MAO:557/19

Asian tausta

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.12.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta Tulevaisuuden sairaala OYS 2030:n putkipostijärjestelmää koskevasta tavarahankinnasta.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja ja ohjelmajohtaja ovat 29.1.2019 tekemällään päätöksellä sulkeneet ryhmittymän Solotop Oy ja Aerocom GmbH & Co. -tarjouskilpailusta sekä valinneet ehdokkaiksi PAMTECH Finland Oy:n ja Teho-Tekniikka Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 2.000.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole tehty eikä pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Ryhmittymä Solotop Oy ja Aerocom GmbH & Co. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan Solotop Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.335 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Ehdokkaiden valinnan vaatimuksena on ollut, että toimittaja nimittää projektin vastuuhenkilöksi henkilön, jolta edellytetään henkilökohtaista kokemusta vähintään yhdestä sairaalahankkeen putkipostijärjestelmäkokonaisuuden toimittamisesta sisältäen ainakin keskukset, putkipostiasemat ja putkistot. Referenssikohteen on tullut olla rakenteilla tai otettu käyttöön viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi on edellytetty, että toimittajan nimeämällä henkilöllä on hyvä suomen kielen taito.

Valittajien muodostama ryhmittymä on ollut kykenevä osallistumaan neuvotteluprosessiin vaaditulla suomen kielellä. Ryhmittymä ei ole kuitenkaan voinut nimetä vastuuhenkilöä, jolla olisi sekä hyvä suomen kielen taito että henkilökohtainen kokemus putkipostijärjestelmän toimittamisesta sairaaloihin viimeisen viiden vuoden aikana. Solotop Oy:n palveluksessa on henkilöitä, joilla on hyvä suomen kielen taito ja henkilökohtaista kokemusta putkipostijärjestelmien toimittamisesta muihin kohteisiin. Aerocom GmbH & Co:n palveluksessa on henkilöitä, joilla on kokemusta sairaalaputkipostihankkeista viimeisen viiden vuoden aikana. Yritysryhmä on täyttänyt kaikki hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset lukuun ottamatta projektin vastuuhenkilöön kohdistuvia vaatimuksia.

Vaatimus vastuuhenkilön sujuvasta suomen kielen taidosta ei ole hyväksyttävä toimittajan poissulkemisperuste. Myöskään vaatimus, jonka mukaan projektipäälliköllä on tullut aiempaa kokemusta putkipostijärjestelmien toimituksista nimenomaan sairaalaan, ei voi olla hyväksyttävä vaatimus ja poissulkemisperuste. Vaatimukset ovat olleet hankintasäännösten vastaiset.

Ryhmittymä on ilmoittanut hankintayksikölle osallistumishakemuksessaan, että vaatimukset pystytään täyttämään yksittäisinä mutta ei yhdessä. Tästä huolimatta ryhmittymä on suljettu tarjouskilpailun ulkopuolelle. Ryhmittymän toimittaman osallistumishakemuksen perusteella on lisäksi ollut selvää, että sillä on tarvittavat taloudelliset, henkilöstö- ja tekniset voimavarat hankintasopimuksen toteuttamiseksi.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.505,57 eurolla viivästyskorkoineen

Perusteet

Hankintayksikön päätös valittajien ryhmittymän sulkemisesta tarjouskilpailun ulkopuolelle ei ole ollut hankintasäännösten vastainen tai muutenkaan virheellinen.

Hankintayksikkö on harkintavaltansa rajoissa voinut asettaa projektin vastuuhenkilön kokemusta koskevan soveltuvuusvaatimuksen. Vaatimus perustuu hankintayksikön kokemukseen moniammatillisesta ja useita käyttäjäryhmiä sisältävästä sairaalaympäristöstä, joka on osittain toiminnassa hankinnan toteutuksen aikana. Sairaalan putkipostijärjestelmä poikkeaa oleellisesti esimerkiksi kaupan tai teollisuuden putkipostijärjestelmistä, sillä järjestelmä on sairaalan toiminnan kannalta kriittinen. Järjestelmässä liikkuvat muun ohella erityyppiset näytteet, kiireelliset verilähetykset, sytostaatit ja lääkkeet. Näin ollen järjestelmää koskee poikkeuksellisen korkea hygieniavaatimus. Lisäksi putkipostijärjestelmä integroituu vahvasti sairaalan muihin järjestelmiin, mitä ei useinkaan muiden toimijoiden putkipostijärjestelmissä esiinny. Integroituvia järjestelmiä ovat esimerkiksi potilastietojärjestelmä, leikkaussalin toiminnanohjausjärjestelmä sekä apteekin lääkeannostelurobotti. Tulevaisuuden sairaalan tuleva putkipostijärjestelmä on huomattavan vaativa kohde myös laajuudeltaan, sillä sairaala levittyy maantieteellisesti laajalle alueelle.

Hankintayksikkö on harkintavaltansa rajoissa voinut asettaa kysymyksessä olevan projektin vastuuhenkilön kielitaitoa koskevan soveltuvuusvaatimuksen. Projektin vastuuhenkilön on kyettävä kommunikoimaan hyvällä suomen kielen suullisella ja kirjallisella taidolla pystyäkseen tuottamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattua palvelua. Asetetulla vaatimuksella voidaan asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla on riittävät valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankinta. Hankinnan sopimuksen kielenä on suomi ja koko Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelman kieli on suomi. Vastuuhenkilön on kyettävä kommunikoimaan sekä tilaajan että muiden hankkeen rajapinnassa toimivien toimijoiden kanssa. Hankintayksikön tulee voida luottaa siihen, että puutteellisesta kielitaidosta johtuvia väärinymmärryksiä ei ilmene järjestelmän suunnittelun ja toteutuksen sekä mahdollisen käytönaikaisen kunnossapidon aikana. Etenkin mahdollinen käytönaikainen kunnossapito sisältää kommunikointia putkipostijärjestelmän loppukäyttäjien kuten hoidosta vastaavan henkilökunnan kanssa.

Asetetut soveltuvuusvaatimukset on valittu siten, että ne tarjoavat tasapuoliset mahdollisuudet tehdä tarjous. Hankintayksikkö on pyrkinyt hyödyntämään vallitsevat kilpailuolosuhteet parhaalla mahdollisella tavalla. Osoituksena soveltuvuusvaatimusten määritysten onnistumisesta ja tarjoajien tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoamisesta hankintayksikkö on vastaanottanut kaksi hyväksyttävää osallistumishakemusta. Ryhmittymällä on lisäksi ollut täydet mahdollisuudet hankkia palvelukseensa henkilöstöä ja osaamista, joka olisi täyttänyt hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Kun otetaan huomioon hankinnan euromääräinen arvo, alustavassa putkipostikaaviossa määritetty laajuus ja hankinnan luonne sekä hankinnan ajallinen kesto, vastuuhenkilöä koskevia soveltuvuusvaatimuksia voidaan pitää kohtuullisina.

Kuultavien lausunnot

PAMTECH Finland Oy ja Teho-Tekniikka Oy eivät ole niille varatuista tilaisuuksista huolimatta antaneet lausuntoja.

Vastaselitys

Valittajat ovat paljoksuneet hankintayksikön korvattavaksi vaatimien oikeudenkäyntikulujen määrää. Valittajat ovat lisäksi esittäneet, että hankintayksikön vastine on ollut yhtenevä hankintaoikaisupäätöksen perustelujen kanssa. Tässä valossa hankintayksikön oikeudenkäyntikulujen määrä vaikuttaa kohtuuttomalta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valituksen johdosta arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on asettanut hankinta-asiakirjoissa projektin vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksia ja kun se on sulkenut valittajien muodostaman ryhmittymän tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankintalain 88 §:n 7 momentin mukaan ehdokkaan tai tarjoajan teknisestä pätevyydestä voidaan antaa näyttö yhdellä tai useammalla liitteessä D luetelluista tavoista hankinnan kohteen luonteen, määrän tai laajuuden ja käyttötarkoituksen mukaan.

Hankinta-asiakirjat ja valittajien osallistumishakemus

Hankintailmoituksen julkaisemisen yhteydessä saataville asetetun osallistumispyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on asetettu seuraavat vähimmäisvaatimukset:

"Tarjoaja on nimennyt hankkeeseen projektin vastuuhenkilön. Projektin vastuuhenkilöltä edellytetään kokemusta vähintään yhdestä (1) sairaalahankkeen putkipostijärjestelmäkokonaisuuden toimittamisesta sisältäen ainakin keskukset, putkipostiasemat ja putkistot. Referenssikohteen tulee olla rakenteilla tai otettu käyttöön viimeisen viiden (5) vuoden aikana. [– –]

Tarjoajan nimeämä henkilö omaa hyvän suomen kielen taidon."

Viimeksi mainitun kielitaitovaatimuksen lisätietona on todettu osallistumispyynnössä seuraavaa:

Tarjoaja vakuuttaa tässä vastaamalla kyllä, että ehdokkaan nimeämä henkilö omaa hyvän suomen kielen taidon. Tilaaja tarkistaa tämän tarvittaessa."

Edellä ensiksi mainitun vähimmäisvaatimuksen yhteydessä osallistumispyynnöstä on käynyt ilmi, että toimittajien on tullut ladata hankintayksikön käyttämään sähköiseen kilpailutusjärjestelmään projektin vastuuhenkilön ansioluettelo.

Valittajien tarjouksessa on ilmoitettu, että molemmat edellä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Hankintayksikön sähköiseen kilpailuttamisjärjestelmään ladatusta projektin vastuuhenkilön ansioluettelosta ei ole käynyt ilmi kokemusta sairaalahankkeen putkipostijärjestelmäkokonaisuuden toimittamisesta.

Ehdokkaiden valintaa koskevassa päätöksessä on suljettu valittajien muodostama ryhmittymä tarjouskilpailusta. Päätöksen kohdassa "Päätöksen perustelu" on todettu muun ohella, että Solotop Oy:n esittämä projektin vastuuhenkilö ei ole täyttänyt soveltuvuudelle osoitettuja vaatimuksia.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja, eivätkä mainitut vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Suhteellisuusperiaatteesta johtuu, että vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan hankinnan kohteena on ollut sairaalaympäristöön tuleva putkipostijärjestelmä. Hankintayksikön mukaan järjestelmää koskee korkea hygieniavaatimus. Järjestelmässä liikkuvat muun ohella erityyppiset näytteet, kiireelliset verilähetykset ja sytostaatit. Järjestelmä on sairaalan toiminnan kannalta kriittinen. Lisäksi putkipostijärjestelmä on yhteydessä sairaalan muihin järjestelmiin, mikä poikkeaa useista muihin ympäristöön tulevista putkipostijärjestelmistä. Integroituvia järjestelmiä ovat esimerkiksi potilastietojärjestelmä, leikkaussalin toiminnanohjausjärjestelmä sekä apteekin lääkeannostelurobotti. Kyseessä olevan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on ollut 2.000.000 euroa. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei toimittajan vastuuhenkilön kokemusta koskevaa osallistumispyynnön vaatimusta voida pitää hankintasäännösten vastaisella tavalla syrjivänä tai hankinnan luonteeseen ja laajuuteen nähden suhteettomana.

Kun lisäksi otetaan huomioon, että hankintayksikön ilmoituksen mukaan putkipostijärjestelmän toimittaminen ja integroiminen tulevaan sairaalaympäristöön edellyttää yhteydenpitoa järjestelmän loppukäyttäjien sekä sairaalan rakentamiseen muutoin osallistuvien henkilöiden kanssa ja että hankintayksikön ilmoituksen mukaan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelman kieli on suomi, markkinaoikeus katsoo, ettei myöskään vastuuhenkilön käyttämää kieltä koskevaa osallistumispyynnön vaatimusta voida pitää hankintasäännösten vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa ryhmittymän Solotop Oy ja Aerocom GmbH & Co. korvaamaan Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.