MAO:494/19

Asian tausta

TeeSe Botnia Oy Ab (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.11.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta kuljetuspalveluhankinnasta tuntitöihin ajalle 13.1.2019–31.12.2020. Hankinnan mukaiset kuljetuspalvelut on jaettu seuraaviin viiteen osa-alueeseen: "2–3 -akselinen maansiirtoauto (KA 2–3)", "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)", "traktoridumpperi (TRD)", "liikennetraktori (LTR)" ja "työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)".

Hankinnan tarjouspyynnössä on todettu, että puitesopimuskumppaneiksi valitaan hankintayksikön riittäväksi katsoma määrä kalustoa tai palveluntuottajia kalustoryhmittäin ja että puitesopimus tehdään usean palvelun tarjoajan kanssa.

Oy Vaasan Kuorma-autopalvelu – Vasa Lastbiltjänst Ab on jättänyt tarjouksen hankinnan osa-alueissa "2–3 -akselinen maansiirtoauto (KA 2–3)", "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)" ja "työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)".

TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapäällikkö on 17.12.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn Oy Vaasan Kuorma-autopalvelu – Vasa Lastbiljtänst Ab:n, A:n, B:n, C:n, Kuljetus Alpi Kivimäki Oy:n Maanrakennus Tapio Oy:n MT-Kaivuu Oy:n Oy Suomen Vuorikone Ltd:n, Raimo Asikainen Oy:n, D:n, E:n, F:n sekä Veljekset Saarela Oy:n.

TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapäällikkö on 11.1.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä hylännyt Oy Vaasan Kuorma-autopalvelu – Vasa Lastbiljtjänst Ab:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 600.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Oy Vaasan Kuorma-autopalvelu – Vasa Lastbiltjänst Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskokoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen kohdan 8 mukaan tilaajalla on ollut oikeus arvioida kuljettajan ammattitaitoa omiin kokemuksiinsa perustuen. Edellä mainitun sijasta hankintayksikön olisi tullut edellyttää, että kuljettajalla on oltava ammattipätevyys.

Sopimusluonnoksen edellä mainittu ehto ei ole ollut oikeudenmukainen koska se on asettanut tarjoajat eri asemaan. Ehto on suosinut tarjoajia, joilla on ollut aiemmin sopimussuhde tilaajan kanssa, ja on syrjinyt tarjoajia, joilla on uusia kuljettajia tai jotka eivät ole aiemmin olleet hankintayksiköllä tai puitesopimuksen käyttäjällä töissä. Hankintayksikön aiemmilla positiivisilla kokemuksilla ei tulisi olla merkitystä.

Tarjouspyynnössä on vaadittu, että kaikilla kuljettajilla on oltava ammattipätevyys ja että heidät on hyväksytty. Hankintapäätöksen mukaan kaikki tarjoajat ovat täyttäneet asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintayksikkö ei ole etukäteen tarkasti määritellyt, kuinka monta toimittajaa valitaan puitejärjestelyyn. Tällöin kaikki toimittajat, jotka ovat täyttäneet tarjouskilpailussa määritellyt kriteerit, olisi tullut ottaa mukaan puitejärjestelyyn.

Vastine

Vaatimukset

TeeSe Botnia Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla lisättynä arvonlisäverolla, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa sopimusluonnoksessa asetetut sopimusten käyttöä koskevat ehdot ovat olleet tasapuolisia ja syrjimättömiä. Tilausmenettelyä koskevien sopimusehtojen perusteella tilaajien aikaisempia kokemuksia ei luonnollisesti voida hyödyntää koneyksikön valinnassa ennen kuin kokemusta on kertynyt vertailuhintajärjestys ja koneen tekniset ominaisuudet huomioon ottaen kuhunkin työhön potentiaalisista koneyksiköistä.

Hankintayksikön valinta on kohdistunut tarjouspyynnön mukaisesti ensisijaisesti tarjottuihin koneyksiköihin eikä suoranaisesti toimittajiin. Koneyksiköitä on valittu tarjouspyynnössä avoimesti määritellyin syrjimättömin ja tasapuolisin perustein koneluokittain riittäväksi katsottu määrä, eikä valittavien toimittajien lukumäärän etukäteisellä ilmoittamisella olisi voitu varmistua riittävän sopimuskoekannan valinnasta, koska tarjouksen on voinut antaa yhdestä tai useasta koneyksiköstä. Hankintayksikkö on pyrkinyt järjestämään hankinnan siten, että pienetkin yritykset pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuun. Valittajan tarjoamista tarjouspyynnön mukaisista koneyksiköistä puolet eli 11 kappaletta on valittu puitejärjestelyn piiriin. Vertailuhinnaltaan kalleimpien koneyksiköiden valitsemiseksi puitejärjestelyyn ei ole ollut olemassa perusteita.

Kuultavien lausunnot

A, A-nimisen toiminimen haltijana, B – B-nimisen toiminimen haltijana, C, C-nimisen toiminimen haltijana, Kuljetus Alpi Kivimäki Oy, Maanrakennus Tapio Oy, MT-Kaivuu Oy, Oy Suomen Vuorikone Ltd, Raimo Asikainen Oy, D, D-nimisen toiminimen haltijana, E, E-nimisen toiminimen haltijana, F – F-nimisen toiminimen haltijana ja Veljekset Saarela oy eivät ole niille varatuista tilaisuuksista huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että sopimuskaudella koneyksiköiden toiminnasta kertyviä kokemuksia koskeva ehto on kokonaisuus huomioon ottaen ollut syrjimätön.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintailmoituksen perusteella hankinta on jaettu seuraaviin viiteen osa-alueeseen: "2-3 -akselinen maansiirtoauto (KA 2–3)", "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)", "traktoridumpperi (TRD)", "liikennetraktori (LTR)" ja "työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)".

Asiassa saadun selvityksen mukaan valittaja on jättänyt tarjouksen hankinnan osa-alueissa "2-3 -akselinen maansiirtoauto (KA 2–3)", "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)" ja "työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)".

Hankintapäätöksen mukaan valittaja on valittu puitejärjestelyyn kuljetuspalveluissa tuntitöihin. Hankintapäätöksen liitteenä olleesta vertailutaulukosta käy kuitenkin ilmi, että valittaja on valittu puitejärjestelyyn vain tietyn valittajan tarjoaman kaluston osalta hankinnan osa-alueissa "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)" sekä "työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)". Hankinnan osa-alueessa "2-3 -akselinen maansiirtoauto (KA 2–3)" valittaja on valittu puitejärjestelyyn kaiken valittajan tarjoaman kaluston osalta.

Valittaja on vaatinut muun ohella, että kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen.

Edellä selostetulla tavalla valittaja ei ole lainkaan jättänyt tarjousta hankinnan osa-alueiden "traktoridumpperi (TRD)" ja "liikennetraktori (LTR)" osalta. Valittajalla ei näin ollen ole katsottava olevan oikeudellista intressiä saada valitustaan tutkituksi mainitulta osin. Valitus on siten jätettävä tutkimatta hankinnan osa-alueiden "traktoridumpperi (TRD)" ja "liikennetraktori (LTR)" osalta.

Asiassa esitetyn mukaan valittaja on sinänsä valittu puitejärjestelyn toimittajaksi kaikkien niiden hankinnan osa-alueiden osalta, joihin se on antanut tarjouksen. Valittaja ei ole kuitenkaan tullut valituksi puitejärjestelyyn kaiken tarjoamansa kaluston osalta hankinnan osa-alueiden "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)" ja "työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)" osalta. Lisäksi valittajan valituksessaan esittämien väitteiden on katsottava olevan luonteeltaan sellaisia, että niillä menestyessään on vaikutusta myös valittajan oikeusasemaan nyt kysymyksessä olevan puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen toteuttamisessa. Näin ollen valitus on tutkittava hankinnan osa-alueiden "2– 3 -akselinen maansiirtoauto (KA 2-3)", "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)" ja työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)" osalta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

Kysymyksessä olevassa hankinnassa on ollut kyse puitejärjestelystä, jossa on valittu useampi kuin yksi toimittaja. Tarjouspyynnön mukaan puitesopimuskumppaneiksi on valittu hankintayksikön riittäväksi katsoma määrä kalustoa tai palveluntuottajia kalustoryhmittäin. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on lisäksi ilmoitettu puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen tarjousten valinnassa huomioon otetut tekijät.

Asiassa on valittajan markkinaoikeudessa esittämän johdosta kyse siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on asettanut hankinta-asiakirjoissa ehdon, jonka mukaan tilaajalla on oikeus arvioida kuljettajan ammattitaitoa omiin kokemuksiinsa perustuen. Lisäksi asiassa on kyse siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti valitessaan toimittajia puitejärjestelyyn.

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn mainitun lain mukaisella hankintamenettelyllä noudattaen, mitä hankintamenettelyjen käyttöedellytyksistä ja kilpailutuksen menettelyvelvoitteista säädetään. Pykälän 3 momentin mukaan hankintayksikön on valittava puitejärjestelyyn yksi tai useampi toimittaja. Toimittajien määrä on ilmoitettava ennalta hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyynnössä. Useamman toimittajan puitejärjestelyyn on valittava ilmoitettu määrä toimittajia, jollei soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Hankintalain 42 §:n 2 momentin säännöksen esitöissä (HE 108/2016 vp s. 137 ja 138) on todettu muun ohella, että puitejärjestelyjen perustamisessa on noudatettava hankintalain normaaleja käytettävään hankintamenettelyyn liittyviä kilpailuttamisen menettelyvelvoitteita, kuten ilmoittamisvelvoitteita, määräaikoja, hankinnan kohteen määrittelyä koskevia säännöksiä, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuteen ja valintaan liittyviä säännöksiä sekä tarjousten vertailuperusteiden ja vertailuun liittyviä säännöksiä. Hankinnan kohteen määrittelyssä noudatetaan hankinnan kohteen kuvauksesta sekä tarjouspyynnön sisällöstä säädettyä. Tarjouspyynnössä taikka hankintailmoituksessa on myös ilmoitettava puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen tekemisen menettelyt, kuten useamman toimittajan puitejärjestelyissä, joissa kaikki ehdot on vahvistettu, puolueettomat perusteet sen määrittämiseksi minkä toimittajan kanssa hankintasopimus tehdään sekä kevennettyyn kilpailutukseen perustuvissa puitejärjestelyissä kevennetyissä kilpailutuksissa noudatettavat tarjousten vertailuperusteet sekä vertailuperusteiden painoarvot taikka painoarvojen vaihteluväli. Tarjouspyynnössä on lisäksi oltava tiedot valittavien toimittajien määrästä, puitejärjestelyn käyttöön oikeutetuista hankintayksiköistä sekä mahdollisesta sähköisen luettelon taikka sähköisen huutokaupan käyttämisestä puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen tekemisessä.

Hankintalain 42 §:n 3 momentin säännöksen esitöissä (HE 108/2016 vp s. 138) on puolestaan todettu muu ohella, että puitejärjestelyyn otettavien toimittajien määrä on ilmoitettava ennalta hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Jos puitejärjestelyyn otettavien toimittajien määrä perustuu esimerkiksi toimittajien tarjoaman kapasiteettivaatimuksen täyttymiseen, on riittävää ilmoittaa ennalta säännöt, joiden perusteella valittavien toimittajien määrä ratkaistaan.

Hankintalain 43 §:ssä on säädetty puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen tekemisestä. Pykälän 2 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa ja puitejärjestelyn kaikki ehdot ja järjestelyyn perustuvien hankintojen tarjoajien valinnan määrittävät puolueettomat ehdot on vahvistettu tarjouspyynnössä, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä ilman kilpailuttamista valitsemalla toimittaja noudattamalla puitejärjestelyn ehtoja ja puitejärjestelyn tarjouspyynnössä esitettyjä perusteita. Pykälän 3 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa ja puitejärjestelyn kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä kilpailuttamalla puitejärjestelyyn valitut toimittajat noudattamalla puitejärjestelyä perustettaessa esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita, joita voidaan täsmentää, sekä muita ehtoja, jotka on ilmoitettu puitejärjestelyn tarjouspyynnössä. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikön on puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa pyydettävä kirjallisesti tarjous puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. Hankintayksikön on määrättävä tarjousaika, jonka on oltava riittävä ottaen huomioon hankinnan monimutkaisuus ja tarjousten tekemisen edellyttämä aika. Tarjoukset on annettava kirjallisesti ja niiden sisältö on pidettävä luottamuksellisena tarjousajan päättymiseen saakka. Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 76 §:n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi kieltää toimittajia tekemästä usean rinnakkaisen tarjouksen, jos tämä on etukäteen ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 177) mukaan rinnakkaisista tarjouksista on kyse silloin, kun tarjoaja jättää useamman tarjouksen, jotka vastaavat samaa hankintayksikön laatimaa hankinnan kohteen kuvausta. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun tarjoaja edustaa useampaa tuotemerkkiä ja haluaa tarjota niitä kaikkia.

Hankinta-asiakirjat

Tarjouspyynnön kohdassa "Sopimusmenettely" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Mikäli hankinta on jaettu eri osakokonaisuksiin, voi hankintaan sitoutua myös vain osakokonaisuuden osalta."

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu seuraavaa:

"Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, vertailukriteerinä ikäkertoimella korjattu tarjoushinta (=vertailuhinta). Ikäkerroin muodostuu siten, että koneen ikä nostaa tarjoushintaa yhdellä (1) prosentilla / vuosi.

Esimerkiksi:
Palveluntarjoajan koneen vuosimalli on 2008 ja tarjoushinta 50,00 €. Vertailuhinta muodostuu seuraavasti: 50,00 € (tarjoushinta) x 1,10 (ikäkerroin 2018–2008) = 55,00 € (=vertailuhinta).

Puitesopimuskumppaneiksi valitaan hankintayksikön riittäväksi katsoma määrä kalustoa / palveluntuottajia kalustoryhmittäin. Puitesopimus tehdään usean palveluntarjoajan kanssa."

Tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen "Kuljetuspalvelut tuntitöihin 2019–2020" kohdassa 8 "Tilausmenettely sopimuskaudella" on todettu seuraavaa:

"Sopimuksia käyttävät tilaajayksiköt valitsevat käytettävän palveluntuottajan työmaakohtaisesti, valinnassa otetaan koneluokkakohtaisen vertailuhinnan lisäksi huomioon:

1) kaluston soveltuvuus aiottuun työtehtävään
2) kuljettajan ammattitaito. Ammattitaidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. kuljettajan aktiivisuutta osallistua työmaan avustaviin töihin ja ns. työtilanteen lukutaitoa sekä yhteistyön toimivuutta tilaajan työryhmän jäsenenä. Tilaajalla on oikeus arvioida kuljettajan ammattitaitoa omiin kokemuksiinsa perustuen.
3) tarvittavien lisävarusteiden hinnoittelu."

Toimittajien valitseminen puitejärjestelyyn

Markkinaoikeus toteaa, että puitejärjestelyssä on kyse kaksivaiheisesta hankintamenettelystä, jossa hankintayksikkö valitsee ensin toimittajat puitejärjestelyyn ja tämän jälkeen tekee hankintoja puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. Puitejärjestelyyn valintaa koskevien tietojen ja valinnan perusteena olevia tarjouksia koskevien tietojen on oltava siten tarkasti määriteltyjä, että tarjoajat voivat tietää, millä ehdoilla ne voivat päästä puitejärjestelyyn hankintayksikön ilmoittamien toimittajamäärien puitteissa.

Tarjouspyyntö on mahdollistanut sen, että yksi tarjoaja tarjoaa useampaa kuin yhtä ajoneuvoa. Tarjouspyynnöstä ei ole kuitenkaan ilmennyt, onko tällaisista rinnakkaisista tarjouksista ollut tarkoitus valita vain yksi toimittajaa kohden vai onko voitu valita useampia. Epäselväksi on jäänyt myös se, miten tarjousten keskinäinen sijoittuminen on vaikuttanut toimittajien etusijajärjestykseen ja valintaan, kun yksi tarjoaja on voinut antaa useamman tarjouksen.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tarjoajat eivät ole voineet hankinta-asiakirjojen perusteella arvioida menestymismahdollisuuksiaan hankintamenettelyn eri vaiheissa eivätkä näin ole voineet riittävästi määrin harkita osallistumistaan hankintamenettelyyn. Näin ollen hankintayksikön menettely ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että hankinta-asiakirjoissa ei ole myöskään ilmoitettu hankintalain 42 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla puitejärjestelyyn valittavien toimittajien määrää.

Puitejärjestelyyn perustuvia hankintoja koskevat vertailuperusteet

Markkinaoikeus toteaa, että hankinnan laajuuteen ja muihin ehtoihin voi puitejärjestelyn luonteesta johtuen sisältyä epävarmuutta, joka voi vaikuttaa tarjousten mitoittamiseen ja hinnoitteluun.

Puitejärjestelyä koskevat ehdot kuten vertailuperusteet eivät kuitenkaan saa jäädä hankinta-asiakirjoissa niin yleisluontoisiksi tai epäselviksi, että ne antavat hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan tai muutoin vaarantavat hankintamenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun valittaessa toimittajia puitejärjestelyyn tai valittaessa järjestelyyn hyväksytyistä toimittajista ne, jotka toimittavat hankinnan kohteena olevat tavarat käyttäjille.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen 8 kohdan mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat tehdään ilman kilpailuttamista ottamalla huomioon puitejärjestelyn tarjouskilpailussa annetun tarjouksen vertailuhinnan lisäksi kaluston soveltuvuus aiottuun työtehtävään, kuljettajan ammattitaito siten kuin tilaaja on sitä arvioinut puitejärjestelyn aikana sekä tarvittavien lisävarusteiden hinnoittelu.

Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen vertailuperusteina on edellä todetulla tavalla käytetty muun ohella kuljettajan ammattitaitoa. Tällä on tarjouspyynnön mukaan tarkoitettu muun ohella kuljettajan aktiivisuutta osallistua työmaan avustaviin töihin ja niin sanottua työtilanteen lukutaitoa sekä yhteistyön toimivuutta tilaajan työryhmän jäsenenä. Tilaajalla on ollut oikeus arvioida kuljettajan ammattitaitoa omiin kokemuksiinsa perustuen.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun vertailuperusteen arvioinnissa huomioon otettavat seikat on määritelty hyvin yleisellä tasolla. Sanottuun nähden kyseisen vertailuperusteen on katsottava olleen omiaan antamaan hankintayksikölle puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen toteuttamisessa käytännössä lähestulkoon rajoittamattoman harkintavallan.

Markkinaoikeus toteaa edelleen, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei aikaisempien myönteisten kokemusten käyttäminen ole omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tilanteessa, jossa hankintayksiköllä ei ole kokemuksia kaikista tarjoajista tai tarjotuista tuotteista. Kuljettajan ammattitaitoa koskevan vertailuperusteen määritteleminen tavalla, joka on mahdollistanut sanottujen kokemusten huomioon ottamisen mainituissa tilanteissa, ei myöskään puheena olevassa suhteessa ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Edellä esitetyn perustella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myös asettaessaan puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen vertailuperusteita tarjouspyynnössä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota nyt tarkasteltavana olevalta osin ja sen täytäntöönpano kieltää mainitulta osin.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa hankintalaissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti jo tarjouspyyntöä laatiesssaan, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli TeeSe Botnia Oy Ab aikoo edelleen toteuttaa kuljetuspalveluhankinnan julkisena hankintana hankinnan osa-alueiden "2–3 -akselinen maansiirtoauto (KA 2–3)", "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)" ja "työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)", sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se koskee hankinnan osa-alueita "traktoridumpperi (TRD)" ja "liikennetraktori (LTR)".

Markkinaoikeus kumoaa TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapäällikön hankintapäätöksen 17.12.2018 siltä osin kuin se koskee hankinnan osa-alueita "2–3 -akselinen maansiirtoauto (KA 2–3)", "4-akselinen maansiirtoauto (KA 4)" ja "työmaiden huoltoautot nosturivarustuksella (huoltoauto)". Markkinaoikeus kieltää TeeSe Botnia Oy Ab:tä tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 40.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa TeeSe Botnia Oy Ab:n korvaamaan Oy Vaasan Kuorma-autopalvelu – Vasa Lastbiltjänst Ab:n oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää TeeSe Botnia Oy Ab:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Jaakko Ritvala ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.