MAO:184/20


Asian tausta

Kaarinan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 15.4.2019 julkaistulla ja 24.4.2019 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Valkeavuoren liikuntahallia koskevasta kokonaisvastuurakentamisen rakennusurakasta (jäljempänä myös KVR-urakka).

Kaarinan kaupungin tekninen lautakunta on 3.9.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 129 valinnut Peab Oy:n tarjouksen.

Kaarinan kaupungin tekninen lautakunta on 17.12.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 191 hankintapäätöksen lopputulosta muuttamatta oikaissut tarjousvertailua pisteytyksen perustelujen osalta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 6.900.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus ja sen täydennys

Vaatimukset

Lehto Tilat Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.143,75 eurolla oikeudenkäyntimaksulla lisättynä, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä, koska useat vertailuperusteet ovat olleet siinä määrin yksilöimättömiä, ettei niistä ole ilmennyt mitä seikkoja tarjousten vertailussa arvioidaan. Kaikki arkkitehtisuunnitelmien osalta vertailtaviksi ilmoitetut vertailuperusteet ovat olleet epäselviä, kuten myös suuri osa toiminnallisuutta sekä teknisiä ominaisuuksia ja elinkaarta koskevista vertailuperusteista. Toiminnallisuuden osalta tarjoajat eivät esimerkiksi ole voineet tietää, minkä muotoisia ja kokoisia pukuhuoneita vertailussa arvostetaan tai mitä tarkoittaa vertailuperuste "tilojen suunnittelu osana kokonaisuutta".

Tarjouspyynnössä asetetut vertailuperusteet ovat mahdollistaneet hankintayksikölle rajoittamattoman vapauden tarjousten vertailun suorittamisessa, mikä on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä hankintamenettelyn avoimuuden.

Toiseksi voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjottu rakennus ei ole ollut paloturvallisuussäännösten mukainen. Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan rakennuksen on tullut olla paloluokaltaan P1. Koska voittaneen tarjoajan tarjoaman rakennuksen pinta-ala on ollut 3.982 bruttoneliömetriä, siinä on paloturvallisuussäännösten mukaan paloluokassa P1 tullut olla automaattinen sammutuslaitteisto. Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukaan rakennukseen ei kuitenkaan ole ollut tulossa automaattista sammutuslaitteistoa tai sprinkleriä.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen myös siitä syystä, että liikuntatilan jaettavuus kahteen yhtä suureen osaan ei ole toteutunut. Voittaneen tarjoajan tarjouksen pohjapiirustuksen mukaan liikuntatila on jaettavissa osiin ainoastaan kahdella jakoseinällä. Voittaneen tarjoajan suunnittelema katsomojärjestely ei ole sallinut jakoa kahteen yhä suureen osaan, koska jakoseinä sijoittuisi katsomoiden kohdalle.

Hankintayksikkö on menetellyt tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen vastaisesti sallimalla voittaneen tarjoajan tehdä tarjoukseensa muutoksia tarjousten jättämiselle varatun ajankohdan jälkeen. Selonottoneuvottelun pöytäkirjan liitteenä olevasta jälkikäteen muutetusta pohjapiirroksesta ilmenee, että voittaneelle tarjoajalle on annettu mahdollisuus muuttaa tarjoustaan siten, että siinä on otettu huomioon varaus hallin laajennukseen. Voittanut tarjoaja ei ole alun perin esittänyt mahdollisuutta hallin laajennukselle. Voittaneen tarjoajan tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen myös tältä osin. Lisäksi voittanut tarjoaja on saanut muuttaa selonottoneuvottelun aikana liikuntahallin tilasijoittelua siten, että läpikulku toimii myös laajentamisen jälkeen.

Hankintayksikkö ei ole hankintapäätöstä tehdessään soveltanut tarjousten vertailuperusteita tarjouspyynnössä ilmoittamallaan tavalla. Hankintapäätöksen perustelujen valossa hankintayksikkö on jättänyt tarjousvertailussa suuren osan vertailuperusteista kokonaan soveltamatta. Hankintayksikkö ei ole hankintapäätöstä tehdessään myöskään noudattanut vertailuperusteille ilmoittamiaan painoarvoja.

Vastine

Vaatimukset

Kaarinan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.924,27 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Vertailuperusteet ovat olleet ammattimaisille toimijoille selviä ja mahdollistaneet vertailukelpoisten tarjousten tekemisen. Kaikki vertailuperusteet vertailutekijöineen ovat liittyneet kysymyksessä olevaan hankintaan ja olleet tarjoajien kannalta syrjimättömiä. Hankintayksiköllä ei myöskään ole ollut rajoittamatonta valtaa tarjouksen valinnassa.

Tarjouspyynnössä on esitetty vaatimus paloluokasta, jonka tarjottavan rakennuksen on tullut täyttää. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan edellytetty tiettyä toteuttamistapaa, jolla tämä vaatimus on tullut täyttää. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan sitoutunut suunnittelemaan ja rakentamaan paloluokan P1 vaatimukset täyttävän liikuntahallin siten, että rakennus tulee täyttämään lainsäädännön vaatimukset ja määräykset. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa voittaneen tarjoajan sitoumukseen.

Rakennusten paloturvallisuudesta annettu asetus (jäljempänä paloturvallisuusasetus) sallii rakennuksen suunnittelemisen paloluokkien ja lukuarvojen mukaan tai oletettuun palonkehitykseen perustuen. Voittaneen tarjoajan tarjoama rakennus voidaan toteuttaa paloturvallisuusasetuksen vaatimusten mukaisesti, vaikka taulukkomitoituksen lukuarvot eivät sellaisenaan ole toteutuneet.

Tarkempi, yksityiskohtia koskeva rakennuksen suunnittelu käynnistyy vasta tarjouskilpailun ratkettua ja tarjoajalle tulee antaa mahdollisuus muuttaa esimerkiksi palo-osastoinnin toteutusta, jos se on turvallisuus ja taloudellisuus huomioon ottaen tarpeellista, eikä muutoksesta aiheudu haittaa tai kustannuksia tilaajalle. Voittanut tarjoaja on sitoutunut toteuttamaan urakan kiinteähintaisena. Asiassa ei ole merkitystä tavalla, jolla voittanut tarjoaja toteuttaa viranomaismääräykset paloluokan osalta.

Voittaneen tarjoajan tarjoama ratkaisu on täyttänyt myös tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen kahdesta yhtäaikaisesta koripallokentästä tai vaihtoehtoisesti kolmesta lentopallokentästä. Voittanut tarjoaja on tarjonnut pinta-alaltaan 1.782,5 neliömetrin liikuntatilaa ja siten hyödyntänyt tarjouspyynnössä annettua mahdollisuutta esittää vaihtoehtoisia tarjouksia ja välttynyt yhden jakoseinän rakentamiselta. Voittaneen tarjoajan tarjoamassa hallissa liikuntatilan koko on mahdollistanut lajikohtaisten kenttien käytön kahdella jakoseinällä. Tarjouspyynnössä sallitun vaihtoehtoisen tarjouksen hyväksyminen ei ole asettanut tarjoajia tarjouskilpailussa epätasa-arvoiseen asemaan.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty liikuntahallin laajennuksen sisällyttämistä pohjapiirustuksiin, vaan ainoastaan laajennuksen mahdollistamista suunnitteluratkaisuilla. Tällä on tarkoitettu muun ohella sitä, etteivät suunnitteluratkaisut tee myöhempää laajennuksen suunnittelua mahdottomaksi.

Selonottoneuvottelujen pöytäkirjaan sisältyvä voittaneen tarjoajan tarjoaman rakennuksen laajennusta kuvaava pohjapiirros ei ole ollut parannettu tarjous, vaan kyse on ollut tarjouksen tarkennuksesta. Jo voittaneen tarjoajan alkuperäisessä tarjouksessa on havainnollistettu laajennuksen mahdollistaminen. Selonottopöytäkirjassa ja sen liitteissä on ollut kaikilta osin kysymys hankintasäännösten sallimasta tarjouksen tarkentamisesta, ei kielletystä tarjouksen parantamisesta.

Hankintayksikkö on tehnyt tarjousvertailun soveltamalla kaikkia tarjouspyynnössä ilmoitettuja vertailuperusteita ja pisteyttämällä tarjoukset niiden osalta. Lisäksi hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessään täydentänyt tarjousvertailun perusteluja.

Kuultavan lausunto

Peab Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Tarjouspyynnössä ilmoitetut ja tarjousvertailussa käytetyt vertailuperusteet ovat olleet tarjoajan kannalta selviä. Tarjoajilla on lisäksi ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä mahdollisista epäselvyyksistä ennen tarjouksen antamista.

Kuultavan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Kuultava on käyttänyt paloteknistä suunnittelijaa varmistaakseen, että tarjouspyynnön vaatimukset täyttyvät. Paloturvallisuutta koskevat lopulliset ratkaisut, joilla varmistetaan kohteen määräystenmukaisuus, tarkennetaan suunnitelmiin ennen niiden toteuttamista.

Kuultavan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen myös jakoseinien osalta. Kahden jakoseinän toteuttaminen kolmen sijaan on täyttänyt tarjouspyynnön liikuntatilan jaettavuuteen liittyvät toiminnalliset vaatimukset.

Kuultava ei ole parantanut tarjoustaan jälkikäteen. Hankintayksikkö on kutsunut osan tarjoajista neuvotteluun ja esittänyt niille tarjouksista samat kysymykset. Kuultava on havainnollistanut kysymyksiin antamiansa vastauksia esimerkeillä, jotka on tarkennettu tarjouksen liitteen luonnossuunnitelmaan. Tällä havainnollistuksella ei ole muutettu tai laajennettu tiloja, vaan esitetty vain esimerkki siitä, miten tarjouksessa esitettyjä tiloja voidaan jatkokäsittelyssä kehittää.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut puutteellinen ja epäselvä vaihtoehtoisten tarjousten esittämisen osalta. Tarjouspyynnössä ei ole selostettu, millaisia vaihtoehtoja saa tarjota ja mitkä olisivat perusratkaisua koskevat ja mitkä vaihtoehtoa koskevat vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnöstä ei ole myöskään käynyt ilmi, miten vaihtoehtoja vertailtaisiin. Voittanut tarjoaja on antanut vain yhden tarjouksen. Tarjouspyynnössä ei ole mainittu, onko pelkän vaihtoehdon tarjoaminen ollut mahdollista. Jos markkinaoikeus vastoin valittajan käsitystä katsoisi, että voittanut tarjoaja on esittänyt vaihtoehtoisen tarjouksen, voittaneen tarjoajan tarjous on joka tapauksessa tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska voittanut tarjoaja ei ole esittänyt toista, perusvaatimukset täyttävää tarjousta.

Oletettuun palonkehitykseen perustuvaa menettelyä on mahdollista käyttää ainoastaan silloin, kun rakennuksen paloluokaksi on määritelty P0. Kun paloluokaksi on määritelty P1, tulee rakennus suunnitella paloturvallisuusasetuksen mukaisten luokkien ja lukuarvojen perusteella. Hankintayksikkö ei ole pyrkinytkään esittämään, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi täyttänyt paloluokan P1 vaatimukset. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei ole toteutunut, jos voittanut tarjoaja on saanut pisteet toteuttamiskelvottomasta ratkaisusta ja voi jälkikäteen muuttaa suunnitelmiaan.

Muut kirjelmät

Kuultava on esittänyt lisälausumassaan, että tarjoajien suunnitelmat eivät ole olleet valmiita tarjousvaiheessa, vaan tarjouspyynnön tarkoituksena on ollut vertailla tarjouksia ja niissä olevia alustavia suunnitelmia tarjouspyynnössä ilmoitetuilla vertailuperusteilla. KVR-hankkeessa suunnitelmia on tarkoitus kehittää sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Tarjousvaiheessa paloturvallisuusmääräysten täyttymisen tai täyttymättä jäämisen tarkasteleminen tarjoajien alustavien suunnitelmien perusteella on merkityksetöntä hankintamenettelyn tarkoituksen kannalta.

Hankintayksikkö on esittänyt lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämien vaatimusten johdosta kysymys ensin siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti vertailuperusteet asettaessaan. Lisäksi asiassa on tarvittaessa otettava kantaa siihen, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta. Tämän jälkeen asiassa on vielä otettava tarvittaessa kantaa valittajan muihin hankintamenettelyn virheellisyyttä koskeviin väitteisiin.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 76 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia, jos vaihtoehtoisten tarjousten esittäminen on ilmoitettu sallituksi hankintailmoituksessa. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko sallittua tarjota ainoastaan vaihtoehtoa. Hankintayksikkö voi myös vaatia, että tarjoajat esittävät vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen tulee liittyä hankintasopimuksen kohteeseen. Hankintayksikön on varmistettava, että mainitun lain 93 §:ssä tarkoitettuja perusteita voidaan soveltaa vaihtoehtoisiin tarjouksiin ja muihin tarjouksiin.

Hankintalain 76 §:n 1 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 176) mukaan vaihtoehtojen salliminen edellyttää käytännössä sitä, että hankintayksikkö laatii sopimuksen kohteen yleismääritelmän, joka sisältää hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset. Tämän lisäksi hankintayksikkö laatisi vaihtoehtoisia sopimuksen kohteen määrittelyjä, joissa esitetään esimerkiksi korkeampia ympäristönäkökohtiin tai teknisiin ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia.

Hankintalain 76 §:n 2 momentin mukaan vaihtoehtoisen tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitetyt hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset sekä vaatimukset vaihtoehtojen esittämiselle.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot. Hankintayksikkö voi ottaa huomioon myös hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä henkilöstön organisoinnin, jos osoitetun henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisessa. Pykälän 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää hinta-laatusuhteen kustannustekijät myös kiinteän hinnan tai kustannusten muodossa, jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla.

Hankintalain 93 §:n 3 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 202) on todettu, että säännöksessä viitatulla menettelyllä tarkoitetaan niin sanottua käänteistä kilpailutusta tai ranskalaista urakkaa, jossa hankintayksikkö määrittelee hinnan tai kustannukset, jotka se on valmis maksamaan valitulle toimittajalle. Tarjoajien välinen kilpailu käydään tällöin yksinomaan laatuun liittyvillä perusteilla. Käänteistä kilpailutusta käyttäessään hankintayksikön tulee kiinnittää erityistä huomiota hinnan määrittelyyn, jotta se tosiasiallisesti saisi sellaisia tarjouksia, jotka vastaavat sen tarpeita myös laadullisesti.

Hankintalain 93 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa. Hankintayksikön on yksilöitävä vertailuperusteiden suhteellinen painotus hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyynnössä. Pykälän 5 momentin mukaan vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen mainitun lain 94 §:n mukaisesti, ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus. Hankintayksikön on asetettava vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot tarjousten vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

Hankintalain 94 §:n mukaan hinta-laatusuhteen vertailuperuste liittyy hankinnan kohteeseen, jos se liittyy kyseisen sopimuksen perusteella toimitettaviin rakennusurakoihin, tavarahankintoihin tai palveluihin liittyvään sopimukseen miltä tahansa osin ja missä tahansa niiden elinkaaren vaiheessa. Tätä sovelletaan myös tilanteisiin, joissa vertailuperusteina mainitut tekijät eivät kuulu hankinnan kohteeseen sen fyysisenä osana.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja hankintayksikön päätökset

Kaarinan kaupunki on ilmoittanut 15.4.2019 julkaistulla ja 24.4.2019 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Valkeavuoren liikuntahallia koskevasta rakennusurakasta. Mainitun rakennusurakan toteutusmuodoksi on hankintailmoituksessa ilmoitettu ranskalainen KVR-urakka siten, että ylin tarjottava arvonlisäveroton hinta, jolla tarjouskilpailuun on voinut osallistua, on ollut 6.900.000 euroa. Hankintailmoituksessa on lisäksi muun ohella ilmoitettu, että eri vaihtoehdot hyväksytään.

Hankintailmoituksen kohdassa "Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus" on ilmoitettu seuraavaa: "Tarjouspyynnön liitteissä on esitetty hallin tavoitellut pinta-ala ja tilavaatimukset, yleisökapasiteettivaatimus sekä pelialustalta ja hallilta vaaditut ominaisuudet. Liitteissä on esitetty myös tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sekä haluttu laatutaso. Näiden asiakirjojen perusteella arvioidaan ja vertaillaan saatujen tarjousten sisältöä."

Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkaohjelman kohdassa 1 "Rakennuskohde" on ilmoitettu, että "Rakennuskohde käsittää Valkeavuoren liikuntahalli -hankkeen suunnittelun, lupien hakemisen ja rakentamisen kvr-urakkana urakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaan". Urakkaohjelman kohdan 3.1 "Yleistä" mukaan KVR-urakkaan kuuluvat rakennuksen kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset rakennus-, maanrakennus-, LVIAJ- ja sähkötyöt suunnitteluineen urakkaohjelman mukaisesti. Urakkaohjelman kohdassa 16.1 "Tarjousprosessi ja tarjouksen muoto sekä tarjoussuunnitelmat" on muun ohella todettu, että tarjouskilpailun voittaja valitaan laatuperusteisesti ja että tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen liitetietoineen.

Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteenä 9 olleessa pisteytysluettelossa. Vertailuperusteiksi painoarvoineen on ilmoitettu seuraavat perusteet:

"1. Arkkitehtisuunnitelmat Pisteet 0–25
julkisivujen ilme ja edustavuus 0–10
kokonaisuuden sopivuus ympäristöön 0–5
toiminnallisuus ja ylläpidettävyys
(vesikatto, räystäät, lipat, ovet, ikkunat, luiskat) 0–5
sisätilojen ilme ja edustavuus 0–5

2. Toiminnallisuus Pisteet 0–50
pelikentän koko alittaa vaaditun 32,5 x 43 m (=negatiiviset 50 p.) -50
katsomoiden koko, muoto ja sijoittelu 0–10
pukuhuoneiden määrä, koko ja muoto 0–8
sisäänkäyntien toimivuus, yhteysvaraus kouluun 0–6
tilojen sijoittelu osana kokonaisuutta 0–6
liikennetilat (erityisesti toiminnallisuus) 0–6
varastot ja huoltotoiminnot 0–6
liikuntaesteisten huomioiminen 0–4
tilaohjelman toteutuminen 0–4

3. Tekniset ominaisuudet ja elinkaari Pisteet 0–20
ilmastoinnin ja lämmityksen toteutus ja ohjaus (automaatio) 0–4
lvisaj – järjestelmäkuvaukset (tekniset ratkaisut) 0–4
energiatodistusluokka ja energian kulutus 0–3
runko- ja vaipparakenteet 0–3
led valaistus (on tavoite), valaistuksen ohjaus 0–3
huolto-, puhtaanapito- ja kunnossapitokustannukset 0–3

4. Tarjoukseen liitetty hankeaikataulu Pisteet 0–5
vastaa tilaajan näkemystä aikataulusta 3
hankkeen ja työvaiheiden esitystarkkuus 2
jos aikataulua ei esitetä, vähennetään kokonaispisteistä (negat. 5 p.) -5"

Hankintayksikkö on saanut kuusi tarjousta. Hankintayksikkö on hyväksynyt kaikki tarjoukset tarjousten vertailuun ja käynyt kolmen alustavan pisteytyksen mukaan laadullisesti parhaimmaksi arvioidun tarjoajan kanssa tarjousten selonottoneuvottelut. Hankintayksikkö on valinnut 3.9.2019 tekemällään hankintapäätöksellä Peab Oy:n tarjouksen.

Hankintayksikkö on 17.12.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä hankintapäätöksen lopputuloksen ennallaan pitäen oikaissut tekemäänsä tarjousten vertailua ja sen perusteluja.

Vertailuperusteiden ilmoittaminen

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä asetetut vertailuperusteet ovat olleet epäselviä ja mahdollistaneet hankintayksikölle rajoittamattoman vapauden tarjousten vertailun suorittamisessa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö on omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Vertailuperusteet eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla ilmoitettu, että tarjouksista valitaan laadullisesti paras siten, että tarjousten vertailu tehdään edellä mainittujen arkkitehtisuunnitelmiin, tilojen toiminnallisuuteen, rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin ja elinkaareen sekä hankeaikatauluun liittyvien vertailuperusteiden perusteella tarjouspyynnöstä ilmenevien painoarvojen mukaisesti. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä esitetyt vertailuperusteet ovat antaneet hankintayksikölle jossain määrin harkintavaltaa niiden soveltamisessa. Esitetyn selvityksen valossa asiassa ei ole kuitenkaan käynyt ilmi, että vertailuperusteet olisivat olleet sillä tavoin epäselviä, etteivät alalla ammattimaisesti toimivat tarjoajat olisi riittävällä tavalla ymmärtäneet, minkä seikkojen perusteella tarjouksia vertaillaan. Tarjouspyynnön ei siten voida katsoa olleen vertailuperusteiden ja painoarvojen asettamisen osalta sillä tavoin epäselvä, ettei se olisi ollut omiaan tuottamaan vertailukelpoisia tarjouksia ja turvaamaan tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt vertailuperusteiden ilmoittamisen osalta hankintasäännösten vastaisesti.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittajan esittämän mukaan voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittaja on muun ohella esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska kyseisestä tarjouksesta on puuttunut tarjouspyynnössä rakennukselle määritellyn paloluokan P1 edellyttämä sprinklerijärjestelmä ja koska tarjouspyynnön vaatimus liikuntasalin jaettavuudesta kahteen yhtä suureen osaan ei ole voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta toteutunut.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Hankintailmoituksessa on edellä todetun mukaisesti ilmoitettu, että hallilta vaaditut ominaisuudet on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

Rakennuksen paloluokkaa koskeva vaatimus

Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyneen urakkaohjelman kohdassa 4.4 "Rakennustyössä noudatettavat yleiset asiakirjat ja tavoitteet" on muun ohella ilmoitettu, että rakennuksen paloluokka on P1. Sama tieto on esitetty myös tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluneessa rakennustapaselostuksessa, minkä lisäksi hankintayksikkö on Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa ennen tarjousten jättämistä tarjoajan kysymykseen antamassaan vastauksessa ilmoittanut, että rakennus tulee suunnitella ja rakentaa paloluokkaan P1.

Voittanut tarjoaja on esittänyt tarjouksessaan, että tarjouksessa tarjotun rakennuksen paloluokka on P1. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteen "Alustava LVIA-järjestelmäkuvaus" kohdassa 1.1.3 "Sprinkleri" on todettu, että sprinkleri ei tule kohteeseen ja kohdassa 2.5 "Automaattinen sammutuslaitteisto", että kohteeseen ei tule sprinkleriverkostoa.

Paloturvallisuusasetuksen 15 §:n mukaan paloluokassa P1 palo-osaston enimmäisala on yksi- ja kaksikerroksisten rakennusten kokoontumis- ja liiketilojen sekä työpaikkatilojen osalta 2.400 neliömetriä. Mainitun pykälän yhteydessä olevasta taulukosta 5 käy lisäksi paloluokan P1 osalta ilmi, että jos rakennus tai tila on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla, yksikerroksisen rakennuksen tilan enimmäisala on 24.000 neliömetriä ja kaksikerroksisen tilan enimmäisala on 12.000 neliömetriä.

Markkinaoikeus toteaa, että lähtökohtana tarjouskilpailuna järjestetyssä julkisessa hankinnassa on sekä tarjouspyynnön että tarjousten lopullisuus. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellä selostetulla tavalla selvästi edellytetty, että hankinnan kohteena oleva rakennus on suunniteltu paloluokkaan P1. Voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoista on käynyt ilmi, että voittaneen tarjoajan tarjoamassa kaksikerroksisessa rakennuksessa ei ole ollut sprinklerijärjestelmää, vaikka tarjouksen mukaisen rakennuksen palo-osasto on ollut pinta-alaltaan yli 2.400 neliömetriä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettujen tietojen perusteella ole voinut perustellusti luottaa siihen, että mainittu tarjous olisi sprinklerijärjestelmän puuttuminen huomioon ottaen täyttänyt paloluokkaa P1 koskevan tarjouspyynnön vaatimuksen. Hankintayksikön on siten katsottava menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se on pitänyt voittaneen tarjoajan tarjousta tältä osin tarjouspyynnön vaatimusten mukaisena.

Liikuntasalin jaettavuutta koskeva vaatimus

Tarjouspyynnön liitteenä olleen rakennustapaselostuksen kohdassa 46 "Erityisväliseinät ja jakoseinät" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Liikuntasaliin tulee moottorikäyttöiset, jakoseinät. Tila tulee olla jaettavissa jakoseinin kolmeen sekä kahteen yhtä suureen osaan. Kahteen osaan tilan keskeisesti jakava jakoseinä, tulee olla ääntä vaimentava, vähintään 24dB. Jakoseiniä tulee siis yhteensä kolme kappaletta."

Edellä mainitun rakennustapaselostuksen kohdassa 56 "Lattian pintarakenteet" on todettu muun ohella, että poikittaiskentät ovat lohkoittain kaksi koripallokenttää ja kolme lentopallokenttää.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen rakennustapaselostuksessa on kohdassa "Rakennuksen yleiskuvaus" todettu muun ohella seuraavaa:

"Liikuntahallin lähtökohtana on kolmeen osaan jaettu kenttäalue. Kenttäalueen osat voidaan erottaa toisistaan ääntä eristävin moottorikäyttöisin nostojakoseinin."

Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on ilmennyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa tarjottu liikuntasali on ollut jakoseinin jaettavissa ainoastaan kolmeen osaan.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti vähimmäisvaatimuksena edellytetty, että liikuntasali on jakoseinillä jaettavissa sekä kolmeen että kahteen yhtä suureen osaan. Tarjouspyynnössä ei voida tältä osin katsoa annetun tarjoajille mahdollisuutta vaihtoehtoisen toteuttamistavan esittämiselle. Koska voittaneen tarjoajan tarjous ei ole mahdollistanut liikuntasalin jakamista kahteen yhtä suureen osaan, se ei ole vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myös siinä, kun se on pitänyt voittaneen tarjoajan tarjousta myös puheena olevalta osin tarjouspyynnön vaatimusten mukaisena.

Yhteenveto voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden osalta

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on ollut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintayksikkö on ilmoittanut, että hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu eikä hankintaa ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa mainitussa laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Mikäli Kaarinan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa Valkeavuoren liikuntahallia koskevan rakennusurakan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Kaarinan kaupungin teknisen lautakunnan 3.9.2019 tekemän hankintapäätöksen § 129 ja Kaarinan kaupungin teknisen lautakunnan 17.12.2019 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 191. Markkinaoikeus kieltää Kaarinan kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 300.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Kaarinan kaupungin korvaamaan Lehto Tilat Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Kaarinan kaupungin ja Peab Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomari Pasi Yli-Ikkelä ja asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.