MAO:210/20


Asian tausta

Kauhavan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 11.10.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ateriakuljetusten hankinnasta, ajalle 1.1.2020–31.12.2021 ja yhden vuoden optiokaudelle. Hankinta on jaettu osiin eri alueiden keskuskeittiöiltä lähtevien kuljetusten mukaisesti.

Pahkakankaan Liikenne Oy on jättänyt tarjouksen Alahärmän keskuskeittiöltä lähtevien ateriakuljetusten ja Kortesjärven keskuskeittiöltä lähtevien ateriakuljetusten osalta.

Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta on 19.11.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 53 valinnut Alahärmän keskuskeittiöltä lähtevien ateriakuljetusten osalta Härmänmaan Ympäristöpalvelu Oy:n tarjouksen ja Kortesjärven keskuskeittiöltä lähtevien ateriakuljetusten osalta Mantelan Linjavaunu Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 600.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu Alahärmän ja Kortesjärven keskuskeittiöiltä lähtevien ateriakuljetusten osalta.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Pahkakankaan Liikenne Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Hankintamenettely on ollut virheellistä, sillä hankinnan kohteena olleiden ateriapalvelujen kokonaisuus on muuttunut oleellisesti hankintamenettelyn aikana.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole pyydetty tarjoajia täyttämään yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD), vaikka hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on ylittänyt EU-kynnysarvon.

Vastine

Vaatimukset

Kauhavan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintamenettely ei ole ollut virheellistä. Hankintayksikkö ei ole muuttanut hankinnan sisältöä tarjousten jättämiselle varatun määräajan sisällä tai sen jälkeen.

Ateriakuljetuksiin sovelletaan sosiaalipalveluihin ja muihin erityisiin palveluihin sovellettavia hankintasäännöksiä, joissa ei ole edellytetty yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttämistä.

Kuultavien lausunnot

Härmänmaan Ympäristöpalvelu Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Mantelan Linjavaunu Oy on esittänyt, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ollut epäselvyyksiä Alahärmän keskuskeittiöltä lähtevien ateriakuljetusten määrissä.

Vastaselitys

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan ansiomenetykset 1.1.2020 alkaen markkinaoikeuden käsittelyn päättymiseen asti.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan ansiomenetykset 1.1.2020 alkaen markkinaoikeuden käsittelyn päättymiseen asti.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) kaikkiin lain soveltamisalassa oleviin hankintoihin sovellettavan 169 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus. Valittajan vahingonkorvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankinnasta ilmoittaminen

Kauhavan kaupungin 11.10.2019 TED-tietokannassa julkaistun ateriakuljetuksia koskevan EU-hankintailmoituksen mukaan hankinnan pääasiallinen CPV-koodi on ollut 55521200-0, Ateriakuljetuspalvelut. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 600.000 euroa.

Edellä mainittu CPV-koodi kuuluu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) liitteen E kohdassa 7 tarkoitettujen palvelujen listaan. Hankintayksikkö on vastineessaan esittänyt, että nyt kyseessä olevaan hankintaan sovelletaan sosiaalipalveluihin ja muihin erityisiin palveluihin sovellettavia hankintasäännöksiä.

Hankinnan ilmoitettu ennakoitu arvo on ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisen liitteen E kohdassa 5–15 tarkoitettuja muita erityisiä palveluja koskevan kansallisen kynnysarvon 300.000 euroa. Näin ollen hankintalain 107 §:n mukaisesti hankinnassa tulee sovellettavaksi, mitä hankintalain I ja IV osassa säädetään hankintasopimuksista, sekä hankintalain 12 luvun (107–115 §) säännökset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä muista erityisistä palveluhankinnoista.

Hankintalain 111 §:n mukaan hankintayksikön on ilmoitettava 12 luvun mukaisista palveluhankinnoista siten kuin EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevassa 7 luvussa (58–61 §) säädetään.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva ilmoitus liitteessä E tarkoitettuja palveluja koskevasta hankinnasta.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin mukaan edellä 58 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1986 vahvistettuja vakiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksissa on oltava hankintalain 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hankintadirektiivin liitteessä V esitetyt tiedot.

Markkinaoikeus voi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2015:151 mukaisesti ottaa viran puolesta tutkittavakseen muitakin hankintamenettelyn lainmukaisuuden arviointia koskevia perusteita kuin ne, joihin valittaja tai muut asianosaiset ovat nimenomaisesti vedonneet.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on julkaissut hankinnastaan palveluja koskevan EU-hankintailmoituksen. Edellä todettu huomioon ottaen hankinnasta olisi kuitenkin tullut julkaista sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva ilmoitus vakiolomaketta käyttäen.

Väärän ilmoitustyypin johdosta ne toimittajat, jotka ovat etsineet juuri sosiaalipalveluita ja muita erityispalveluita koskevia hankintoja, eivät ole voineet löytää hankintailmoitusta. Vaikka hankintailmoitus on sinänsä ollut kaikkien toimittajien luettavana hankintasäännöksissä tarkoitetuissa tietokannoissa ja ilmoituspaikoissa, ilmoitusten suuren lukumäärän vuoksi kaikkien hankintailmoitusten seuraaminen on kuitenkin työlästä eikä tällaista toimintatapaa voida pitää toimittajien kannalta vaikeuksitta mahdollisena saati kohtuullisena. Kun hankintayksikkö ei ole julkaissut sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskevaa hankintailmoitusta, sen menettely on ollut omiaan estämään potentiaalisia tarjoajia osallistumasta tarjouskilpailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan Alahärmän ja Kortesmäen keskuskeittiöiltä lähtevien ateriakuljetusten osalta hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon määräämisestä ja tuomitsemisesta säädetään uhkasakkolaissa.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva hankintailmoitus on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Kauhavan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa Alahärmän ja Kortesmäen keskuskeittiöltä lähtevien ateriakuljetusten hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Pahkakankaan Liikenne Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus kumoaa Kauhavan kaupungin 19.11.2019 tekemän hankintapäätöksen § 53 siltä osin kuin se koskee Alahärmän ja Kortesmäen keskuskeittiöiltä lähteviä ateriakuljetuksia. Markkinaoikeus kieltää Kauhavan kaupunkia tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.