MAO:69/20

MUUTOKSENHAUN KOHTEET

Porin kaupungin teknisen lautakunnan hankintapäätös 11.12.2018 § 287

Porin kaupungin teknisen lautakunnan hankintaoikaisupäätös 2.4.2019 § 75

Porin kaupungin teknisen lautakunnan päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä 17.9.2019 § 189

ASIOIDEN TAUSTA

Porin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 31.10.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta led-katuvalaisinten hankinnasta.

STRIHL Scandinavia AB on markkinaoikeudelle 23.11.2018 toimittamassaan valituksessa vaatinut muun ohella, että markkinaoikeus keskeyttää edellä mainitulla hankintailmoituksella käynnistetyn hankintamenettelyn väliaikaisesti markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Markkinaoikeus on 30.11.2018 antamallaan päätöksellä numero 607/18 hylännyt hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevan vaatimuksen.

Porin kaupungin tekninen lautakunta on 11.12.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 287 valinnut Philips Lightning Finland Oy:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on 12.2.2019 antamallaan päätöksellä numero 66/19 hylännyt Porin kaupungin vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Porin kaupungin tekninen lautakunta on 2.4.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 75 kumonnut 11.12.2018 tekemänsä hankintapäätöksen § 287 ja valinnut Greenled Oy:n tarjouksen.

Porin kaupungin tekninen lautakunta on 17.9.2019 tekemällään päätöksellä § 189 keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 750.000 euroa.

ASIOIDEN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Diaarinumero 2018/451

Valitus

Vaatimukset

STRIHL Scandinavia AB on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 30.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittaja on edelleen vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön toimittamaan yhtiölle katuvalaisinten testauksen yhteydessä syntyneet valonjakotiedostot. Valittaja on vielä esittänyt, että markkinaoikeuden tulisi määrätä, että yhtiö saa oikeuden olla läsnä katuvalaisinten testaustilaisuudessa sekä oikeuden testauttaa tuotteita.

Perusteet

Tarjouspyynnössä esitetty voittaneen tarjoajan tarjoamien valaisinten testausta koskeva vaatimus on ollut hankintasäännösten vastainen, koska se on antanut hankintayksikölle rajoittamattoman vapauden arvioida tarjottujen valaisinten vaatimustenmukaisuutta. Testauksessa ei ole ollut kysymys tavanomaisesta sopimuskauden aikaisesta laadun arvioinnista vaan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamisesta. Testitilaisuus olisi tullut järjestää siten, että kaikkien tarjoajien tarjoamat tuotteet olisi testattu samanaikaisesti ja samalla testauslaitoksella, ja testauksen olisi tullut tapahtua ennen hankintapäätöksen tekemistä. Testitilaisuuden olisi myös tullut olla avoin kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille.

Hankintayksikön menettely on ollut syrjivää ja kilpailua rajoittavaa siltä osin kuin tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi on hyväksytty ainoastaan suomalaisen testauslaitoksen testitulokset. Hankintayksikkö ei ole voinut asettaa suomalaista testauslaitosta eriarvoiseen asemaan muiden vastaavien Euroopan unionin alueella toimivien testauslaitosten kanssa. Hankintasäännösten mukaan hankintayksikön tulee hyväksyä myös muiden Euroopan unionissa toimivien testauslaitosten testausraportit, tuotesertifikaatit ja muut vastaavat asiakirjat todistuksena tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Tarjouspyynnön vaatimus on myös selkeästi suosinut suomalaisia toimittajia ja tuotevalmistajia. Lisäksi vaatimus siitä, että tarjoaja on velvollinen maksamaan testauskustannukset, on ollut kohtuuton siihen nähden, että hankintayksikkö on ollut velvollinen hyväksymään todistuksena myös muiden testauslaitosten vastaavat testausraportit.

Tarjouspyynnön kohdassa "Suorituskyky" on edellytetty, että valaisimesta on saatavilla standardien EN 13201-3:2015, EN 13032-1:2004 ja EN 13032-4:2015 mukaan mitatut valonjako-ominaisuudet, jotka ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen mittaamat. Tarjouspyynnössä on siten edellytetty, että tarjotusta tuotteesta on saatavilla Euroopan unionissa toimivan testauslaitoksen mittaamat valonjako-ominaisuudet. Näin ollen tarjoukseen liitetyn valaistuslaskennan tulos on jo pohjautunut jonkin Euroopan unionissa toimivan testauslaitoksen laboratoriomittauksiin.

Valaisinten vaatimustenmukaisuuden todentamista Suomessa tapahtuvilla laboratoriotesteillä ei ole myöskään mahdollista toteuttaa sellaisella luotettavuudella ja tarkkuudella, että tulosten vertaaminen tarjousten liitteenä toimitettuihin valonjakotiedostoihin olisi mahdollista. Olemassa olevat laboratoriotarkkuudet eivät ole riittäviä siihen, että yksikään testattava tuote täyttäisi hankintayksikön tarjouspyynnössä asettaman tarkkuuden kaikkien mitattavien ominaisuuksien osalta.

Tarjouspyynnön vaatimus Zhaga-liittimestä on ollut syrjivä, koska se on suosinut tiettyjä tarjoajia. Zhaga-nimike tulee rinnastaa tuotemerkki- tai alkuperäviittaukseksi. Zhaga on eräänlainen yritysryppäiden konsortio, jonka taustalla toimii merkittäviä valaisinvalmistajia, jotka ovat osallistuneet myös esillä olevaan tarjouskilpailuun. Voidaan olettaa, että kyseiset yritykset saavat hankittua kyseisiä liitintuotteita edullisemmin ja nopeammin kuin ne valaisinvalmistajat, jotka eivät ole Zhaga-konsortion jäseniä. Hankintayksikön olisi tullut hyväksyä teknisesti vastaavien liitinten käyttö.

Tarjouspyynnön tuoteteknisillä vähimmäisvaatimuksilla on suosittu selkeästi tiettyjä tuotemerkkejä. Myös tarjouspyynnössä esitetyt katuprofiilitiedot ovat suosineet tiettyjä valaisinmalleja ja rajoittaneet avointa kilpailua.

Vastine

Vaatimukset

Porin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Teknisten ominaisuuksien tarkka määrittely tarjouspyynnössä on ollut välttämätöntä, jotta tarjoukset on saatu vertailukelpoisiksi.

Hankinnassa esitetyt valaisinten tekniset laatuvaatimukset ovat olleet perusteltuja. Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi on otettu huomioon valaisinten energiatehokkuus. Energiatehokkuuden todentaminen on edellyttänyt valaisinten testausta muiden tarjottujen teknisten ominaisuuksien vaatimustenmukaisuuden tarkistamisen lisäksi.

Ainoastaan voittaneen tarjoajan tarjoamat tuotteet on ollut tarpeen testata. Olisi hankintayksikköä ja tarjoajia kohtaan kohtuutonta vaatia, että kaikkien tarjoajien tuotteet tulisi testata. Tarjouspyynnön mukainen testaus maksaa yli 10.000 euroa testattavaa tuotetta kohden.

Voittaneen tarjoajan tarjoamien tuotteiden testausta ei ole tehty tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamiseksi vaan hankittavan tuotteen laadun varmistamiseksi. Pelkkä tuotteen sertifiointi ei takaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Testauslaitoksen on tullut olla ennalta tiedossa ja kaikille sama, jotta testitulokset olisivat objektiivisia. Hankintayksikkö ei ole hankinta-asiakirjoissa tai muutoinkaan ilmoittanut, että testaus olisi salainen tai että testitulokset olisivat salassa pidettäviä.

Tarjouspyynnössä on vaadittu Zhaga-liitintä, koska se on ollut korvaamassa käytössä olleen NEMA-liittimen valaisinkohtaista ohjausta hyödynnettäessä. Zhaga on valaisinvalmistajien konsortio.

Kuultavan lausunto

Signify Finland Oy on antanut lausunnon, jonka se on myöhemmin peruuttanut.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä mainitulla Zhaga-liittimellä on viitattu tiettyyn alkuperään ja liitintyyppiin. Zhaga-liitinten saatavuus on asettanut tarjoajat eriarvoiseen asemaan. Voittanut tarjoaja on ollut sekä ajallisesti että taloudellisesti paremmassa asemassa valittajaan nähden, kun voidaan olettaa, että voittaneella tarjoajalla on ollut valmiiksi saatavilla valaisimia vaaditulla Zhaga-liittimellä.

Tarjouspyynnön vaatimus siitä, että tarjoaja vastaa sen valaisinten testauksesta aiheutuvista kuluista, on estänyt pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen tarjouskilpailuun. Vaatimus on ollut kohtuuton ja asettanut yritykset eriarvoiseen asemaan. Lisäksi Suomessa tapahtuvaa testausta koskeva vaatimus on voinut estää ulkomaisten valaisinvalmistajien osallistumisen tarjouskilpailuun.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on toimittanut lisäkirjelmiä.

Valittaja on toimittanut lisäkirjelmiä.

Diaarinumero 2019/309

Valitus

Vaatimukset

STRIHL Scandinavia AB on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevan päätöksen. Valittaja on vaatinut toissijaisesti, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle 50.000 euron seuraamusmaksun. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä ei ole ollut hankintasäännösten mukaista perustetta hankintamenettelyn keskeyttämiselle, eikä hankintayksiköllä ole ollut oikeutta keskeyttää hankintaa lähes vuoden kuluttua hankintapäätöksen tekemisestä. Hankintayksikkö olisi voinut keskeyttää hankinnan ja täsmentää tarjouspyyntöä heti valituksen tultua vireille markkinaoikeudessa. Hankintayksiköllä on jo tuolloin ollut valittajan valituksen johdosta tiedossa tarjouspyynnön virheellisyys. Tästä huolimatta hankintayksikkö on ryhtynyt testauttamaan tarjoajien valaisimia tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen on myös ollut syrjivää niitä tarjoajia kohtaan, joiden tarjoamia valaisimia ei ole vielä ehditty testauttaa ulkopuolisessa testauslaitoksessa. Hankintayksikkö ei ole voinut hankintamenettelyn keskeyttäessään tietää, että mikään tarjotuista tuotteista ei olisi ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen.

Asiassa on lisäksi otettava huomioon, että hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeudelle hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimista koskevan hakemuksen jo ennen voittaneen tarjoajan tarjoamien tuotteiden testaamista tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintayksikkö on siten ollut valmis tekemään hankintasopimuksen sellaisen tarjoajan kanssa, jonka tarjoamat tuotteet eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Vastine

Vaatimukset

Porin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan valaisimet on testautettu tarjouspyynnön mukaisesti ulkopuolisessa testauslaitoksessa, eivätkä valaisimet ole kaikilta osin täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia, joten hankintayksikkö on 2.4.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä kumonnut 11.12.2018 tehdyn hankintapäätöksen ja valinnut Greenled Oy:n tarjouksen. Myös Greenled Oy:n valaisimet on testautettu ulkopuolisessa testauslaitoksessa, eivätkä valaisimet ole kaikilta osin täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Hankintayksikkö ei ole siten voinut hyväksyä yhtiön tarjousta.

Hankinnan pitkittymisen vuoksi hankintayksikkö on keskeyttänyt hankintamenettelyn. Perusteena hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut tilaajan tarpeen ja hankinnan kohteen täsmentäminen ja siten hankintakokonaisuuden uudelleen valmistelu. Asiassa on käynyt ilmi, ettei tarjouspyynnön määrittelyillä pystytä saattamaan hankintamenettelyä päätökseen. Keskeytyspäätöstä tehtäessä on lisäksi otettu huomioon, että kahteen ensimmäiseen päätöksenteko- ja testauskierrokseen on kulunut lähes vuosi tarjouspyynnön julkaisemisesta sekä se, että saatujen tarjousten voimassaoloaika on päättynyt. Vuodessa myös led-tekniikka on kehittynyt ja valaisinten hinta mahdollisesti laskenut.

Hankintasäännöksissä ei ole säädetty siitä, missä vaiheessa hankintamenettely voidaan keskeyttää. Hankintayksikkö voi siten keskeyttää hankinnan missä vaiheessa tahansa ja korjata myös lainvoimaisia päätöksiään.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Asiakirjojen esittämistä koskeva vaatimus asiassa dnro 2018/451

STRIHL Scandinavia AB on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön toimittamaan yhtiölle katuvalaisinten testauksen yhteydessä syntyneet valonjakotiedostot.

Asiassa sovellettavan hallintolainkäyttölain (586/1996) 42 §:n mukaan valitusviranomaiselle voidaan esittää todisteena asiakirja tai esine. Asiakirjan ja esineen esittämiseen valitusviranomaiselle sovelletaan, mitä siitä säädetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 39 ja 40 §:ssä. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä.

Kun otetaan huomioon markkinaoikeuden päätöksen jäljempänä ilmenevä lopputulos ja sen perusteet, STRIHL Scandinavia AB:n vaatimien asiakirjojen esittäminen ei ole tarpeen asian diaarinumero 2018/451 selvittämiseksi. Vaatimus asiakirjojen esittämisestä on näin ollen hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut asiassa dnro 2018/451

Valittaja on vaatinut muun ohella, että hankintayksikön 11.12.2018 tekemä hankintapäätös § 287 ja 2.4.2019 tekemä hankintaoikaisupäätös § 75 kumotaan.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajalla on tehdessään valituksen markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen 17.9.2019 tehdyllä päätöksellä § 189 on kuitenkin tarkoittanut, että muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös ja hankintaoikaisupäätös ovat menettäneet merkityksensä, sillä hankintaa ei voida enää toteuttaa mainittujen päätösten perusteella. Valittajalla ei näin ollen ole enää oikeussuojansa kannalta oikeudellista intressiä saada asiassa markkinaoikeuden aineellista ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 11.12.2018 tehdyn hankintapäätöksen § 287 tai 2.4.2019 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen § 75 osalta valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeus ei voi enää myöskään määrätä mainittujen päätösten osalta hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (jäljempänä myös hankintalaki) säädettyä seuraamusta. Näin ollen lausuminen valittajan valituksesta asiassa diaarinumero 2018/451 raukeaa pääasian osalta. Tähän nähden asiassa ei ole tarpeen lausua valittajan esittämistä katuvalaisinten testitilaisuuteen osallistumista ja tuotteiden testauttamista koskevista seikoista.

Perustelut asiassa diaarinumero 2019/309

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 223) todetun mukaan lain 125 § on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Viimeksi mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) on puolestaan todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, eikä hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ole hyväksyttävää. Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa asiallisesti hankintamenettelyn päättämistä hankintaa tekemättä, vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Säännöksen esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22) on edelleen todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallinnutta tulkintakäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi sekä hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttumista hankintamenettelyn aikana. Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on lisäksi todettu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksiköllä ollut todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely.

Hankintayksikkö on 29.10.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia led-katuvalaisimista. Hankinnan sopimuskaudeksi on ilmoitettu 1.2.2019–28.6.2019, minkä jälkeen sopimuksen voimassaoloaikaa ei ole ollut mahdollista jatkaa.

Porin kaupungin tekninen lautakunta on 11.12.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 287 valinnut Philips Lightning Finland Oy:n tarjouksen. Hankintapäätöksen mukaan tarjous voidaan hyväksyä, mikäli jatkossa käytävissä selonottoneuvotteluissa voidaan varmistua tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta ja tarjouksen mukaisten valaisinten testauksessa todetaan valaisimet tarjotun mukaisiksi.

Hankintayksikkö on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen testauttanut Philips Lightning Finland Oy:n valaisimia ulkopuolisessa testauslaitoksessa. Testauksesta laaditun testausraportin mukaan yhtiön valaisimet eivät ole kaikilta osin täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Porin kaupungin tekninen lautakunta on tämän jälkeen 2.4.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 75 kumonnut 11.12.2018 tehdyn hankintapäätöksen § 287 ja päättänyt hyväksyä Greenled Oy:n tarjouksen. Tarjous on hyväksytty sillä ehdolla, että hankinnasta päästään lopulliseen sopimukseen, markkinaoikeus oikeuttaa sopimuksen solmimisen ja että valaisimille suoritettavissa tarjouspyynnön mukaisissa testeissä valaisimet todetaan tarjouksen ja tarjouspyynnön mukaisiksi.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksen tekemisen jälkeen testauttanut Greenled Oy:n valaisimia ulkopuolisessa testauslaitoksessa. Testauksesta laaditun testausraportin mukaan yhtiön valaisimet eivät ole kaikilta osin täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Hankintayksikkö on tämän jälkeen 17.9.2019 tekemällään päätöksellä § 189 päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn. Päätöksessä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Voittaneen Philips Oy:n valaisimille suoritettiin pyynnön mukaiset testit SGS-Fimko Ltd:n toimesta. Valaisimet eivät kaikilta osin täyttäneet asetettuja vaatimuksia, joten Philips Oy:n valaisimia ei telan päätöksen mukaisesti voitu hyväksyä ja hankinnasta tehtiin hankintalain mukainen hankintaoikaisu Teknisen lautakunnan kokouksessa 2.4.2019 § 75.

Led-valohankinnan toiseksi ja kolmanneksi sijoittui SLO:n tarjoukset samoilla Philipsin valaisimilla, joita Philips Lightning Finland tarjosi suoraan, joten seuraavaksi tarkasteluun otettiin neljänneksi kilpailussa sijoittunut Greenled Oy:n tarjous ja valaisimet. Hankintapäätös tehtiin Teknisen lautakunnan kokouksessa 2.4.2019 § 75 ehdolla, että valaisimille suoritettavissa pyynnön mukaisissa testeissä todetaan valaisimet tarjouksen ja pyynnön mukaisiksi. Greenled Oy:n valaisimet testautettiin SGS Fimko Ltd:n toimesta ja testaustuloksien mukaan valaisimet eivät kaikilta osin täyttäneet asetettuja vaatimuksia, joten Greenled Oy:n valaisimia ei Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti voida hyväksyä ja hankinnasta tulee tehdä joko hankintalain mukainen hankintaoikaisu tai hankinnan keskeytys. Asian pitkittymisen vuoksi infrajohtaminen esittää, että led-valojen hankinta keskeytetään. Perusteluna tilaajan tarpeen ja hankinnan kohteen täsmentäminen ja siten hankintakokonaisuuden uudelleen valmistelu."

Valittaja on esittänyt, että hankinnan keskeyttämiselle ei ole ollut hankintasäännösten mukaista todellista ja perusteltua syytä ja että hankinnan keskeyttäminen on ollut muita tarjoajia kohtaan syrjivää. Lisäksi valittaja on esittänyt, että hankintamenettelyä ei ole voinut keskeyttää enää lähes vuoden kuluttua hankintapäätöksen tekemisestä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että perusteena hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut hankintamenettelyn pitkittyminen sekä tilaajan tarpeen ja hankinnan kohteen täsmentäminen ja siten hankintakokonaisuuden uudelleen valmistelu. Hankintayksikön mukaan asiassa on käynyt ilmi, ettei tarjouspyynnön määrittelyillä pystytä saattamaan hankintamenettelyä päätökseen. Lisäksi tarjouskilpailussa saatujen tarjousten voimassaoloaika oli jo päättynyt.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 133 §:n 2 momentissa säädetty 90 päivän määräaika hankintaoikaisun tekemiselle ei koske hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaa ratkaisua. Hankintalaissa ei ole säädetty siitä, missä vaiheessa hankintamenettely voidaan keskeyttää. Hankinnan keskeyttämistä vasta noin yhdeksän kuukauden kuluttua hankintapäätöksen tekemisestä ei voida pitää hankintasäännösten vastaisena, mikäli hankinnan keskeyttämiseen on ollut todellinen ja perusteltu syy. Keskeyttämispäätöksen tekeminen ei myöskään edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa. Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kysymyksessä oleva hankintamenettely on keskeytetty sen vuoksi, että tarjouspyynnössä asetetut tarjottujen katuvalaisinten testauttamista koskevat vaatimukset ovat johtaneet hankintamenettelyn pitkittymiseen, minkä johdosta hankintayksikkö on pitänyt tarpeellisena hankinnan kohteen täsmentämistä ja hankinnan kilpailuttamista uudelleen.

Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt valittajaa tai muita tarjouskilpailuun osallistuneita kohtaan syrjivästi tai muuten epätasapuolisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2018/451 hankintamenettely on keskeytetty ja muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös ja hankintaoikaisupäätös ovat menettäneet merkityksensä vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevan päätöksen on katsottava ainakin osittain perustuneen valittajan esittämiin tarjouspyynnössä hankinnan kohteelle asetettuja teknisiä edellytyksiä koskeviin seikkoihin. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2018/451.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/309 annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut asiassa diaarinumero 2019/309.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää STRIHL Scandinavia AB:n vaatimuksen asiakirjojen esittämisestä asiassa diaarinumero 2018/451.

STRIHL Scandinavia AB:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta asiassa diaarinumero 2018/451.

Markkinaoikeus hylkää STRIHL Scandinavia AB:n valituksen asiassa diaarinumero 2019/309.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa diaarinumero 2018/451 Porin kaupungin korvaamaan STRIHL Scandinavia AB:n oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Porin kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta asiassa diaarinumero 2018/451.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa diaarinumero 2019/309 STRIHL Scandinavia AB:n korvaamaan Porin kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari ja Riikka Innanen sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.