle” palvelun toteuttamisesta tarjotulla hinnalla. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että se kykenee toteuttamaan kyseisen palvelun tarjotulla hinnalla. Helsingin kaupungilla ei ole voittaneen tarjoajan tarjouksessaan antamien tietojen ja saadun selvityksen perusteella ollut aihetta epäillä, etteikö voittanut tarjoaja kykenisi toteuttamaan hankintaa tarjotulla hinnalla, eikä sillä ole ollut velvollisuutta hylätä voittaneen tarjoajan tarjousta.

Tarjoajat eivät ole tarjouspyynnön mukaisesti toimittaneet tarjoustensa yhteydessä teknisiä asiakirjoja. Valittajan asiakirjapyynnön kohteena on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen sille toimitettu voittaneen tarjoajan tekninen järjestelmäkuvaus. Kyseinen asiakirja sisältää salassa pidettäviä liikesalaisuuksia. Helsingin kaupunki ja voittanut tarjoaja ovat 19.9.2019 pitäneet selonottoneuvottelun, jossa ei ole ollut kyse toiminnallisesta testistä. Tilaisuudesta laaditusta pöytäkirjasta on toimitettu salassa pidettävä ja julkinen versio markkinaoikeudelle. Myös voittaneen tarjoajan hintalomakkeesta on toimitettu salassa pidettävä ja julkinen versio markkinaoikeudelle. Salassa pidettävässä versiossa näkyvillä olevat tarjousten yksikköhinnat ovat voittaneen tarjoajan liikesalaisuuksia ja siten salassa pidettäviä. Voittaneen tarjoajan yksikköhinnat eivät vaikuta asian käsittelyyn, eikä niiden antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Tarjouspyyntö ei ole sisältänyt ristiriitaisia tietoja hintalomakkeen kohdan 1.1 osalta. Tarjouspyynnön liitteenä olleet toimintaselostus ja laiteluettelo on laadittu eri tarkoituksiin ja niissä on kuvattu eri asioita. Toimintaselostus on kuvannut hankittavan järjestelmän toimintaa ja hankintayksiköiden käyttötapoja. Toimintaselostuksessa on todettu muun muassa järjestelmän yleisimmät tallennuksen konfigurointitavat erityyppisille kameroille, jotta tarjoaja on pystynyt arvioimaan ensimmäisen vaiheen työmäärän. Lisäksi toimintaselostuksessa on määritelty ne toiminnalliset ominaisuudet, jotka järjestelmässä tulee olla ja joista osan Helsingin kaupunki ottaa käyttöön ensimmäisessä vaiheessa ja varautuu muiden ominaisuuksien käyttöönottoon tulevaisuudessa. Laiteluettelossa on puolestaan määritelty laitteilta vaadittavat minimiominaisuudet.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ollut valittajan esittämiä ristiriitaisia vaatimuksia. Laiteluettelon position 2 ”Verkkotallentimet” kohdalla minimivaatimus ”tallennuskapasiteetin mitoitus 4 ips/1080p (fullHD)-tarkkuudella jokaista kameraa kohti” on kuvannut yksityiskohtaisesti tallennuksen mitoitusperusteen.

Videowall-laitteen osalta toimintaselostuksessa ei yhdessäkään kohdassa ole mainintaa, että yhteen videowall-laitteeseen kytketyillä molemmilla näytöillä tulisi voida yhtä aikaa näyttää 16 kuvaa vaaditulla resoluutiolla ja kuvatahdilla.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ollut valittajan esittämiä ristiriitaisuuksia rekisterikilven tunnistamisominaisuuden osalta. Tarjouslomakkeeseen tai muihinkaan hankinta-asiakirjoihin ei ole kirjattu yhdellekään kameratyypille rekisterinumerotunnistusta, eikä sitä ole vaadittu yhdeltäkään kameralta. Järjestelmän tulee kuitenkin toimintaselostuksessa kerrotulla tavalla tukea tätä ominaisuutta.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että mikäli teknisessä aineistossa on pyydetty toimittamaan liitteitä, niitä ei tule tästä huolimatta toimittaa tarjouksen yhteydessä. Yksikään tarjoajista ei ole toimittanut tarjouksen liitteenä muuta kuin tarjouspyynnössä edellytetyt asiakirjat.

Tarjouspyynnön täsmennykset koskien hintalomakkeen kohtia 2A ja 2B ovat liittyneet Länsimetro Oy:n osuuteen hankinnasta, joten Helsingin kaupungin ei ole tarpeen lausua väitteestä.

Valittajan vaatimukset tehottomuusseuraamuksen määräämisestä ja sopimuskauden lyhentämisestä ovat perusteettomia, koska markkinaoikeus on nimenomaisesti sallinut Helsingin kaupungin hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Vaikka valittajan vaatimukset menestyisivät, ei asiassa olisi jälkikäteen riittävän luotettavasti todettavissa, että valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä, joten hyvitysmaksuvaatimus on hylättävä. Joka tapauksessa valittajan esittämä hyvitysmaksuvaatimus on määrältään ylimitoitettu.

Vastine ja lisävastineet markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/278

Vaatimukset

Länsimetro Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 21.449,26 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kyseessä oleva hankinta on muodostunut Helsingin kaupungin organisaatioon kuuluvan liikenneliikelaitoksen kameravalvontajärjestelmän uudistamisesta ja Länsimetro Oy:n Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen kameravalvonta KAM -urakasta.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoukseen liitetään selvitystä tarjoajan työn tai laitteiden teknisistä ominaisuuksista taikka palvelun ominaisuuksista. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä se ole esittänyt tarjouksessaan tarjouspyynnön vastaisia varaumia, ja näin ollen se on tarjouksellaan hyväksynyt muun ohella hankintayksiköiden asettamat tekniset vaatimukset. Länsimetro Oy:llä on ollut oikeus luottaa voittaneen tarjoajan antamiin tietoihin.

Kyseessä olevassa hankinnassa tarjotun kohteen vaatimuksenmukaisuus on varmistettu toiminnallisilla testeillä. Mikäli valitun tarjoajan tarjoamat laitteet eivät olisi täyttäneet asetettuja vaatimuksia, hankintayksiköt olisivat siirtyneet toiminnalliseen testiin sekä sopimusneuvotteluihin tarjouskilpailussa toiseksi tulleen tarjoajan kanssa.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen vertailuhinta ei ole ollut poikkeuksellisen alhainen. Joka tapauksessa Länsimetro Oy:llä ei ole ollut velvollisuutta sulkea kyseistä tarjousta hankintamenettelystä. Länsimetro Oy on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä tarjouksen hinnoittelusta. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut muun ohella, että hinta perustuu vastaavissa kohteissa toteutuneisiin kustannusrakenteisiin.

Valittajalle on toimitettu sellaiset voittaneen tarjoajan tekniset asiakirjat, jotka eivät ole sisältäneet liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksia sisältävät asiakirjat koskevat Helsingin kaupungin osuutta hankinnasta, eivätkä ne ole relevantteja tässä asiassa. Helsingin kaupunki on markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/277 toimittanut valittajan pyytämän pöytäkirjan 19.9.2019 pidetystä katselmuksesta, joka ei kuitenkaan ole relevantti tässä asiassa. Valittaja ei ole perustellut vaatimustaan voittaneen tarjoajan hinta- eli tarjouslomakkeen saamiseksi. Tarjousten yksikköhinnat ovat luottamuksellisia suhteessa muihin tarjoajiin ja kolmansiin osapuoliin. Tiedot eivät ole olennaisia tässä oikeudenkäynnissä. Julkinen tarjouskilpailu tai siihen liittyvä markkinaoikeusprosessi ei voi olla keino yrityssalaisuuksien tiedoksisaantiin.

Tarjouspyyntö ei ole ollut valittajan esittämällä tavalla ristiriitainen tai puutteellinen.

Tarjouslomakkeen kohdat 1.1, 1.2, 1B ja 3.3 liittyvät Helsingin kaupungin osuuteen hankinnasta, eivätkä ne koske Länsimetro Oy:n hankintaa. Länsimetro Oy:n osuus vertailuhinnasta on muodostunut tarjouslomakkeen kohdista 2A, 2B ja 2C.

Myös tarjouslomakkeen kohta 1.1 liittyy Helsingin kaupungin osuuteen hankinnasta, eikä se koske Länsimetro Oy:tä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleet toimintaselostus ja laiteluettelo eivät ole sisältäneet ristiriitaisia vaatimuksia. Kyseiset asiakirjat on laadittu eri tarkoituksiin ja niissä on kuvattu eri asioita. Toimintaselostuksessa on kuvattu järjestelmän yleisimmät tallennuksen konfigurointitavat erityyppisille kameroille sekä toiminnalliset ominaisuudet, jotka järjestelmässä on tullut olla. Toimintaselostuksessa ei kuvata kaikkia asioita, joihin käyttäjä on varautunut tulevaisuuden mahdollisesti muuttuvia tarpeita varten tai käyttötilanteiden muuttuessa ja täsmentyessä. Laiteluettelossa on määritelty hankintaan hyväksyttävän tallentimen tai tallennuksen tekniset minimivaatimukset ja määrät kokonaishintaosuuteen sisältyvien laitteiden osalta. Yksikköhintaosuuteen sisältyvien laitteiden osalta määrät on esitetty tarjouslomakkeen kohdassa 2B.

Laiteluetteloon kirjattu minimivaatimus tallentavien kameroiden kuvatahdin osalta on kuvannut yksiselitteisesti tallennuksen mitoitusperusteen, eikä tarjouspyyntöasiakirjoissa ole ollut ristiriitaisia vaatimuksia.

Laiteluettelossa on esitetty minimivaatimus koskien videowall-laitteiden mitoitusperustetta, eikä tarjouspyyntöasiakirjoissa ole ollut ristiriitaisia vaatimuksia tältäkään osin.

Laiteluetteloon ei ole kirjattu yhdellekään kameratyypille rekisterinumerotunnistusta, joten sitä ei ole myöskään edellytetty yhdeltäkään kameralta. Järjestelmän tulee kuitenkin tukea tätä ominaisuutta, mikäli sellainen halutaan ottaa myöhemmin käyttöön. Tarjouspyynnössä ei ole ollut ristiriitaisia vaatimuksia rekisterinumerotunnistuksen osalta.

Tarjouspyynnön perusteella on ollut yksiselitteistä, ettei tarjoajan ole tullut toimittaa hankintayksiköille mitään muuta aineistoa kuin mitä tarjouspyynnön kohdassa 5.1 on edellytetty. Kyseisessä kohdassa on todettu, että ”mikäli teknisessä aineistossa on pyydetty toimittamaan liitteitä, ei niitä tule pyynnöstä huolimatta toimittaa tarjouksen yhteydessä”. Tarjouspyyntö on tuottanut tältäkin osin vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintayksiköt eivät ole tehneet muutoksia tarjouspyyntöön, vaan kolmea päivää ennen tarjouksille varatun ajan päättymistä tehdyssä ilmoituksessa on ollut kyse tarjouspyynnön sisällön selventämisestä. Hankintayksiköillä ei näin ollen ole ollut velvollisuutta pidentää tarjouksille varattua määräaikaa.

Valittajan vaatimus tehottomuusseuraamuksen määräämisestä ja sopimuskauden lyhentämisestä tulee hylätä lakiin perustumattomana, koska Länsimetro Oy on tehnyt hankintasopimuksen vasta sen jälkeen, kun markkinaoikeus on sallinut hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Koska valittajan tarjous on ollut vertailuhinnaltaan toiseksi kallein, ei valittajalla ole ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä myöskään siinä tapauksessa, että hankintamenettelyä olisi rasittanut virhe. Valittajan hyvitysmaksuvaatimus myös ylittää kymmenen prosentin määrän hankintasopimuksen arvosta, eikä valittaja ole esittänyt perusteita poikkeuksellisen korkealle hyvitysmaksuvaatimukselle. Valittajan hyvitysmaksuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Vastaselitykset

Valittaja on antanut vastaselitykset ja esittänyt muun ohella, että asianosaisten tulee vastata itse asioiden markkinaoikeuskäsittelystä aiheutuneista kustannuksista.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittaja on vaatinut, että sille annetaan tieto voittaneen tarjoajan teknisistä järjestelmäkuvauksista, josta on poistettu liikesalaisuudet, 19.9.2019 pidetystä toiminnallisen testin pöytäkirjasta sekä voittaneen tarjoajan hintalomakkeesta kokonaisuudessaan.

Helsingin kaupunki on markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/277 esittänyt, että tarjoajat eivät ole toimittaneet tarjoustensa yhteydessä teknisiä asiakirjoja, eikä niiden toimittamista ole edellytetty tarjouspyynnössä. Voittaneen tarjoajan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen toimittamat tekniset järjestelmäkuvaukset sisältävät salassa pidettäviä liikesalaisuuksia. Vaaditusta selonottoneuvottelun 19.9.2019 pöytäkirjasta ja voittaneen tarjoajan hintalomakkeesta on toimitettu markkinaoikeudelle sekä salassa pidettävä että julkinen versio. Lomake sisältää salassa pidettäviä liikesalaisuustietoja. Yksikköhinnat eivät myöskään vaikuta asian käsittelyyn.

Länsimetro Oy on markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/278 esittänyt, että se on toimittanut valittajalle sellaiset voittaneen tarjoajan tarjouksen tekniset asiakirjat, jotka eivät ole salassa pidettäviä.

Valittaja on esittänyt, että sille on toimitettu osittain voittaneen tarjoajan tarjouksen teknisiä tietoja. Toimitetun aineiston perusteella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta varsinaisen järjestelmäkokonaisuuden teknisen toteutuksen ja suorituskyvyn arviointiin.

Markkinaoikeus toteaa, että toinen hankintayksiköistä, Länsimetro Oy on markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/278 esittämän selvityksen mukaisesti toimittanut valittajalle sellaiset voittaneen tarjoajan sille toimittamat tekniset asiakirjat, jotka eivät ole olleet salassa pidettäviä. Helsingin kaupunki on puolestaan markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/277 toimittanut valittajan saataville 19.9.2019 pidetyn selonottoneuvottelun pöytäkirjan. Edellä todettu huomioon ottaen asioissa on tältä osin enää arvioitavana se, onko valittajalla oikeus saada tieto voittaneen tarjoajan hinta- eli tarjouslomakkeesta.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan vaatima asiakirja on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa.

Oikeudesta saada tieto viranomaisen asiakirjasta on säädetty viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 3 luvussa (9–12 §). Valittajan vaatimuksen johdosta merkityksellisen julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin jättää antamatta julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan hintalomake sisältää yksityiskohtaista tietoa muun ohella voittaneen tarjoajan hinnoittelun muodostumisesta. Näin ollen voittaneella tarjoajalla voidaan katsoa olevan liiketoimintoihinsa liittyvä objektiivinen intressi pitää edellä mainitut tiedot salassa. Kysymys on siten tältä osin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista liikesalaisuuksista.

Valittajan valitus on perustunut osittain siihen, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen hankintapäätöksessä voittaneen tarjoajan tarjouksen on todettu eroavan merkittävästi hinnoittelultaan muista tarjouksista. Valittajan tiedossa ovat kuitenkin olleet ne kokonaishinnat, joihin tarjousten vertailu on perustunut.

Harkittaessa valittajan vaatiman asiakirjan antamista valittajalle on otettava huomioon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellytykset. Valittajalla on oikeudellinen intressi sellaisiin tietoihin, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hankintamenettely ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista. Valittaja ei ole kuitenkaan esittänyt, millä tavoin salaiseksi ilmoitetussa asiakirjassa olevilla tiedoilla yksikköhinnoista olisi merkitystä hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa ottaen huomioon sen valituksensa perusteena viittaama seikka voittaneen tarjoajan tarjouksen hinnan eroavaisuudesta muihin tarjouksiin nähden.

Edellä mainittu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vaadituilla voittaneen tarjoajan liikesalaisuutena pidettävillä hintatiedoilla ei ole hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa sellaista merkitystä, että tiedon antamatta jättäminen kyseisestä hintatiedot sisältävästä asiakirjasta vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.

Edellä todetuin perustein valittajan vaatimus tiedon antamisesta asiakirjasta on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Hankintamenettely pääpiirteissään ja kysymyksenasettelu

Hankinnan kohteena on ollut pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän kameravalvontajärjestelmän uusiminen. Hankinnan kohde on koostunut Helsingin kaupungin organisaatioon kuuluvan liikenneliikelaitoksen kameravalvontajärjestelmän uudistamisen hankinnasta sekä Länsimetro Oy:n Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen Kameravalvonta KAM -urakasta. Hankintaa koskevassa ilmoituksessa on todettu, että kameravalvontajärjestelmän uusiminen toteutetaan yhteisenä hankkeena hankintayksiköiden kesken, jossa toteutuksen vetovastuu on Helsingin kaupungin organisaatioon kuuluvalla liikenneliikelaitoksella.

Helsingin kaupunki on tehnyt ehdokkaiden valintaa koskevan päätöksen 28.6.2019 § 103, jolla kaikki kahdeksan ehdokasta on valittu tarjoajiksi. Hankintayksiköt ovat saaneet tarjouksille varattuun määräaikaan mennessä kolme tarjousta. Hankintayksiköt ovat tehneet erilliset hankintapäätökset, joissa voittaneeksi tarjoajaksi on valittu Avarn Security Oy.

Asioissa on Stanley Security Oy:n valitusten perusteella arvioitava ensiksi tarjouspyyntöasiakirjojen väitettyä epäselvyyttä. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouslomakkeen kohdat 1.1, 1.2, 1B ja 3.3 sekä laiteluettelo T1813606 liittyvät Helsingin kaupungin osuuteen hankinnasta ja kohdat 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 ja 2B sekä rekisterikilven tunnistusominaisuus liittyvät Länsimetro Oy:n osuuteen hankinnasta. Tämän lisäksi asioissa on mahdollisesti arvioitava voittaneen tarjoajan tarjoushinnan poikkeuksellista alhaisuutta sekä sitä, onko hankintayksiköiden menettely mahdollistanut keskenään vertailukelpoisten tarjousten jättämisen ja olisiko tarjousten jättämiselle tullut varata pidempi määräaika.

2 Oikeusohjeet

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 60 §:n 5 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikön on pidennettävä tarjousten jättämisen määräaikoja sellaisiksi, että kaikki toimittajat saavat kaikki tarjouksen laatimiseksi tarvittavat tiedot, jos tarjouspyyntöön tai muihin hankinta-asiakirjoihin tehdään merkittäviä muutoksia. Pykälän 6 momentin mukaan määräajan pidentämisen on oltava oikeassa suhteessa tietojen tai muutosten merkittävyyteen.

Erityisalojen hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Erityisalojen hankintalain 94 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa.

3 Tarjouspyynnön epäselvyys

3.1 Helsingin kaupungin hankinnan osuus

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa tarjouslomakkeessa on esitetty kohdissa 1.1, 1.2, 1.B ja 3.3 ristiriitaista tietoa, millä on ollut vaikutusta tarjousten kokonaishintaan.

Tarjouspyynnön, joka on otsikoitu ”Osallistumispyyntö/tarjouspyyntö” (jäljempänä tarjouspyyntö) kohdassa 5.1 ”Tarjouksen sisältö” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Tarjous tulee laatia Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Tarjous muodostuu seuraavista osista:

  • perustiedot tarjoajasta (täytetään järjestelmässä)
  • täytetty K102 Tarjouslomake -tiedosto

Tarjouksen tulee sisältää kaikki em. osissa pyydetyt tiedot ja dokumentit. [ – – ]”

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa tarjouslomakkeessa on kohdassa ”Ohjeet” todettu muun ohella seuraavaa:

”Palauta hintalomake täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä. Täytä harmaalla olevat kohdat.

[ – – ]

Urakan yksikköhintaosuuteen sisältyvät hinnat ilmoitetaan taulukossa 1B ja 2B ’Urakan yksikköhintaosuuden yksikköhinnat’, jonka yhteenlaskettu summa ilmoitetaan kohdissa 1B ja 2B. Urakan yksikköhintaosuus yhteensä (alv 0 %).”

Tarjouslomakkeessa on kohdissa 1.1 ja 1.2 pyydetty ilmoittamaan seuraavaa:

”1.1 Urakan kokonaishintaosuus järjestelmä täyteen käyttökuntoon asennettuna ja Tilaajan toimesta hyväksytysti vastaanotettuna. Tilaaja laatii vastaanotosta vastaanottopöytäkirjan. Käyttökuntoon asennettu ja hyväksytty järjestelmä sisältää kaikki komponentit, laitteet, ohjelmoinnit, koulutukset, dokumentoinnit ja muut asiakirjaluettelon 001 mukaisissa asiakirjoissa määritellyt velvoitteet sisältäen laiteluettelon T1813606 mukaiset laitepositiot 1.–15.

1.2 Huolto- ja ylläpitosopimuksen hinta takuuajalle, takuuaika on viisi (5) vuotta eli 60 kk eli 1.1.2026 saakka sekä nykyisten kameroiden ja enkoodereiden huolto- ja ylläpitohinta 4v (1.1.2022–1.1.2026) 48 kk yhteensä”.

Tämän jälkeen tarjouslomakkeen kohdassa 1A ”Urakan kokonaishintaosuus yhteensä (0 %) on pyydetty siirtämään tähän kohtaan yhteenlaskettu hinta kohdista 1.1 ja 1.2.

Tarjouslomakkeen kohdassa 1B ”Urakan yksikköhintaosuus yhteensä (0 %)” on pyydetty ilmoittamaan seuraavaa:

”Siirrä tähän yhteenlaskettu hinta kohdasta ’1B. Urakan yksikköhintaosuuden yksikköhinnat yhteensä’”.

Tämän jälkeen tarjoajan on tullut laskea yllä kohdissa 1A ja 1B saadut hinnat yhteen ja ilmoittaa ne tarjouslomakkeen kohdassa 1. ”Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) kameravalvontajärjestelmän uudistaminen yhteensä”.

Urakan yksikköhintaan kuuluneet positiot on listattu jäljempänä tarjouslomakkeessa kohdassa 1B ”Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) kameravalvontajärjestelmäurakan yksikköhinta osuus”. Erilaisten laiteluettelon perusteella määräytyviä laitteista koskevien positioiden osalta tarjoajan on tullut antaa yksikköhinta sekä kokonaishinta, ja lopuksi laskea kokonaishinnat yhteen kohdassa 1B ”Urakan yksikköhintaosuuden yksikköhinnat yhteensä”.

Lisäksi tarjouslomakkeen kohdassa 3A ”Optiot, jotka huomioidaan tarjousten hintavertailussa”, on pyydetty ilmoittamaan hinnat muun ohella seuraaville erille:

”3.3 Optio 5: Järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus takuuajan jälkeiselle ajalle 2.1.2026–2.1.2031 sisältäen kaikki järjestelmälaitteet, kamerat ja enkooderit 60 kuukautta yhteensä kattaen koko metrolinjan.”

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön on otettava huomioon erityisalojen hankintalain vaatimukset tarjouspyynnön selvyydestä. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjoajille tulee olla selvää, mitä tarjouspyynnössä esitetyillä vaatimuksilla tarkoitetaan.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen tarjouslomakkeen kohdassa 1.1 on pyydetty ilmoittamaan ensiksi urakan kokonaishintaosuus järjestelmä täyteen käyttökuntoon asennettuna. Kohdassa on todettu muun ohella, että käyttökuntoon asennettu ja hyväksytty järjestelmä sisältää laitteet sekä laiteluettelon T1813606 mukaiset laitepositiot 1.–15.

Näin saatu kokonaishintaosuus lisättynä huolto- ja ylläpitosopimuksen hinnalla on muodostanut tarjouslomakkeen kohdassa 1A ilmoitettavan kokonaishintaosuuden.

Tämän lisäksi tarjouslomakkeen kohdassa 1B on tullut esittää urakan yksikköhintaosuus, joka on uudemman kerran muodostunut muun ohella laiteluettelon T1813606 mukaisista laitepositioista 1.–15. ja joka on pyydetty ilmoittamaan ja laskemaan yhteen jäljempänä tarjouslomakkeessa.

Edelleen kohdat 1A ja 1B on tullut laskea yhteen, mistä on muodostunut tarjoajan vertailuhinta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouslomakkeen kohdassa 1.1 on pyydetty ilmoittamaan muualla tarjouslomakkeessa erikseen ilmoitettavaksi hinnaksi pyydetyt urakan yksikköhintaosuuteen kuuluvat positiot 1.–15. Sanottu ilmoittamistapa on sinänsä ollut ristiriidassa tarjouslomakkeen kohdassa ”Ohjeet” mainitun kanssa. Tarjouslomakkeessa on kuitenkin pyydetty ilmoittamaan urakan yksikköhintaosuuteen kuuluvat positiot pyydetyssä laajuudessaan sekä kohdassa 1.1 että kohdassa 1B. Asioissa esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että jokin tarjoajista ei olisi ilmoittanut yksikköhintaosuuteen kuuluvia positioita molemmissa kohdissa. Esimerkiksi voittaneen tarjoajan tarjous on tarjouslomakkeen kohdan 1.1 osalta ollut valittajan tarjousta kalliimpi, vaikka voittaneen tarjoajan yksikköhinnat kohdassa 1B ovat olleet edullisemmat. Myöskään valittaja ei ole esittänyt, miten tarjouspyynnön väitetty epäselvyys on sen osalta vaikuttanut hintojen ilmoittamiseen. Tarjouspyyntöasiakirjat eivät edellä mainitusta yksikköhintojen pyydetystä ilmoittamistavasta johtuen ole olleet siten epäselviä, etteivätkö tarjoajat ole voineet jättää keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouslomakkeen kohdassa 3.3 on puolestaan edellä todetusti pyydetty ilmoittamaan huolto- ja ylläpitosopimuksen hinta takuuajan jälkeiselle ajalle. Kohdassa on mainittu, että huollon tulee sisältää kaikki järjestelmälaitteet, kamerat ja enkooderit. Valittaja ei ole tältä osin yksilöinyt väitetyn ristiriidan kohdetta. Esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei kyseinen tarjouspyynnön kohta ole ollut ristiriitainen tai epäselvä.

Valittaja on myös esittänyt, että Helsingin kaupungin hankinnan osuuteen kuuluvan laiteluettelon T1813606 positioiden 2 ja 5 osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut ristiriitaisia vaatimuksia.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa tarjouslomakkeessa on pyydetty kohdassa ”1B. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) kameravalvontajärjestelmäurakan yksikköhinta osuus” ilmoittamaan hintatiedot muun ohella seuraavista laitteista:

”Laiteluettelon T1813606 pos 2 mukainen tallennin = 100 kameraa

[ – – ]

Laiteluettelon T1813606 pos 5 mukainen videowall”.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa 2.5.2019 päivätyssä asiakirjassa ”Laiteluettelo” on listattu positioittain laitteilta vaaditut ominaisuudet. Luettelossa on position 2 osalta todettu muun ohella ”Tallennuskapasiteetin mitoitus 4 ips/1080p (fullHD)-tarkkuudella jokaista kameraa kohti”. Position 5 osalta on todettu muun ohella seuraavaa:

”- Yksi fyysinen laite ohjaa enintään kahta näyttöä

[ – – ]

- Yhdellä näytöllä esitetään samanaikaisesti useita videokuvia ks. toimintaselostus

[ – – ]

- Useita kamerakuvia samalla näytöllä, min. 9 samanaikaista 25ips/kamera kaikilla resoluutioilla”.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa 17.3.2019 päivätyssä asiakirjassa ”Toimintaselostus” on todettu kohdassa 3.2. ”Metroliikennevalvomo” muun ohella seuraavaa:

”Kaikilla työasemilla ja videowall näytöillä tulee voida katsella samanaikaisesti vähintään 1–16 kameran kuvaa reaaliaikaisena.”

Markkinaoikeus toteaa, että laiteluettelon T1813606 position 2 osalta tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa tarjouslomakkeessa on ilmoitettu yksiselitteisesti, että tarjouksia pyydetään laiteluettelon position 2 mukaisesta tallentimesta. Edelleen tarjouspyynnön laiteluettelossa on ilmoitettu yksiselitteisesti tallentimelta vaaditut ominaisuudet.

Laiteluettelon T1813606 position 5 osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa olleessa laiteluettelossa on viitattu toimintaselostukseen, jossa videowall -laitteen ominaisuudeksi on ilmoitettu, että näytöillä tulee voida katsella samanaikaisesti vähintään 1–16 kameran kuvaa. Toisaalta laiteluettelossa on edellytetty vähintään yhdeksää samanaikaista kuvaa. Markkinaoikeus toteaa, että kuvien vähimmäismäärän ilmoittaminen laiteluettelossa ei ole merkinnyt sitä, etteikö muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa olisi voitu asettaa tarkempia määritelmiä vaadittaville kuvien määrälle, kuten laiteluettelossa nimenomaisesti viitatussa toimintaselostuksessa on tältä osin tehty. Asioissa esitetyn selvityksen perusteella ei siten ole todettavissa, että tarjouspyyntö olisi ollut laiteluettelon T1813606 positioiden 2 ja 5 osalta epäselvä.

3.2 Länsimetro Oy:n hankinnan osuus

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa tarjouslomakkeessa on ilmoitettu kohdassa ”2A. Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen Kameravalvonta KAM -urakka” muun ohella seuraavaa:

”2.1 Kameravalvontajärjestelmän toteutus ohjelmistoineen ja laajennuksineen

2.2 Koekäytöt, testaukset, säädöt ja viritykset sekä käyttöönotto

[ – – ]

2.5 Kameravalvontajärjestelmän huolto ja kunnossapito koko hankkeen hyväksyttyyn vastaanottoon asti.

2.6 Kameravalvontajärjestelmän takuuajan huolto ja kunnossapito (urakan vastaanotosta 1.1.2026 saakka).

[ – – ]

2A. Urakan kokonaishintaosuus yhteensä (0 %)

(siirrä yhteenlaskettu hinta kohdista 2.1–2.6.)”

2B. Urakan yksikköhintaosuus yhteensä (0 %)

(siirrä tähän yhteenlaskettu hinta kohdasta ’2B Urakan yksikköhintaosuuden yksikköhinnat yhteensä’)”.

[ – – ]

Kullekin edellä mainitulle kohdalle on pyydetty ilmoittamaan ”hinta (alv 0 %)”.

Valittaja ei ole yksilöinyt, miltä osin tarjouspyynnön kohdat 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 ja 2B ovat keskenään ristiriitaiset. Asioissa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että kyseiset tarjouspyynnön kohdat eivät ole olleet keskenään ristiriitaiset, eikä tarjouspyyntö ole ollut tältä osin epäselvä.

Valittaja on myös esittänyt, että rekisterikilven tunnistusvaatimusominaisuutta ei ole määritelty yhdellekään Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen kameratyypille, vaikka tarjouspyynnön liitteenä olleessa toimintaselostuksessa kyseinen ominaisuus on mainittu. Toisaalta tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole mainittu, että kyseistä ominaisuutta ei tarvita.

Länsimetro Oy on esittänyt, että laiteluettelossa ei ole edellytetty yhdeltäkään kameratyypiltä rekisterinumerontunnistusta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintamenettelyssä on kuitenkin aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen asiakirjan ”Toimintaselostus” otsikkotasolla on todettu asiakirjan olevan ”tarjouslaskentaa varten”. Toimintaselostuksen kohdan 2. ”Kameravalvonta” alakohdassa 2.4.2. ”Ohjaukset videoanalytiikkaan perustuen” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Videoanalytiikkaan perustuvia ohjauksia toteutetaan ainakin Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen osalta. Järjestelmän tulee tukea vastaavaa ominaisuutta koko järjestelmän laajuudessa, vaikka muilta osin käyttöönotosta päätetään Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen käyttökokemuksiin perustuen.

[ – – ]

Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen osalta toteutettavat ohjaus- ja kameramäärät on kuvattu suunnitelmissa. Toteuttavat ohjaustavat ja niiden jatkotoimenpiteet ovat ainakin seuraavat:

  • rekisterinumerotunnistus: tunnistetusta rekisterinumerosta potentiaalivapaa releohjaus ulkoiseen järjestelmään”.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa Länsimetro Oy:n KAM-urakkaa koskevassa 2.4.2019 päivätyssä asiakirjassa ”Kamerat hankintamäärittely” on määritelty tekniset ominaisuudet kyseisessä urakassa hankittaville kameroille positioittain. Yhdenkään kameran teknisten ominaisuuksien osalta vaatimuksena ei ole ilmoitettu olevan rekisterinumerotunnistus.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa tarjouslomakkeessa on ilmoitettu kohdassa ”ohjeet” muun ohella seuraavaa:

”Tarjouksen hintojen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset ja vastuut.

[ – – ]

Tarjoaja laskee kohtaan ’Urakan vertailuhinta yhteensä’ kohdissa 1–3 ilmoittamiensa hintojen yhteenlasketun summan.”

Tämän jälkeen tarjouslomakkeessa on kohdassa 2B ”Urakan yksikköhintaosuuden yksikköhinnat” määritelty useita erilaisia hankittavia kameroita, joita on yhteensä ollut useita satoja kappaleita. Kameroiden yhteydessä on määritelty joitain lisäominaisuuksia, kuten esimerkiksi ”seinäkiinnitys”, ”toimitettuna erikoisvärillä, ilmoitettuun RAL-sävyyn”, ”koteloitu” ja ”lämmitys”.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on sinänsä ollut erilaista tietoa rekisterinumerotunnistusta koskevan vaatimuksen osalta. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa tarjouslomakkeessa on myös todettu, että tarjouksen hintojen tulee sisältää muun ohella kaikki tarjouspyynnön liitteissä asetetut vaatimukset, jolla on katsottava tarkoitetun myös asiakirjan ”Toimintaselostus” sisältöä. Yllä kuvatusti kyseisen asiakirjan kohdan 2.4.2. määrittelystä on ilmennyt se, että järjestelmän on tullut tukea rekisterinumerotunnistusta. Asiakirjasta ei kuitenkaan ole ilmennyt, että rekisterinumerotunnistusta olisi edellytetty tarjottavilta kameroilta.

Hankintayksiköt ovat ilmoittaneet usean tarjouslomakkeessa tarjottavaksi pyydetyn kameran yhteydessä erilaisia muun ohella yllä todettuja lisäominaisuuksia. Minkään kameran yhteydessä ei kuitenkaan ole asetettu vaatimukseksi rekisterinumero- tai rekisterikilpitunnistusta. Myöskään asiakirjassa ”Kamerat hankintamäärittely” ei ole asetettu kyseistä vaatimusta. Valittajakaan ei ole esittänyt, että se olisi nimenomaisesti tarjonnut puheena olevalla tunnistuksella varustettuja kameroita, mikä olisi voinut vaikuttaa sen tarjouksen vertailuhintaan. Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole ilmennyt, että tarjouspyyntöasiakirjat olisivat olleet tältäkään osin epäselvät.

4 Poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska hankintapäätöksissä on todettu voittaneen tarjoajan tarjouksen eroavan merkittävästi hinnoittelultaan muista saaduista tarjouksista.

Kummankin hankintapäätöksen mukaan tarjoajien vertailuhinnat ovat olleet 2.814.729 euroa, 3.877.193 euroa ja 4.294.810 euroa. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnan hankintapäätöksessä on todettu myös muun ohella seuraavaa:

”Tilaajan tarkistuslaskennassa Avarn Security Oy:n tarjouslomakkeen kohdan 3.3 Optio 5: Järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus takuuajan jälkeiselle ajalle 2.1.2026– 2.1.2031 sisältäen kaikki järjestelmälaitteet, kamerat ja enkooderit 60 kuukautta yhteensä kattaen koko metrolinjan hinta erosi merkittävästi kahden muun tarjoajan vastaavasta hinnasta.”

Hankintayksiköt ovat esittäneet, että voittaneen tarjoajan vertailuhinta ei ole ollut poikkeuksellisen alhainen, eikä niillä ole ollut velvollisuutta sulkea kyseistä tarjousta hankintamenettelystä.

Asioissa esitetyn selvityksen perusteella voittanut tarjoaja on ennen hankintapäätösten tekemistä selvittänyt tarjouslomakkeen kohdan 3.3 osalta hinnoitteluaan. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että se toteuttaa kyseisen kohdan mukaisen palvelun tarjoamallaan hinnalla.

Markkinaoikeus toteaa, ettei erityisalojen hankintalain 94 §:ssä ole asetettu hankintayksikölle velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. Mainitussa pykälässä ei ole myöskään asetettu ehdottomia vaatimuksia tarjouksen hintoja koskevan selvityksen sisällölle.

Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksiköillä ole voittaneen tarjoajan tarjouksessa annettujen tietojen ja voittaneelta tarjoajalta saadun selvityksen perusteella ollut perusteltua syytä epäillä, ettei voittanut tarjoaja voisi tarjoamillaan hinnoilla suoriutua kysymyksessä olevan kokonaishankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksiköiden ei ole katsottava menetelleen virheellisesti, kun ne eivät ole hylänneet voittaneen tarjoajan tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

5 Tarjousten vertailukelpoisuus

Valittaja on esittänyt, että saadut tarjoukset eivät ole olleet yhteismitallisia, kun tarjouksen liitteeksi on voinut jättää vain hintalomakkeen, eikä toimintaselostuksessa pyydettyä analytiikkaominaisuuksien kuvausta.

Tarjouspyynnön kohdassa 5.1 ”Tarjouksen sisältö” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Tarjous tulee laatia Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Tarjous muodostuu seuraavista osista:

  • perustiedot tarjoajasta (täytetään järjestelmässä)
  • täytetty K102 Tarjouslomake -tiedosto

Tarjouksen tulee sisältää kaikki em. osissa pyydetyt tiedot ja dokumentit. Kaikki tarjoukseen liitettävät dokumentit toimitetaan tilaajalle Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta.

Mikäli teknisessä aineistossa on pyydetty toimittamaan liitteitä, ei niitä tule pyynnöstä huolimatta toimittaa tarjouksen yhteydessä. Mikäli tällaista aineistoa tästä huolimatta toimitetaan, ei kyseistä aineistoa käsitellä mitenkään tai oteta huomioon tarjousten käsittelyssä.”

Tarjouspyynnön kohdassa 11 ”Sopimuksen syntyminen” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Ennen Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen Kameravalvonta KAM -urakan sopimuksen allekirjoitusta pidetään tarjouskilpailun voittajan kanssa sopimuskatselmus. Sopimuskatselmuksen yhteydessä varmistetaan toiminnallisella testillä, että hankintaan sisältyvät laitteet täyttävät kaikki tilaajan asettamat vaatimukset.

[ – – ]

Sopimuskatselmuksen yhteydessä tarkistetaan valitun tarjoajan osalta kaikki todistukset ja selvitykset soveltuvuusvaatimusten ja hankinnan kohdetta koskevien vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi.”

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on määritelty yksiselitteisesti se, että tarjouksen liitteenä on tullut toimittaa tarjoajan perustiedot sekä varsinainen tarjouslomake. Tarjouspyynnössä on mainittu nimenomaisesti, että ”mikäli teknisessä aineistossa on pyydetty toimittamaan liitteitä, ei niitä tule pyynnöstä huolimatta toimittaa tarjouksen yhteydessä”. Tarjouspyynnössä on myös yksilöity kyseisen aineiston toimittamista koskeva menettely. Sanottu menettely ei ole ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastainen, eikä se ole johtanut tarjousten vertailukelvottomuuteen.

6 Hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn

Valittaja on esittänyt hankintayksiköiden menetelleen virheellisesti niiden täsmentäessä tarjouspyynnön liitettä kolmea päivää ennen tarjousten jättämiselle varattua aikaa.

Esitetyn selvityksen perusteella tarjoajille on 5.8.2019 lähetetty hankintayksiköiden taholta tarjouspyynnön liitteenä 2 ollutta tarjouslomaketta koskeva täsmennys, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

”Selvennyksenä hankintayksikkö täsmentää, että tähän kohtaan ei tule hinnoitella niitä laitteita tai ohjelmistoja, joista on erikseen pyydetty yksikköhinnat tarjouslomakkeen kohdassa 2B. Mikäli laitteelle tai ohjelmistolle ei ole pyydetty tarjouslomakkeen kohdassa 2B yksikköhintaa, tulee se sisällyttää johonkin kokonaishintaosuuden 2A kohdista 2.1–2.6. Edellä mainittu koskee kaikkia Länsimetron urakkaosuuden kohdan 2A alakohtia 2.1–2.6.”

Markkinaoikeus toteaa, että kyseessä olevassa täsmennyksessä on ollut kysymys selvennyksestä koskien sitä, mitä hintoja kullakin tarjouslomakkeen rivillä on tullut ilmoittaa. Kysymys ei siten ole ollut sellaisesta tarjouspyyntöön tai muihin hankinta-asiakirjoihin tehdystä erityisalojen hankintalain 60 §:n 5 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta merkittävästä muutoksesta, jonka johdosta hankintayksiköiden olisi tullut pidentää tarjousten jättämisen määräaikaa.

7 Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksiköt eivät ole menetelleet hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitukset on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/277 annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Helsingin kaupunki joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan Helsingin kaupungin määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/278 annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Länsimetro Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Länsimetro Oy on esittänyt oikeudenkäyntikulujensa korvaamista koskevan vaatimuksen, joka jakautuu siten, että 13.581,25 euroa kuluvaatimuksesta muodostuu Länsimetro Oy:n asiamiehenä toimineen lakimiehen työstä ja 7.868,01 euroa erään toisen asiamiestahon työstä. Markkinaoikeus toteaa, että jälkimmäisen tahon tuntierittelyssä on ilmaistu samoja toimenpiteitä kuin mitä Länsimetro Oy:n asiamieskin on tehnyt. Kun asiassa ei ole esitetty, miltä osin toisen asiamiestahon tuntikirjauksia vastaavat toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia asian hoitamiseksi markkinaoikeudessa, Länsimetro Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on tältä osin hylättävä. Muilta osin asian laatu huomioon ottaen valittaja on velvoitettava korvaamaan Länsimetro Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Stanley Security Oy:n valitukset.

Markkinaoikeus hylkää Stanley Security Oy:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Markkinaoikeus velvoittaa markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/277 Stanley Security Oy:n korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut 4.551,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus velvoittaa markkinaoikeuden asiassa dnro 2019/278 Stanley Security Oy:n korvaamaan Länsimetro Oy:n oikeudenkäyntikulut 10.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asiat ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.