MAO:538/19


Hankintamenettely ja asian käsittely markkinaoikeudessa

Sansia Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) ja Kuopion kaupunki ovat ilmoittaneet 23.9.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kuopion kaupungin maaseutuliikenteen linjojen 71, 74, 75, 61 ja 81–86 sekä asiointiliikenteen hankinnasta ajalle 1.6.2020–1.6.2025 sekä kahdelle vuoden optiokaudelle.

Sansia Oy:n toimitusjohtaja on 30.10.2019 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn ja päättänyt julkaista uuden tarjouskilpailun.

Jääskeläisen Auto Oy on 13.11.2019 toimittanut markkinaoikeudelle valituksen ja vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen maaseutuliikenteen linjojen 81–86 ja asiointiliikenteen osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä sekä määrää hankintayksikön muun ohessa hyväksymään sen tarjouksen. Jääskeläisen Auto Oy on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintamenettelyn keskeytettäväksi väliaikaisesti asian käsittelyn ajaksi ja kieltää muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon ja päätöksen mukaisen hankintasopimuksen tekemisen.

Hankintayksikkö on vaatinut muun ohella, että markkinaoikeus hylkää valituksen, ja esittänyt, että valtaosa tarjouksista on ollut tarjouspyynnön vastaisia, eikä tosiallista kilpailua ole syntynyt, joten hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut perusteet. Hankintaviranomaisella ei ole myöskään velvollisuutta tehdä sopimusta ainoan tarjouskilpailuun soveltuvaksi osallistujaksi katsotun urakoitsijan kanssa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 127 §:n perusteella sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 151 §:n 1 momentin mukaan valituksen tultua vireille markkinaoikeus voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 239) mukaan pykälä vastaa julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 91 §:ssä (321/2010) säädettyä, joka on puolestaan pääosin vastannut viimeksi mainitun lain 79 §:ssä alun perin säädettyä. Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 50/2006 vp s. 121) mukaan markkinaoikeus voi kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon. Markkinaoikeus voi myös muulla tavoin keskeyttää hankinnan, mikä tulee kysymykseen silloin, kun asiassa ei ole annettu sellaista päätöstä, jonka täytäntöönpanokiellolla saataisiin aikaan hankinnan keskeytys.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 151 §:ssä säädetyillä väliaikaisilla päätöksillä voidaan kieltää tai keskeyttää hankintapäätöksen täytäntöönpano markkinaoikeuden kyseisen asian käsittelyn ajaksi. Hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisellä on tarkoitettu lähinnä sen kieltämistä, että hankintayksikkö tekee hankintasopimuksen muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen perusteella tai hankintapäätöstä tekemättä.

Koska hankintamenettely on jo keskeytetty muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellä, hankintamenettelyä ei ole tarpeen määrätä keskeytettäväksi markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Tässä asiassa ei ole myöskään tehty päätöstä, jonka perusteella hankintayksikkö voisi tehdä hankintasopimuksen. Hankintalain 154 §:ssä säädetyistä markkinaoikeuden määrättävissä olevista hankintayksikön mahdollista virheellistä menettelyä koskevista seuraamuksista ilmenee, ettei markkinaoikeus voi valittajan vaatimin tavoin määrätä hankintayksikköä valitsemaan jotakin tarjousta ja tekemään hankintasopimusta jonkun tarjoajan kanssa. Jos hankintayksikkö päätöksensä mukaisesti kilpailuttaa hankinnan uudelleen, kyseisen uuden hankintamenettelyn virheellisyys tulee mahdollisesti arvioitavaksi siitä markkinaoikeuteen valitettaessa.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Jääskeläisen Auto Oy:n vaatimuksen hankintamenettelyn keskeyttämisestä ja päätöksen täytäntöönpanon ja hankintasopimuksen tekemisen kieltämisestä väliaikaisesti asian käsittelyn ajaksi.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Pekka Savola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.