MAO:225/20Asian tausta

Liedon kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.3.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella sekä 11.3.2019 ja 12.3.2019 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta päällystystöiden rakennusurakasta puitejärjestelynä vuosille 2019 ja 2020 sekä optiovuodelle 2021.

Liedon kunnan tekninen lautakunta on 16.4.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 42 valinnut pienten kohteiden osa-alueeseen Finaco Oy:n, NCC Industry Oy:n ja YIT Suomi Oy:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo pienten kohteiden osa-alueen osalta on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 30.000–40.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen pienten kohteiden osa-alueen osalta ja kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 50.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 14.802 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätös on pienten kohteiden osa-alueen osalta virheellinen ensinnäkin sen vuoksi, että voittaneet tarjoajat eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettua kelpoisuusehtoa. Tarjouspyynnön ehtojen mukaan urakoitsijan tai aliurakoitsijan tulee käyttää kevyttä polttoöljyä tai muuta vähemmän ympäristöä kuormittavaa polttoainetta asfaltin valmistuksessa.

Valittajan tietojen mukaan voittaneet tarjoajat YIT Suomi Oy, NCC Industry Oy ja Finaco Oy eivät käytä asfaltin valmistuksessa kevyttä polttoöljyä tai muuta vähemmän ympäristöä kuormittavaa polttoainetta. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, koska se ei ole tarkistanut, täyttävätkö voittaneet tarjoajat tarjouspyynnön kyseisen ehdon. Kaikki voittaneiden tarjoajien tarjoukset olisi tullut hylätä.

Toiseksi voittaneiden tarjoajien tarjoukset ovat olleet tarjoushinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia. Hintojen poikkeuksellinen alhaisuus on käynyt ilmi ensinnäkin vertailemalla voittaneiden tarjoajien tarjouksia ja niiden yksikköhintoja toisiin tarjouksiin. NCC Industry Oy:n tarjoushinta on ollut 29.620 euroa, YIT Suomi Oy:n tarjoushinta 28.710 euroa ja Finaco Oy:n tarjoushinta 32.375 euroa. Vastaavasti Liedossa toimivan valittajan tarjoushinta on ollut 66.100 euroa ja erään Loimaalla toimivan tarjoajan 60.395 euroa. YIT Suomi Oy:n tarjous on ollut 55,20 prosenttia halvempi kuin valittajan tarjous.

Kun toiseksi tarkastellaan tarjousten yksikköhintoja, YIT Suomi Oy:n tarjouksesta erikoistöiden osalta käy ilmi, että YIT Suomi Oy on tarjonnut "alustan muotoilun ja tiivistyksen ilman lisämursketta hintaan 0,05 euroa/m²". Näin ollen sen tulisi suorittaa "200 m² alueen muotoilu ja tiivistys (200 m² x 0,05 euroa/m²) hintaan 10 euroa". Vertailun vuoksi vastaava työ on tarjottu NCC Industry Oy:n tarjouksessa hintaan "15 euroa/m²" eli sen tarjous on tältä osin hinnaltaan 300 kertaa korkeampi kuin YIT Suomi Oy:n tarjous. Kun kysymys on konetyöstä, ei ole uskottavaa, että YIT Suomi Oy kykenee suorittamaan alustan muotoilun ja tiivistyksen tarjoamaansa hintaan.

Edelleen YIT Suomi Oy:n tarjouksesta erikoistöiden osalta käy ilmi, että se on tarjonnut "pohjan muotoilun ja urakoitsijan toimittaman lisämurskeen (0–5 cm) levityksen ja tiivistyksen hintaan 5 euroa/tonni". Selvää on, ettei ole liiketaloudellisesti kannattavaa tuoda kuorma-autolla tonni sepeliä ja levitetään se kaivinkoneella yhteishintaan viisi euroa.

Hintojen poikkeuksellinen alhaisuus tulee esiin myös, kun tarjouksia tai niissä olevia yksikköhintoja verrataan aikaisempiin tarjouksiin. NCC Industry Oy on tarjonnut Liedon kunnalle aikaisemmassa vastaavassa tarjouskilpailussa vuonna 2017 päällystekorjauksia ja pienten kohteiden töitä vertailuhintaan 65.800 euroa. Nyt käsillä olevassa hankinnassa NCC Industry Oy on tarjonnut samalle hankintayksikölle samoja töitä selvästi halvemmalla.

Nyt tarjottuihin hintoihin ei ole olemassa mitään järkevää syytä, koska päällystystöiden kustannukset ovat nousseet raakaöljyn hinnan nousun vuoksi. Tilastokeskuksen päällystystöiden kustannuskehitystä kuvaava maanrakennusindeksi on noussut vuoden 2017 luvusta l10 lukuun 120 eli kustannukset ovat nousseet 9,2 prosenttia.

Alan asiantuntija näkee YIT Suomi Oy:n, NCC Industry Oy:n ja Finaco Oy:n tarjouksista heti, ettei tarjottuja pieniä asfalttitöitä ole liiketaloudellisesti järkevästi, voitollisesti ja turvallisesti, eikä tarjouspyynnössä vaadituilla ympäristöehdoilla, mahdollista suorittaa tarjotuilla hinnoilla.

Valittajan ja erään Loimaalla toimivan tarjoajan tarjoukset ovat olleet hinnoiltaan normaalia tasoa ja niillä hinnoilla pienet päällystystyöt olisivat olleet toteutettavissa tarvittavassa aikataulussa ilman tappioita.

Valittajalla on oma asfalttiasema Liedossa. Finaco Oy:llä ei ole omaa asfalttiasemaa ja se joutuu ostamaan kaiken työssään käyttämänsä asfalttimassan. Sen vuoksi ei ole mahdollista, että Finaco Oy kykenisi antamaan liiketaloudellisin perustein hinnaltaan valittajan tarjousta alhaisemman tarjouksen.

Voittaneiden tarjoajien tarjouksissa kiinnittää huomiota myös se, että tarjoukset ovat tarjoushinnoiltaan hyvin lähellä toisiaan.

Tarjouksista käy myös ilmi, että työnjohtajan tuntihinnaksi YIT Suomi Oy on ilmoittanut viisi euroa ja NCC Industry Oy yhden euron. NCC Industry Oy:n tarjouksessa vuoden 2017 tarjouskilpailussa työnjohdon tuntihinta oli 50 euroa. YIT Suomi Oy:n ja NCC Industry Oy:n ilmoittamat työnjohtajan tuntipalkat eivät täytä Suomessa työsuojelupiirin valvomaa vähimmäispalkan määrää. Asfalttialan yritykset eivät myöskään yleisesti käytä räikeästi alipalkattuja työntekijöitä tai tee tietoisesti tappiota.

YIT Suomi Oy:n tarjouksessa erikoistöiden osalta mainittu miestyön tuntihinta 30 euro alittaa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, kun otetaan huomioon palkan sivukulut ja muut kustannukset.

Hankintasäännösten mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Hankintayksikön tulee sulkea tarjouskilpailusta hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa.

Liedon kunta on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut tarjouskilpailusta pienten töiden osalta YIT Suomi Oy:n, NCC Industry Oy:n ja Finaco Oy:n hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia.

Asiassa on myös selvää, että voittaneet tarjoajat eivät tule suorittamaan töitä näillä tappiollisilla hinnoilla, eikä hankintasopimus niitä siihen edes velvoita. Hankintaa koskevista ehdoista käy ilmi, että palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva yksikkö. Mikäli vertailuhintajärjestyksessä ensimmäisenä oleva työyksikkö ei pysty toteuttamaan kiireellistä työtä soitosta kahdeksan tunnin aikana tai kiireetöntä työtä viiden päivän sisällä, valitaan listalta edullisuusjärjestyksessä seuraava työyksikkö ja niin edelleen. Näistä ehdoista käy siis ilmi, että hankintasopimus ei velvoita yhtiöitä suorittamaan töitä vaan työ siirtyy seuraavalle. Liedon kunnalla olisi ollut korostettu selvittämisvelvollisuus alhaisten hintojen suhteen sen vuoksi, että hankintamenettely ei luo voittaneille tarjoajille velvollisuutta suorittaa pieniä töitä, vaan ne voivat kieltäytyä suorittamasta töitä ilman mitään seuraamuksia.

Vastine

Vaatimukset

Liedon kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kaikkien viiden tarjoajan osalta on ennen hintojen tarkistamista tarkistettu kelpoisuusvaatimukset ja sitoumus siitä, että ne käyttävät kevyttä polttoöljyä tai muuta vähemmän ympäristöä kuormittavaa polttoainetta asfaltin valmistuksessa.

Voittaneiden tarjoajien tarjoukset eivät ole olleet hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia siten, että hankintayksikkö olisi ollut velvollinen hankkimaan niiden osalta erityistä selvitystä. Määräajassa saapui viisi tarjousta, joista kolme oli vertailuhinnaltaan samantasoisia ja kaksi vertailuhinnaltaan poikkeuksellisen korkeita. Toinen jälkimmäisistä oli valittajan tarjous.

Jokainen yritys miettii osaltaan, paljonko esimerkiksi erikoistöiden työnjohto ja muut resurssit vaikuttavat yksikköhinnan lisäksi kokonaishintaan. Yksikköhintoihin vetoamalla ei siten voida perustella väitettä tarjotun hinnan edullisuudesta tai epäedullisuudesta. Työnjohdon osuudesta annettu vertailuhinta ei myöskään kuvaa työnjohtajan palkkaa tai sen vähimmäispalkan mukaisuutta vaan työnjohtokustannusten määrää yksittäisessä pienkohteessa. Tarjousten vertailun kannalta merkittävää on se, millä kokonaishinnalla tarjoajat sitoutuvat tekemään tarjouspyynnössä yksilöidyt pienurakat.

Voittaneiden tarjoajien tarjousten hinnat ovat vaihdelleet 29.620 ja 32.375 euron välillä. Hinnat ovat hyvin samansuuntaiset, mikä jo sinällään osoittaa, ettei kysymys ole ollut alihinnoittelusta. Liedon kunnan aikaisemmassa kilpailutuksessa pienkohteiden kilpailutuksen voittanut hinta on ollut samalla tasolla, ja voittanut urakoitsija on sanotulla hinnalla suorittanut pienkohteiden työt. Liedon kunnalla ei siten ole ollut mitään syytä tai perustetta edellyttää tarjouskilpailuun osallistuneilta urakoitsijoilta erityisiä selvityksiä hinnanmuodostuksesta.

Kuultavien lausunnot

Finaco Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Finaco Oy:n mukaan se pystyy suorittamaan pienten kohteiden asfaltoinnin tarjotuilla hinnoilla laadukkaasti ja turvallisesti. Tarjotut yksikköhinnat eivät ole poikkeuksellisen alhaisia. Valittajan väitteet huomattavista tappioista ovat pelkästään valittajan omia arvioita, kun valittajalla ei ole mitään tietoa Finaco Oy;n sisäisistä kustannuksista. Valittajan väite Finaco Oy:n asfalttimassan ostamisen kustannuksista verrattuna valittajan oman asfalttiaseman kustannuksiin ei perustu mihinkään todelliseen tietoon vaan vain valittajan omiin johtopäätöksiin.

NCC Industry Oy:n mukaan se on ilmoittanut Liedon kunnalle, että kevyen polttoöljyn käyttäminen asfalttimassojen valmistuksessa on mahdollista. Kunta on ilmoituksen hyväksynyt, eikä kunnan menettelyssä ole mitään virheellistä. NCC Industry Oy on hinnoitellut tarjouksensa omista liiketaloudellisista lähtökohdistaan ja sitoutunut suorittamaan työt sopimusehtojen mukaisesti. Työnjohtajan tuntihinnaksi ilmoitettu hinta ei tarkoita työntekijälle maksettavaa palkkaa vaan tilaajalta veloitettavaa korvausta. Kireästi kilpailluissa asfalttiurakoissa on tyypillistä, että tarjoushinnat ovat lähellä toisiaan.

YIT Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla. YIT Suomi Oy:n mukaan se on tarjouksellaan sitoutunut kaikkiin tarjouspyynnössä vaadittuihin vaatimuksiin ja ehtoihin, ja sen asfalttiasemalla pystytään käyttämään ja käytetään kevyttä polttoöljyä ja/tai vähärikkistä polttoöljyä. YIT Suomi Oy:n tarjouksen hinnoittelu on toteutettu liiketaloudellisin perustein ottaen huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tarjousta ja siinä ilmoitettuja yksittäisiä hintoja tulee arvioida kokonaisuutena. Hankintalainsäädäntö sallii tarjousten optimoinnin ja tarjoajalla on oikeus tarjota jotain hankintaa tai hankinnan osaa myös veloituksetta, kunhan tästä ei aiheudu hankintayksikölle riskiä, eikä pakottavia säännöksiä rikota. Hankintalainsäädännössä ei aseteta tarjoushinnoille sallittua tasoa tai edellytetä kustannusvastaavuutta. YIT Suomi Oy on tehnyt Liedon kunnalle töitä yli 10 vuotta, eikä sen tiedossa ole, että se olisi jättänyt yhtään työtä kyseiselle kunnalle tekemättä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön vastineesta käy ilmi, että se ei ole millään tavoin varmistanut, että voittaneiden tarjousten tekijät käyttävät asfaltin valmistuksessa kevyttä polttoöliyä tai muuta vähemmän ympäristöä kuormittavaa polttoainetta niin kuin tarjousmenettelyssä on vaadittu.

Vastineesta saa myös sellaisen käsityksen, että hankintayksikkö ei ole tarkistanut ja tutkinut tarjousten sisältöä sekä yksikköhintoja. Vaikuttaa siltä, että hankintayksikkö on verrannut ainoastaan tarjousten yhteenlaskettuja lopputuloksia eli niin sanottuja vertailuhintoja. Hankintayksikön tulee tarjousmenettelyssä vertailuhintojen lisäksi ottaa huomioon myös tarjotut yksikköhinnat. Suoritettujen töiden kokonaishinta muodostuu kulloisenkin tilauksen mukaan yksikköhinnoista, joten niillä on ratkaiseva merkitys. Tilausten osalta ei tule koskaan suoritettavaksi täysin samoja toimenpiteitä.

Hankintayksikön väite siitä, että kolmen tarjoajan hintojen samansuuntaisuus osoittaa, ettei kysymys ole alihinnoittelusta, ei pidä paikkaansa. Voittaneiden tarjoajien tarjousten yksikköhinnat ovat vaihdelleet rajusti toisistaan niin, että niissä on kautta linjan tuhansien prosenttien eroja.

Tarjousmenettelyssä on ollut tarjoajien tiedossa, että hankintayksikkö valitsee kolme yritystä pieniin asfalttitöihin. Jopa tuhansien prosenttien yksikköhintojen vaihtelusta huolimatta kolmen voittaneen tarjoajan tarjousten vertailuhinnat päätyvät jostain selvittämättömästä syystä alle 10 prosentin sisälle toisistaan, ja ollen ilman liiketaloudellista perustetta selvästi halvemmat kuin valittajan tarjous. YIT Suomi Oy, NCC Industry Oy ja Finaco Oy eivät ole lausumissaan kyenneet antamaan mitään järkevää selitystä hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisille tarjouksilleen.

Asfalttialan asiantuntija kykenee välittömästi näkemään voittaneiden tarjoajien tarjouksista, että pieniä asfalttitöitä ja asfaltin paikkaustöitä ei ole mahdollista suorittaa tarjotuilla hinnoilla ilman huomattavia tappioita, jos kaikki hintojen mukaiset työvaiheet suoritetaan. Valittaja on Liedossa toimiva yritys, jolla on kalusto ja oma asfalttiasema Liedossa, eikä valittajan ei tarvitse kuljettaa kalustoa pieniä asfalttitöitä ja paikkaustöitä varten erikseen Lietoon. Tämän vuoksi valittajalla on edellytykset suorittaa tällaiset työt säädetyssä ajassa halvemmalla kuin muilla yrityksillä, jotka joutuvat kuljettamaan raskaan kaluston Lietoon pieniä asfalttitöitä varten.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Liedon kunta on valituksenalaisessa hankinnan osa-alueessa pyytänyt tarjouksia pienten kohteiden asfalttiurakoista ja saanut viisi tarjousta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta. Puheena olevan osakokonaisuuden urakka- ja vertailuhinta on valittajan tarjouksessa ollut 66.100 euroa ja voittaneiden tarjoajien tarjouksissa 28.710–32.375 euroa.

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että voittaneiden tarjoajin tarjoukset olisi tullut hylätä, koska ne eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettu kelpoisuusvaatimusta, jonka mukaan urakoitsijan tai aliurakoitsijan tulee käyttää kevyttä polttoöljyä tai muuta vähemmän ympäristöä kuormittavaa polttoainetta asfaltin valmistuksessa. Toiseksi valittaja on esittänyt, että kaikkien kolmen voittaneen tarjoajan eräät yksikköhinnat sekä tarjousten urakka- ja vertailuhinnat ovat olleet poikkeuksellisen alhaiset ja että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole selvittänyt syitä poikkeuksellisen alhaisiin hintoihin ja sulkenut voittaneiden tarjoajien tarjouksia tarjouskilpailusta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 99 §:n perusteella sen lisäksi, mitä I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintailmoituksessa on esitetty tarjoajien soveltuvuutta ja tarjouspyynnössä kelpoisuutta koskevana vaatimuksena muun ohessa, että urakoitsija tai aliurakoitsija käyttää kevyttä polttoöljyä tai muuta vähemmän ympäristöä kuormittavaa polttoainetta asfaltin valmistuksessa. Mainituissa asiakirjoissa on myös esitetty, että kyseisestä seikasta on tullut esittää selvitys, kuitenkaan yksilöimättä selvitykseltä vaadittavaa sisältöä.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot pitävät paikkansa, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Voittaneet tarjoajat ovat sitoutuneet tarjouslomakkeillaan siihen, että ne suorittavat asfaltointityöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Lisäksi kukin voittaneista tarjoajista on tarjouksessaan maininnut käyttävänsä kevyttä polttoöljyä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on mainitut voittaneiden tarjoajien tarjouksista ilmenneet seikat huomioon ottaen voinut luottaa hankintapäätöstä tehdessään siihen, että kyseiset tarjoajat täyttävät puheena olevan vaatimuksen.

Kysymyksessä olevaan EU-kynnysarvot alittavaan kansalliseen hankintaan sovellettavan hankintalain 11 luvun säännöksistä ei ilmene, että hankintalain II osaan kuuluvan ja poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia koskevan 96 §:n säännöksiä sovellettaisiin EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Mainitussa luvussa ei ole myöskään säädetty erikseen tarjousten hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisten tarjousten käsittelystä. Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut (tuomio 17.3.2011, Strong Segurança, C-95/10, EU:C:2011:161, 37–42 kohta), etteivät avoimuuden tai syrjimättömyyden periaatteet edellyttäneet julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY kaikkien määräysten soveltamista pääosin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävään hankintaan.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittama pitää paikkansa, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että hankintayksiköllä on myös EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa oikeus turvata oma sopimusoikeudellinen asemansa sen varalta, että tarjoajat tarjoavat urakkatyötä hinnalla, jolla hankintaa ei voida toteuttaa hankinta-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti tai jonka johdosta hankinnan toteuttamisessa syntyy taloudellisia riskejä. Tämän vuoksi hankintayksiköllä on oikeus EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa pyytää selvitystä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan syistä ja tarvittaessa sulkea tarjous tarjouskilpailusta, mikäli selvitys tai muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen poikkeuksellisen alhaista tasoa. Selvitystä pyytäessään ja arvioidessaan hankintayksikön on kuitenkin meneteltävä hankintalain 3 §:n 1 momentista ilmenevien periaatteiden mukaisesti.

Vaikka hankintayksiköllä on edellä kuvatulla tavalla EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa oikeus pyytää selvitystä vastaanottamiensa tarjousten tarjoushinnoista, sillä ei voida katsoa olevan siihen velvollisuutta. Käsillä olevassa asiassa hankintayksikkö ei ole katsonut tarpeelliseksi selvittää vastaanottamiensa tarjousten tarjoushintoihin liittyviä seikkoja. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole toiminut tältä osin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä edellyttänyt urakan tarjoamista jollakin vähimmäishinnoittelulla. Julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet eivät estä tarjoajaa tarjoamasta jotain hankintaa tai hankinnan osaa myös veloituksetta, kuhan tästä ei aiheudu hankintayksikölle riskiä eikä pakottavia säännöksiä rikota.

Lisäksi kun otetaan huomioon, että hankintayksikön tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty tapa vertailla tarjoajilta tarjouslomakkeella 3 pyydettyjä urakka- eli vertailuhintoja ei ole ollut epätasapuolinen tai syrjivä, hankintayksikkö ei ole menetellyt valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.


Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista vaatineet kuultavat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan Liedon kunnan sekä Finaco Oy:n ja YIT Suomi Oy:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n korvaamaan Liedon kunnan oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla ja Finaco Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, molemmat viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n korvaamaan YIT Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Ville Parkkari.

Huomaa

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.