MAO:10/20

Asian tausta

Seinäjoen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.5.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Seinäjoen kaupungin verkkopalvelun uudistamista koskevasta hankinnasta 48 kuukauden ajaksi ja toistaiseksi voimassa olevalle optiokaudelle.

Seinäjoen kaupungin hallintojohtaja on 27.6.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 18 valinnut toisen tarjoajan tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 300.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Geniem Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 26.075 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.781,50 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti arvioidessaan valittajan soveltuvuutta siltä osin kun kysymys on ollut valittajan nimeämän projektipäällikön referenssistä. Ilmoitettu referenssi on ollut julkisyhteisön omistama osakeyhtiö, joten kyseessä on ollut tarjouspyynnössä edellytetty julkisyhteisöä koskeva referenssi. Valittajan tarjouksessa nimetty projektipäällikkö on toiminut kyseisessä referenssikohteessa vastuullisena projektipäällikkönä. Jos referenssi olisi hyväksytty, valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun.

Valittaja on 4.7.2019 saanut tiedoksi hankintapäätöksen, joka on lähetetty sen yhteyshenkilölle 27.6.2019 kello 13.27 sähköpostitse. Kyseinen yhteyshenkilö on ollut hankintapäätöksen lähettämisajankohtana lomamatkalla ulkomailla ja päivittänyt puhelimensa sähköpostisovellusta tasaisin väliajoin. Puhelimen sähköpostien synkronointiongelmasta johtuen valittaja ei ole saanut hankintapäätöksen sisältänyttä sähköpostia tai muitakaan sähköposteja ennen 4.7.2019. Hankintayksikkö on toimittanut valittajalle tarjousten vertailutaulukon tiedoksi vasta 5.7.2019.

Vastine

Vaatimukset

Seinäjoen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää sen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätös valitusosoituksineen ja liitteineen on lähetetty kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille tiedoksi sähköpostilla 27.6.2019. Hankintasäännösten mukainen 14 päivän valitusaika on päättynyt ennen kuin valittaja on 17.7.2019 tehnyt valituksen markkinaoikeuteen. Valitus on tehty myöhässä ja se on jätettävä tutkimatta.

Hankintayksikkö on lähettänyt hankintapäätöksen valittajalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka valittaja on ilmoittanut hankintayksikölle tarjouksessaan.

Hankintayksikkö on saanut välittömästi hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen 27.6.2019 vastauksen valittajan yhteyshenkilön sähköpostista, minkä perusteella hankintayksikkö on voinut varmistua, että hankintapäätös on saatu toimitettua sähköisesti valittajalle. Saadussa vastauksessa ei ole ilmoitettu toista osoitetta, mihin valittajan yhteyshenkilö olisi halunnut sähköpostinsa lähetettävän, eikä sellaista ollut ilmoitettu myöskään valittajan tarjouksessa.

Selvitystä matkapuhelimen sähköpostisovelluksen toimimattomuudesta ei voida pitää sellaisena tietoliikenneyhteyden toimimattomuutena, joka pidentäisi muutoksenhakuaikaa. Ammattimaisen toimijan voidaan olettaa varmistavan, että käytettävät ohjelmistot toimivat erilaisissa laitteissa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että se on tehnyt 4.7.2019 sähköpostitse tiedoksi saamastaan hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeudelle 17.7.2019 eli 14 päivän määräajassa. Sähköposti kulkee vakiintuneesti lähettäjän vastuulla. Valitusta ei tule jättää tutkimatta.

Valittajan yhteyshenkilön sähköpostista on tullut hankintayksikölle tieto siitä, että valittajan yhteyshenkilön sähköpostia ei lueta lomamatkan aikana. Valittaja on kuitenkin ilmoittanut tarjouksessaan myös toisen valittajan edustajan sähköpostiosoitteen. Hankintayksikön olisi tullut lähettää hankintapäätös valitusosoituksineen tähän toiseen sähköpostiosoitteeseen, kun se on saanut ensimmäisestä sähköpostiosoitteesta poissaoloilmoituksen.

Valittajan yhteyshenkilö ei ole ollut kirjautuneena sähköpostitililleen 24.6.–4.7.2019 välisenä aikana. Valittajan esittämää selvitystä sähköpostin toimimattomuudesta ennen 4.7.2019 on pidettävä luotettavana. Joka tapauksessa hankintayksikön saamaa sähköpostin automaattista poissaoloilmoitusta ei voida pitää kuittauksena sähköpostiviestin vastaanottamisesta eikä se poista tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden mahdollisuutta.

Hankintamenettely on ollut virheellinen pisteytyksen osalta. Hankintayksikkö on virheellisesti antanut arvioinnissaan valittajan nimeämän projektipäällikön osaamiselle seitsemän pistettä, vaikka valittajan olisi tullut saada tältä osin 15 pistettä.

Tarjouspyyntö on ollut myös sisällöltään avoin ja epäselvä projektipäällikön referenssivaatimuksessa esitetyn vastuurooli-käsitteen osalta. Tämä on käytännössä jättänyt hankintayksikölle rajoittamattoman vapauden siltä osin, minkälaisen aiemman kokemuksen hankintayksikkö on hyväksynyt osaksi nimettävän projektipäällikön kokemusta. Hankintayksikkö on menetellyt vastoin avoimuuden sekä tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteita.

Muut kirjelmät

Seinäjoen kaupunki on esittänyt muun ohella, että hankintayksikkö on 27.6.2019 tapahtuneen hankintapäätöksen lähettämisen jälkeen saanut vastauksen, minkä perusteella se on voinut varmistua, että hankintapäätös on saatu toimitettua sähköisesti valittajalle. Vastausviestissä on ilmoitettu, että sähköpostia luetaan satunnaisesti myös loman aikana. Hankintayksikkö on velvollinen antamaan päätöksensä tiedoksi valittajan hankintayksikölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kyse ei ole siitä, etteikö sähköposti olisi mennyt perille valittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hankintayksikön vastuulla ei ole sen varmistaminen, lukeeko vastaanottaja sähköpostiaan tai onko hän huolehtinut siitä, että joku lukee hänen puolestaan sitä tai siirtyykö sähköposti hänen luettavakseen muuhun osoitteeseen.

Kysymys on ollut valittajan yhteyshenkilön yksittäiseen laitteeseen liittyvästä tietoliikenteen ongelmasta. Sähköpostia voidaan lukea monin eri tavoin, eikä sen käyttö ole riippuvainen yksittäisestä laitteesta.

Valittaja ei ole myöskään ennen valituksen tekemistä informoinut hankintayksikköä siitä, etteikö se olisi saanut hankintapäätöstä tiedoksi sen lähetyspäivänä, vaikka valittaja on ollut hankintayksikköön yhteydessä jo ennen valituksen tekemistä 4. ja 5.7.2019.

Geniem Oy on antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Muutoksenhakuaika

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on toimittanut sille tiedoksi ensin hankintapäätöksen. Lisäksi valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on toimittanut sille tarjousten vertailutaulukon vasta 5.7.2019. Asiassa on näin ollen ensin arvioitava, onko toimitettu hankintapäätös ollut siten olennaisesti puutteellinen, että puutteellisuudella olisi vaikutusta muutoksenhakuajan pituuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintalain 147 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 239) mukaan pykälä vastaa pääosin aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain 87 §:ssä säädettyä. Aiemmin voimassa olleen lain 87 §:n 3 momentin esitöiden (HE 190/2009 vp s. 61) mukaan hankintapäätöksen osalta on oikeuskäytännössä katsottu, että asianosaisen tulee saada riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta ja sen perusteista oikeussuojakeinojen käyttämisen arviointia varten ennen kuin muutoksenhakuaika alkaa kulua.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintayksikkö on 27.6.2019 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut toisen tarjoajan tarjouksen ja samana päivänä lähettänyt hankintapäätöksen liitteineen tiedoksi molemmille tarjoajille. Hankintapäätöksen liitteenä ovat olleet oikaisuohje ja valitusosoitus, tarjousten arviointiperusteiden kuvaus sekä "Tarjousten arviointi" -vertailutaulukko. Kyseisessä taulukossa on ilmoitettu tarjoajien saamat pisteet kustakin vertailukohdasta sekä yhteispisteet.

Hankintayksikkö on lisäksi toimittanut valittajalle 5.7.2019 sähköisestä kilpailutusjärjestelmästä tulostetun "Tarjousten vertailutaulukko" -nimisen asiakirjan. Valittaja on esittänyt, että se on vasta tällöin saanut tiedon kyseisestä asiakirjasta.

Markkinaoikeus toteaa, että 27.6.2019 tehdystä hankintapäätöksestä ja sen liitteenä olleesta "Tarjousten arviointi" -vertailutaulukosta ovat ilmenneet valittajan ja voittaneen tarjoajan saamat pisteet kaikista tarjousten vertailuperusteista sekä yhteispisteet. Vertailutaulukosta ovat ilmenneet lisäksi laadullisten vertailuperusteiden pisteytyksen sanalliset perustelut.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on 27.6.2019 tehdyn hankintapäätöksen ja sen liitteenä olleen vertailutaulukon perusteella saanut riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta ja sen perusteista oikeussuojakeinojen käyttämisen arviointia varten. Kyseinen hankintapäätös ja sen liitteenä ollut vertailutaulukko eivät ole olleet vertailuperusteiden osalta perusteluiltaan hankintalain 147 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti puutteellisia.

Asiassa on edellä lausutun perusteella sovellettava hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaista muutoksenhakuaikaa, jonka mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankintapäätöksen tiedoksianto ja muutoksenhakuajan alkaminen

Seuraavaksi asiassa on arvioitava, milloin valittaja on saanut hankintapäätöksen tiedokseen ja muutoksenhakuaika on alkanut.

Esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on 27.6.2019 lähettänyt valittajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen hankintapäätöksen valitusosoituksineen.

Valittaja on esittänyt, että se on saanut edellä mainitun hankintapäätöksen tiedokseen vasta 4.7.2019 puhelimen sähköpostisovelluksen synkronointiongelman johdosta. Lisäksi valittaja on esittänyt, että hankintayksikölle on ilmoitettu valittajan tarjouksessa myös toinen sähköpostiosoite, johon hankintayksikön olisi tullut lähettää hankintapäätös tiedoksi sen saatua tiedon valittajan yhteyshenkilön poissaolosta.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintalain 127 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan säännös poikkeaa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain sähköistä tiedoksiantoa koskevasta 19 §:stä, jonka mukaan tavallista tiedoksiantoa käytettäessä asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jos muuta ei näytetä. Esitöissä on viitattu aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain 75 §:ään, jonka esitöiden (HE 190/2009 vp s. 50 ja 51) mukaan sähköisessä asioinnissa lähtökohtana on, että tiedoksisaantiajankohta on käytetyn välineen tekniset erityispiirteet huomioon ottaen viestin lähettämispäivä. Momentissa säädetään lisäksi mahdollisuudesta esittää vastanäyttöä tiedoksisaantiajankohdasta tilanteessa, jossa sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Vastaanottajan vastanäyttömahdollisuuksien helpottamiseksi hankintayksikön velvollisuudeksi säädetään käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa merkitä lähettämäänsä viestiin erikseen tieto viestin lähettämispäivästä. Näin ollen vastaanottaja voi viestin saatuaan varmistua siitä, että mitään erityistä viivästystä viestin lähettämisen ja vastaanottamisen välisenä ajankohtana ei ole tapahtunut.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouksen lähettäjä" ilmoittamaan sähköpostiosoitteen, johon hankintapäätös lähetetään.

Valittajan tarjouksessa on mainitussa kohdassa ilmoitettu sähköpostiosoitteeksi Geniem Oy:n tarjouskilpailun yhteyshenkilön verkkotunnukseen geniem.com päättyvä osoite. Esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on 27.6.2019 kello 13.27 lähettänyt kyseiseen sähköpostiosoitteeseen hankintapäätöksen valitusosoituksineen. Sähköpostin aiheeksi on merkitty "Hankintapäätös 19068", missä viimeksi mainittu numerosarja on ollut sama kuin tarjouspyynnön numero puheena olevassa hankinnassa.

Sähköpostissa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tämä tiedoksianto hankintapäätöksestä nro 19068, koskien Seinäjoen kaupungin www.seinajoki.fi-verkkopalvelun rakenteen, ulkoasun ja toiminnallisuuden uudistamista, on lähetetty sähköpostilla 27.6.2019."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksessa on tullut yksiselitteisesti ilmoittaa se sähköpostiosoite tai ne sähköpostiosoitteet, joihin hankintapäätös toimitetaan. Asiassa on selvitetty, että hankintayksikkö on 27.6.2019 lähettänyt hankintapäätöksen tiedoksi sähköpostiosoitteeseen, jonka valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten. Jo sähköpostiviestin aiheesta, joka on vastaanottajan nähtävillä ilman sähköpostiviestin avaamista, on ollut nähtävissä, että viesti sisältää mainitun hankintapäätöksen. Hankintayksikkö on toiminut hankintalain mukaisesti toimittaessaan hankintapäätöksen liitteineen siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka valittaja on yksilöinyt hankintapäätöksen lähettämisosoitteeksi.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjoajalla on harkintavaltaa sen suhteen, minkä sähköisen yhteystiedon se ilmoittaa hankintayksikölle hankintapäätöksen tiedoksiantamista varten. Tarjoajan vastuulla on järjestää ilmoittamaansa sähköiseen osoitteeseen saapuvien viestien käsitteleminen siten, että se saa selon niiden sisällöstä . Asiassa ei ole edes esitetty, että hankintayksikön lähettämä sähköpostiviesti ei olisi saapunut sen lähettämispäivänä valittajan käyttämään sähköpostijärjestelmään ja ollut siten viestin vastaanottajan käytettävissä. Näin ollen tiedoksiantoajankohtaa arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, onko viestin vastaanottajalla ollut tietoliikenteeseen tai sähköpostisovellukseen liittyviä ongelmia lukea sähköpostiviestejään taikka sillä, milloin viestin vastaanottaja on tosiasiassa lukenut sähköpostiviestejään.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi 27.6.2019 ja 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on päättynyt 11.7.2019. Koska valitus markkinaoikeudelle on tehty vasta 17.7.2019, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asiassa sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja hylkää Geniem Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Geniem Oy:n korvaamaan Seinäjoen kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Pekka Savola ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.