MAO:539/19

Asian tausta

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.2.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta 31.12.2020 asti ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistönjohtaja on 15.4.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 85 valinnut puitesopimustoimittajaksi Vado Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 600.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Camfil Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.880 eurolla oikeudenkäyntimaksulla lisättynä, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tuotteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön ehdottomaksi vaatimukseksi määriteltyä ympäristö- ja laatuvaatimusta, jonka mukaan laadunvalvonnan tulee olla jatkuvaa ja sen tulee olla puolueettoman, ulkopuolisen osapuolen tekemää ja tarkastamaa. Tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti edellytetty laadunvalvontaa.

Voittanut tarjoaja ei ole esittänyt tarjouspyynnössä edellytettyä suodattimien valmistajalle myönnettyä Eurovent- tai sitä vastaavaa sertifikaattia. Voittaneen tarjoajan tarjouksessaan antama vakuutus soveltuvuuden täyttymisestä ei siten ole pitänyt paikkaansa. Puutteella on ollut olennainen merkitys hankinnalle sekä tarjoajien tasapuoliselle ja yhdenvertaiselle kohtelulle. Alalla toimivalle yritykselle vaatimus Eurovent- tai vastaavasta sertifikaatista on selvä, ja tämä vaatimus on koskenut kaikkia tarjottuja tuotteita.

Eurovent Certita Certificationin ohjeiden mukaan kaikkien Eurovent-sertifioitujen myytävien ja tarjottavien tuotteiden tulee olla listattuna Euroventin virallisilla sivuilla. Euroventin ohjeiden mukaan listatuista ja julkaistuista tuotteista tulee olla ISO 16890 -standardin mukainen täydellinen testausraportti.

Euroventin sivuilla listattujen tuotteiden joukossa ei ole 29.4.2019 ollut voittaneen tarjoajan tarjoamia Ultramare Ab:n tuotteita. Kaikki valittajan tarjoamat tuotteet ovat tarkistettavissa Euroventin sivuilta ja niistä on saatavilla myös viralliset ISO 16890 -standardin mukaiset testausraportit.

Vastine

Vaatimukset

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.098 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja se on täyttänyt tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset suodattamien valmistajan Eurovent- tai vastaavan sertifikaatin osalta.

Eurovent- tai vastaavaa sertifikaattia koskeva vaatimus on esitetty suodattimien valmistajalle eikä kaikille tuotteille. Voittanut tarjoaja on vastannut "Kyllä" tarjouspyynnön suodatinvalmistajalle myönnettyä Eurovent- tai vastaavaa sertifikaattia koskevaan vaatimukseen. ISO 16890 -standardin mukaiset testausraportit, sisältäen Eurovent 4/21-2018 mukaisen energiakulutuslaskelman, on tullut toimittaa tarjouspyynnön liitteinä vain energiakustannuskoriin tarjotuista tuotteista. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu muille tuotteille vastaavaa vaatimusta. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen on liitetty kyseiset testausraportit nimetyistä kolmesta tuotteesta. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa mikään ei ole viitannut siihen, ettei se täyttäisi tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia. Koska hankintayksikkö ei voi ottaa tarjousten arvioinnissa huomioon hankintamenettelyn ulkopuolista tietämystään, ei se siten ole voinut ottaa huomioon Euroventin sivuilta saatuja tietoja.

Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle Ultramare Ab:lle myönnetyn Eurovent-sertifikaatin ennen hankintapäätöksen tekemistä. Hankintayksikkö on valittajan yhteydenottojen jälkeen pyytänyt voittaneelta tarjoajalta lausuman siitä, miksi Eurovent-sivuilta ei ole löytynyt sertifioitujen tuotteiden tietoja. Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle Eurovent Certita Certificationin edustajan sähköpostin Eurovent-sivujen alustaan liittyvistä ongelmista ja siitä, että energiakustannuskoriin tarjottujen tuotteiden sertifikaatit on rekisteröity Euroventin tietokantaan. Voittanut tarjoaja on lisäksi toimittanut kuvakaappauksen Euroventin sivuista ennen alustan vaihtoa. Kuvakaappauksen mukaan Ultramare Ab:n energiakustannuskoriin tarjotut tuotteet löytyvät Euroventin sivuilta.

Valittajan yhteydenottojen perusteella hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvityksen myös tuotteiden laadunvalvonnan jatkuvuudesta. Voittaneen tarjoajan selvitys on ollut uskottava, eikä hankintayksiköllä ole ollut syytä epäillä, etteivätkö tarjouspyynnön vaatimukset täyttyisi. Lisäksi hankintayksikkö on 22.5.2019 saanut tiedon, että Eurovent-palvelu toimii jälleen ja voittaneen tarjoajan energiakustannuskoriin tarjoamat tuotteet löytyvät palvelusta.

Kuultavan lausunto

Vado Oy on esittänyt muun ohella, että sertifioitujen tuotteiden lisääminen Euroventin verkkosivuille on valmistajan toiminnasta riippuva ilmoitusasia.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että siitä huolimatta, että Eurovent-sertifikaatti osoitetaan valmistajalle, kysymys on Euroventin sääntöjen mukaan tuotenimikekohtaisesta sertifioinnista. Hankintayksikkö on viittaamalla Eurovent- tai vastaavaan sertifiointiin määritellyt, että kysymyksessä on oltava tuotenimikekohtainen sertifiointi, jonka piiriin kuuluvat tuotteet on listattu Euroventin verkkosivuilla. Kysymys ei siten ole ollut tarjouspyynnön sanamuodosta poikkeavasta tulkinnasta.

Tarjouspyynnön ehdottoman vaatimuksen, että tuotteiden laadunvalvonnan tulee olla jatkuvaa ja sen tulee olla puolueettoman ja ulkopuolisen osapuolen tekemää ja tarkastamaa, on tullut koskea kaikkia tarjottuja tuotteita. Vaatimuksen ei voida katsoa koskevan ainoastaan niitä tuotteita, joista vaadittiin ISO 16890 -standardin mukainen testausraportti.

On kysymyksenalaista, missä määrin hankintayksiköllä on mahdollisuus perustaa päätöksensä jälkikäteen toimitettuun selvitykseen, kun tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen mukaisesti tarjouksia on arvioitava sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle. Tarjouspyynnössä tuotteiden laadunvalvonta on esitetty samassa yhteydessä kuin vaatimus Eurovent- tai vastaavasta sertifikaatista.

Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti ollut oikeus luottaa voittaneen tarjoajan valmistajalle myönnettyä Eurovent- tai vastaavaa sertifikaattia koskevaan vaatimukseen antamaan "Kyllä"-vastaukseen. Hankintayksikkö on kuitenkin pyytänyt selvitystä voittaneelta tarjoajalta.

Oikeus tarkistaa tarjottavat tuotteet Eurovent-sivustolta on perustunut tarjouspyyntöön, jonka mukaan ympäristö- ja laatuvaatimuksia koskevat tarvittavat dokumentit tarkistetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta. Menettely on kuvattu tarjouspyynnössä, ja tämä olisi myös mahdollistanut tarjouksen "Kyllä"-vastauksen arvioinnin hankinta-asiakirjoihin perustuen. Hankintayksikölle on annettu sellaista uutta tietoa, jonka olisi tullut vaikuttaa päätökseen.

Euroventin sivuilta on 24.6.2019 edelleen todettavissa, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta Eurovent-sertifioinnista. Kaikkia tarjottuja tuotteita ei ole listattu Euroventin sivustolla, ja tuotteen tietojen puuttuessa sivustolta kysymys ei ole ollut sertifioiduista tuotteista.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valittajan valituksessaan esittämän perusteella kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Tarjouspyyntö ja voittaneen tarjoajan tarjous

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Ehdottomat ympäristö- ja laatuvaatimukset" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Tarvittavat dokumentit tarkistetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta.

[– –]

Tuotteiden laadunvalvonnan tulee olla jatkuvaa ja sen tulee olla puolueettoman, ulkopuolisen osapuolen tekemää ja tarkastamaa. Voittaneen tarjoajan tulee esittää suodattimien valmistajalle myönnetty Eurovent sertifikaatti tai vastaava. Sitoudutteko vaatimukseen?"

Tarjoajien on tullut ilmoittaa tämän kohdan osalta "Kyllä" tai "Ei" merkinnällä, ovatko kysymyksessä olevat vaatimukset täyttyneet.

Voittanut tarjoaja on vastannut "Kyllä" edellä mainittuun tarjouspyynnön vaatimukseen.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin kriteerein:

- Suodattimen energiakustannukset

- Suodattimen hankintakustannukset

[– –]

Energiakustannuskorissa (Liite 1, välilehti 1) huomioidaan kolmen merkittävimmän suodatintyypin käyttökustannukset menekin mukaisesti painotettuna. [– –]

Huomioittehan, että tarjoukseen tulee liittää liitteessä 1, välilehdellä 1 (Energiakustannuskori) esitetyistä kolmesta suodattimesta ISO16890 standardin mukaiset testausraportit.

Testausraportissa tulee myös olla valmiina EUROVENT 4/21 - 2018 mukainen suodattimen energiakulutuslaskelma.

Hankintayksikölle ja sen asiantuntijoille on varattava oikeus tutustua tässä yhteydessä näihin ja tehdä vertailulaskelmia yhdessä tarjoajan kanssa."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska se ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta suodattimien valmistajan Eurovent- tai vastaavaa koskevasta sertifikaatista. Valittajan mukaan tarjouspyynnön sertifikaattia koskeva vaatimus on koskenut kaikkia eikä ainoastaan energiakustannuskoriin tarjottuja tuotteita.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset suodattimien valmistajan Eurovent- tai vastaavan sertifikaatin osalta. Hankintayksikön mukaan vaatimus ISO 1680-standardin mukaisista Eurovent 4/21-2018 mukaisen energiakulutuslaskelman sisältävistä testausraporteista on koskenut ainoastaan energiakustannuskoriin tarjottuja tuotteita.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa, ja kyseessä ei ole epäolennainen puute tai virhe.

Asiassa on ensin arvioitava, onko voittaneen tarjoajan tarjous täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksen suodattimien valmistajan Eurovent- tai vastaavaa koskevasta sertifikaatista.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan todennut täyttävänsä tarjouspyynnön vaatimukset laadunvarmistuksesta ja suodattimien valmistajalle myönnetystä Eurovent- tai vastaavasta sertifikaatista.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnössä edellytetyin tavoin voittanutta tarjoajaa toimittamaan suodattimien valmistajalle myönnetyn Eurovent- tai vastaavan sertifikaatin.

Asiassa on selvitetty, että voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle ennen hankintapäätöstä suodatinvalmistaja Ultramare Ab:lle myönnetyn Eurovent-sertifikaatin.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on edellä kuvatulla tavalla ilmoittanut, että tarjouspyynnön vaatimukset täyttyvät. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnöstä ilmenee yksiselitteisesti, että Eurovent- tai vastaava sertifikaatti on tullut olla myönnetty suodattimien valmistajalle eikä tarjottaville tuotteille.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Koska tarjoaja sitoutuu tarjouksen tekemisellä hankinnan kohteena olevan tavaran toimittamiseen tai palvelun toteuttamiseen tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamista hankintamenettelyn aikana muulla tavalla kuin tarjouksessa esitetyllä ilmoituksella, jos tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajia esittämään hankintamenettelyssä muuta näyttöä vaatimusten täyttymisestä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti ollut oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin. Voittaneen tarjoajan tarjousmateriaalista ei ole ilmennyt sellaista seikkaa, jonka perusteella hankintayksikkö ei olisi voinut luottaa tarjoukseen ja siihen, että tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksen suodattimien valmistajan Eurovent- tai vastaavaa koskevasta sertifikaatista. Myöskään tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymisen ja hankintapäätöksen tekemisen välillä ei ole tullut esiin seikkoja, jonka perusteella hankintayksikkö ei olisi voinut luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan esittämään. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tältä osin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Asiassa on vielä arvioitava, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut siten tarjouspyynnön vastainen, että tarjouspyynnön vaatimukset tuotteiden jatkuvasta laadunvalvonnasta puolueettoman ja ulkopuolisen osapuolen tekemänä ja tarkastamana eivät ole täyttyneet kaikkien sen tarjoamien tuotteiden osalta.

Valittaja on esittänyt, että kaikkia voittaneen tarjoajan tarjoamia tuotteita ei ole listattu 29.4.2019 Euroventin verkkosivuilla, vaikka kyseisen sertifikaatin myöntämisorganisaation ohjeiden mukaan kaikkien sen sertifioimien myytävien ja tarjottavien tuotteiden tulee olla listattuna sen virallisilla verkkosivuilla. Kuultava on esittänyt, että sertifioitujen tuotteiden lisääminen Euroventin verkkosivuille on valmistajan toiminnasta riippuva ilmoitusasia.

Tarjouspyynnössä on edellä kuvatulla tavalla edellytetty, että tuotteiden laadunvalvonta on jatkuvaa ja sen tulee olla puolueettoman ja ulkopuolisen osapuolen tekemää ja tarkastamaa. Tämän lisäksi tarjouspyynnössä on edellytetty, että voittanut tarjoaja esittää suodattimien valmistajalle myönnetyn Eurovent- tai vastaavan sertifikaatin. Tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan tarjouksissaan, täyttyvätkö edellä mainitut vaatimukset. Voittanut tarjoaja on edellä todetuin tavoin ilmoittanut tarjouksessaan, että se täyttää vaatimukset ja sitoutuu vaatimuksiin. Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta tuotteiden valmistajaa koskevan sertifikaatin. Voittanut tarjoaja on toimittanut ennen hankintapäätöksen tekemistä hankintayksikölle sen tarjoamien tuotteiden valmistajaa koskevan sertifikaatin, jossa on todettu, että valmistajan kaikki ilmansuodattimien standardin OM-11-2018 mukaiset tuotteet ovat sertifioituja. Sertifikaatti on siinä todetun perusteella ollut voimassa toukokuun loppuun 2019 saakka.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön mukaan hankintaan tarjottujen tuotteiden on tullut täyttää vaatimus niiden jatkuvasta laadunvalvonnasta puolueettoman ja ulkopuolisen osapuolen tekemänä ja tarkastamana. Tämän vaatimuksen täyttymiseksi tarjouspyynnössä on yhtäältä edellytetty tarjoajien ilmoittavan niiden täyttymisestä. Lisäksi tarjouspyynnön mukaan voittaneelta tarjoajalta on edellytetty suodattimen valmistajalle myönnetty Eurovent- tai vastaava sertifikaatti. Edellä todetulla tavalla voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle ennen hankintapäätöksen tekemistä sen tarjoamien tuotteiden valmistajaa koskevan sertifikaatin, joka on koskenut laajasti kaikkia valmistajan tietyn ilmansuodattimien standardin mukaisia tuotteita. Tämän lisäksi voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vakuuttunut jatkuvaa laadunvalvontaa koskevan vaatimuksen täyttymisen. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään edellyttänyt edellä mainittua laajempia selvityksiä kuten testausraportteja tai varannut itselleen tutustumisoikeuden ainoastaan energiakustannuskoriin kuuluvien tuotteiden osalta. Voittanut tarjoaja on toimittanut vaaditut testausraportit tältä osin. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössään esittänyt selvittävänsä tuotteiden jatkuvan laadunvalvonnan selvittämisen muilla keinoin.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen myös tältä osin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Camfil Oy:n korvaamaan Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1.098 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.