MAO:84/20

Asian tausta

Uudenkaarlepyyn kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 12.2.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Ytterjeppon riippusillan rakentamista koskevasta rakennusurakasta.

Uudenkaarlepyyn kaupungin tekninen lautakunta on 19.3.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 50 valinnut Seinäjoen Kiintorakenne Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ylittänyt kansallisen kynnysarvon.

Markkinaoikeus on 23.4.2019 antamallaan päätöksellä numero 193/19 väliaikaisesti kieltänyt hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Uudenkaarlepyyn kaupungin tekninen lautakunta on 17.12.2019 tekemällään päätöksellä § 166 keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Urakointiasennus M.Rautio Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 38.100 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.970 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikön olisi tullut valita valittajan tarjous, joka on ollut tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista edullisin.

Voittanut tarjoaja on esittänyt tarjouksessaan sillan pääteräsvaijeriksi suunnitelma-asiakirjoissa esitettyä halvempaa ja rakenteellisesti heikompaa vaijeria.

Voittanut tarjoaja ja hankintayksikkö ovat käyneet neuvotteluja tarjouksen muuttamisesta tarjouspyyntöä vastaavaksi. Hankintayksikkö on käytännössä tinkinyt voittaneelta tarjoajalta kalliimman ja paremman vaijerin halvemman ja heikomman vaijerin hinnalla. Hankintayksikkö on menetellyt urakoitsijan valinnassa hankintasäännösten vastaisesti ja muita tarjoajia syrjivällä tavalla.

Vastine

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittanut tarjoaja on tarjouksessaan sitoutunut toimittamaan siltaan tarjouspyynnön mukaiset vaijerit. Hankintayksikkö on 14.3.2019 ja 19.3.2019 pidetyissä neuvotteluissa varmistunut siitä, että voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt urakka-asiakirjoissa asetetut vaatimukset, ja se on tämän jälkeen valinnut voittaneen tarjoajan tarjouksen.

Kuultavan lausunto

Seinäjoen Kiintorakenne Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt 14.3.2019 pidetyn urakkaneuvottelun pöytäkirjassa todetun, että voittaneen tarjoajan tarjous on poikennut tarjouspyynnöstä tarjottujen vaijereiden osalta. Lisäksi 19.3.2019 pidetyn urakkaneuvottelun pöytäkirjan mukaan hankintayksikkö on 18.3.2019 saanut haltuunsa suunnittelijan lausunnon, jossa on todettu, että voittaneen tarjoajan tarjoama vaijeri soveltuu lähinnä nosturikäyttöön, eikä vastaa tarjouspyynnön liitteenä olevien suunnitelmien vaatimuksia. Hankintayksikön on siis täytynyt tulla viimeistään 18.3.2019 tietoiseksi siitä, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä. Hankintayksikön olisi tullut hylätä voittaneen tarjoajan tarjous tarjouspyyntöä vastaamattomana ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on ilmoittanut markkinaoikeudelle, että Uudenkaarlepyyn kaupungin tekninen lautakunta on 17.12.2019 tekemällään päätöksellä § 166 keskeyttänyt Ytterjeppon riippusillan rakentamista koskevan rakennusurakan muuttuneen rahoitustilanteen takia.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön menettely on ollut virheellistä ja antanut valittajalle perusteen markkinaoikeuteen valittamiselle. Mikäli hankintamenettely olisi toteutettu virheettömästi ja valittaja olisi valittu hankkeen toteuttajaksi, hanke olisi päästy aloittamaan aikataulussa eikä hankinnan keskeyttämiselle olisi ilmennyt sille esitettyjä perusteita. Hankinnan keskeyttämistä koskeva päätös on seurausta alun perin virheellisestä hankintamenettelystä. Valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan vaatimukset ovat kohtuuttomia ja perusteettomia. Projektin muuttunut rahoitustilanne myöhästyneen aikataulun johdosta ei ole mahdollistanut projektin toteuttamista. Myöhästynyt aikataulu on aiheutunut tavalla, jota kaupunki ei ole voinut ennakoida ennen hankintaa. Kaupunki ei ole syrjinyt ketään hankintaprosessin aikana. Valitus ja pitkä käsittelyaika ovat tehneet projektista mahdottoman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hankintayksikkö on valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa tehnyt 17.12.2019 päätöksen, jolla se on keskeyttänyt hankintamenettelyn ja siten tosiasiallisesti poistanut 19.3.2019 tehdyn hankintapäätöksen. Mainitusta hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevasta päätöksestä ei ole valitettu markkinaoikeuteen, joten markkinaoikeudessa vireillä olevassa Urakointiasennus M.Rautio Oy:n valituksessa ei ole kysymys 17.12.2019 tehdyn päätöksen lainmukaisuuden arvioinnista.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut, että muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös 19.3.2019 on menettänyt merkityksensä, sillä hankintaa ei voida enää toteuttaa kyseisen päätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole enää oikeudellista tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 19.3.2019 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Näin ollen markkinaoikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (hankintalaki) säädettyä seuraamusta.

Edellä todettu huomioon ottaen 19.3.2019 tehty hankintapäätös on menettänyt oikeudellisen merkityksensä valittajan kannalta. Näin ollen lausuminen valittajan valituksesta raukeaa pääasian osalta.

Asiassa on tämän jälkeen kysymys ainoastaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintamenettely on keskeytetty vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Tämän vuoksi olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, että valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa kokonaan vahinkonaan. Näin ollen hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä, joka sisältää myös oikeudenkäyntimaksun.

Lopputulos

Valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

Markkinaoikeuden 23.4.2019 antamallaan päätöksellä nro 193/19 määräämä väliaikainen kielto raukeaa.

Markkinaoikeus velvoittaa Uudenkaarlepyyn kaupungin korvaamaan Urakointiasennus M.Rautio Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Jaakko Ritvala.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.