MAO:476/19

Asian tausta

Kotkan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.9.2018 julkaistulla ja 13.9.2018 korjatulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kolmen hammashoitoyksikön sekä optiona yhden lisähammashoitoyksikön hankinnasta.

Kotkan kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueen terveydenhuollon vastuualueen ylihammaslääkäri on 4.10.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 15 valinnut JH Hammastuote Oy:n tarjouksen.

Kotkan kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueen terveydenhuollon vastuualueen ylihammaslääkäri on 9.11.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 17 poistanut 4.10.2018 tekemänsä hankintapäätöksen, sulkenut JH Hammastuote Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Dental Systems Oy:n tarjouksen.

Kotkan kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueen terveydenhuollon vastuualueen ylihammaslääkäri on 19.12.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 18 hylännyt JH Hammastuote Oy:n edellä mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 70.000 euroa.

Muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös on hankintayksikön ilmoituksen mukaan pantu täytäntöön.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

JH Hammastuote Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen, kieltää sen täytäntöönpanon ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 7.104 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.500 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on virheellisesti katsonut, että valittajan tarjous ei olisi täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia siltä osin kuin tarjouspyynnössä on edellytetty, että hankittavissa laitteissa on oltava mahdollisuus asetella imutelineen teleskooppivarret suunnasta kello 12.

Valittaja on todentanut edellä mainitun vaatimuksen täyttymisen tarjouksessaan olleella "kyllä"-vastauksella, kuten tarjouspyynnössä oli edellytetty. Lisäksi valittajan tarjouksessa nimetty yhteyshenkilö on vastannut 22.10.2018 määräajassa hankintayksikön hankintaoikaisun johdosta valittajalle esittämään lisäselvityspyyntöön. Valittajan lisäselvityksessä 22.10.2018 ollut piirustus on havainnollistanut imuvarsien säätömahdollisuutta sivu- ja korkeussuunnassa. Valittajan lisäselvityksessä 22.10.2018 on ilmoitettu, että hankintayksikkö voi mainitusta ajankohdasta eteenpäin kohdistaa mahdolliset asiaa koskevat lisäkysymyksensä kyseisessä lisäselvityksessä ilmoitetulle valittajan uudelle yhteyshenkilölle.

Hankintayksikkö on pitänyt valittajan 22.10.2018 esittämää lisäselvitystä riittämättömänä ja tämän jälkeen virheellisesti menetellen lähettänyt valittajan tarjousta koskeneen uuden lisäselvityspyynnön valittajan vanhalle yhteyshenkilölle. Valittajan 22.10.2018 nimeämä uusi yhteyshenkilö ei siten ole saanut jälkimmäistä lisäselvityspyyntöä, ja hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Valittajan tarjous on ollut kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on voinut luottaa valittajan sitovaan tarjoukseen eikä sillä ole ollut syytä epäillä tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyyttä. Hankintayksikön olisi virheettömässä menettelyssä tullut esittää jälkimmäinen lisäselvityspyyntö valittajan oikealle yhteyshenkilölle ja perustaa päätöksensä vasta valittajan tuohon lisäselvityspyyntöön antamaan vastaukseen tai siihen, että valittaja olisi jättänyt tähän toiseen lisäselvityspyyntöön tietoisesti vastaamatta. Virheettömässä hankintamenettelyssä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Vastine

Vaatimukset

Kotkan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.620 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on toiminut hankintamenettelyssä kaikilta osin hankintasäännösten mukaisesti.

Hankintayksikkö on poistanut 4.10.2018 tekemänsä hankintapäätöksen saamansa hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta. Hankintayksikkö on ennen 9.11.2018 tekemäänsä hankintaoikaisupäätöstä tarkistanut tarjoajilta hankintaoikaisuvaatimuksessa listattujen teknisten seikkojen paikkansapitävyyden. Lisäselvitysten perusteella valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen "Imuvarsien asettelu klo 12 ja klo 3" osalta.

Hankintayksiköllä on ollut hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta perusteltu syy epäillä valittajan tarjoaman tuotteen tarjouspyynnön mukaisuutta edellä mainitun vähimmäisvaatimuksen osalta. Hankintayksikkö on varannut kaikille hankintaoikaisuvaatimuksen kohteina olleille tarjoajille mahdollisuuden toimittaa lisäselvitystä tarjoamiensa tuotteiden teknisistä ominaisuuksista.

Valittajan lisäselvityspyynnön johdosta hankintayksikölle toimittama lisäselvitys on ollut siinä määrin epäselvä, ettei sen perusteella ole ollut mahdollista vakuuttua siitä, että valittajan tarjous on täyttänyt edellä mainitun imuvarsien asettelua koskeneen vaatimuksen. Hankintayksikkö on tästä syystä lähettänyt valittajalle vielä uuden selvityspyynnön. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun näkökulmasta mainitun uuden lisäselvitysmahdollisuuden antaminen yksin valittajalle ei kuitenkaan ole ollut hyväksyttävää, eikä hankintayksikkö olisi voinut ottaa valittajan uutta selvitystä huomioon, jos valittaja olisi vastannut hankintayksikön sille esittämään lisätiedusteluun. Valittaja ei ole kuitenkaan vastannut jälkimmäiseen selvityspyyntöön.

Valittajan tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole perustunut siihen, että valittaja ei ole vastannut toiseen lisäselvitystiedusteluun, vaan siihen, että valittajan tarjoama tuote ei ole kaikilta osin täyttänyt asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Jos hankintayksikkö ei olisi sulkenut valittajan tarjousta tarjouskilpailusta, se olisi menetellyt muita tarjoajia kohtaan syrjivästi.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valituksen johdosta kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on muutoksenhaun kohteena olevalla hankintaoikaisupäätöksellään sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 108/2016 vp s. 212 ja 213) on 104 §:n 2 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että momentin periaate siitä, että tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen, jatkaa voimassa olevaa käytäntöä siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja siitä, että se on hankintayksikön asettamien vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää täydennyksiä ja täsmennyksiä tarjouksiin ja osallistumishakemuksiin 74 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 108/2016 vp s. 174) on 74 §:n 2 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu muun ohella, että hankintamenettelyn asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä on noudatettava ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille. Hankintayksiköllä on mahdollisuus pyytää täsmentämään ja täydentämään kaikkia hankintamenettelyssä annettuja asiakirjoja, kuten osallistumishakemuksia, tarjouksia sekä niihin liitettäviä selvityksiä ja liitteitä. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Asian arviointi

Kotkan kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueen terveydenhuollon vastuualueen ylihammaslääkäri on 9.11.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 17 poistanut 4.10.2018 tekemänsä hankintapäätöksen, jolla valittaja oli valittu hammashoitoyksiköitä koskevan hankinnan toimittajaksi, sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Dental Systems Oy:n tarjouksen.

Muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen 9.11.2018 § 17 mukaan valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska valittajan tarjoamassa laitteessa ei selvityksen perusteella ole mahdollisuutta asetella imuvarsia suunnasta kello 12.

Tarjouspyynnössä on asetettu hankittaville hammashoitoyksiköille useita teknisiä vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "imuvarsisto / hoitajan yksikkö" on asetettu tilattaville laitteille seuraavat kolme vaatimusta: "Imuteline on varustettu teleskooppivarrella, jossa on säätömahdollisuus sekä sivu- että korkeussuuntaan", "Imuvarsien asettelu klo 12 ja klo 3" ja "Imujärjestelmä on varustettu erillisellä amalgaamierottelijalla".

Tarjoajien on tullut edellä mainittujen vähimmäisvaatimusten osalta ilmoittaa tarjouksessaan, täyttääkö tarjous asetetut vaatimukset, eikä tarjoukseen ole tältä osin pyydetty liittämään selvityksiä tarjottavasta laitteesta. Valittaja on antamassaan tarjouksessa vahvistanut "Kyllä"-vastauksella edellä mainittujen vaatimusten täyttymisen.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on sille 4.10.2018 tehdystä hankintapäätöksestä tehdyn hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta lähettänyt 18.10.2018 neljälle tarjoajalle selvityspyynnön niiden tarjoamien laitteiden teknisistä ominaisuuksista ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudesta. Valittajaa on pyydetty asetettuun määräaikaan mennessä todentamaan tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuus muun ohella edellä mainittujen kolmen vähimmäisvaatimuksen osalta. Selvityspyynnön sisältö on ollut tältä osin seuraava: "Pyydämme teitä toimittamaan teknisen selvityksen (esim. valmistajan tekniset tuotetiedot), josta voidaan yksiselitteisesti todeta, että tarjoamassanne koneessa on edellä mainitut ominaisuudet."

Valittaja on toimittanut määräajassa 22.10.2018 hankintayksikölle tarjoamaansa hammashoitoyksikköä koskevan lisäselvityksen. Nyt kysymyksessä olevien edellä mainittujen vaatimusten osalta valittaja on selvityksessään ilmoittanut, että imuvarsistoa pystytään valittajan tarjoamassa laitteessa säätämään sekä sivu- että korkeussuunnassa. Valittaja on liittänyt selvitykseensä tekniset piirustukset, joista on valittajan mukaan selvinnyt imuvarsien liikeradat pysty- ja sivusuunnassa. Sähköpostitse lähettämänsä lisäselvityksen saatetekstissä hankintayksikölle selvityksen lähettänyt valittajan yhteyshenkilö on nimennyt henkilön, jolle mahdolliset asiaa koskevat lisäkysymykset voidaan kohdistaa, ja pyytänyt hankintayksikköä merkitsemään kyseisen henkilön jatkossa myös valittajan antaman tarjouksen yhteyshenkilöksi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on edellä mainitun valittajan selvityksen 22.10.2018 saatuaan lähettänyt vielä valittajalle uuden selvityspyynnön koskien vaatimusta "Imuvarsien asettelu klo 12 ja klo 3". Saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on lähettänyt mainitun täsmennyspyynnön valittajan tarjouksessa nimetylle, valittajan selvityksen 22.10.2018 hankintayksikölle toimittaneelle henkilölle eikä valittajan selvityksessä 22.10.2018 erikseen nimetylle henkilölle. Hankintayksikkö on siten tehnyt muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen 9.11.2018 ilman, että valittaja oli siinä vaiheessa tullut tietoiseksi sille lähetetystä uudesta selvityspyynnöstä.

Valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan mukaan hankintayksikkö olisi virheettömässä menettelyssä esittänyt jälkimmäinen selvityspyynnön valittajan ilmoittamalle uudelle yhteyshenkilölle ja perustanut hankintaoikaisupäätöksensä vasta valittajan tuohon toiseen selvityspyyntöön antamaan vastaukseen tai siihen, että valittaja olisi jättänyt toiseen selvityspyyntöön tietoisesti vastaamatta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan sille 22.10.2018 tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuudesta toimittama selvitys on ollut tarjouspyynnön vaatimuksen "Imuvarsien asettelu klo 12 ja klo 3" osalta siinä määrin epäselvä, ettei sen perusteella ole ollut mahdollista vakuuttua valittajan tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta. Hankintayksikkö ei ilmoittamansa mukaan olisi voinut ottaa valittajan mahdollista lisäselvitystä edes huomioon, koska selvityksen täsmentämismahdollisuus oli varattu tarjoajista ainoastaan valittajalle. Hankintayksikön mukaan valittajan tarjousta ei ole suljettu tarjouskilpailusta siitä syystä, että hankintayksikkö ei ollut saanut valittajalta vastausta jälkimmäiseen selvityspyyntöönsä, vaan siksi, että valittajan tarjoaman laitteen ei ole voitu todeta kaikilta osin täyttäneen asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaisesti voinut 4.10.2018 tekemänsä hankintapäätöksen jälkeen pyytää tarjoajia esittämään lisäselvitystä tarjoustensa tarjouspyynnönmukaisuudesta sen osoittamiseksi, että tarjotut laitteet ovat asetettujen vähimmäisvaatimusten mukaisia. Tarjousta koskevien tietojen täydentämisessä ja täsmentämisessä on kuitenkin otettava huomioon, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti harkintavaltaa sille esitettyjen selvitysten arvioimisessa sekä lisäselvitysten ja täydennysten pyytämisessä. Asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä on hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöissä lausutun mukaisesti noudatettava tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta¸ jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta antaa tarjoajalle oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa hankintayksikkö on hankintapäätöksen 4.10.2018 jälkeen antanut kaikille samanlaisessa asemassa hankintaoikaisuvaatimuksen perusteella olleille tarjoajille valittaja mukaan lukien yhtäläisen mahdollisuuden tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuuden osoittamiseen. Tähän nähden hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se on 9.11.2018 tehnyt muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen ilman, että valittajalla on ollut yksin sille annetun täydentämismahdollisuuden perusteella tosiasiallista mahdollisuutta täydentää hankintayksikölle tarjouksestaan 22.10.2018 antamaansa selvitystä.

Asiassa ei ole perusteita katsoa, että hankintayksikön arvio siitä, että valittajan sille 22.10.2018 tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuudesta toimittama selvitys ei ole osoittanut tarjouspyynnön vaatimuksen "Imuvarsien asettelu klo 12 ja klo 3" täyttymistä, olisi virheellinen. Hankintayksikkö on siten voinut sulkea muutoksenhaun kohteena olevalla hankintaoikaisupäätöksellään valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa JH Hammastuote Oy:n korvaamaan Kotkan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.620 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Pasi Yli-Ikkelä sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.