MAO:89/20

Asian tausta

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.12.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Korson terveysasemarakennuksen henkilöturvajärjestelmän ja sen kaapeloinnin palveluhankinnasta ajalle 30.4.2019–30.4.2021 ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 5.2.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 8 valinnut Oy Everon Ab:n tarjouksen ja 11.3.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 22 kumonnut edellä mainitun hankintapäätöksen, sulkenut Oy Everon Ab:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Viria Security Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 170.000 euroa.

Markkinaoikeus on 18.4.2019 antamallaan päätöksellä numero 185/19 hylännyt Oy Everon Ab:n vaatimuksen hankintaoikaisupäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 25.6.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Oy Everon Ab on vaatinut muun ohella, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 45.000 euroa, määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun sekä lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.450 eurolla.

Perusteet

Valittajan tarjouksessaan tarjoamat käytävänäytöt eivät ole olleet tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia "Full HD Led" -näyttöjä. Hankintayksikkö on kuitenkin ennen hankintapäätöksen tekemistä pyytänyt valittajalta täsmennystä siitä, voiko se toimittaa tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät käytävänäytöt tarjouspyynnössä mainitulla hinnalla. Valittaja on tämän vahvistanut, ja hankintayksikkö on vastauksellaan hyväksynyt asian. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun, jos sen tarjousta ei olisi suljettu tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.400 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on tarjonnut LCD-käytävänäyttöjä, jotka eivät ole sen itsensäkään esittämän mukaan olleet tarjouspyynnössä edellytettyjä "Full HD Led TV" -näyttöjä. Tarjouspyyntö on ollut yksiselitteinen. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen alun perin antanut tarjoaja ei saa tarjousajan päättymisen jälkeen parantaa tai täydentää tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi. Hankintayksikön on siten tullut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.

Kuultavan lausunto

Viria Security Oy on esittänyt, että valittajan tarjoamat LCD-näytöt eivät ole teknisiltä ominaisuuksiltaan vastanneet tarjouspyynnön vaatimusta "Full HD Led TV" -näytöistä. Hankintayksikkö on menetellyt oikein sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että muutoksenhaun kohteena olevassa päätöksessä ei ole otettu huomioon sitä, että hankintayksikölle toimitetun vahvistuksen mukaisesti tarjouspyynnön mukaiset käytävänäytöt ovat sisältyneet valittajan tarjoukseen. Käytävänäyttöjen käsillä olevien eri mallien hintaerot ovat pienet, ja niiden vaikutus kokonaishintaan on ollut vain muutamia satoja euroja. Lisäksi tarjouspyynnön mukaan käytävänäyttöjen koko on tullut tarkistaa koeasennuksin ennen lopullista hankintaa, joten laitelistan mallimerkinnällä ei ole ollut merkitystä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212 ja 213) mukaan hankintayksikkö voi pyytää täydennyksiä ja täsmennyksiä tarjouksiin ja osallistumishakemuksiin mainitun lain 74 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173 ja 174) mukaan tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Esitöiden mukaan sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia Korson terveysaseman henkilöturvajärjestelmän ja sen kaapeloinnin palveluhankinnasta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Henkilöturvajärjestelmätoimituksen ja kaapelointitöiden tekniset kriteerit" on esitetty muun ohessa seuraava vähimmäisvaatimus:

"Järjestelmän käytävänäyttöjen koko on 21" ja kuvasuhde 16:9, Full HD Led TV. Näyttöjen tarkkuus 1920 x 1080, 75 Hz. Näyttöjen lopullinen koko tulee tarkistaa ennen lopullista hankintaa paikan päällä tehdyllä koeasennuksella, koska käytävien alakattokorkeudet voivat rajoittaa näytön kokoa. Näytöt kiinnitetään kiinteästä katosta, ei alakattorakenteesta."

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut oheistaa tarjoukseensa laiteluettelo seuraavasti:

"Lataa tähän kohtaan henkilöturvajärjestelmään liittyvä laiteluettelo. Luettelossa on esitettävä vähintään mikä henkilöturvajärjestelmään liittyvä laite on kyseessä, laitteiden kokonaislukumäärä ja yksikköhinta (rakentamisen ja takuun ajalle). Yksikköhinta sisältää laitehinnan, asennuksen, kytkennän ja ohjelmoinnin."

Asian arviointi

Hankintayksikkö on ennen alkuperäisen hankintapäätöksen tekemistä 21.1.2019 esittänyt valittajalle täsmennyspyynnön, jossa on todettu muun ohessa seuraavaa:

"Tarjotut käytävänäytöt eivät vastaa tarjouspyyntöä. Näyttöjen koko ja terävyys poikkeaa tarjouspyynnöstä. Voitteko toimittaa henkilöturvajärjestelmän tarjouspyynnön mukaisilla näytöillä sisältyen tarjoushintaanne?"

Valittajan on vastauksenaan vakuuttanut, että tarjouspyynnön mukaiset näytöt voidaan toimittaa tarjottuun hintaan.

Hankintayksikkö on 5.2.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Oy Everon Ab:n tarjouksen. Hankintayksikkö on 11.3.2019 tekemällään muutoksenhaun kohteena olevalla hankintaoikaisupäätöksellä kumonnut edellä mainitun hankintapäätöksen, sulkenut Oy Everon Ab:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Viria Security Oy:n tarjouksen.

Edellä selostetusti tarjouspyynnön mukaan käytävänäytöille on asetettu vaatimukseksi muun ohessa se, että ne ovat vaatimuksen "Full HD Led TV" mukaisia. Valittajan tarjoukseen oheistetun laiteluettelon mukaan valittajan käytävänäyttöjen nimikkeet ovat olleet "120 x 440 mm LCD" yksi- tai kaksipuolisena nimikenumeroilla TP-185A ja TP-185B. Asiassa ei ole edes esitetty, että valittajan tarjouksessaan tarjoamat LCD-käytävänäytöt olisivat vastanneet tarjouspyynnössä esitettyä "Full HD Led TV" vaatimusta.

Asiassa on kysymys siitä, onko valittajan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen voinut saattaa tarjouspyynnön mukaiseksi alkuperäisen hankintapäätöksen tekemistä edeltäneellä vahvistuksella, ja siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan hankintaoikaisupäätöksellään valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut hankintayksikön täsmennyspyyntö ja valittajan vahvistus tarjouspyynnön mukaisten näyttöjen toimittamisesta ovat tarkoittaneet alun perin tarjouspyynnön vastaisten käytävänäyttöjen vaihtamista tarjouspyynnön mukaisiin näyttöihin. Hankintalain 74 §:n 2 momentin perusteella hankintayksikkö on alun perin menetellyt virheellisesti varatessaan valittajalle tilaisuuden vaihtaa sen tarjoamat tarjouspyynnön vastaiset tuotteet tarjouspyynnön mukaisiksi tuotteiksi. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se on muutoksenhaun kohteena olevalla hankintaoikaisupäätöksellään korjannut aiemman menettelyvirheensä sulkemalla valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintaoikaisupäätöstä tehdessään valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asiassa sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Everon Ab:n korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.400 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.