MAO:95/20

Asian tausta

Turun kaupunki ja Kaarea Kunnossapito Oy (jäljempänä myös hankintayksiköt) ovat ilmoittaneet 11.3.2019 julkaistulla EUhankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta lukkojen sarjoitus-, korjaus- ja asennustöiden, lisäavaimien teettämisen ja vammaispalvelulain mukaisten sähköisten ovenavausjärjestelmien korjaus- ja asennustöiden palveluhankinnasta ajalle 1.6.2019–31.5.2021 ja optiokaudelle 1.6.2021–31.5.2023.

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan sijainen on Turun kaupungin ja Kaarea Kunnossapito Oy:n puolesta 18.4.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 26 hylännyt AM Security Oy:n tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena ja valinnut Lukkotaiturit Oy:n puitejärjestelyyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 1.800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei Turun kaupungin ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

AM Security Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköjä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksiköt korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Turun kaupungin korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.750 eurolla oikeudenkäyntimaksun määrällä lisättynä, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Turun kaupunki on pyytänyt valittajalta selvityksen sen tarjouksen kahdesta poikkeuksellisen alhaisesta lisenssihinnasta. Selvityksessään valittaja on korjannut inhimillisen kirjoitusvirheen seurauksena sen tarjouksessa ilmoitetut kaksi poikkeuksellisen alhaista hintaa niiden oikeiksi hinnoiksi. Hankintayksiköt ovat menetelleet hankintasäännösten vastaisesti, kun ne ovat sulkeneet valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta ottamatta huomioon valittajan ilmoittamia oikeita lisenssihintoja.

Valittajan tarjouksessa ollut kirjoitusvirhe on ollut ja sillä tavoin ilmeinen, että tarjouksen sulkemiselle tarjouskilpailusta ei ole ollut perustetta. Virheen korjaaminen ei ole merkinnyt uuden tarjouksen tekemistä tai tarjouksen parantamista. Valittajan ilmoittama korjattu listahinta on ollut Abloy Oy:n virallinen listahinta, joka on ollut voimassa marraskuusta 2018 lähtien. Kyseinen lukitusjärjestelmän osana myytävä ja erikseen hinnoiteltu ohjelmistolisenssi hintatietoineen on ollut käytössä vuosia. Muiden tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ei olisi vaarantunut, vaikka valittajan korjattu tarjous olisi otettu huomioon tarjousten vertailussa.

Vastineet

Vaatimukset

Turun kaupunki ja Kaarea Kunnossapito Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut, Turun kaupungin osalta 1.040 eurolla ja Kaarea Kunnossapito Oy:n osalta 1.000 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköillä on ollut oikeus hylätä valittajan tarjous hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena ja olla hyväksymättä tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymisen jälkeen toimitettua valittajan uutta hintaliitettä, jossa on muutettu hinnoittelua kahden lisenssin osalta.

Mainituissa hinnoissa on ollut kysymys Abloy Oy:n Cliq Web Managerin lisenssihinnoista, jotka ovat yhdessä muodostaneet tarjouspyynnössä pyydetyistä 84:stä hintapositiosta kaksi kustannuksiltaan suurinta hintariviä. Kyseisillä hinnoilla on näin ollen ollut merkitystä tarjousvertailussa. Valittajan alkuperäisessä tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat olleet huomattavasti alhaisempia kuin valittajan ilmoittamat muutetut hinnat. Virheellisesti ilmoitetusta hinnasta ei ole ollut mahdollista johtaa selvityksessä esitettyä uutta hintaa. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen vuoksi hankintayksiköillä ei ole ollut oikeutta tai velvollisuutta hyväksyä valittajan tarjousta tarjousvertailuun. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus on ollut valittajan vastuulla.

Kuultavan lausunto

Lukkotaiturit Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitykset

Valittaja on esittänyt muun ohella, että ennen hankintapäätöksen tekemistä Turun kaupunki on jo hankkinut kyseisiä lisenssejä. Kukin lisenssi sisältää merkittävän määrän käyttöoikeuksia ja käyttökohteita. Siten Turun kaupungilla on jo hankittujen lisenssien myötä ollut käyttöoikeudet myös, jos lukitusalan yhteistyökumppani olisi vaihtunut. Jos tarve lisenssien määrälle ei kasva hankintasopimuskaudella, kyseisillä lisenssihinnoilla ei ole ollut merkitystä tarjousten hintavertailussa. Täsmennetyn hintatiedon merkitys tarjousten hintavertailussa on ollut joka tapauksessa merkityksetön tai hyvin pieni.

Valittajan täsmentämien hintatietojen voidaan todeta olleen peräisin ajalta ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä. Myös Turun kaupungilla on ollut tieto lisenssien hinnoista, koska se on itse hankkinut kyseessä olevia ohjelmistolisenssejä.

Kaarea Kunnossapito Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on perusteeton ja määrältään 400 euroa ylittäviltä osin liiallinen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Valituksen perusteella asiassa on keskeisesti kysymys siitä, ovatko hankintayksiköt menetelleet hankintasäännösten vastaisesti, kun ne eivät ole sallineet valittajan muuttaa sen alkuperäisessä tarjouksessa virheellisesti ilmoitettuja yksikköhintoja.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 173) on todettu muun ohella, että tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Sallittua on esimerkiksi pyytää tarjoajaa täsmentämään hinnoittelua koskeva virhe, kuten väärä valuutta taikka hinnoitteluyksikkö taikka ilmeinen hinnan suuruusluokkaa koskeva virhe kuten pilkkuvirhe, joka on esimerkiksi pääteltävissä muusta tarjouksesta. Samaten hankintayksikkö voi antaa tarjoajan täydentää tarjoustaan sellaisten puuttuvien hintojen osalta, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi hinnat, joita ei käytetä tarjousten vertailussa taikka osahinnat, joiden merkitys hintavertailussa on hyvin pieni.

Mainituista pykälän 2 momenttia koskevista esitöistä (HE 108/2016 vp s. 173 ja 174) ilmenee myös, että hankintayksikön ei tule kuitenkaan sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia.

Hankintamenettelyn kulusta

Hankintayksiköt ovat pyytäneet tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavista lukkosepänpalveluista. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Annetuista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

[– –]

5. Tarvikkeiden, materiaalien ja Cliq Web Manager palvelujen kokonaishinta, Max. 20 pistettä
Vertailussa kokonaishinnaltaan halvin saa 20 pistettä, kun lasketaan tarvikkeiden, materiaalien ja Cliq Web Manager palvelujen yksikköhinnat yhteen.
Muiden tarjoajien pisteet muodostuvat suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 20).”

Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” mukaisesti tarjoukseen on tullut ladata liitteeksi hintaliite. Kyseisessä liitteessä on tullut ilmoittaa erilaisia hintoja, ja liitteestä ovat ilmenneet muun ohella ne yksikköhinnat, joista on muodostunut edellä todettu arviointiperusteiden kohdassa 5 tarkoitettu tarvikkeiden, materiaalien ja Cliq Web Manager -palvelujen kokonaishinta. Yksikköhintoihin ovat kuuluneet muun ohella Cliq Web Manager lisenssit SP312 ja SP313. Kyseiset hinnat on tullut ilmoittaa euroina lisenssiltä.

Tarjouspyynnön kohdan ”Hinta ja kaupalliset ehdot” mukaan palveluntuottajan tarjouksessa ilmoitetut hinnat ja alennusperusteet ovat voimassa kiinteinä koko sopimuskauden ajan tietyin tarjouspyynnössä luetelluin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Turun kaupunki on pyytänyt valittajalta selvityksen lisenssien SP312 ja SP313 hinnoista viitaten hankintalain 96 §:n säännökseen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista. Hankintayksikkö on selvityspyynnössään tiedustellut muun ohella, onko valittajan lisenssien SP312 ja SP313 lisenssimaksuissa tapahtunut virhe. Vastauksenaan selvityspyyntöön valittaja on toimittanut uuden, lisenssien SP312 ja SP313 hintatietojen osalta muokatun hintaliitteen seuraavin saatesanoin: ”Kiitos huomiosta en meinannut tajuta tota lisenssi kohtaa nyt oikeat hinnat”.

Muutoksenhaun kohteena olevassa hankintapäätöksessä valittajan tarjous on hylätty hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena seuraavin perusteluin:

”Tarjousten vertailun yhteydessä havaittiin, että AM Security Oy:n Cliq Web Manager lisenssien SP312 ja SP313 hinnat vaikuttivat poikkeuksellisen alhaisilta.

AM Security Oy:ltä pyydettiin lisäselvitys Cliq Web Manager lisenssien SP312 ja SP313 hinnoista. Lisäselvityksestä kävi ilmi, että lisenssien hinnoittelussa oli tapahtunut virhe. Vaikka virhe oli luonteeltaan selkeä ja hankintayksikön havaittavissa, ei virhettä voitu pitää sillä tavalla ilmeisenä, että AM Security Oy:n ilmoittamia uusia hintoja olisi voitu ottaa huomioon tarjousten vertailussa vaarantamatta tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Koska uudet hinnat ilmoitettiin vasta tarjousten jättämiselle varatun määräajan päätyttyä, on AM Security Oy:n tarjous hylättävä lisenssien SP312 ja SP313 hinnoittelusta johtuen poikkeuksellisen alhaisena.”

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että se on ennen hankintapäätöksen tekemistä toimittamassaan selvityksessä korjannut inhimillisen kirjoitusvirheen seurauksena sen tarjouksessa ilmoitetut kaksi poikkeuksellisen alhaista hintaa niiden oikeiksi hinnoiksi eli virallisiksi listahinnoiksi. Täsmennettyjen hintojen merkitys tarjousten vertailussa on ollut enintään hyvin pieni. Hankintayksiköt ovat menetelleet hankintasäännösten vastaisesti, kun ne ovat sulkeneet valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta ottamatta huomioon valittajan ilmoittamia oikeita lisenssihintoja.

Hankintayksiköt ovat esittäneet, että niillä on ollut oikeus hylätä valittajan tarjous hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena ja olla hyväksymättä tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymisen jälkeen toimitettua valittajan uutta hintaliitettä. Kyseisillä hinnoilla on ollut merkitystä tarjousvertailussa. Hankintayksiköillä ei ole ollut oikeutta tai velvollisuutta hyväksyä valittajan tarjousta tarjousvertailuun. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus on ollut valittajan vastuulla.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Valittaja on ilmoittanut alkuperäisessä tarjouksessaan kahdelle lisenssille yksikköhinnat, jotka ovat olleet huomattavasti alhaisemmat kuin ne hinnat, jotka valittaja on ilmoittanut tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen Turun kaupungille toimittamassaan selvityksessä. Tarjouspyynnön mukaan kyseisten lisenssien hintoja olisi käytetty tarjousten vertailussa.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittajan ilmoittamat korjatut hinnat eivät ole käyneet ilmi sen alkuperäisestä tarjouksesta. Tarjouspyynnöstä tai valittajan alkuperäisestä tarjouksesta ei ole ilmennyt, että kyseisille lisensseille olisi ollut tarkoitus ilmoittaa lisenssinantajan viralliset listahinnat. Valittajan ilmoittamat korjatut hinnat eivät ole myöskään olleet samat kuin voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat hinnat. Myöskään Turun kaupungin tiedolla sillä mahdollisesti olevien lisenssien hinnoista ei ole merkitystä asian oikeudellisessa arvioinnissa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköillä ei ole ollut hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaisesti velvollisuutta antaa valittajalle tilaisuutta täsmentää sen tarjousta, eikä valittajan toimittaman täsmennyksen hyväksyminen olisi ollut käsillä olevissa olosuhteissa 3 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaista. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, etteivät hankintayksiköt ole menetelleet hankintasäännösten vastaisesti, kun ne eivät ole ottaneet tarjousten arvioinnissa huomioon valittajan ilmoittamia muutettuja yksikköhintoja.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittajan ei voida katsoa enää uusien hintatietojen ilmoittamisen jälkeen olleen sitoutunut sen alkuperäisessä tarjouksessa ilmoitettuihin sen virheellisiksi ja poikkeuksellisen alhaisiksi toteamiin lisenssihintoihin. Hankintayksiköiden ei voida näin ollen katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun ne eivät ole hyväksyneet myöskään valittajan alkuperäistä tarjousta tarjousten vertailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksiköt eivät ole menetelleet hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun ne eivät ole hyväksyneet valittajan tarjousta tarjousvertailuun. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksiköt joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan Turun kaupungin määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja Kaarea Kunnossapito Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa AM Security Oy:n korvaamaan Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.040 eurolla ja Kaarea Kunnossapito Oy:n oikeudenkäyntikulut 500 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkista korkeimmasta hallinto-oikeudesta.