MAO:54/20

Asian tausta

KL-Kuntahankinnat Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.10.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 6.11.2018 ja 16.11.2018 julkaistuilla lisätietoilmoituksilla avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta oppi- ja hoivakalusteiden hankinnasta ajalle 7.1.2019–2.9.2022.

KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on 28.1.2019 tekemällään oppikalusteita koskevalla hankintapäätöksellä sulkenut Ofisea Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut etusijajärjestyksessä kaikki kuusi muuta soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa puitejärjestelyyn.

Hankinnan oppikalusteita koskevan osakokonaisuuden ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 30.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Ofisea Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 14.090 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä edellyttänyt esittämään tarjouspyynnön liitteenä olleessa tuotekoriasiakirjassa tarjottavan tuotteen nimen ja tuotekoodin, mutta ei ole vaatinut esittämään tietoa tuotteen materiaaleista. Tietyn materiaalin käyttäminen olisi voinut olla tarjouspyynnön vastaista ainoastaan, jos tarjottavien tuotteiden materiaali olisi tullut ilmoittaa tarjouksessa.

Tuotekorteissa yleisesti määritellään vaihtoehtoisia ominaisuuksia ja materiaaleja. Tarjoajat voivat tarjota myös muita kuin tuotekorteista ilmeneviä vakiomateriaaleja. Tuotekorteista ei ole voinut yksiselitteisesti päätellä, mitä ominaisuuksia tarjottu tuote on sisältänyt. Tarjouspyyntö on ollut tuotekoriasiakirjan osalta epäselvä, eivätkä annetut tarjoukset ole olleet vertailukelpoisia. Hankintayksikön olisi tullut pyytää valittajalta ja muilta tarjoajilta täsmennystä niiden tarjouksissa ilmoitetuista tuotetiedoista.

Valittaja on tarjonnut positioiden P2, P3 ja P4 oppilaspöydät tarjouspyynnön mukaisesti laminaattipinnalla ja ABS-reunalla, ja tuotekortissa on mainittu valinnaisia materiaalivaihtoehtoja. Position P4 pöydän vakiovarusteena on ollut yksi pyörä, mutta tuote on tarjottu tarjouspyynnön mukaisesti kahdella pyörällä. Positiossa OT2 tarjottu tuoli on ollut tarjouspyynnön mukaisesti laminaatilla pinnoitettua vaneria, vaikka se onkin vakiona lakattu. Positiossa P9 tarjottu opettajan pöytä on tarjottu ABS-reunalla, jota on vastannut tuotekortissa ilmaisu "liimattua (KU) muovia" ja se on ollut kooltaan tuotekoodin 2820S mukaisesti 70x70 senttimetriä. Positiossa PE8 on tarjottu tarjouspyynnön mukaisesti kolmen istuttavaa 215 senttimetriä leveää sohvaa.

Myös positioiden P1, P5, P6, P7, P8, P10, P11, OT3, OT4, OT5, OT6, OT8, OT9, OT10, OT11, PE4, PE5, PE6, PE7, PE9, SK1, SK2, SK3 osalta valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja hinnat on ilmoitettu oikein.

Vastine

Vaatimukset

KL-Kuntahankinnat Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 16.905 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouksessa on tullut ilmoittaa kuhunkin positioon tarjotun tuotteen nimi ja tuotekoodi. Tuotteiden on tullut täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen tarkistamiseksi tarjoajien on tullut oheistaa tarjoukseensa kaikkien tuotekoriin tarjottujen tuotteiden tuotekortit. Tuotekorttien on tullut vastata tarjottua tuotetta, ja hankintayksikkö on ilmoittanut tarkastavansa tarjottujen tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuuden, joten tuotekortista on tullut ilmetä tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen. Valittaja ei ole edes esittänyt, että sen tarjoukseen oheistetuista tuotekorteista olisi ilmennyt sen tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuus.

Oppilaspöytien positioiden P2 ja P3 osalta valittajan tarjouksen tuotekortista ei ole ilmennyt, että tuotetta on saanut ABS-reunalistoilla. Positioon P3 tarjottu tuote Uno-M on ollut tarjouspyynnön vastaisesti pinnoitettu melamiinihartsilla, ei laminaatilla. Position P4 osalta tarjotussa tuotteessa TriTable on ollut melamiinihartsilla pinnoitettu kansi, reunat ovat olleet liimattua muovia (KU) tai HPL-korkeapainelaminaattia ja tuotteessa on ollut lisävarusteena yksi pyörä. Tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen ei ole ilmennyt tuotekortista. Positioon OT2 tarjotun tuolin Compass-VF istuinkuppi on ollut tuotekortin mukaan lakattua pyökkivaneria, eikä tuotekortista ole ilmennyt, että tarjottu tuote olisi ollut tarjouspyynnön mukaisesti laminaatilla pinnoitettua vaneria. Positioon P9 tarjotun opettajan pöydän RondoLift tuotekortti on koskenut tuotetta RondoLift-KF, eikä tarjouksesta ole ilmennyt, onko kysymys ollut samasta tuotteesta. Tuotekortin tuote ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Valittajan esittämästä tuotekoodin 02820S tuotteesta ei ole toimitettu tuotekorttia, eikä sen vaatimusten mukaisuudesta ole voitu varmistua. Positioon PE8 on tarjottu sohvaa Cab, joka on ollut tuotekortin mukaan leveydeltään 80 senttimetriä, mutta hinnaston mukaan leveydeltään 215 senttimetriä. Valittajalle olisi voitu varata tilaisuus täsmentää tarjousta sohvan leveyden osalta, mutta näin ei ole tehty, koska tarjous on joka tapauksessa tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö ei ole hankintapäätöstä tehdessään pitänyt tarpeellisena selvittää muiden valittajan tarjouksessa havaittujen puutteiden ja virheiden osalta sitä, olisiko hankintayksikkö voinut pyytää valittajaa täsmentämään tarjousta. Koska valittajan tarjouksessa on ollut ainakin kuusi virhettä, tarjous on tullut sulkea tarjouskilpailusta. Nyt tehdyn arvioinnin perustella valittajan tarjous on ollut myös positioiden P5, P6, OT8, OT9, PE4 ja PE9, SK1, SK2 ja SK3 osalta selvästi tarjouspyynnön vastainen, eikä hankintayksikkö olisi voinut pyytää valittajaa näiltä osin täsmentämään tarjoustaan. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta eikä oikeutta sallia täsmennyksin valittajaa vaihtamaan tarjottuja tarjouspyynnön vastaisia tuotteita toisiksi tuotteiksi.

Tarjouspyynnössä on vaadittu esittämään selvitys siitä, että tarjotut tuotteet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Tarjouskilpailussa on saatu kahdeksan tarjousta ja ainoastaan valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta. Valittaja ei ole myöskään esittänyt hankintamenettelyssä kysymyksiä siitä, miten tarjottavat tuotteet tulisi ilmoittaa tarjouksessa.

Kuultavien lausunnot

EFG Toimistokalusteet Oy, Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Kuopion Woodi Oy, Lekolar-Printel Oy ja Martela Oyj eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että positioiden P2 ja P3 oppilaspöytien osalta tuotekortista on käynyt ilmi tarjouspyyntöä vastaavat vaihtoehdot, eikä hankintayksikkö ole voinut katsoa valittajan tarjonneen sellaista tuotekortista ilmennyttä vaihtoehtoa, joka ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Position P4 osalta tuotekortissa ollut merkintä "KU" tulee saksankielisestä sanasta "Kunststoff", joka vastaa englanninkielistä ABS-lyhennettä. Tuotekortin mukaan tuotetta on myös saanut HPL-korkeapainelaminaatilla tai tavallisella laminaatilla. Tuotteen on saanut valinnaisesti kahdella pyörällä. Position P9 osalta tuotenimi RondoLift-KF on viitannut jalustarakenteeseen ja selvää on ollut, että kyse on ollut tästä tuotteesta. Tuotekortissa määritellyssä KU-reunamateriaalissa on ollut kysymys ABS-reunasta.

Tuotekortit ovat alan vakiintuneen käytännön mukaisesti vakioituja, eikä niitä muokata jokaiseen kilpailutukseen erikseen. Tarjottua tuotetta ei yksilöidä tuotekorteissa, vaan niistä löytyvät tuotteen tiedot ja sen vaihtoehtoiset ominaisuudet. Tarjouspyynnössä olisi vaihtoehtoisesti voitu pyytää tarjoajaa vakuuttamaan, että tarjotut tuotteet täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjouspyynnön epäselvyyttä korostavat myös muiden tarjoajien tarjouksiinsa oheistamat tuotekoriasiakirjat. Martela Oyj on tuotenimen asemesta ilmoittanut yksityiskohtaisia ominaisuuksia tuotekoodille varatussa sarakkeessa. Kinnarps Oy on merkinnyt tarjouksen liitteeseen vain tuotenimet ja Kuopion Woodi Oy pelkän tuotenimen ja joissakin kohdin myös tuotteen ominaisuuksia. EFG Toimistokalusteet Oy ei ole puolestaan ilmoittanut tuotenimiä vaan kuvannut tuotteen hyvin yleisluontoisilla ilmauksilla. Tarjoajien epäyhtenäinen käytäntö tuotteidensa ilmoittamisessa osoittaa, että tarjouspyynnön perusteella ei ole ollut mahdollista antaa vertailukelpoisia tarjouksia.

Lisäksi muiden tarjoajien esillä olevassa hankinnassa tarjoamia tuotteita koskevat yleiset tuotekortit ovat olleet samalla tavalla vakioituja kuin valittajan tuotekortit. Esimerkiksi Martela Oyj:n ja Isku Interior Oy:n tuotekorteissa ei ole ilmoitettu tarjouspyynnössä vaadittuja tietoja.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt muun ohella, että valittajan positioon P3 tuotekoodilla 2407 tarjoaman tuotteen Uno-M tuotekortissa on kyseisen tuotekoodin kohdalla ollut merkintä "LIGNOpal-PU" ja tuotekortissa on nimenomaisesti mainittu, että tarjottu tuote Uno-M on ollut melamiinihartsilla pinnoitettua LIGNOpal-lastulevyä. Valittajan tarjouksesta ei ole käynyt ilmi, että tarjottu tuote olisi ollut laminaattipinnoitettua lastulevyä. Positioon P4 tarjottu tuote on ollut tarjouspyynnön vastainen kannen, reunalistojen ja pyörien osalta. Positioon P9 valittaja on tarjonnut tuotekoodilla 02820S tuotetta Rondo-Lift, jota ei ole mainittu tuotekorteissa. Tuotekorteissa mainittu tuote RondoLift-KF ei ole vastannut tarjouksen tuotenimeä RondoLift, ja kysymyksessä on ollut ulkomuodoltaan eri tuote.

Valittajan viittaamat Martela Oyj:n ja Isku Interior Oy:n tuotekortit eivät ole samoja tuotekortteja, joita kyseiset tarjoajat ovat liittäneet tarjouksiinsa. Kyseisten tarjoajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Valittaja on esittänyt muun ohella, että sen positioon P3 tuotekoodilla 2407 tarjoaman tuotteen Uno-M tuotekortissa on mainittu vaihtoehtoisia materiaaleja. Valittajan positioon P4 tuotekoodilla 1433 tarjoaman tuotteen TriTable tuotekortista on käynyt ilmi, että koko pöytälevy on saatavana HPL-korkeapainelaminaatilla, eikä tämä ominaisuus ole koskenut pelkästään reunalistaa. Tuotteen TriTable tarjoaminen kahdella pyörällä on ilmennyt sen hinnasta. Valittajan positioon P9 tuotekoodilla 02820S tarjoaman tuotteen RondoLift tuotekortissa on ollut kuvia ja mittoja kaikista eri pöytäkansien muodoista, joten kyse on ollut samasta tuotteesta.

Markkinaoikeuden valittajalle tiedoksi antamista Isku Interior Oy:n ja Martela Oyj:n tarjouksiin oheistetuista tuotekorteista ei ole käynyt ilmi kaikkia ominaisuuksia, joita tarjouspyynnössä on edellytetty. Isku Interior Oy:n positioon P4 tarjoaman tuotteen Summa GA tuotekortti ei ole sisältänyt tietoja tuotteen reunamateriaalista. Positiossa P8 on puolestaan edellytetty useampia värivaihtoehtoja, mutta Martela Oyj:n mainittuun positioon tarjoaman tuotteen Pinta I pöytä tuotekortista on ilmennyt ainoastaan yksi värivaihtoehto.

Hankintayksikkö on esittänyt muun ohella, että tarjouspyynnön mukaan tuotekorin ja hinnaston tuotteiden hinnat on tullut esittää kokonaisten tuotteiden hintoina siten, ettei hankintayksikön tarvitse päätellä, mitä komponentteja tuotteen hintaan on tullut lisätä.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus täsmennyttää tarjousta, jos siitä on puuttunut jokin yksittäinen tieto. Sen sijaan, jos tarjouksessa on tarjottu tarjouspyynnön vastaista tuotetta tai jos tarjouksesta ei ole ilmennyt, mitä tuotetta on tarjottu, hankintayksikkö ei ole voinut pyytää täsmennystä. Käytännössä täsmennyksen pyytäminen viimeksi mainitussa tilanteessa johtaisi siihen, että tarjoaja saisi vaihtaa tarjoamansa tuotteet taikka nimetä tarjoamansa tuotteen jälkikäteen. Hankintayksikkö on noudattanut tarjousten täsmennyttämisessä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksia.

Isku Interior Oy:n positioon P4 tarjoaman tuotteen Summa GA tuotekortista on ilmennyt kaikki muut tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot paitsi tuotteen reunalistan materiaali. Tästä johtuen hankintayksiköllä on ollut oikeus täsmennyttää yhtiön tarjousta mainitun tuotteen reunamateriaalin osalta. Yhtiö on vastannut hankintayksikön täsmennyspyyntöön, että tuotteen reunalista on valkoista ABS-muovia.

Valittajan tarjouksessa on ollut useita selvästi tarjouspyynnön vastaisia tuotteita, ja valittaja olisi voinut saada tarjouksensa tarjouspyynnön mukaiseksi ainoastaan vaihtamalla tarjottuja tuotteita. Tästä johtuen hankintayksikkö ei ole pyytänyt valittajalta täsmennystä sen tarjoukseen siltä osin kuin se olisi ollut mahdollista.

Tarjouspyynnössä ei ole position P8 tuotteen osalta vaadittu valittajan esittämällä tavalla useita värivaihtoehtoja.

Valittaja on esittänyt muun ohella, että täsmennyksen pyytäminen vain puitejärjestelyyn hyväksytyltä tarjoajalta osoittaa, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Menettely ei ole myöskään ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, koska kaikille tarjoajille ei ole varattu tilaisuutta täsmentää tarjoustaan.

Hankintayksikkö on esittänyt muun ohella, että Isku Interior Oy:n tarjouksen täsmennyttäminen on koskenut yhden puuttuneen tiedon täsmentämistä ja tästä johtuen täsmennyttäminen on ollut hankintasäännösten mukaista.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sillä perusteella, että tarjouksessa on ollut poikkeavia tuotepositioita enemmän kuin tarjouspyynnössä sallitut kaksi kappaletta. Hankintayksikkö on vedonnut ensisijaisesti valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuteen oppikalusteiden positioiden P2, P3, P4, OT2, P9 ja PE8 osalta ja lisäksi esittänyt, että valittajan tarjouksessa on ollut epäselvyyksiä myös yli 20 muussakin positiossa. Hankintayksikkö on arvioinut kuuden muun soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi ja valinnut kyseiset tarjoajat etusijajärjestyksessä puitejärjestelyyn.

Asiassa on valittajan esittämän perusteella kysymys siitä, mitä tietoja tarjouksiin oheistetuista tarjouskoriasiakirjasta ja tuotekorteista on tullut käydä ilmi ja onko tarjouspyyntö ollut tältä osin riittävän selvä. Asiassa on lisäksi kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin ja tarjousten täsmennyttämisen osalta hankintasäännösten mukaisesti.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan mainitun lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173 ja 174) mukaan hankintayksiköille annetaan senhetkistä laajemmat mahdollisuudet pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on 1 momentin mukaisesti osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen. Säännös mahdollistaa myös sen, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia.

Esitöissä on viitattu unionin tuomioistuimen ratkaisuun (tuomio 29.3.2012, SAG ELV Slovensko ym., C 599/10, EU:C:2012:191), jossa on katsottu, että tuolloin voimassa ollut julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (hankintadirektiivi) ei ollut esteenä sille, että tarjouksen yksittäisiä kohtia voitaisiin korjata tai täydentää etenkin sen vuoksi, että niitä on selvästi vain täsmennettävä. Ratkaisun mukaan tarjouksen täsmennyspyyntö on lähtökohtaisesti kuitenkin osoitettava samalla tavalla kaikille samanlaisessa tilanteessa oleville tarjoajille. Lisäksi kyseisen pyynnön on koskettava tarjouksen kaikkia kohtia, jotka edellyttävät täsmennystä. Kyseinen pyyntö ei myöskään saa johtaa siihen, että asianomainen tarjoaja esittää tosiasiallisesti uuden tarjouksen. Muutoinkin hankintayksikön on tarjousten täsmennyspyyntöjä esittäessään kohdeltava tarjoajia yhdenvertaisesti siten, että hankintamenettelyn päätyttyä ja sen lopputuloksen valossa täsmennyspyynnöstä ei voi saada sellaista vaikutelmaa, että sillä on perusteettomasti suosittu tai syrjitty ehdokkaita tai tarjoajia.

Esitöiden mukaan tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Sallittua on esimerkiksi pyytää tarjoajaa korjaamaan tarjouksessa oleva muotovirhe, kuten puuttuva allekirjoitus taikka täydentämään puuttuva tarjouksen voimassaoloa koskeva tieto. Sallittua on lisäksi pyytää tarjoajaa täsmentämään hinnoittelua koskeva virhe, kuten väärä valuutta taikka hinnoitteluyksikkö taikka ilmeinen hinnan suuruusluokkaa koskeva virhe kuten pilkkuvirhe, joka on esimerkiksi pääteltävissä muusta tarjouksesta. Samaten hankintayksikkö voi antaa tarjoajan täydentää tarjoustaan sellaisten puuttuvien hintojen osalta, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi hinnat, joita ei käytetä tarjousten vertailussa taikka osahinnat, joiden merkitys hintavertailussa on hyvin pieni. Tarjoajaa voidaan pyytää myös täsmentämään tarjoustaan sellaisten tarjouspyynnön vastaisuuksien vuoksi, jotka eivät ole olennaisia. Tällainen voi olla esimerkiksi tarjouspyynnöstä poikkeava maksuehto. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa myös toimittamaan tarjouksesta puuttuvan liitteen, jota ei käytetä tarjousten vertailussa ja jolla ei ole olennaista merkitystä, mutta joka on tarpeen esimerkiksi hankintasopimuksen tekemistä varten.

Esitöissä on edelleen todettu, että hankintayksikön ei kuitenkaan tule sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksikkö ei voi myöskään pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka olisi tullut liittää tarjoukseen. Tarjoajaa ei tule sallia myöskään poistamaan tarjouksessa esitettyä selkeää ja tietoista varaumaa, joka liittyy esimerkiksi tarjouspyynnön sopimusehtojen hyväksymiseen taikka tarjouksen hinnoitteluun. Varauman poistamista voidaan kuitenkin arvioida toisin, jos tarjouksessa on ilmeinen ristiriita. Näin voi esimerkiksi olla, jos tarjousasiakirjassa on varauman lisäksi myös sopimusehtojen hyväksymistä koskeva tarjoajan tahdonilmaisu. Myöhästyneiden tarjousten hyväksyminen ei ole säännöksen nojalla sallittua.

Esitöiden mukaan hankintamenettelyn asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille. Hankintayksiköllä on mahdollisuus pyytää täsmentämään ja täydentämään kaikkia hankintamenettelyssä annettuja asiakirjoja, kuten osallistumishakemuksia, tarjouksia sekä niihin liitettäviä selvityksiä ja liitteitä.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia muun ohella oppikalusteista. Tarjouspyynnön mukaan kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tarjoajat valitaan puitejärjestelyyn, josta asiakkaat tekevät hankintoja etusijajärjestyksen tai kevennettyjen kilpailutusten perusteella. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" oppikalusteita koskevan alakohdan "Tuotekori ja tuotekortit" mukaan tarjoajien on tullut liittää tarjoukseen täytettynä tarjouspyynnön liitteenä 2 ollut tuotekoriasiakirja. Mainitussa kohdassa on todettu myös seuraavaa:

"Tarjoaja lataa tähän kaikkien tuotekoriin tarjottujen tuotteiden tuotekortit vaatimusten täyttymisen tarkistamiseksi. Tuotekortit tulee olla sellaisessa tiedostomuodossa, että niissä toimii Word-ohjelmiston tai PDF-ohjelmiston hakutoiminnot. Tuotekorteissa tulee olla tuotteen tuotekoodit, jotta tuotteet löytyvät tuotekoodin perusteella."

Kyseisen kohdan alakohdassa "Hinnasto" on esitetty seuraavia vaatimuksia:

"Kaikkien tuotekorituotteiden tulee löytyä hinnastosta.

– –

Hinnaston tulee koostua kokonaisista tuotteista, mutta se saa sisältää lisäksi tuotteiden komponentteja (esim. johtokouru, sähköluukku, käsinojapari).

Tuotekorin ja hinnaston tuotteiden hinnat tulee esittää kokonaisten tuotteiden hintoina, eikä niiden tule muodostua vain erikseen hinnaston komponenttien hinnoista."

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajalla saa olla tarjouksessaan poikkeamia alla esitetysti.

Poikkeamaksi katsotaan seuraavat tapaukset:
1. Tuotekorin (liite 2) positio on täytetty puutteellisesti, eli tuotteen nimi puuttuu, tuotekoodi puuttuu tai molemmat puuttuvat eli positio on jätetty tarjoamatta.
2. Positioon tarjottu tuote ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia.

Poikkeamia arvioidaan positioittain. Mikäli positioon kohdistuu yksi tai useampi yllä mainituista poikkeamista, tarjoajalla on tarjouksessaan poikkeava positio.

Poikkeavia positioita saa olla oppikalusteissa 2 kappaletta – –. Mikäli poikkeavia positioita on enemmän, tarjous hylätään."

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa oppikalusteiden tuotekoriasiakirjassa on esitetty positioittain tarjottavia pöytiä, tuoleja, pehmokalusteita ja säilytyskalusteita koskevat mitat ja muut vaatimukset ja pyydetty tarjoajia ilmoittamaan positioon tarjottavan tuotteen nimi ja tuotekoodi.

Tuotekoriasiakirjassa on todettu, että positiot ovat tuotteita, joille pyydetään hinnat tarjouspyynnön liitteen 3 hintalomakkeella ja joiden hinnoista muodostuu tarjouksen vertailuhinta. Tuotekoriasiakirjassa on lisäksi todettu muun ohella seuraavaa:

"Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee täyttää positioissa ja muualla tarjouspyynnössä niille asetetut vaatimukset. Mikäli tarjotuissa positioissa on enemmän poikkeamia, kuin tarjouspyynnössä on sallittu, tarjous hylätään.

Sallitut poikkeamat on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa ’Päätöksenteon perusteet’."

Tarjouspyynnön väitetty epäselvyys

Valittaja on esittänyt, että tuotekorteista ei ole voinut yksiselitteisesti päätellä, mitä ominaisuuksia tarjottu tuote on sisältänyt. Tarjouspyyntö on ollut tuotekoriasiakirjan osalta epäselvä, eivätkä annetut tarjoukset ole olleet vertailukelpoisia. Lisäksi muiden tarjoajien oheistamissa tuotekoriasiakirjoissa on ilmoitettu vain tuotenimiä tai tuotteen ominaisuuksia tuotekoodille varatussa sarakkeessa taikka tuotenimien ilmoittamisen asemesta tuotetta on kuvattu yleisluontoisilla ilmauksilla.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja millaisia ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää sekä millaista selvitystä se edellyttää hankinnan kohteena olevien tuotteiden ominaisuuksista. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee kuitenkin olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Edellä selostetusti tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa oppikalusteiden tuotekoriasiakirjassa on esitetty hankinnan kohteena olevien tuotteiden mitat ja muut vaatimukset ja todettu, että kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee täyttää positioissa ja muualla tarjouspyynnössä niille asetetut vaatimukset. Tarjouskoriasiakirjassa on lisäksi todettu, että tarjoajan tulee mainitussa asiakirjassa ilmoittaa positioon tarjoamansa tuotteen nimi ja tuotekoodi. Kyseisessä asiakirjassa ei ole pyydetty ilmoittamaan tarjottavista tuotteista muita tietoja. Tarjouspyynnöstä on lisäksi käynyt ilmi, että tarjoajan on tullut oheistaa tarjoukseensa kaikkien tuotekoriin tarjottujen tuotteiden tuotekortit vaatimusten täyttymisen tarkistamiseksi.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjoista on riittävän selvästi käynyt ilmi tuotteille asetetut vaatimukset sekä se, mitä tietoja tarjoajan on tullut ilmoittaa tarjottavista tuotteista tuotekoriasiakirjassa. Tarjouspyyntöä ei ole pidettävä epäselvänä sen vuoksi, että eräät tarjoajat ovat ilmoittaneet niiden tuotekoriasiakirjassa vaadittujen tietojen lisäksi muitakin tietoja tuotteista. Tarjouspyynnöstä on myös riittävän selvästi käynyt ilmi, että tarjottujen tuotteiden tuotekorteista on tullut ilmetä tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen. Tarjouspyynnön ei ole siten katsottava olleen valittajan esittämillä perusteilla epäselvä.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Tarjouspyynnöstä on edellä mainitulla tavalla käynyt ilmi, että tarjoajalla on saanut olla oppikalusteiden osalta kaksi poikkeavaa positiota. Hankintayksikkö on arvioinut valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaiseksi oppikalusteiden positioiden P2, P3, P4, OT2, P9 ja PE8 osalta.

Markkinaoikeus arvioi ensin valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden oppikalusteiden positioiden P2, P3, P4, OT2 ja P9 osalta.

Oppilaspöytiä koskevissa positioissa P2, P3 ja P4 vaatimuksina on esitetty muun ohella "Kansi lastulevyä, MDF-levyä tai koivuvaneria, valkoinen toimittajan vakiolaminaatti. Kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat tai luonnonväriseksi lakattua koivua". Position P4 osalta on lisäksi esitetty vaatimus "Vähintään kaksi lukittavaa pyörää".

Valittajan tarjouksessa positioihin P2 ja P3 tarjotun tuotteen nimeksi on ilmoitettu Uno-M, position P2 tuotekoodiksi 2412 ja position P3 tuotekoodiksi 2407. Tarjoukseen oheistetuissa tuotekorteissa kyseisiä tuotekoodeja on vastannut tuote "Uno-M T-jalkainen pöytä", positiota P2 vastaava tuotekoodi 02412 merkinnällä "LIGNOpal-KU / Laminaatti-MU" ja positiota P3 vastaava tuotekoodi 02407 merkinnällä "LIGNOpal-PU". Tuotetiedoissa on mainittu "Pöytälevy melamiinihartsilla pinnoitettua LIGNOpal-lastulevyä saumattomasti valetulla (PU) polyuretaaniturvareunalla. – – Malli 02412/13 valinnaisesti kerrosmateriaalipinnoitetulla lastulevyllä".

Markkinaoikeus toteaa, että position P3 osalta valittajan tarjoukseen oheistetussa tuotekortissa on mainittu vain polyuretaaniturvareuna ja kannen melamiinihartsipinnoitus, jotka eivät ole vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Position P2 osalta tuotekortista on käynyt ilmi, että tuote on saatavissa valinnaisesti "kerrosmateriaalipinnoitetulla lastulevyllä". Merkinnästä "LIGNOpal-KU / Laminaatti-MU" on mahdollisesti ollut pääteltävissä, että kysymys on ollut laminaattipinnoitteesta. Pelkästään merkinnästä "LIGNOpal-KU", kun sanallisessa kuvauksessa on mainittu vain tarjouspyynnön vaatimuksia vastaamaton polyuretaanireuna, ei ole kuitenkaan ollut pääteltävissä, että position P2 tuotekortin mukaisen tuotteen reunalistat olisivat olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Valittajan tarjouksessa positioon P4 tarjotun tuotteen nimeksi on ilmoitettu TriTable ja tuotekoodiksi 1433. Tarjoukseen oheistetuissa tuotekorteissa kyseistä tuotekoodia on vastannut tuote "TriTable-II Kolmikulmainen pöytä". Tuotetiedoissa on mainittu "Pöytälevy (tasasivuinen kolmio) melamiinihartsipintaista LIGNOpal-lastulevyä, jossa pöytälevyjen reunat ovat liimattua muovia (KU) tai HPL-korkeapainelaminaattia" sekä "Varustetaso: lisävarusteena yksi pyörä 90 asteen kulmaan".

Markkinaoikeus toteaa, että tuotetietojen mukaan pöytälevy on ollut melamiinihartsipintaista lastulevyä, eikä tuotekortista ole käynyt ilmi, että kansi olisi ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti laminaattipintainen. Tuotekortista ei ole myöskään käynyt ilmi, että tuote olisi tarjottu tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla vähintään kahdella pyörällä. Lisäksi tuotekortin perusteella tuotteen reunalistojen osalta on jäänyt epäselväksi, onko tuotekortissa todettu "reunat ovat liimattua muovia (KU)" tarkoittanut ABS-reunalistoja.

Positiossa OT2 oppilastuolin vaatimuksena on esitetty muun ohella "Istuin ja selkänoja vaneria tai viilutaivutetta. Toimittajan vakiolaminaatti tai pinnoitettu koivuviilu".

Valittajan tarjouksessa positioon OT2 tarjotun tuotteen nimeksi on ilmoitettu Compass-VF ja tuotekoodiksi 31320. Tarjoukseen oheistetuissa tuotekorteissa kyseistä tuotekoodia on vastannut tuote "Compass-VF Nelijalkainen tuoli". Tuotetiedoissa on mainittu "Istuinkuppi liukumista estäväksi lakattua pyökkivaneria (VF) ja näkymättömällä istuinkiinnityksellä".

Markkinaoikeus toteaa, että tuotetietojen mukaan istuinkuppi on ollut lakattua pyökkivaneria, eikä tuotekortista ole käynyt ilmi, että istuin olisi ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti toimittajan vakiolaminaattia tai pinnoitettua koivuviilua.

Positiossa P9 neliskulmaisen opettajan pöydän leveydeksi ja syvyydeksi on ilmoitettu 60 senttimetriä, ja mittoihin on sallittu 20 prosentin vaihteluväli.

Valittajan tarjouksessa positioon P9 tarjotun tuotteen nimeksi on ilmoitettu RondoLift ja tuotekoodiksi 02820S. Tarjoukseen oheistetuissa tuotekorteissa ei ole mainittu kyseistä tuotekoodia, vaan tuotenimeä "RondoLift-KF" vastaava tuotekoodi 2820. Tuotekortin perusteella tuotteen leveys ja syvyys ovat olleet 80 senttimetriä. Mainittu tuote ei ole siten ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen oppikalusteiden positioiden P2, P3, P4, OT2 ja P9 osalta. Valittajan tarjouksessa on siten ollut enemmän kuin tarjouspyynnön mukaan sallitut kaksi poikkeamaa, ja hankintayksikkö on voinut sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen arvioida muita valittajan tarjouksen epäselviksi tai tarjouspyynnön vastaisiksi esitettyjä kohtia.

Muiden tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja täsmennyttäminen

Valittaja on esittänyt, että Isku Interior Oy:n ja Martela Oyj:n tarjouksiin oheistetuista tuotekorteista ei ole käynyt ilmi kaikkia ominaisuuksia, joita tarjouspyynnössä on edellytetty. Isku Interior Oy:n positioon P4 tarjoaman tuotteen Summa GA tuotekortti ei ole sisältänyt tietoja tuotteen reunamateriaalista. Positiossa P8 on puolestaan edellytetty useampia värivaihtoehtoja, mutta Martela Oyj:n mainittuun positioon tarjoaman tuotteen Pinta I pöytä tuotekortista on ilmennyt ainoastaan yksi värivaihtoehto. Valittajan mukaan hankintayksikkö ei ole menetellyt tarjoajia kohtaan tasapuolisesti, kun se on antanut ainoastaan Isku Interior Oy:n täsmentää tarjoustaan.

Hankintayksikkö on esittänyt, että Isku Interior Oy:n positioon P4 tarjoaman tuotteen Summa GA tuotekortista on ilmennyt kaikki muut tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot paitsi tuotteen reunalistan materiaali. Tästä johtuen hankintayksiköllä on ollut oikeus täsmennyttää yhtiön tarjousta mainitun tuotteen reunalistan materiaalin osalta. Hankintayksikön mukaan positiossa P8 ei ole esitetty vaatimusta useista laminaattien värivaihtoehdoista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksia on lähtökohtaisesti arvioitava sellaisina kuin ne ovat saapuneet hankintayksikölle tarjousten jättämiselle varatun määräajan kuluessa. Tarjousasiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille.

Oppilaspöytää koskevan position P4 osalta on edellä selostetusti esitetty vaatimuksena muun ohella "Kansi lastulevyä, MDF-levyä tai koivuvaneria, valkoinen toimittajan vakiolaminaatti. Kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat tai luonnonväriseksi lakattua koivua".

Isku Interior Oy:n positioon P4 tarjoaman tuotteen Summa GA tuotekortista ei ole käynyt ilmi tuotteen reunalistan materiaalia. Tuotekortti on ollut tältä osin puutteellinen, koska sen perusteella ei ole ollut mahdollista tarkistaa tuotteen tarjouspyynnön mukaisuutta.

Asiassa on arvioitava, onko hankintayksiköllä edellä mainitun puuttuvan tiedon havaittuaan ollut oikeus pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan ja onko menettely, jossa täsmennystä ei ole pyydetty kaikilta tarjoajilta, ollut tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaista. Asian arvioinnissa on otettava huomioon, mitä hankintalain esitöissä on todettu hankintayksiköille annettavasta aiempaa laajemmasta mahdollisuudesta pyytää tarjoajia toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja.

Esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on antanut Isku Interior Oy:lle mahdollisuuden täsmentää tarjoustaan siltä osin kuin yhtiön positioon P4 tarjoaman tuotteen Summa GA tuotekortista on puuttunut tieto tuotteen reunalistojen materiaalista. Hankintayksikön mukaan yhtiö on täsmennyspyynnön johdosta ilmoittanut, että tuotteen reunalista on valkoista ABS-muovia. Täsmennyksen perusteella tuotteen reunalistan materiaali on siten ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö ei ole antanut valittajalle mahdollisuutta täsmentää tarjoustaan.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut antaa Isku Interior Oy:lle mahdollisuuden täsmentää tarjoustaan edellä mainitun puuttuvan tiedon osalta. Kysymys ei ole ollut tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen vaihtamisesta tai tarjouksen vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon toimittamisesta. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt kyseisen tarjouksen täsmennyttämisen osalta hankintasäännösten vastaisesti.

Hankintayksikön ei ole katsottava menetelleen tarjousten täsmennyttämisessä myöskään tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisesti, koska kysymys ei ole ollut siitä, että täsmentämismahdollisuutta ei olisi annettu kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille. Valittajan tarjouksessa on ollut edellä todetulla tavalla useita niiden keskeisten rakenteiden materiaalien tai toiminnallisten ominaisuuksien osalta tarjouspyynnön vastaisia tuotteita, eikä hankintayksiköllä ole ollut velvollisuutta pyytää valittajaa täsmentämään tarjoustaan, koska tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi saattaminen olisi edellyttänyt tarjottujen tuotteiden vaihtamista tarjouspyynnön mukaisiin tuotteisiin. Näin ollen hankintayksikön ei ole katsottava menetelleen valittajan tarjouksen täsmennyttämättä jättämisen osalta hankintasäännösten vastaisesti.

Martela Oyj on tarjouksessaan tarjonnut positioon P8 tuotetta Pinta I pöytä harmaalla laminaattikannella tuotekoodilla 4105657, ja kyseistä tuotekoodia vastaavan tuotekortin mukaan pöydän väri on ollut harmaa.

Markkinaoikeus toteaa, että positio P7 on koskenut valkoista opettajan pöytää ja positio P8 muun väristä opettajan pöytää. Positiossa P8 vaatimuksena on ollut "Toimittajan muu kuin valkoinen vakiolaminaatti". Position P8 osalta ei ole esitetty vaatimusta useista laminaattien värivaihtoehdoista. Martela Oyj:n tarjous ei ole siten ollut valittajan esittämin tavoin tarjouspyynnön vastainen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ofisea Oy:n korvaamaan KL-Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikulut 10.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Riikka Innanen ja Pekka Savola (eri mieltä).

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.


Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Markkinaoikeustuomari Savola:

Olen enemmistön kanssa samaa mieltä lukuun ottamatta jakson "Muiden tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja täsmennyttäminen" neljänneksi viimeistä kappaletta Isku Interior Oy:n tarjouksen täsmennyttämisestä ja tämän perusteella tehdystä johtopäätöksestä. Mainitun asemesta lausun seuraavaa.

Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksissa esitettyihin tietoihin, jos sillä ei ole perusteltua aihetta muuta epäillä. Hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa kuitenkin vaatinut kaikkien tuotekoriin tarjottujen tuotteiden tuotekorttien oheistamista tarjoukseen vaatimusten täyttymisen tarkistamiseksi. Näin ollen tuotekorttien sisällöllä ja vaatimusten täyttymisen tarkistamisella niistä on ollut käsillä olevassa hankintamenettelyssä erityinen merkitys.

Edellä todetusti Isku Interior Oy:n positiota P4 koskevan Summa GA tuotteen tuotekortissa ei ole ollut mitään mainintaa reunalistasta tai sen materiaalista. Tarjouspyynnön mukaisesti vaatimusten täyttyminen on tullut tarkistaa tuotekortista. Kun kyseinen tieto on puuttunut kokonaan, tuote on ollut tarjouspyynnön vastainen. Kun vaatimusten mukaisuus on tullut voida tarkistaa tuotekortista, mikä ei ole tältä osin ollut mahdollista, käsillä olevan hankintamenettelyn erityinen vaatimus huomioon ottaen kysymys ei ole ollut epäolennaisesta täsmennyksestä vaan sellaisen puuttuvan tiedon toimittamisesta, mikä olisi tullut toimittaa jo tarjouksen jättämisen yhteydessä. Tässä tilanteessa hankintayksikkö ei ole voinut pyytää Isku Interior Oy:tä täsmennystä tarjoukseen ja saattaa tältä osin alun perin tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi.

Katson, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti täsmennystä pyytäessään ja katsoessaan täsmennyksen saatuaan edellä todetun Isku Interior Oy:n positioon P4 tarjoaman tuotteen tarjouspyynnön mukaiseksi. Esitetyn selvityksen perusteella ei ole arvioitavissa, onko hankintayksikön menettely tarjousten täsmentämisessä ja sen jälkeen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa ollut muilta kuin markkinaoikeudessa esillä olleelta osin hankintasäännösten mukaista. Koska tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa on voinut olla korkeintaan kaksi tarjouspyynnön vastaista positiota, esitetyn selvityksen perusteella ei ole arvioitavissa, onko Isku Interior Oy:n tarjous tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena vai onko sen tarjouksessa ollut sallittu määrä poikkeamia.

Katson, että hankintapäätös on kumottava. Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa oppilaskalusteiden hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös mainitut seikat ottaen huomioon.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta olen niiden osalta samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Ville Parkkari

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.