MAO:479/19

Asian tausta

Kuusamon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.5.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kaupungin skeittiparkkia koskevasta rakennusurakasta.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntajohtaja on 20.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 22 valinnut Ramp Jam Oy:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on 28.2.2019 antamallaan päätöksellä numero 91/19 muun ohella kumonnut Kuusamon kaupungin yhdyskuntajohtajan 20.6.2018 tekemän hankintapäätöksen § 22 ja kieltänyt Kuusamon kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 15.000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan, mikäli Kuusamon kaupunki aikoo edelleen toteuttaa kaupungin skeittiparkkia koskevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava saapuneet tarjoukset ja tarjoajien hankinnan valmisteluun osallistuminen ottaen huomioon päätöksessä mainitut seikat.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelija on 12.4.2019 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Kuusamon kaupunki on ilmoittanut 15.4.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella sekä 10.5.2019 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kaupungin skeittiparkkia koskevasta rakennusurakasta.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta on 22.5.2019 tekemällään päätöksellä § 89 kumonnut Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelijan 12.4.2019 tekemän päätöksen hankinnan keskeyttämisestä sekä keskeyttänyt 25.5.2018 ja 15.4.2019 julkaistuilla hankintailmoituksilla aloitetut hankintamenettelyt.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoitusten mukaan ylittänyt kansallisen kynnysarvon.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus ja sen täydennys

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset hankinnan keskeyttämisestä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 23.800 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.840 eurolla.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeuden 28.2.2019 antamalla päätöksellä numero 91/19 asetettu 15.000 euron uhkasakko tuomitaan hankintayksikön maksettavaksi.

Perusteet

Markkinaoikeus on 28.2.2019 antamallaan päätöksellä numero 91/19 velvoittanut hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä vertailemalla saadut tarjoukset uudelleen ottaen huomioon kyseisessä päätöksessä mainitut seikat. Hankintayksikkö on sen sijaan 12.4.2019 päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn ja perustellut keskeyttämistä sillä, että markkinaoikeus on kieltänyt tekemästä hankintasopimusta 20.6.2018 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Hankintayksikkö ei ole siten noudattanut markkinaoikeuden päätöstä eikä korjannut virheellistä menettelyään päätöksessä edellytetyllä tavalla eli vertailemalla tarjoukset uudelleen. Hankintayksikön olisi tullut vertailla saamansa tarjoukset uudelleen, sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta ja valita valittajan tarjous. Silloin hankintayksikön voitaisiin katsoa korjanneen virheellisen menettelynsä asianmukaisesti.

Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Sellaista ei ole esitetty esillä olevassa asiassa. Pyrkimys välttyä virheellisen menettelyn korjaamiselta taikka sen seurauksilta keskeytyksen avulla ei ole hankintasäännöksissä tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy hankinnan keskeyttämiselle.

Mikäli hankinnan keskeyttäminen jää voimaan eikä hankintamenettelyä korjata, tulee hankintayksikkö määrätä maksamaan valittajalle hyvitysmaksua. Virheettömässä menettelyssä valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun.

Vastine

Kuusamon kaupunki on toimittanut markkinaoikeudelle Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan 22.5.2019 tekemän päätöksen § 89 hankinnan keskeyttämisestä. Päätöksessä on todettu muun ohella seuraavaa.

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja on 20.6.2018 tekemällään päätöksellä § 22 valinnut Ramp Jam Oy:n tarjouksen. Ykkös Infra Oy on tehnyt edellä mainitusta hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeus on 28.2.2019 antamallaan päätöksellä numero 91/19 kumonnut 20.6.2018 tehdyn hankintapäätöksen § 22 ja kieltänyt Kuusamon kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 15.000 euron sakon uhalla.

Hankintayksikkö on ratkaisunaan ilmoittanut 12.4.2019 Cloudia-tarjouspalvelun kautta keskeyttävänsä hankintamenettelyn sekä 15.4.2019 käynnistänyt uuden tarjouskilpailun.

Ykkös Infra Oy on 23.4.2019 tehnyt markkinaoikeudelle valituksen hankintayksikön 12.4.2019 päivätystä hankinnan keskeyttämistä koskevasta ilmoituksesta.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan 25.9.2013 tekemän päätöksen § 157 mukaan yli 100.000 euron hankintojen päätösvaltaa ei ole delegoitu viranhaltijoille ja toimihenkilöille. Näin ollen yhdyskuntatekniikan lautakunnalla on ollut päätäntävalta hankinnan keskeyttämisestä.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta on keskeyttänyt 25.5.2018 ja 15.4.2019 julkaistuilla hankintailmoituksilla aloitetut hankintamenettelyt.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että samasta hankinnasta on aloitettu uusi kilpailutus 15.4.2019 julkaistulla hankintailmoituksella, jota on korjattu 10.5.2019 julkaistulla korjausilmoituksella. Samaa hankintaa ei voida kilpailuttaa uudelleen esillä olevassa tilanteessa, jossa hankintayksikkö ei ole korjannut aiempaa virheellistä menettelyään. Näin ollen markkinaoikeuden tulee kieltää hankintayksikköä jatkamasta uutta hankintamenettelyä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on 18.6.2019 markkinaoikeudelle toimittamassaan lisälausumassa esittänyt, että kysymyksessä olevasta hankinnasta ei ole vireillä uutta kilpailutusta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hankintamenettelyn keskeyttäminen

Kuusamon kaupunki on muutoksenhaun kohteena olevilla päätöksillään muun ohella keskeyttänyt 25.5.2018 julkaistulla hankintailmoituksella aloitetun kaupungin skeittiparkin rakentamista koskevan hankintamenettelyn. Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö näin toimiessaan menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan säännös on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään (699/2011) nähden.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, ei hyväksyttävää ole hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi. Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa asiallisesti hankintamenettelyn päättämistä, vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Säännöksen mainituissa esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22) on edelleen todettu, että oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi tai sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous. Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on lisäksi todettu oikeuskäytännössä katsotun, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelija on 12.4.2019 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt 25.5.2018 julkaistulla hankintailmoituksella aloitetun hankintamenettelyn. Hankinnan keskeyttämistä on päätöksessä perusteltu seuraavasti:

"Markkinaoikeus on kumonnut Kuusamon kaupungin yhdyskuntajohtajan 20.6.2018 tekemän hankintapäätöksen § 22 sekä kieltää Kuusamon kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asetetun 15.000,00 € sakon uhalla. MAO 91/19."

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta on 22.5.2019 tekemällään päätöksellä § 89 kumonnut edellä mainitun Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelijan 12.4.2019 tekemän päätöksen ja keskeyttänyt 25.5.2018 ja 15.4.2019 julkaistuilla hankintailmoituksilla aloitetut kaupungin skeittiparkin rakentamista koskevat hankintamenettelyt.

Lautakunnan päätöksessä 22.5.2019 on todettu, että sen 25.9.2013 tekemän päätöksen § 157 mukaan yli 100.000 euron hankintojen päätösvaltaa ei ole delegoitu viranhaltijoille ja toimihenkilöille. Hankintamenettelyjen keskeyttämistä on päätöksessä perusteltu seuraavasti:

"2) 25.5.2018 aloitettu hankinta skeittiparkin rakentamisen kokonaisurakasta keskeytetään. Perustelut keskeyttämiselle ovat, että kaupungilla ei ole tarkastelun jälkeen yhtään tarjouspyynnön mukaista hyväksyttävää tarjousta soveltuvuuden osalta. Markkinaoikeus on kumonnut yhdyskuntajohtajan tekemän päätöksen valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Ramp Jam Oy:n (aputoiminimi Concrete Proof).

Toisen tarjouksen tehnyt Ykkös Infra Oy ei ole esittänyt tarjouksessaan tarjouspyynnössä edellytettyjä referenssejä. Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajalta referenssejä vastaavien kohteiden toteuttamisesta teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden varmistamiseksi. Lisäksi Ykkös Infra Oy:n tarjoushinta olisi huomattavasti kalliimpi eikä hanketta voitaisi toteuttaa sille varatulla määrärahalla.

3) 15.4.2019 aloitettu hankinta skeittiparkin rakentamiseksi keskeytetään, koska aikaisemmasta hankinnan ilmoitetusta keskeyttämisestä on 23.4.2019 tullut vireille valitus markkinaoikeudessa."

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyn keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassa oloa. Oikeuskäytännössä hyväksyttävänä syynä hankintamenettelyn keskeyttämiselle on pidetty muun ohella hankintayksikön muuttunutta rahoitustilannetta sekä hankinnan kohteen tai tarpeen muuttumista hankintamenettelyn aikana.

Hankintayksikkö on edellä esitetyllä tavalla perustellut hankintamenettelyn keskeyttämistä ensinnäkin sillä, että ainoaksi tarjoajaksi hankintamenettelyyn jäänyt valittaja ei ole tarjouksessaan esittänyt tarjouspyynnössä edellytettyjä referenssejä eikä ole siten täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi hankintayksikkö on perustellut hankintamenettelyn keskeyttämistä sillä, ettei hanketta olisi voitu toteuttaa sille varatulla määrärahalla.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole kohdellut tarjoajia epätasapuolisesti tai syrjivästi keskeyttäessään hankintamenettelyn.

Uhkasakon tuomitsemista koskeva vaatimus

Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee hankintayksikölle markkinaoikeuden 28.2.2019 antamassa päätöksessä numero 91/19 asetetun 15.000 euron uhkasakon maksettavaksi.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa mainitussa laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon määräämisestä ja tuomitsemisesta säädetään uhkasakkolaissa.

Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Markkinaoikeus on 28.2.2019 antamallaan päätöksellä numero 91/19 kumonnut Kuusamon kaupungin yhdyskuntajohtajan 20.6.2018 tekemän hankintapäätöksen § 22 ja kieltänyt Kuusamon kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 15.000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan, mikäli Kuusamon kaupunki aikoo edelleen toteuttaa kaupungin skeittiparkkia koskevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava saapuneet tarjoukset ja tarjoajien hankinnan valmisteluun osallistuminen ottaen huomioon päätöksessä mainitut seikat.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta on 22.5.2019 tekemällään päätöksellä § 89 keskeyttänyt kaupungin skeittiparkin rakentamista koskevan hankinnan.

Edellä esitetyn perusteella hankintayksikön ei ole katsottava tehneen hankintasopimusta hankintapäätöksen 20.6.2018 perusteella tai panneen sitä muutoin täytäntöön markkinaoikeuden päätöksen 28.2.2019 vastaisesti. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi ei ole perusteita.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, eikä asiassa ole esitetty perusteita uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi. Valitus ja vaatimus uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen ja Ykkös Infra Oy:n vaatimuksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Riikka Innanen.

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 21.12.2020 taltionumero 4394.