MAO:42/20

Asian tausta

Hämeenkyrön kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 24.7.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hoitajakutsujärjestelmän hankinnasta Kurjenmäkikotiin.

Hämeenkyrön kunnan tekninen lautakunta on 21.8.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 67 valinnut Oy Everon Ab:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 55.000–65.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 24.8.2018.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus ja sen täydennys

Vaatimukset

Vivago Oy on hankintasopimuksen tultua tehdyksi enää vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna ensisijaisesti 63.917,10 euroa tai toissijaisesti 13.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.150 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön toimittamaan markkinaoikeudelle ja valittajalle nähtäväksi voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjat.

Perusteet

Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Virheettömässä menettelyssä valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun.

Tarjouspyynnössä on asetettu hankinnan kohteena olevaa asukkaan hälytintä koskeva ehdoton vaatimus, jonka mukaan laitteen tulee mitata potilaan aktiivisuustasoa jatkuvasti ja mittaustiedon tulee olla kliinisesti validoitu. Selvitys kliinisestä validoinnista on tullut liittää tarjoukseen. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleessa järjestelmäkuvauksessa ei ole ollut mainintaa kliinisestä validoinnista, eikä kliinistä validointia ole myöskään voinut arvioida tarjouksen perusteella, minkä seikan hankintayksikön edustaja on puhelimessa kertonut valittajalle.

Voittaneelle tarjoajalle on myös hankintasäännösten vastaisesti annettu mahdollisuus täydentää tarjouspyynnön vastaista tarjoustaan kliinistä validointia koskevan selvityksen osalta. Voittaneelta tarjoajalta on selonottotilaisuudessa pyydetty kliinistä validointia koskeneeseen vaatimukseen liittyvää lisämateriaalia tarjousajan päättymisen jälkeen.

Hankinnan kohteena oleva asukkaan hälytin on ollut tarjouspyynnön vaatimuksista johtuen terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon laite, jossa on tullut olla mainitun lain mukainen CE-merkintä. Voittaneen tarjoajan tarjoamalla tuotteella ei ole ollut kyseistä merkintää, eikä sitä ole myöskään ilmoitettu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (jäljempänä Valvira) laiterekisteriin. Tarjottu tuote ei ole siten ollut tarjouspyynnön mukainen ja vertailukelpoinen muiden tarjoajien tarjoamien tuotteiden kanssa.

Hankintayksiköllä ei ole harkintavaltaa sen suhteen, edellytetäänkö terveydenhuollon laitteelta CE-merkintää vai ei. Hankintayksikön on viranomaisena toiminnassaan varmistettava, että lain edellyttämiä sertifiointeja ja laatuvaatimuksia noudatetaan. Käyttöturvallisuuden merkitys korostuu terveydenhuollossa käytettävissä laitteissa. Hankintayksiköllä on ollut velvollisuus tarkistaa, että hankittava tuote täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Hankintayksikön menettely on ollut virheellistä myös siltä osin, ettei se ole perustellut halvimman hinnan käyttämistä ainoana vertailuperusteena.

Hankintayksikkö on tosiasiassa tehnyt laittoman suorahankinnan, kun se on tehnyt olennaisia muutoksia hankintasopimukseen muuttamalla hankinnan kohdetta ja ehtoja sekä hyväksymällä tarjouksen, joka ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ja lainsäädännön vaatimuksia. Sovittu hinta ei ole myöskään vastannut voittaneen tarjoajan tarjouksen hintaa eikä hankintapäätöksen vertailuhintaa, joka on hankintapäätöksen mukaan ollut 52.200,90 euroa. Hankintasopimuksen kokonaishinta 67.105,65 euroa on lähes 15.000 euroa kalliimpi kuin hankintapäätöksen mukainen hinta. Hankintasopimuksen maksuehdotkaan eivät ole vastanneet tarjouspyynnössä esitettyä esimerkiksi etupainotteisuuden ja maksuaikojen osalta.

Valittajalla ei ole ollut käytettävissään voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoja kokonaishintaa ja järjestelmäkuvausta lukuun ottamatta, joten valittajan ei ole ollut mahdollista tarkemmin arvioida voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta.

Vastine

Vaatimukset

Hämeenkyrön kunta on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus jättää valituksen täydennyksessä esitetyt uudet valitusperusteet tutkimatta ja toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.560 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valituksen täydennyksessä esitetyt terveydenhuollon laitteen CE-merkintää, tuotteen Valviran laiterekisteriin ilmoittamista ja suorahankintaa koskevat uudet valitusperusteet tulee jättää tutkimatta. Kysymyksessä ei ole olosuhteiden muutos tai valitusajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tullut seikka, jonka perusteella valituksen täydentäminen olisi sallittua. Markkinaoikeus ei ole myöskään toimivaltainen tutkimaan kysymystä siitä, onko hankinnan kohteena oleva laite terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain mukainen terveydenhuollon laite, jossa tulee olla kyseisen lain mukainen CE-merkintä.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa selvitys kliinisestä validoinnista, mutta tämän selvityksen sisällölle ei ole asetettu tarkempia vaatimuksia. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on todettu, että "Valvontarannekkeelle on tehty kliininen validointi, josta selvitys löytyy liitteestä 2". Hankintayksikkö on jo tämän perusteella voinut katsoa, että voittaneen tarjoajan tarjoama ranneke täyttää kliinistä validointia koskevan vaatimuksen. Lisäksi kyseisestä liitteestä on yksityiskohtaisesti ilmennyt, miten kliininen validointi on tehty tarjotulle laitteelle. Voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella on voitu todeta, että tarjottu järjestelmä täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Voittaneen tarjoajan kanssa on järjestetty tarjouksen selonottotilaisuus, jonka yhteydessä hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta yksityiskohtaisempaa selvitystä mittaustiedon kliinisestä validoinnista. Voittanut tarjoaja on antanut vastauksen täsmennyspyyntöön. Täsmennetyssä tiedossa on ollut kysymys ainoastaan yksityiskohtaisempien tietojen toimittamisesta. Kyseessä ei ole ollut tarjousten vertailuun vaikuttavien tietojen toimittaminen jälkikäteen tai puuttuvien olennaisten tietojen toimittaminen.

Voittanut tarjoaja on tarjouksellaan sitoutunut siihen, että sen tarjoama tuote täyttää tarjouspyynnön vaatimukset ja soveltuu käyttötarkoitukseensa. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä, etteikö tarjottu laite olisi täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Kysymys on kansallisen kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta, eikä hankintayksiköllä ole näissä hankinnoissa velvollisuutta esittää perusteluja halvimman hinnan tai alhaisimpien kustannusten käyttämiselle kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena.

Hankintayksikkö ei ole tehnyt laitonta suorahankintaa. Hankintasopimus on perustunut voittaneen tarjoajan tarjoukseen, joka on sisältänyt kaikki vaaditut tuotteet ja palvelut.

Hankintasopimuksen hinta on vastannut voittaneen tarjoajan tarjouksen hintaa ja hankintapäätöksen vertailuhintaa. Hankintapäätöksessä on ilmoitettu tarjousten vertailuhinta, joka on perustunut laitteiden hintaan, yhden kuukauden palvelumaksuun vaiheiden 1 ja 2 osalta sekä vuosittaiseen koulutuspalveluun. Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukainen vertailuhinta kysymyksessä oleville tuotteille ja palveluille on ollut hankintapäätöksen mukaisesti 52.200,90 euroa. Tämä tarjousten vertailussa käytetty hinta ei ole sama kuin koko sopimuskauden aikainen todellinen hinta tuotteille ja palveluille.

Hankintasopimuksen ehtoihin on tehty ainoastaan vähäisiä täsmennyksiä. Hankintasopimuksen mukainen 10 päivän maksuehto on poikennut ainoastaan vähäisessä määrin tarjouspyynnön maksuehdosta. Tarjouspyynnön laskutusta koskeva ehto on ollut ainoastaan ensisijainen vaihtoehto, ei pakollinen vähimmäisvaatimus. Lisäksi kysymyksessä on joka tapauksessa ollut vähäinen muutos, jolla ei ole muutettu hankinnan kohdetta tai annettu voittaneelle tarjoajalle olennaista etua.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankintayksikön olisi tullut viimeistään selonottotilaisuudessa tarkistaa voittaneen tarjoajan vakuutusten paikkansapitävyys ja CE-merkinnän asianmukaisuus.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankinnan kohteena ei ole ollut terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon laite. Hankintayksikkö ei ole myöskään edellyttänyt, että tarjottavat laitteet olisi tullut ilmoittaa Valviran laiterekisteriin.

Hankinnan kohteena olevan laitteen tarkoituksena on ollut hälytysten tekeminen, mihin laitteen ominaisuus potilaiden seurannasta on perustunut. Kyseessä on ollut turvalaite, jolla ei ole mahdollista seurata tai tarkkailla potilaan sairauksia siten kuin terveydenhuollon laitteella voitaisiin tehdä. Aktiivisuustason mittaamisella pyritään seuraamaan ja tarkkailemaan potilaan liikkumista ja mahdollistamaan avunsaanti. Tämänkään perusteella hankinnan kohteena ei ole ollut laite, jonka toiminta perustuu sairauden tarkkailuun.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valitusperusteiden tutkiminen

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen täydennyksessä esitetyt terveydenhuollon laitteen CE-merkintää, tuotteen Valviran laiterekisteriin ilmoittamista ja laitonta suorahankintaa koskevat uudet valitusperusteet tutkimatta.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa esittää valitusajan päättymisen jälkeen vireillä olevassa asiassa uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

Markkinaoikeus katsoo, ettei asia ole muuttunut toiseksi sen johdosta, että valittaja on esittänyt valituksen täydennyksessä uusia perusteita valituksessa esittämiensä vaatimusten tueksi. Hankintayksikön vaatimus valituksen täydennyksessä esitettyjen uusien valitusperusteiden tutkimatta jättämisestä on siten hylättävä.

Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan kysymystä siitä, onko hankinnan kohteena ollut laite terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain mukainen terveydenhuollon laite.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi määrätä momentin 1–7 kohdissa todetun seuraamuksen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla se on toimivaltainen valituksesta tutkimaan, onko tietyssä yksilöidyssä julkista hankintaa koskevassa menettelyssä menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Sen sijaan markkinaoikeus ei ole julkista hankintaa koskevan valituksen käsittelyn yhteydessä toimivaltainen tutkimaan kysymystä siitä, onko hankinnan kohteena oleva laite ollut terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon laite ja onko laitteessa sen vuoksi tullut olla terveydenhuollon laitteita koskeva CE-merkintä. Näin ollen tässä julkista hankintaa koskevassa asiassa valittajan esittämät CE-merkintää koskevat väitteet voidaan tutkia vain niiltä osin kuin väitteillä on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hankintayksikön menettely ollut valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista.

Pääasiaratkaisun perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjouksen täsmentäminen kliinisen validoinnin osalta

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212 ja 213) mukaan säännöksen periaate jatkaa voimassa ollutta käytäntöä siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja siitä, että se on hankintayksikön asettamien vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää täydennyksiä ja täsmennyksiä tarjouksiin ja osallistumishakemuksiin 74 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 173 ja 174) on todettu, että hankintayksikön ei tule sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksikkö ei voi myöskään pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka olisi tullut liittää tarjoukseen.

Keskeiset tosiseikat

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia hoitajakutsujärjestelmästä Kurjenmäkikotiin. Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kuvaus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Järjestelmä koostuu seuraavista pakollisista osakokonaisuuksista.

[--]

4. Asukkaan aktiviteettitasoa yksilöllisesti mittaava ranteeseen tai muualle luontevaan kehonosaan helposti kiinnitettävä laite, joka mahdollistaa potilaan seurannan ja josta voidaan tarvittaessa helposti hälyttää apua, hälytyksen tuottamisen tulee antaa vaste. Laitteen tulee mitata potilaan aktiivisuustasoa jatkuvasti. Mittaustiedon tulee olla kliinisesti validoitu. [--]

[--]

6. Asiakkaalle kotiin intervallijaksolle mukaan annettava älyturvapuhelin 10 kpl. Laitteiston tulee täyttää EN 50134-standardin vaatimukset. Älypuhelimien ja hälytysrannekkeiden, sekä lisälaitteiden tulee tuottaa täysin yhtenevää tietoa tässä hankintapyynnössä kuvattuun puhelinohjelmistoon (kohta 2). Asukkaan hälyttimeltä vaaditaan seuraavia ominaisuuksia: Asukkaan aktiviteettitasoa yksilöllisesti mittaava ranteeseen tai muualle luontevaan kehonosaan helposti kiinnitettävä laite, joka mahdollistaa potilaan seurannan ja josta voidaan tarvittaessa helposti hälyttää apua, hälytyksen tuottamisen tulee antaa vaste. Laitteen tulee mitata potilaan aktiivisuustasoa. Mittaustiedon tulee olla kliinisesti validoitu. [--]"

Edellä mainituissa kohdissa 4 ja 6 on lisäksi todettu seuraavaa:

"Hyvinvoinnin seurannan pitää perustua ranteessa pidettävään kelloon, joka mahdollistaa aktiivisuuden seurannan käyttäjän fysiologisten signaalien avulla, jolloin saadaan luotettava, kliinisesti validoitu tieto asiakkaan hyvinvoinnista ja sen muutoksista automaattisesti. Kliininen validointi on pakollinen vaatimus, joka on liitettävä tarjouksen mukaan erillisellä liitteellä."

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut tarjoavansa Everon Lyra laitteita ja järjestelmää tarjouspyynnön mukaisesti. Valvontarannekkeen osalta tarjouksessa on todettu, että sille on tehty kliininen validointi ja tarjouksessa on tältä osin viitattu tarjouksen liitteeseen 2 "Everon aktiivisuuden ja vireystilan seuranta 2018". Liite on sisältänyt muun ohella kliinistä validointia koskevan yleisluontoisen kaksisivuisen selvityksen.

Saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö on ennen hankintapäätöksen tekemistä järjestänyt voittaneen tarjoajan kanssa tarjouksen selonottotilaisuuden, jonka yhteydessä voittaneelta tarjoajalta on pyydetty yksityiskohtaisempaa selvitystä mittaustiedon kliinisestä validoinnista. Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle yksityiskohtaisen 15-sivuisen selvityksen mittaustiedon kliinisestä validoinnista.

Arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta mittaustiedon kliinisestä validoinnista. Hankintayksikkö on lisäksi hankintasäännösten vastaisesti antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan tältä osin tarjousajan päättymisen jälkeen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa. Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen alun perin antanut tarjoaja ei saa tarjousajan päättymisen jälkeen parantaa tai täydentää tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tarjouspyynnössä on edellä esitetyllä tavalla asetettu hankinnan kohteena olevaa asukkaan hälytintä koskeva ehdoton vaatimus siitä, että laitteen tulee mitata potilaan aktiivisuustasoa ja että mittaustiedon tulee olla kliinisesti validoitu. Tarjouksessa on tullut tältä osin esittää selvitys erillisellä liitteellä, mutta selvityksen sisällölle ei ole asetettu tarjouspyynnössä tarkempia vaatimuksia.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on todettu, että valvontarannekkeelle on tehty kliininen validointi, ja tarjouksen liitteenä on ollut selvitys kliinisestä validoinnista. Ottaen huomioon, ettei tarjouspyynnössä ole asetettu kliinistä validointia koskevan selvityksen sisällölle tarkempia vaatimuksia, hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tarjouksen täsmennyttämisen osalta markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitussa kliinistä validointia koskevassa täsmennyksessä on ollut kysymys voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteessä 2 esitettyjen tietojen täsmentämisestä. Sen sijaan täsmennyksessä ei ole ollut kysymys puuttuneen asiakirjan toimittamisesta tai siitä, että tarjouksesta olisi puuttunut tietoja, jotka olisi tullut tarjouspyynnön mukaan olla tarjouksessa. Kysymys ei ole siten ollut kielletystä tarjouksen parantamisesta taikka tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi saattamisesta. Näin ollen tarjouksen täsmennyttäminen ei ole ollut tässä tapauksessa tarjoajia syrjivää tai epätasapuolista, eikä hankintayksikkö ole menetellyt tältä osin hankintasäännösten vastaisesti.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus muilta osin

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee tarjouspyynnössä hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Edellä todetuin tavoin tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ollut mainintaa siitä, että hankinnan kohteena olevan asukkaan hälyttimen tulisi olla terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon laite tai siitä, että laitteen tulisi täyttää mainitun lain vaatimukset. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole myöskään edellytetty, että asukkaan hälyttimen tulisi olla mainitun lain mukaisesti CE-merkitty tai ilmoitettu Valviran laiterekisteriin. Tarjouspyyntöä ei ole tältä osin pidettävä epäselvänä. Ottaen huomioon edellä markkinaoikeuden toimivallasta todettu ja se, ettei tarjouspyyntöasiakirjoissa ole esitetty CE-merkintää tai Valviran laiterekisteriin tehtävää ilmoitusta koskevia vaatimuksia, hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Halvin hinta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena

Hankintalain 106 §:n mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Säännöksen esitöissä (HE 108/2016 vp s. 214) on todettu muun ohella, että kansallisissa hankinnoissa hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta esittää perusteluja halvimman hinnan tai alhaisimpien kustannusten käyttämiselle kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena.

Markkinaoikeus toteaa, että esillä olevassa asiassa on kysymys kansallisesta hankinnasta, jossa hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta esittää perusteluja halvimman hinnan käyttämiselle kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena. Hankintayksikkö ei ole siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole tarjouspyyntöasiakirjoissa esittänyt perusteluja halvimman hinnan käyttämiselle kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena.

Suorahankinta

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on tosiasiassa tehnyt laittoman suorahankinnan tekemällä olennaisia muutoksia hankintasopimukseen hankittavien laitteiden määrien, hinnan ja maksuehtojen osalta.

Hankintalain 100 §:n 2 momentin mukaan suorahankintoihin sovelletaan, mitä 40 ja 41 §:ssä säädetään. Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta.

Hankintayksikkö on julkaissut nyt kysymyksessä olevassa asiassa hankintailmoituksen. Vaikka hankintasopimuksessa ilmoitetut hankittavien laitteiden määrät ja maksuehdot eivät ole täysin vastanneet tarjouspyynnössä ilmoitettua, hankintayksikön ja voittaneen tarjoajan välinen hankintasopimus on kuitenkin olennaisilta osin vastannut tarjouspyynnössä esitettyä. Lisäksi hankintapäätöksessä mainitun hinnan osalta kysymys on ollut tarjousten vertailussa käytetystä vertailuhinnasta, joten hankintasopimuksen ei voida tältä osin katsoa poikenneen hankintapäätöksessä tai voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetusta. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintasopimuksen osapuolet eivät ole neuvotelleet hankintasopimuksen ehdoista tarjouspyynnöstä poiketen sillä tavoin, että kysymyksessä olisi ollut valittajan esittämin tavoin hankintalain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettu suorahankinta. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen arvioida suorahankinnan edellytysten olemassa oloa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä pääasian osalta.

Asiakirjan esittäminen ja tiedon antaminen asiakirjoista

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön toimittamaan markkinaoikeudelle ja valittajalle nähtäväksi tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjat.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen on sen liiteluettelon mukaan sisältynyt kolme liitettä. Valittaja on saanut tiedoksi voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä 1 olleen järjestelmäkuvauksen, joten sen vaatimuksen on katsottava kohdistuvan voittaneen tarjoajan varsinaiseen tarjousasiakirjaan sekä tarjouksen liitteisiin 2 ja 3.

Voittaneen tarjoajan yksikköhintoja koskevaa tarjouksen liitettä 3 ei ole toimitettu markkinaoikeudelle, joten sen osalta kysymys on asiakirjan esittämistä koskevasta pyynnöstä.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 42 §:n mukaan valitusviranomaiselle voidaan esittää todisteena asiakirja tai esine. Asiakirjan ja esineen esittämiseen valitusviranomaiselle sovelletaan, mitä siitä säädetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 39 ja 40 §:ssä. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä esineen tai asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos esineellä tai asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä.

Kun otetaan huomioon markkinaoikeuden päätöksen lopputulos ja sen perusteet, voittaneen tarjoajan yksikköhintoja koskevan tarjouksen liitteen 3 esittäminen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi. Vaatimus mainitun asiakirjan esittämisestä on siten hylättävä.

Valittajan vaatimuksen kohteena oleva voittaneen tarjoajan varsinainen tarjousasiakirja ja tarjouksen liite 2 "Everon aktiivisuuden ja vireystilan seuranta 2018" on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa on niiden osalta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä oikeudenkäynnin osapuolena olevana asianosaisena.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin jättää antamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjousasiakirja ja tarjouksen liite 2 sisältävät sellaista yksityiskohtaista tietoa voittaneen tarjoajan liiketoiminnasta, että yhtiöllä voidaan katsoa olevan liiketoimintaansa liittyvä objektiivinen intressi pitää tiedot salassa. Kysymys on siten tältä osin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista liikesalaisuuksista.

Valittajan valitus on perustunut muun ohella siihen, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen kliinistä validointia koskevan selvityksen, terveydenhuollon laitteen CE-merkinnän ja Valviran laiterekisteriin ilmoittamisen osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä pääasiaratkaisun perusteluissa todetulla tavalla tarjouspyynnössä ei ole asetettu kliinistä validointia koskevan selvityksen sisällölle tarkempia vaatimuksia, eikä siinä ole myöskään esitetty terveydenhuollon laitteen CE-merkintää tai Valviran laiterekisteriin ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Tähän nähden ja kun lisäksi otetaan huomioon asiaa koskevat valittajan tiedoksi saamat asiakirjat sekä edellä pääasiaratkaisun perusteluissa voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta todettu, markkinaoikeus katsoo, että vaadituilla tiedoilla ei ole hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa sellaista merkitystä, että tiedon antamatta jättäminen kyseisistä asiakirjoista vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Näin ollen valittajan vaatimus tiedon antamisesta asiakirjoista on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Hämeenkyrön kunnan vaatimuksen valitusperusteiden tutkimatta jättämisestä.

Markkinaoikeus hylkää Vivago Oy:n vaatimukset asiakirjan esittämisestä ja tiedon antamisesta asiakirjoista.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Vivago Oy:n korvaamaan Hämeenkyrön kunnan oikeudenkäyntikulut 6.560 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Puheenjohtaja Pertti Virtanen

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Riikka Innanen ja Pekka Savola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.