MAO:519/19

Asian tausta

Helsingin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 15.2.2018 julkaistulla sekä 9.3.2018 ja 14.3.2018 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinnasta kahden vuoden ajalle ja enintään 24 optiokuukaudelle. Helsingin kaupungin hankintajohtaja on 12.4.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 19 valinnut puitesopimustoimittajiksi Expert Hyvät Merkit Oy:n, Gigantti Oy:n sekä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostaman ryhmittymän.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Radiolux Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus antaa sille tiedon Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostaman ryhmittymän liikesalaisuuksikseen ilmoittamista tuote- ja hintatiedoista.

Perusteet

Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjous tulee sulkea pois tarjouskilpailusta, koska tarjoaja on antanut hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Tarjouspyynnön mukaan tarjottujen tuotteiden hintojen tulee sisältää myös kuljetus- ja/tai asennuspalvelut. Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjoamat hinnat ovat olleet alhaisemmat kuin tuotteiden hankintahinnat rahteineen ja vakuutuksineen.

Kodintekniikka-alan kilpailutilanne on tiukka ja katemarginaalit vähäisiä, joten ei ole mahdollista, että Expert Hyvät Merkit Oy voisi hankkia tuotteita yli 15 prosenttia muita tarjoajia edullisemmin. Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjoushinnat ovat täyttäneet saalistushinnoittelun tunnusmerkit. Expert Hyvät Merkit Oy:llä ei ole liiketaloudellisia mahdollisuuksia toimittaa tarjoamiaan tuotteita tarjoamillaan hinnoilla. Vastaavia tuotteita ei ole myöskään saatavilla tarjottuun hintaan.

Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostaman ryhmittymän liikesalaisuuksikseen ilmoittamat tuote- ja hintatiedot, joita on käytetty tarjousten vertailuperusteena, tulee julkistaa, jotta muut tarjoajat voivat varmistua niiden oikeellisuudesta. Kyseiset tuote- ja hintatiedot eivät ole sisältäneet erityistä osaamiseen tai tekniseen toteutukseen liittyvää liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Tarjouksen osakokonaisuuksien hinnoille ja tuotetiedoille ei ole salassapitointressiä.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.620 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Mikään tarjouksista ei ole ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Hankinnan on voinut toteuttaa tarjotuilla hinnoilla. Tarjoushinnat eivät ole eronneet toisistaan merkittävästi eikä tarjoajilta ole harkittu pyydettävän selvitystä tarjoushinnoista tai kustannuksista poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen vuoksi.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vuoksi toimitetussa kuulemismenettelyssä Expert Hyvät Merkit Oy:ltä saadun lausunnon mukaan hintaero on perustunut tarjoajan kustannustehokkuuteen ja eroihin tarjoukseen valituissa tuotteissa. Pienehkön yrityksen kohdalla ei kyse voi olla tappiollisesta saalistushinnoittelusta.

Hankintamenettelyssä on ennen hankintapäätöksen tekoa tarkistettu, että kaikki valitut tarjoajat ovat täyttäneet soveltuvuusvaatimukset työnantajavelvoitteet mukaan lukien.

Valittajalle ei tule antaa tiedoksi muiden tarjoajien liikesalaisuuksina pidettäviä tuote- ja hintatietoja. Ryhmittymä Hakonen Solutions ja Verkkokauppa.com Oyj on vastannut kielteisesti hankintayksikön kirjalliseen tiedusteluun, saako sen liikesalaisuuksiksi ilmoittamia tietoja antaa. Ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n salassapitotahdon huomioon ottaen sen ilmoittamia tuotetietoja ja niihin liittyviä tietoja sekä yksikköhintoja on pidettävä liikesalaisuuksina, sillä näillä tiedoilla voi olla elinkeinotoiminnassa taloudellista arvoa. Laadun vähimmäisvaatimusten täyttymistä todentavat "Kyllä"-vastaukset eivät ole täyttäneet ammatti- ja liikesalaisuuden määritelmää, koska kaikkien vertailuun edenneiden tarjoajien on tullut vastata myöntävästi vähimmäisvaatimusten täyttymisen osalta.

Kuultavien lausunnot

Expert Hyvät Merkit Oy on esittänyt, että valittajan valitus on ollut perusteeton.

Kuultava on vakavarainen yritys. Kuultava on ollut yhtäjaksoisesti Helsingin kaupungin sopimustoimittaja viimeiset noin 30 vuotta ja sillä on kaksi voimassaolevaa sopimusta Helsingin kaupungin kanssa.

Kuultava on kustannustehokas yritys sekä panostanut tehokkaaseen varastonkiertoon ja palveluprosesseihin. Kuultava toimittaa ja asentaa kaikki tuotteet omilla kuukausipalkkaisilla asentajillaan. Koska kuultava on pienehkö yritys, ei tappiollinen saalistushinnoittelu ole sen toimintamalli. Kuultava tekee jatkuvasti tulosta ja viimeisen tilikauden liikevoittoprosentti on ollut 3,8 prosenttia.

Kuultava on vertaillut kaikkien tuotteiden, televisioiden telineet mukaan lukien, hinnoittelua Gigantti Oy Ab:n hinnoitteluun, ja ainoastaan seitsemällä rivillä kuultavan ja Gigantti Oy Ab:n tuote on ollut sama. Niistä osassa Gigantti Oy Ab:n tuote on ollut edullisin. Valittajan tarjous on ollut kallein 19 tuotteen kohdalla. Yli 20 rivillä kuultavalla on ollut eri tuote kuin kilpailijoilla. Kuultavan hintaetu on johtunut sen tarjoamiin hyviin ja edullisiin tuotteisiin perustuneista tuote-eroista.

Gigantti Oy Ab on esittänyt, että hankintapäätöksen vertailutaulukon tietoja ei voida pitää salassa tarjouskilpailuun osallistuneilta.

Koska ainoastaan ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n tarjouksen tiedot on merkitty liikesalaisuudeksi, on tämä toimintatapa hankintasäännösten vastainen ja omiaan luomaan tulevissa tarjouskilpailuissa kilpailuetua kyseiselle yhtiölle.

Ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n tarjouksessa liikesalaisuuksiksi merkityt tiedot eivät ole salaisia, vaan toimialalla yleisesti tunnettuja tai helposti selville saatavia. Ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa.com Oyj ei ole erityisesti suojannut näitä tietoja. Ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n liikesalaisuuksiksi merkittyjen tietojen paljastuminen ei heikentäisi sen kilpailuasemaa tai aiheuttaisi taloudellista vahinkoa.

Hankintapäätöstä ei ole perusteltu hankintasäännösten mukaisesti. Siitä ei ole käynyt ilmi millä perusteella valinta on tehty.

Koska tarjoajilla ei ole ollut tiedossaan valintaan keskeisesti vaikuttaneita ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n tarjouksen tietoja, ei niillä ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta harkita lain mukaisten oikeussuojakeinojen käyttämistä.

Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa.com Oyj eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoja.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että Expert Hyvät Merkit Oy:n väite siitä, että sen tarjoamat edelliset hinnat ovat perustuneet muita tarjoajia edullisimpiin tuotteiden sisäänostohintoihin ja tehokkaaseen kustannusrakenteeseen on perusteeton. Kaikkien kodinkoneliikkeiden kustannusrakenteet ovat laskeneet viime vuosina tehokkuusvaatimusten kasvaessa.

Expert Hyvät Merkit Oy ja valittaja kuuluvat samaan Tekniset-ketjuun. Näiden liikkeiden rakenteet ovat lähes identtiset eikä tuotteiden ostohinnoissa ole merkittäviä eroja. Maahantuojilta on mahdollisuus saada muita ketjun liikkeitä edullisemmat ostohinnat, kun liike myy tuotteita esimerkiksi kaupungille. Nämä ostohinnat ovat valittajan ja rajoitetusti Expert Hyvät Merkit Oy:n käytettävissä.

Suomessa kodinkoneliikkeiden liiketoimintakulut ovat keskimäärin 20 prosenttia liikevaihdosta, mutta suurempiin tarjouksiin tarjoushinnat lasketaan pääsääntöisesti alemmalla, noin 15 prosentin kulurakennerasituksella. Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjoamat tuotteet on kuitenkin hinnoiteltu halvemmaksi kuin niiden toimittaminen hankintayksikölle tulisi maksamaan ilman liiketoimintakuluja. Liiketoimintakulut huomioon ottaen tappiot kasvaisivat merkittävästi. Kyse on saalistushinnoittelusta, jolla kilpailijat hinnoitellaan ulos tarjouskilpailusta. Tarjottuja tuotteita ei myydä hankintayksikölle, vaan ne vaihdetaan myyntihetkellä toisiin tuotteisiin, jotka jättävät myyntikatteen liikkeelle. Näin hinnoiteltuna Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjoamat tuotteet tulevat hankintayksikölle huomattavasti kalliimmaksi kuin muiden tarjoajien tuotteet, jotka myydään hankintayksikölle tarjouksessa tarjottuun hintaan.

Expert Hyvät Merkit Oy on tehnyt tarjouksen yli 13 prosenttia Gigantti Oy Ab:ta halvemmilla hinnoilla, joista ei jää katetta liikkeelle Tekniset-ketjun ostohinnoilla ostettuna. Gigantti Oy Ab on suurempi viihde-elektroniikan ostaja kuin Tekniset-ketju ja ostaa viihde-elektroniikkaa edullisimmilla hinnoilla kuin Tekniset-ketjun kauppiaat. Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjoamat hinnat alittavat tuotteiden sisäänostohinnat ja ovat siten saalistushintoja.

Liikesalaisuudeksi ei voida hyväksyä julkisesti saatavilla olevia tietoja kuten kodintekniikan tuotemerkkejä ja tuotteiden tyyppimerkintöjä, koska se rikkoisi yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjisi muita tarjoajia.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt lisävastineessaan, että Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjous on sitova ja sen on toimitettava tarjoamansa tuotteet tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen mukaisesti.

Sopimusluonnoksessa todetaan, että jos tarjottua mallia ei ole saatavissa, tarjoaja toimittaa tarjottuun hintaan vastaavan toisen mallin. Tarjoaja ei siten voi toimittaa sellaisia tuotteita, jotka eivät täyttäisi tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjoaja ei voi muuttaa tarjoamaansa hintaa tai periä toimittamistaan tuotteista muuta kuin alkuperäiset tarjoushinnat.

Tarjottujen tuotteiden yksityiskohtaiset tiedot ovat julkisesti saatavilla vain tilanteessa, jossa on tieto siitä, mitä tuotteita on tarjottu. Tieto siitä, mitkä tuotteet ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa.com Oyj on valinnut tarjoukseensa, ei ole yleisesti tunnettua tai julkisesti saatavilla. Kyseisen tiedon suojaamiseksi myös tuotteiden tuotetietojen on oltava salassa pidettäviä.

Expert Hyvät Merkit Oy on esittänyt, ettei sen tarjous ole ollut poikkeuksellisen alhainen. Kuultava toimittaa sopimuksen mukaan tuotteita tarjouksen mukaisilla hinnoilla eikä vaihda niitä muihin.

Väite saalistushinnoittelusta on perusteeton. Kuultava ei tee tappiollista kauppaa. Edellisessä suuressa tarjouskilpailussa syyskuussa 2016 Radiolux Oy:n tarjous oli edullisin ja Gigantti Oy Ab:n tarjousta melkein 12 prosenttia ja kuultavan tarjousta yli 10 prosenttia edullisempi.

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Valittaja on antanut lisävastineen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus antaa sille tiedon Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostaman ryhmittymän liikesalaisuuksiksi ilmoittamista tuote- ja hintatiedoista.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut tiedot sisältävät asiakirjat on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Markkinaoikeus on toimittanut valittajalle hankintayksikön julkisiksi ilmoittamat tarjousten osat. Näihin ovat sisältyneet kaikkien tarjoajien osalta tarjouslomake. Valittajalle ei ole kuitenkaan toimitettu sen vaatimista ja markkinaoikeudelle toimitetuista asiakirjoista ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n tuotekohtaista hintaliitettä eikä tarjouslomaketta, joissa olisi merkitty ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n tuote- ja hintatiedot. Asiassa on siten valittajan esittämän vaatimuksen osalta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (jäljempänä julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Saman pykälän mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Nyt kyseessä oleva asia on tullut vireille markkinaoikeudessa 20.4.2018. Julkisuuslakia on muutettu (säädöksellä 10.8.2018/604) liikesalaisuuslain säätämisen yhteydessä siten, että muutos on tullut voimaan 15.8.2018. Ennen voimaantulopäivää vireille tulleisiin asioihin on sovellettava lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Asiassa on näin ollen sovellettava julkisuuslakia siinä muodossa, jossa se on ollut tämän asian tullessa vireille markkinaoikeudessa.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan (621/1999) mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.

Julkisuuslain 11 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan (621/1999) mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Viimeksi mainittua säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 108/2016 vp s. 279 ja 280) on muun ohella todettu, että julkisuuslaissa säädetään ainoastaan selkeä perussääntö siitä, että tarjouskilpailuun osallistuneella toimittajalla tai muulla asianosaisella ei ole julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin. Hallituksen esityksen mukaan lainkohdassa ei määritellä kategorisesti tai säännönmukaisesti mitään tarjousvertailussa tai hankintamenettelyssä muutoin käytettyä tai huomioitua tietoa liike- ja ammattisalaisuudeksi tai toisaalta ehdottoman luovutusvelvollisuuden piiriin. Jokaisen tiedon tai tekijän asema liike- ja ammattisalaisuutena ja siten lain suojan piirissä ratkaistaan jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen hankintayksikön ja viime kädessä toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaisulla.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei mainitun pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi jättää antamatta muun ohella julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Edellä mainittua oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 12/2006 vp s. 28) on todettu, että harkittaessa tiedon antamatta jättämistä 3 momentin perusteella on otettava huomioon tiedon ilmaisemisesta aiheutuva haitta tai vahinko niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty julkisuuslaissa. Näitä etuja ovat yksityisyyden, terveyden ja lapsen edun turvaaminen, liike- ja ammattisalaisuuksien ja niiden rinnastettavien yritystoimintaa koskevien tietojen suojaaminen, yleinen järjestys ja turvallisuus sekä muu erittäin tärkeä yksityinen tai julkinen etu. Tieto voidaan jättää antamatta asianosaiselle vain, kun tämä on välttämätöntä salassa pidettäväksi säädettyjen etujen suojelemiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Mainitussa hallituksen esityksessä (HE 12/2006 vp s. 30) on lisäksi todettu, ettei oikeudenkäynti saa muodostua myöskään keinoksi saada tietoonsa toisen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuksia esimerkiksi julkisia hankintoja koskevissa asioissa.

Kysymys miltä osin ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostaman ryhmittymän tarjousasiakirjat ovat sisältäneet salassa pidettäviä liike- ja ammattisalaisuuksia on ollut käsiteltävänä myös Helsingin hallinto-oikeudessa. Helsingin hallinto-oikeuden lainvoimaisen 13.9.2019 päivätyn päätöksen 19/0595/5 asiassa diaarinumero 03494/18/1203 mukaan tarjousten kokonaishinta, joka valittajalle on annettu ja joka tässä tapauksessa on ollut tarjousten vertailuperuste, on muodostunut useiden eri tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden hinnoista. Tarjousten väliset hintaerot ovat perustuneet tarjoajien tuote- ja palveluvalintoihin ja niiden hinnoitteluun. Hallinto-oikeus on katsonut, että ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa.com Oyj:n tietopyynnön kohteena olevista tarjousasiakirjoista ilmenevät kokonaishinnan perustana olevat tiedot tarjotuista tuotteista ja niiden hinnoista ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä liikesalaisuuksia, joista valittajalla ei ole asianosaisenakaan oikeutta saada tietoa.

Valittajalla on oikeudellinen intressi sellaisiin tietoihin, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hankintamenettely ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista. Harkittaessa vaadittujen asiakirjojen antamista valittajalle on otettava huomioon asiakirjojen antamisesta voittaneelle tarjoajalle aiheutuva haitta tai vahinko sekä toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellytykset.

Hankintayksikkö on esittänyt, ettei valittajalla ole oikeutta saada tietoja Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostaman ryhmittymän tuote- ja hintatietoja sisältävistä asiakirjoista. Hankintayksikön mukaan mainitut asiakirjat sisältävät tarjoajien liikesalaisuuksia.

Valittaja on esittänyt, että markkinaoikeuden sille toimittamat asiakirjat eivät ole täyttäneet sen vaatimusta saada tieto asiakirjasta. Valittajalle toimitetuista asiakirjoista ei ole ilmennyt Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostaman ryhmittymän liikesalaisuuksikseen ilmoittamia tuote- ja hintatietoja. Valittaja on esittänyt, että koska näitä tietoja on käytetty tarjousten vertailuperusteena, ne tulee julkistaa, jotta muut tarjoajat voivat varmistua niiden oikeellisuudesta. Valittajan mukaan kyseiset tuote- ja hintatiedot eivät ole sisältäneet erityistä osaamiseen tai tekniseen toteutukseen liittyvää liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, eikä tarjouksen osakokonaisuuksien hinnoille ja tuotetiedoille ole salassapitointressiä.

Gigantti Oy Ab on esittänyt, että Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostaman ryhmittymän tarjouksessa liikesalaisuuksiksi merkityt tiedot ovat toimialalla yleisesti tunnettuja tai helposti selville saatavia. Gigantti Oy:n mukaan ryhmittymän liikesalaisuuksiksi merkittyjen tietojen paljastuminen ei heikentäisi sen kilpailuasemaa tai aiheuttaisi taloudellista vahinkoa. Gigantti Oy on vielä esittänyt, että koska muilla tarjoajilla ei ole ollut tiedossaan valintaan keskeisesti vaikuttaneita ryhmittymän tarjouksen tietoja, ei niillä ole ollut mahdollisuutta harkita oikeussuojakeinojen käyttämistä.

Tarjouspyyntö on koskenut yhteensä 27 erilaista ominaisuuksiltaan yksilöityä kodinkonetta ja viihde-elektroniikkalaitetta sekä niihin liittyviä asennus- ja huoltopalveluja.

Tarjoajien asiakirjat sisältävät tiedot tarjottujen kodinkoneiden ja viihde-elektroniikkalaitteiden yksikköhinnoista, merkeistä, malleista ja teknisistä ominaisuuksista sekä tarjoukseen sisältyvistä palveluista. Tarjottavien tuotteiden on tullut täyttää laatukriteerit, jotta ne on voitu hyväksyä tarjouskilpailuun. Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n muodostama ryhmittymä on ilmoittanut pitävänsä tarjouksista ilmeneviä hinta- ja tuotetietoja salassa pidettävinä liikesalaisuuksina.

Tarjousten kokonaishinta, joka on valittajalle annettu ja joka tässä tapauksessa on ollut tarjousten vertailuperuste, on muodostunut useiden eri tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen hinnoista. Tarjousten väliset hintaerot ovat perustuneet tarjoajien tuote- ja palveluvalintoihin ja niiden hinnoitteluun. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan vaatimuksen kohteena olevat salaisiksi ilmoitetut tiedot sisältävät sellaista yksityiskohtaista tietoa ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n ja Verkkokauppa.com Oyj:n tarjoamista tuotteista ja niiden hinnoista, että kysymys on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista liike- tai ammattisalaisuuksista. Tiedon antamatta jättäminen on siten välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun eli liike- tai ammattisalaisuuksien suojaamiseksi. Vaadituilla liike- tai ammattisalaisuuksia sisältävillä asiakirjoilla ei ole myöskään katsottava olevan hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa sellaista merkitystä, että tiedon antamatta jättäminen kyseisistä asiakirjoista vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Näin ollen markkinaoikeus hylkää valittajan vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjoista.

Pääasian perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 205) mukaan mainittu 96 § vastaisi pääosin aiemman voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain 63 §:ssä säädettyä. Ehdotettu lainkohta poikkeaisi aiemmasta hankintalaista muun muassa siten, että se velvoittaisi hankintayksiköitä pyytämään selvitystä poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttia koskevien lain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 205) mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää selvitystä ja tarjoajalla velvollisuus antaa selvitys hankintayksikön pyynnöstä aina kun kysymyksessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on kuitenkin hankintayksiköiden harkintavallassa. Hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuutta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota muun muassa hankinnan laatuun ja laajuuteen sekä toimitusaikaan, hankinnan oikeudellisiin, taloudellisiin sekä teknisiin tekijöihin, muiden tarjoajien antamiin hintoihin sekä toimialalla tyypilliseen hinnoittelurakenteeseen.

Edelleen esitöiden mukaan pykälän 2 momentissa säädettäisiin poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen hylkäämisestä. Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2014/24/EU johdanto-osan 103 kohdan mukaan tarjoukset saattavat perustua teknisesti, taloudellisesti tai oikeudellisesti epäterveisiin oletuksiin ja käytäntöihin, joten hankintayksiköillä on oltava oikeus hylätä tarjous, jos se harkitsee, ettei tarjoajan selitys tarjouksensa perusteista ole riittävä. Hankintayksiköllä on siten pääsääntöisesti harkintavalta poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen hylkäämisessä, jos se arvioi, että tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa riskiä toimituksen laiminlyömisestä taikka puutteellisuudesta. Tarjoajalta voidaan arvioida puuttuvan edellytykset hankinnan toteuttamiseen myös esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksikkö arvioi tarjouksen hinnoittelun perustuneen virheelliseen käsitykseen tarjouspyynnön sisällöstä. Tarjouksen hylkääminen on mahdollista edelleen tilanteessa, jossa hankintayksiköllä olisi perusteltu syy uskoa, että alhaisen tarjoushinnan syynä on tarjoajan tarkoitus tarjoushinnan myöhempään nostamiseen.

Edelleen esitöiden mukaan hankintayksiköllä olisi edellä esitetystä harkintavallasta poiketen velvollisuus poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen hylkäämiseen tilanteessa, jossa tarjouksen alhainen hinta johtuu 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta ympäristö-, sosiaali- tai työlainsäädännön velvoitteiden laiminlyömisestä.

Asian arviointi

Asiassa on kyse kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinnasta, joka on vertailtu kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen halvimman hinnan perusteella. Valittaja on esittänyt, että Expert Hyvät Merkit Oy:n hinta on ollut poikkeuksellinen alhainen, koska se on ollut alhaisempi kuin tuotteiden hankintahinnat niiden rahdit ja vakuutukset mukaan lukien.

Hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää selvitystä aina kun kysymyksessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. Tarjotun hinnan poikkeuksellisuuden arvioiminen on kuitenkin hankintayksiköiden harkintavallassa. Nyt kyseessä olevassa asiassa hankintayksikkö on arvioinut, ettei tarjottu hinta ole ollut poikkeuksellisen alhainen ja siten harkinnut, ettei sen ole tarvinnut vaatia tarjoajalta selvitystä tarjouksen hinnoista.

Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on saanut tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa neljä tarjousta. Tarjouspyynnön mukaan on valittu kolme halvimman tarjouksen tehnyttä toimittajaa. Toimittajiksi on valittu Expert Hyvät Merkit Oy 100 kokonaispisteellä, Gigantti Oy 83,585 kokonaispisteellä sekä ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja Verkkokauppa.com Oyj 82,589 kokonaispisteellä.

Expert Hyvät Merkit Oy on tarjonnut tuotteita vertailuhinnalla 1.305.225 euroa. Muiden tarjoajien vertailuhinnat ovat olleet 1.562.485, 1.580.395 ja 1.713.580 euroa.

Puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sijoittunut tarjous on siten ollut noin 250.000 euroa edullisempi kuin muut puitejärjestelyyn hyväksytyt tarjoukset. Puitejärjestelyssä toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneen tarjouksen vertailuhinnat ovat olleet lähellä toisiaan. Valittajan tarjous on ollut noin 400.000 euroa kalliimpi kuin puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sijoittuneen ja noin 130.000–150.000 euroa kalliimpi kuin puitejärjestelyssä toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet tarjoajat.

Markkinaoikeus toteaa, ettei hankintasäännöksissä ole asetettu hankintayksikölle velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. Suuretkaan hintaerot tarjousten välillä eivät välttämättä merkitse, että hankintamenettelyssä olisi hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia tai alhaiselta vaikuttavia tarjouksia. Hankintayksikön on kuitenkin tarjouksen hintaa arvioidessaan meneteltävä tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua koskevan vaatimuksen mukaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että ensimmäiseksi sijoittuneen tarjoajan vertailuhinta on ollut varsin selvästi valittajan vertailuhintaa alhaisempi.

Expert Hyvät Merkit Oy on tarjouksessaan sitoutunut tarjouspyyntöasiakirjojen ehtoihin. Expert Hyvät Merkit Oy:n mukaan sen tarjoushinta ei ollut poikkeuksellisen alhainen. Expert Hyvät Merkit Oy on lisäksi hankintaoikaisuvaatimukseen toimittamassaan vastineessa todennut, että hintaero on perustunut tarjoajan palveluprosessien kustannustehokkuuteen ja tarjoukseen valittujen tuotteiden eroavuuteen.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on voinut havaita, että hintaerot ovat perustuneet siihen, että annetuissa tarjouksissa on tarjottu pääosin eri tuotteita. Lisäksi esitetystä selvityksestä ilmenee, että kun tarjouksissa on tarjottu samaa tuotetta, Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjoama tuote ei ole ollut kaikissa kohdin edullisin tuote.

Vaikka tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamissa hinnoissa on ollut edellä mainittuja eroja, markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti tai valittajaa kohtaan syrjivästi, kun se ei ole pyytänyt ennen hankintapäätöksen tekemistä Expert Hyvät Merkit Oy:ltä selvitystä tarjouksen perusteista eikä hylännyt sen tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Radiolux Oy:n korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.620 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.