MAO:68/20

Asian tausta

Rovaniemen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.2.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Lapinkävijäntien peruskorjausta koskevasta rakennusurakasta.

Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on 26.3.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 39 sulkenut Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut erään toisen tarjoajan tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.580.000 euroa.

Markkinaoikeus on 2.5.2019 antamallaan päätöksellä numero 205/19 hylännyt Veljekset Karjalainen Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä väliaikaisesti.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 6.5.2019.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Veljekset Karjalainen Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 352.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä ei ole ollut perustetta sulkea valittajaa tarjouskilpailusta sen taloudellisen tilanteen vuoksi. Valittaja on tehnyt Verohallinnon kanssa maksujärjestelyn maksamattomista veroveloista ja noudattanut tehtyä maksujärjestelyä, sekä kyseisille saataville on asetettu turvaavat vakuudet. Saatavat eivät ole enää olleet ulosottoperinnän kohteena.

Hankintapäätös on ollut hankintasäännösten sekä suhteellisuus-, tasapuolisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden vastainen. Vastaavassa tilanteessa olleet muut tarjoajat ja valittaja on aiemmin hyväksytty osallistujiksi ja urakoitsijoiksi vastaaviin tarjouskilpailuihin. Valittajalla on ollut katu- ja vesihuoltotöiden suorittamiseen hyvät kalustolliset ja ammattitaidolliset valmiudet. Valittajan taloudellinen tilanne ja verovelat, joista on tehty maksujärjestely sekä asetettu turvaavat vakuudet, eivät ole heikentäneet valittajan edellytyksiä suoriutua hankinnan kohteena olevasta urakasta.

Valittaja olisi tarjouksensa hinta huomioon ottaen voittanut tarjouskilpailun, ellei sitä olisi suljettu tarjouskilpailusta virheellisin perustein.

Vastine

Vaatimukset

Rovaniemen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä on ollut oikeus sulkea valittaja tarjouskilpailusta hankintasäännösten mukaisen harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen perusteella, koska valittajan velkoja on järjestelty saneerausohjelmassa ja saneerausohjelma jatkuu edelleen. Valittajan taloudellinen tilanne on ollut epävakaa, ja valittaja on sopinut 20.2.2019 Verohallinnon kanssa verovelkojen osalta maksujärjestelystä, joka kestää koko hankintakauden ajan.

Suomen Asiakastieto Oy:n 22.3.2019 päivätyn raportin mukaan valittajalle on kertynyt maksuhäiriömerkintöjä säännöllisesti vuodesta 2015 alkaen. Viimeisimmät merkinnät on tehty juuri ennen tarjouskilpailua ja sen aikana. Merkintöjä on tehty myös verovelkojen maksujärjestelyn aikana. Raportin mukaan valittajan konkurssiriskin on arvioitu olevan suurimmassa luokassa. Riskiluokkaan ovat vaikuttaneet muun muassa negatiivinen maksutapa, saneerausohjelma sekä negatiivisen oman pääoman määrä. Raportissa ei ole suositettu valittajalle luoton myöntämistä tai laskulla myymistä. Yhtiön omavaraisuusaste on tilinpäätöshetkellä ollut heikko. Vaikka saneerausohjelman vahvistamisesta on kulunut aikaa, valittaja ei ole kyennyt osoittamaan liiketoiminnan vakautta ja taloudellisen tilanteen tervehtymistä.

Hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida valittajalle vahvistetun saneerausohjelman ja muiden valittajan heikkoa taloudellista asemaa osoittavien tietojen heikentävän sen luottamusta valittajan kykyyn suoriutua hankinnasta pääurakoitsijana. Hankinta on ollut sijainnillisesti ja ajoituksellisesti erittäin tärkeä. Yleinen etu huomioon ottaen ei ole voitu ottaa riskiä, että tarjouskilpailuun olisi hyväksytty tarjoaja, jonka taloudellinen tilanne ja kyky selviytyä urakasta päätoteuttajana on merkittävän heikko.

Tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti ja valittajan tarjouskilpailusta sulkemisessa on noudatettu suhteellisuusperiaatetta sekä otettu huomioon hankinnan taloudellinen ja sijainnillinen vaativuus. Kokonaisharkinnassa on päädytty siihen, että valittajan taloudelliseen suorituskykyyn liittyvät riskit voivat vaarantaa hankinnan toteutumisen.

Koska hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä, hyvitysmaksun määräämiselle ei ole perusteita. Valittajan vaatiman hyvitysmaksun määrä on myös kohtuuttoman suuri, eikä valittaja ole esittänyt erityisiä syitä sille, että hyvitysmaksuksi tulisi määrätä lähes 20 prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohessa, ettei harkinnanvaraista poissulkemista koskevia hankintasäännöksiä sovelleta, jos tarjoaja on sopinut sitovasta järjestelystä vero- ja sosiaaliturvamaksujen maksamista varten. Suomen Asiakastieto Oy:n raportti ei ole kuvannut valittajayhtiön, sen omistajien ja heidän lähipiirinsä todellista taloudellista tilaa. Valittajan noin seitsemän vuotta sitten alkanut saneerausohjelma on kahta velkojaa lukuun ottamatta hoidettu loppuun.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä 80–86 §:ssä säädetään.

Hankintalain 81 §:ssä säädetään harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista. Pykälän yleisten esitöiden (HE 108/2016 vp s. 183) mukaan pykälän tarkoituksena on vähentää toimittajan heikosta taloudellisesta asemasta, lainsäädännön vastaisesta toiminnasta tai muista vastaavista tekijöistä johtuvia riskejä hankinnan toteuttamiselle. Esitöiden mukaan hankintayksiköllä on harkintavalta poissulkemisperusteen käyttämisessä. Hankintayksikön on pykälässä säädettyjä poissulkemisperusteita soveltaessaan kiinnitettävä erityistä huomiota suhteellisuusperiaatteeseen. Ehdokas tai tarjoaja on vain poikkeuksellisesti suljettava menettelyn ulkopuolelle vähäisten rikkomusten perusteella.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka jonka velkoja on vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty. Pykälän 4 momentin mukaan ehdokasta tai tarjoajaa ei saa sulkea tarjouskilpailusta, jos 1 momentissa tarkoitetusta tapahtumasta on kulunut yli kolme vuotta.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään sulkenut valittajan tarjouskilpailusta hankintalain 81 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Päätöksen erillisistä perusteluista ilmenee lisäksi muun ohella, että valittajalle vahvistettu yrityssaneerausmenettely jatkuu edelleen ohjelman mukaisesti. Valittajalle on myönnetty maksujärjestely maksamattomille tai erääntymättömille veloille. Maksujärjestelyn kohteena olevien velkojen määrä on suhteellisen suuri ja maksujärjestely kestää hankinnan voimassaoloajan. Valittajalle on myös tullut uusia maksuhäiriöitä maksujärjestelyn aikana.

Valittaja on esittänyt, ettei hankintayksiköllä ole ollut perustetta sulkea valittajaa tarjouskilpailusta, koska valittaja on tehnyt sitovan maksujärjestelyn Verohallinnon kanssa maksamattomista veroveloista ja koska päätös poissulkemisesta on ollut muun ohessa suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankintalain 81 §:n mukaisten poissulkemisperusteiden käyttämisessä, mutta tarjoajien poissulkemisessa hankintayksikön tulee noudattaa suhteellisuuden periaatetta sekä kohdella tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajan yrityssaneeraus on aloitettu 18.10.2010, ja yrityssaneeraus on ollut hankintamenettelyn aikana edelleen kesken. Kysymys on näin ollen ollut hankintalain 81 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesta hankintayksikön harkinnanvaraisesta poissulkemisperusteesta. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintalain vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta esittämillään perusteilla. Asiassa ei ole tullut myöskään ilmi, että hankintayksikkö ei olisi kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä. Valittajan sulkemista tarjouskilpailusta ei ole pidettävä myöskään suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Veljekset Karjalainen Oy:n korvaamaan Rovaniemen kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen ja Pekka Savola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.