MAO:510/19

Asian tausta

Espoon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.5.2018 julkaistulla sekä 5.6.2018 ja 28.6.2018 korjatuilla EU-hankintailmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta siivouspalveluiden hankinnasta. Hankinta on jaettu viiteen maantieteelliseen osa-alueeseen.

Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja on 11.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 21 valinnut SMC Palvelut Oy:n tarjouksen osa-alueelle Espoonlahti–Kauklahti.

Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja on 5.11.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 24 poistanut 11.9.2018 tekemänsä hankintapäätöksen ja ratkaissut asian uudelleen sulkemalla SMC Palvelut Oy:n tarjouskilpailusta, suorittamalla tarjousten vertailun uudelleen ja valitsemalla Chagua Oy:n tarjouksen osa-alueelle Espoonlahti–Kauklahti.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 10.000.000 euroa. Osa-alueen Espoonlahti–Kauklahti ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 650.000 euroa.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

SMC Palvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen ja keskeyttää sen täytäntöönpanon.

Perusteet

Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja suorittaessaan tarjousten vertailun uudelleen.

Hankintaoikaisupäätöksessä esitetyt väitteet toistuvista laiminlyönneistä ja irtisanomisista, ammattitoiminnassa tapahtuneista vakavista virheistä sekä olennaisesti väärien tietojen antamisesta ovat perusteettomia. Valittajan suorituksissa aikaisemmissa hankintasopimuksissa ei ole ollut merkittäviä ja toistuvia puutteita, eikä se ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen. Lisäksi valittaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouksessaan tarvittavat tiedot, eikä valittaja ole syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen.

Väitetyt puutteet ovat joka tapauksessa olleet niin vähäisiä, että ne eivät ole antaneet aihetta hankintasopimuksen irtisanomiselle ja valittajan sulkemiselle tarjouskilpailun ulkopuolelle. Hankintayksikön olisi tullut varata valittajalle mahdollisuus korjata väitetyt puutteet.

Vastine

Vaatimukset

Espoon kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 300 eurolla.

Perusteet

Valitusta ei ole tehty määräajassa.

Hankintayksikkö on tehnyt hankintaoikaisupäätöksen 5.11.2018. Hankintaoikaisupäätös on annettu valittajalle tiedoksi sähköpostitse 6.11.2018. Valittaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, ettei hankintayksikön lähettämä sähköpostiviesti olisi ollut sen käytettävissä sähköpostin lähetyspäivänä.

Hankintasäännösten mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei toisin säädetä. Valitusaika on näin ollen päättynyt 20.11.2018. Valittaja on kuitenkin toimittanut valituksen markkinaoikeuteen vasta 21.11.2018.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että se on saanut hankintaoikaisupäätöksen tiedoksi 6.11.2018 klo 17.05. Hyvän hallintotavan mukaisesti virka-ajan jälkeen saapuneet asiakirjat ovat saapuneet seuraavana päivänä, joten valitus on tehty määräajassa 21.11.2018.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintaoikaisupäätöksen tiedoksiannon kellonajalla ei ole merkitystä asiassa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintalain 147 §:ssä säädetään hankinta-asioissa noudatettavista muutoksenhakuajoista. Pykälän 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintayksikkö on 11.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut SMC Palvelut Oy:n tarjouksen osa-alueelle Espoonlahti–Kauklahti. Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintapäätöksen tekemisen jälkeen se on huomannut, että SMC Palvelut Oy ei ole täyttänyt harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita. Hankintayksikkö on 5.11.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja vertaillut tarjoukset uudelleen. Hankintaoikaisupäätös on annettu 6.11.2018 tiedoksi valittajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedoksianto on asiassa saadun selvityksen perusteella sisältänyt lainmukaisen valitusosoituksen markkinaoikeuteen. Valittaja on tämän jälkeen 21.11.2018 toimittanut asiassa valituksen markkinaoikeuteen.

Edellä selostetun perusteella valittaja on saanut tiedon 5.11.2018 tehdystä hankintaoikaisupäätöksestä 6.11.2018. Sillä seikalla, että tiedoksianto on tapahtunut valittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vasta virka-ajan päättymisen jälkeen kello 17.05, ei ole hankintalain 127 §:n 1 momentin nojalla valittajan esittämää vaikutusta valituksen tekemisen määräajan alkamisajankohtaan. Näin ollen määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on valittajan osalta alkanut kulua 6.11.2018, kun valittaja on saanut tiedon hankintaoikaisupäätöksestä valitusosoituksineen. Asiassa ei ole esitetty, että kyseessä oleva hankintaoikaisupäätös tai sen valitusosoitus olisi ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintalain 147 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on siten päättynyt 20.11.2018. Koska valitus markkinaoikeuteen on tehty vasta 21.11.2018, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa SMC Palvelut Oy:n korvaamaan Espoon kaupungin oikeudenkäyntikulut 300 eurolla.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.